Detall de Procediment

Expedició de múltiples llicències de caça o pesca continental per a la Comunitat Valenciana.

Codi SIA: 2407163
Codi GUC: 21572
Organisme: CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
Termini de sol·licitud: Termini obert
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Obtindre en un sol tràmit fins a 25 llicències indistintament de caça amb armes, caça sense armes, de dula o de pesca continental, per a 1 o 3 anys de duració, en el territori de la Comunitat Valenciana. Aquest tràmit no és vàlid per a l'obtenció de llicències interautonòmiques.

Requisits

Requisits de l'entitat tramitadora: Disposar de certificat digital i estar habilitat com a entitat col·laboradora per a fer aquest tràmit. És necessari que el NIF/CIF de la persona o entitat col·laboradora habilitada estiga associat al certificat electrònic que s'utilitze durant el tràmit. L'entitat o persona tramitadora ha de conéixer els cognoms i el NIF de les persones les llicències de les quals obtindrà. Requisits de les persones a les quals se sol·licita llicència: Les persones a favor de les quals es vol obtindre la llicència corresponent han d'estar donades d'alta prèviament en el registre de caçadors i pescadors de la Comunitat per alguna de les causes següents: a) Haver obtingut una llicència prèvia del mateix tipus amb anterioritat. b) Haver superat el curs d'habilitació per a caçadors a la Comunitat Valenciana. c) Haver-se donat d'alta mitjançant el procediment de sol·licitud d'alta, modificació i baixa en el registre esmentat (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19468).

Interessats

Qualsevol persona jurídica amb l'encàrrec de tramitar diverses llicències de caça o pesca continental a caçadors o pescadors que reunisquen els requisits exigits per les respectives normatives en vigor. És un tràmit enfocat perquè l'usen gestories, associacions de caçadors i les federacions de caçadors i de caixes rurals.

Normativa del procediment

Termini

Durant tot l´any

Forma presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se telemàticament, a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/proc21572. En cas que la sol·licitud es fera presencialment, es requerirà a l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada l'esmena. El certificat digital de persona jurídica que identifique a l'entitat sol·licitant, permetrà accedir a l'assistent de tramitació de la Seu Electrònica de la Generalitat, sempre que pertanga a un sistema de signatura electrònica admés per aquesta. En el cas que la tramitació de la sol·licitud es realitze amb el certificat personal del representant de l'entitat, i aquest representant no conste en el Registre de Representants de la Generalitat Valenciana, s'haurà d'acreditar aquesta condició. En cas de falta o insuficient acreditació de la representació, s'estarà al que es disposa en l'article 5.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Pagament

Taxes 2023: Expedició de llicències de caça: - Llicència autonòmica tipus A (per a caça amb arc, armes de foc i assimilades, i inclou la caça sense armes de foc) i tipus B (per a caça sense armes de foc): Per 1 any de validesa: 11,69 euros. Per 3 anys de validesa: 33,93 euros. - Llicencies tipus C (per a grup/dula de gossos per a caça major): Per 1 any de validesa: 20,78 euros. Per 3 anys de validesa: 58,19 euros. Exempts del pagament de la taxa (només per a llicències tipus A i B): - Les persones majors de 67 anys. - Els perceptors de pensions públiques derivades d'incapacitat permanent. - ADVERTIMENT: aquest tràmit no està habilitat per a reconéixer els contribuents que siguen membres de famílies nombroses de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial. Per tant, no se'ls aplicarà l'exempció si obtenen la llicència per aquesta via. Per a aquests casos, s'aconsella seguir el tràmit d'obtenció de llicència individual. Expedició de llicències de pesca fluvial o continental: - Llicència per a pesca de recreació Per 1 any de validesa: 9,35 euros. Per 3 anys de validesa: 26,19 euros. Exempts del pagament de la taxa: - Els menors de 14 anys. - Les persones majors de 67 anys. - Els perceptors de pensions públiques derivades d'incapacitat permanent. - ADVERTIMENT: aquest tràmit no està habilitat per a reconéixer els contribuents que siguen membres de famílies nombroses de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial. Per tant, no se'ls aplicarà l'exempció si obtenen la llicència per aquesta via. Per a aquests casos, s'aconsella continuar en tràmit d'obtenció de llicència individual. EL PAGAMENT ES FA ONLINE MITJANÇANT CÀRREC EN COMPTE O TARGETA DE CRÈDIT/DÈBIT I LES LLICÈNCIES S'OBTENEN DE MANERA INSTANTÀNIA

Informació tramitació

Es tramita telemàticament amb certificat electrònic a través de l'enllaç corresponent: Podran expedir-se fins a 25 llicències autonòmiques de caça o pesca continental mitjançant el pagament de l'import de les taxes utilitzant una targeta de crèdit/dèbit o mitjançant un càrrec en compte si es disposa de compte en una de les entitats col·laboradores. L'import total es calcula automàticament i el pagament és únic. S'han d'introduir COGNOMS, NIF i el TIPUS DE LLICÈNCIA sol·licitada de cada interessat. Una vegada introduït, el sistema verifica automàticament la correspondència amb les altes en el Registre de caçadors o pescadors, i es podran mostrar missatges d'error diversos (no constar en aquesta base, no constar certificat d'aptitud o llicència prèvia, no complir exigència d'edat, tindre llicència en vigor...). En cas de mostrar error, s'han de "seleccionar i suprimir" les dades de la línia que mostra error, el camp tipus de llicència s'esborrarà seleccionant la primera de les opcions. Després d'efectuar el pagament en línia, es generen les llicències en PDF. i s'emmagatzemen en un fitxer ZIP, una vegada descarregat ja no es pot recuperar si s'abandona el tràmit. En canvi, si, una vegada superada la pantalla d'inici, s'abandona el tràmit en qualsevol moment anterior a generar les llicències, fins i tot si durant la transacció del pagament es produïra un error, el tràmit es queda actiu i es pot recuperar durant els 20 dies següents.

òrgans de tramitació

Organismes

Òrgans resolució

Organismes