Detall de Procediment

Tramitacions específiques davant l'òrgan de control intern

Codi SIA: 2408697
Codi GUC: 21578
Organisme: CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Al·legació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

En la relació administració/ciutadà es fa necessari que l'interessat es dirigisca als òrgans administratius: - en la iniciació d'un procediment - en la instrucció d'aquest: esmena d'errors, presentació de proves, documentació annexa, al·legacions,... - en la renúncia de drets, en el desistiment de sol·licitud - en la fase d'execució del procediment - en la interposició de recursos Aquest tràmit TELEMÀTIC de sol·licitud pot utilitzar-se quan, els interessats o els seus representants vulguen o hagen de presentar-la de manera electrònica (article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

Observacions

Web de la Intervenció General de la Generalitat (https://hisenda.gva.es/es/web/intervencion-general)

Requisits

En cas de persones jurídiques hauran d'estar inscrites obligatòriament en el Registre de Representants. Aquest registre possibilita la representació de persones jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic

Interessats

Persones físiques i jurídiques, titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius, amb capacitat d'obrar davant les Administracions Públiques, conformement al que s'estableix per la llei.

Normativa del procediment

Termini

Durant tot l'any

Documentació

Juntament amb el formulari, de sol·licitud general telemàtica, les persones interessades podran adjuntar la documentació necessària per a la iniciació/tramitació del procediment. (Tot això segons el que s'estableix en la normativa que ho regule o, en el seu cas, la que siga requerida per l'Administració al ciutadà o la que l'interessat considere d'oportuna presentació).

Forma presentació

Informació tramitació

Per a iniciar el tràmit telemàtic haurà de punxar en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina. Haurà de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic (Veure enllaços de l'apartat Informació Complementària). Des de l'Assistent de Tramitació Electrònica s'han de realitzar els següents passos: 1. - Completar el formulari de dades generals. - El camp Servei Territorial és obligatori. Caldrà indicar un dels valors possibles (Serveis Centrals, Alacant, Castelló i València). - El camp Matèria és opcional i ací s'indicarà la temàtica de la sol·licitud perquè puga ser identificada i redirigida correctament. - El camp Exposició és opcional, en l'es indica de forma resumida l'objecte del tràmit. 2. - Seleccionar la instància a emplenar (sol·licitud) i "enviar". 3. - Documentar la tramitació, per al que cal tindre present el següent: Des de "altres documents" poden annexar-se els restants documents exigits pel procediment o que es consideren oportuns. 4. - En l'apartat "pagar" no ha de fer-se cap actuació. 5. - Registrar la sol·licitud.

òrgans de tramitació

Organismes

 • CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
 • C/ PALAU, 14

  46003 - València/Valencia

Òrgans resolució

Organismes

 • CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
 • C/ PALAU, 14

  46003 - València/Valencia