Ajudes dirigides a l'ACCELERACIÓ TECNOLÒGICA de pimes industrials de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2021 (INACER). Indústria.

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 2408652
|
Codi GVA: 21658
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 18-05-2021

Fins 18-06-2021

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La concessió d'ajudes en règim de concurrència competitiva per a impulsar la transformació digital competitiva de la indústria a través de l'ACCELERACIÓ TECNOLÒGICA de les pimes industrials de la Comunitat Valenciana, en col·laboració amb startups o pimes tecnològiques.

 

En concret:

 

A) ACTUACIONS SUBVENCIONABLES en 2021:

1. D'acord amb la resolució de convocatòria, només poden subvencionar-se els PROJECTES de col·laboració per a l'acceleració tecnològica de les pimes industrials de la Comunitat Valenciana, desenvolupats entre l'1 DE GENER DE 2021 I LA DATA DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, que complisquen les DUES CONDICIONS següents de manera acumulativa:

 

a) El projecte supose la col·laboració mitjançant la interacció de l'experiència i el coneixement d'una pime industrial de la Comunitat Valenciana, amb les solucions tecnològiques que li propose desenvolupar una o diverses startups o pimes tecnològiques, i concloga en tot cas amb un producte mínim viable (MVP) amb un grau de maduresa tecnològica entre TRL 7 i TRL9, amb garanties d'implementar-se i accelerar la transició tecnològica de la pime industrial.

 

b) El projecte incloga la participació preceptiva d'una dinamitzadora de l'acceleració, que realitze almenys les tres activitats següents:

 

1º- La identificació dels reptes tecnològics que cal resoldre en la pime industrial beneficiària.

 

2º- La proposta i l'acompanyament de les startups o pimes tecnològiques que millor poden resoldre'ls.

 

3º- L'emissió d'un informe al final del projecte que justifique que el nivell de maduresa de la tecnologia desenvolupada es situa entre TRL 7 i TRL 9, així com la possibilitat d'implementació de l'MPV i d'accelerar la transició tecnològica de la pime industrial.

 

 

2. Els projectes han de mantindre una RELACIÓ DIRECTA amb processos que afavorisquen l'acceleració tecnològica de les empreses en matèria d'organització, processos productius, productes o tecnologies aplicades, sobre la base de les noves tecnologies de la digitalització de l'economia com la intel·ligència artificial, impressió 3D, machine learning i deep learning, robotització, cobòtica i exoesquelets, anàlisis i manteniment predictiu, bessons digitals, blockchain, internet de les coses i intel·ligència de les coses, nous materials, nanotecnologia, biotecnologia, realitat virtual, realitat augmentada i mixta, simulació avançada, ciberseguretat, sistemes de pagament i riscos, comercialització digital, e-commerce, big data i analítica de dades, vehicles autònoms i drons, núvol i edge computing i computació quàntica.

 

3. Els projectes de col·laboració han de tindre impacte prioritari en un centre productiu de la pime beneficiària situat en la Comunitat Valenciana.

 

 

B) PRESSUPOST MÍNIM SUBVENCIONABLE en 2021:

 

1. El pressupost mínim subvencionable del projecte de col·laboració serà de 10.000 EUROS, IVA exclòs.

Les sol·licituds que tinguen un pressupost mínim subvencionable total que no arribe a aquest import seran desestimades.

 

2. Per a la COMPROVACIÓ del compliment d'aquest límit mínim, se sumaran els costos màxims admesos com a subvencionables per col·laboracions externes, despeses de personal propi i despeses d'auditoria.

Si en la fase de justificació de la subvenció l'import total admés com justificat no arriba al pressupost mínim subvencionable del paràgraf anterior, s'acordarà la revocació total de la subvenció i la pèrdua del dret a aquesta, amb devolució, si és el cas, de l'ajuda rebuda i dels interessos generats.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
18-05-2021 al 18-06-2021
Normativa
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25.07.2006).
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).
 • Decret 279/2004 , de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen les mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).
 • Comunicació de la Comissió. Exemple de declaració sobre la informació relativa a la condició de PIME d'una empresa (DOUE C 118, de 20/05/2003).
 • ANNEX I - Definició de pime, del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L 187, de 26/06/2014).
 • Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352/1, de 24/12/2013).
 • Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7500, de 08/04/2015).
 • Ordre 22/2016, de 27 d'octubre de 2016, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'industrialització (DOGV núm. 7906, de 28/10/2016).
 • Ordre 6/2017, de 7 de març, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases...
 • Ordre 3/2019, de 14 de març, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases...
 • Resolució de 6 de maig de 2021, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria en l'exercici 2021, d'ajudes per a l'acceleració tecnològica de les pimes industrials de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9082, de 12/05/2021).
 • Extracte de la Resolució de 6 de maig de 2021, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria en l'exercici 2021, d'ajudes per a l'acceleració tecnològica de les pimes industrials de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9082, de...
 • Resolució de 24 de setembre de 2021, de la directora general d'Indústria, Energia i Mines, per la qual es resol la convocatòria, per a l'exercici 2021, d'ajudes per a l'acceleració tecnològica de les pimes industrials de la Comunitat Valenciana (DOGV nº 9184, de 29/09/2021)

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les petites i mitjanes empreses (pimes) privades que durant 2021 desenvolupen o desenvoluparan en la Comunitat Valenciana una activitat industrial productiva, i realitzen les actuacions subvencionables objecte de convocatòria.

A l'efecte d'aquestes ajudes:

- Es consideraran PIMES les empreses que ocupen menys de 250 persones i que, a més, o bé tinguen un volum de negoci anual no superior a 50.000.000 d'euros, o bé un balanç general no superior a 43.000.000 d'euros. En el cas d'empreses vinculades o associades, s'aplicaran les regles per al càlcul dels efectius i els imports financers establides en l'annex I del Reglament UE núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

- S'entendrà per EMPRESA PRIVADA tota entitat que realitze una activitat econòmica independentment de la seua forma jurídica, que no forme part del sector públic, que tinga personalitat jurídica pròpia i diferenciada, i que acredite estar vàlidament constituïda i inscrita en el registre públic corresponent (Registre Mercantil, Registre de cooperatives, Registre de societats laborals) en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda. Queden, per tant, excloses com a possibles beneficiàries les persones físiques i les comunitats de béns.

- Es considerarà que una empresa desenvolupa o desenvoluparà a la Comunitat Valenciana una ACTIVITAT PRODUCTIVA si aquesta s'executa o s'executarà en un establiment productiu situat a la Comunitat Valenciana, amb independència d'on es trobe el domicili social de l'empresa.

 

- Es considerarà que una empresa desenvolupa o desenvoluparà a la Comunitat Valenciana una ACTIVITAT INDUSTRIAL si en el certificat del registre corresponent consta expressament que el CNAE de la seua activitat principal és el 0811, el 2370, o algun dels que preveu la secció C-divisions 10 a 33, de la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE 2009), aprovada pel Reial decret 475/2007, de 13 d'abril.

La no presentació del certificat del registre corresponent o l'absència o insuficient constància dels CNAE indicats en aquest com CNAE principal comportaran la immediata INADMISSIÓ DE LA SOL·LICITUD, sense necessitat que l'òrgan instructor requerisca prèviament l'empresa sol·licitant per a l'esmena de tal defecte.

 

- Es consideraran STARTUPS O PIMES TECNOLÒGIQUES aquelles empreses privades que s'enquadren en la categoria de pime i que acrediten que el seu negoci principal es basa en el desenvolupament de tecnologia.

 

- Es consideraran DINAMITZADORES DE L'ACCELERACIÓ les acceleradores, les incubadores i les associacions que agrupen startups o pimes tecnològiques, sempre que acrediten que entre les seues funcions principals està accelerar els processos de digitalització de les companyies, ajudar i dirigir els processos de cocreació o innovació en obert entre empreses i startups o pimes tecnològiques, o dinamitzar l'obtenció per les empreses de prototips viables per a la seua implementació en el mínim temps possible i amb la màxima eficàcia.

 

- Es considerarà MÍNIM PRODUCTE VIABLE (MPV) el prototip generat a partir de la cocreació o innovació en obert que s'obté de la interacció de l'experiència o know-how de l'empresa i les solucions tecnològiques que proposen desenvolupar les startups o pimes tecnològiques. El mínim producte viable ha de donar solució en matèria de processos o de producte a les necessitats de l'empresa, amb dades, mètodes i proves reals basades en els utilitzats per l'empresa. L'objectiu que té és demostrar si el prototip funcionarà i serà una solució tecnològica efectiva que millore la competitivitat de l'empresa.

 

- El GRAU DE MADURESA D'UNA TECNOLOGIA es classificarà en els nivells següents:

 

· TRL 7: demostració de sistema o prototip en un entorn real.

· TRL 8: sistema complet i certificat a través de proves i demostracions.

. TRL 9: sistema provat amb èxit en entorn real.

Requisits

Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), esta ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació

1. PRESENTACIÓ de la SOL·LICITUD i de la DOCUMENTACIÓ ANNEXA REQUERIDA per a l'obtenció d'aquestes ajudes, OBLIGATÒRIAMENT DE MANERA ELECTRÒNICA, a través del tràmit telemàtic dissenyat per a aquestes ajudes.

 

* IMPORTANT:

 

- Atendre a l'indicat en la GUIA PER A SOL·LICITAR LES AJUDES PER A L'ACCELERACIÓ TECNOLÒGICA DE LES PIMES INDUSTRIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, disponible en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit.

 

- Cada empresa NOMÉS podrà presentar UNA SOL·LICITUD d'ajuda i per a un únic projecte de col·laboració.

En cas de presentar-se més d'una sol·licitud per la mateixa empresa o per a més d'un projecte, es considerarà admissible únicament l'ÚLTIMA sol·licitud que tinga entrada en la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana ,o l'últim projecte explicitat en la memòria descriptiva.

- Tant la sol·licitud, com les declaracions responsables i la resta de documents que cal presentar s'han de signar electrònicament per l'empresa sol·licitant, amb certificació de persona jurídica, emesa per qualsevol de les entitats admeses en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), o amb certificació digital del seu representant, que s'haurà d'haver registrat prèviament en el Registre de representants de l'ACCV, o bé en el Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat (vegeu l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

 

- La presentació de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida es realitzarà obligatòriament de manera telemàtica, atenent el que es preveu en el resolc nové de la resolució de convocatòria, en l'apartat "Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació" i en l'esmentada GUIA PER A SOL·LICITAR LES AJUDES PER A L'ACCELERACIÓ TECNOLÒGICA DE LES PIMES INDUSTRIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA de l'apartat "Impresos associats".

 

- Si, malgrat estar obligades a presentar electrònicament la sol·licitud, alguna empresa la presenta presencialment, l'administració instructora la requerirà perquè rectifique aquest defecte a través de la seua presentació electrònica en el termini de 10 dies, però es considerarà com a data de la sol·licitud aquella en la qual es realitze la presentació telemàtica, per la qual cosa si aquesta es produeix després del termini establit en el resolc desé de la resolució de convocatòria, la sol·licitud serà inadmesa per extemporània.

 

 

2. INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT

 

- L'ordenació i instrucció del procediment de concessió correspondran a la direcció general competent en matèria d'indústria, que rebrà les sol·licituds presentades i verificarà que aquestes reuneixen els requisits establits.

 

- L'òrgan competent per a la instrucció i resolució de l'expedient, a la vista de la documentació que hi ha en aquest i de les obligacions que s'adquirisquen amb la concessió de la subvenció, podrà recaptar els informes dels organismes i les entitats que estime oportú i efectuar les comprovacions necessàries sobre l'exactitud de tot això.

 

- Així mateix, es podrà requerir del sol·licitant en qualsevol moment qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.

 

3. ESMENA DE SOL·LICITUDS

- Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, no s'acompanye la documentació que resulte exigible o es considere necessària per a resoldre, es requerirà l'empresa perquè, en el termini de deu dies hàbils, de conformitat amb la legislació de procediment administratiu comú, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, prèvia resolució que serà dictada en els termes previstos legalment.

 

* Nota: tindre en compte el que es disposa en el punt 2 del resolc dècim de la Resolució de convocatòria.

 

- Els requeriments es regiran pel que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i 54 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.

La notificació electrònica dels actes administratius produirà efectes jurídics, ja que aquesta via és obligatòria per a les persones jurídiques.

- L'esmena o aportació de documentació a iniciativa de l'empresa sol·licitant es pot fer utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació d'un expedient de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable telemàticament i l'enllaç directe al qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

 

4. COMISSIÓ TÈCNICA INSTRUCTORA

 

- De conformitat amb el que estableix l'article 10 de l'Ordre 22/2016, examinades les sol·licituds, les que complisquen i acrediten els requisits establits, seran avaluades per una comissió tècnica instructora, que elaborarà una llista ordenada dels sol·licitants admesos amb la puntuació obtinguda i elevarà a l'òrgan concedent les corresponents propostes de concessió i denegació d'ajudes i la determinació de les quanties.

 

- La composició de la comissió tècnica i el seu funcionament seran els que recull l'esmentat article 10, apartats 5 i 6.

 

 

5. RESOLUCIÓ

 

- Es delega en la direcció general amb competències en matèria d'indústria la resolució de les sol·licituds de subvenció que es presenten a l'empara d'aquesta convocatòria d'ajudes.

L'òrgan competent per a la resolució d'aquestes subvencions, així mateix, serà competent per a dictar la resolució que es preveu en l'article 13 de les bases reguladores.

 

- El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de SIS MESOS, a comptar de la publicació de la convocatòria corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

 

- Transcorregut el termini esmentat abans sense que s'haja notificat cap resolució expressa, les empreses interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu. Tot això, sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de l'Administració de resoldre expressament sobre la petició formulada.

 

 

6. NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ

 

- La resolució del procediment de concessió es notificarà a les empreses interessades mitjançant la publicació en la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en aplicació de l'article 45.1.b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

- També es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la Base de dades nacional de subvencions, en compliment del que estableix sobre publicitat de subvencions la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

 

7. JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LES AJUDES

7.1. Termini i forma de presentació:

 

Les empreses beneficiàries han de presentar la documentació justificativa fins al 15 DE NOVEMBRE DE 2021, inclós, mitjançant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació d'un expedient de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable telemàticament i l'enllaç directe del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

 

 

7.2. Documentació justificativa:

 

- La documentació justificativa que s'ha de presentar és la següent:

 

a) Model normalitzat de l'INFORME D'EMPRESA AUDITORA DE COMPTES, degudament omplit en tots els seus apartats i signat electrònicament per aquesta.

 

b) Model normalitzat de TAULA DE COSTOS REALITZATS I EFECTIVAMENT PAGATS amb motiu del projecte de col·laboració subvencionat, que es considerarà com a compte justificatiu, i ha d'estar signat electrònicament per l'empresa beneficiària i, optativament, per l'empresa auditora de comptes.

 

c) Model normalitzat de MEMÒRIA TECNICOECONÒMICA I RESUM DE DADES BÀSIQUES de les actuacions.

d) Informe de l'entitat dinamitzadora de l'acceleració que justifique que al final del projecte de col·laboració subvencionat el nivell de maduresa de la tecnologia desenvolupada es situa entre TRL 7 i TRL 9, així com la possibilitat d'implementació del MPV i d'accelerar la transició tecnològica de la pime industrial.

 

e) En cas d'haver denegat expressament l'autorització a la direcció general competent en matèria d'indústria perquè obtinga de manera directa, a través de certificats electrònics, l'acreditació del compliment d'obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, haurà d'aportar les certificacions que s'indiquen en el punt 5, apartat h, del resolc nové de la convocatòria.

- La direcció general competent en matèria d'indústria podrà requerir la informació addicional que, en cada cas, estime necessària per a acreditar el compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció.

 

 

7.3. Informació i publicitat:

 

- Totes les empreses beneficiàries que perceben un import superior a 10.000 euros per aquesta convocatòria han d'informar d'aquesta, per a la qual cosa han de publicar obligatòriament en un apartat específic del seu portal web la concessió de l'ajuda per aquesta conselleria, l'import concedit i una referència genèrica del projecte d'inversió per al qual es concedeix l'ajuda. El compliment d'aquesta obligació s'ha de justificar davant de l'empresa auditora mitjançant una impressió de la pantalla de la web en la qual conste.

 

- L'incompliment d'aquesta obligació de publicitat podrà considerar-se com a insuficient justificació de la subvenció, amb les conseqüències jurídiques establides en el resolc sisé de la resolució de convocatòria. Aquesta informació haurà de mantindre's publicada en el portal web almenys durant 3 anys comptats des de la data límit de justificació de les ajudes.

 

- Per al seu correcte ús, s'ha de distingir clarament la relació existent entre l'entitat beneficiària i la Conselleria. Per tant, abans de l'aparició de la marca/logotip, ha de figurar alguna frase que establisca de manera adequada la relació esmentada, del tipus "Amb la subvenció de...".

El seu accés està disponible a través de l'enllaç següent: https://presidencia.gva.es/estatico/identitat-gva/

Pot utilitzar-se qualsevol de les dues versions de la marca/logotip: en color o en negre, així com en negatiu.

 

 

7.4. Pagament de les ajudes:

 

El pagament de les ajudes es realitzarà després de la comprovació de la documentació justificativa per la Direcció General amb competències en matèria d'indústria, conforme al que es disposa en la convocatòria, en la resolució de concessió i en la Llei General de Subvencions.

Criteris de valoració

Vegeu el que preveuen l'article 11 de l'Ordre 22/2016 i el resolc dotzé i l'annex I de la resolució de convocatòria.

Òrgans de tramitació
L'ordenació i instrucció del procediment de concessió correspondran a la direcció general amb competències en matèria d'indústria, que rebrà les sol·licituds presentades i verificarà que aquestes reuneixen els requisits establits.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 18 de MAIG de 2021 FINS AL dia 18 de JUNY de 2021, ambdós inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria 2021, publicada en el DOGV núm. 9082, de 12/05/2021).

 

 

* IMPORTANT:

 

- Només s'admetran les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23.59.59 hores de l'últim dia del termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).

 

- L'avaluació de les sol·licituds es farà exclusivament sobre la informació aportada en la memòria durant el període d'admissió de sol·licituds i no s'admetran millores, addicions o substitucions de les memòries ni de la informació aportada juntament amb aquestes posteriors al venciment de termini màxim de presentació perquè es tracta de procediments de concessió en concurrència competitiva.

Per aquest mateix motiu, la falta de presentació de la memòria descriptiva dins del període d'admissió de sol·licituds no es considerarà un defecte corregible, per la qual cosa no es requeriran les empreses sol·licitants per a l'esmena, l'aportació o la millora, i s'acordarà d'ofici la INADMISSIÓ de la sol·licitud per impossibilitat d'avaluació de l'expedient.

Documentació
* IMPORTANT: atendre a l'indicat en la GUIA PER A SOL·LICITAR LES AJUDES PER A L'ACCELERACIÓ TECNOLÒGICA DE LES PIMES INDUSTRIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, disponible en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit. 1. SOL·LICITUD general de subvenció (segons el model normalitzat en...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de la documentació requerida per a l';obtenció d';aquestes ajudes NOMÉS es pot realitzar MITJANÇANT EL TRÀMIT ELECTRÒNIC, l';enllaç directe del qual s';acaba d';indicar. 2. Per a això haurà de disposar d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de SIS MESOS a comptar de la publicació de la convocatòria corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Transcorregut el termini abans mencionat, sense que s'haja notificat cap resolució expressa, les persones...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  1. QUANTIA DE L'AJUDA L'ajuda consistirà en una subvenció del 30 % del total de les despeses considerades com a subvencionables, amb un màxim d'ajuda per sol·licitant de 100.000 euros, i tenint en compte que aquesta subvenció és una ajuda minimis, l'ajuda total de minimis concedida a l'empresa...
  Saber més
  Obligacions
  1. Els beneficiaris d'aquestes ajudes han de complir totes les obligacions que estableix l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes en matèria d'industrialització. ...
  Saber més
  Observacions

  La resolució de convocatòria posa fi a la via administrativa i contra aquesta podrà interposar-se, potestativament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, un recurs de reposició davant del...

  Saber més
  Òrgans resolució
  Es delega en la direcció general amb competències en matèria d'indústria la resolució de les sol·licituds de subvenció que es presenten a l'empara de les convocatòries d'ajudes.
  Sancions
  1. Serà procedent el reintegrament de les ajudes concedides o la seua minoració, amb reembossament de les quantitats percebudes i l'exigència dels interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció, per incompliment de les obligacions i els requisits que s'estableixen en la...
  Saber més