Detall de Procediment

Declaració responsable d'EXEMPCIÓ de l'obligació d'instal·lació de sistemes de comptabilització de consums individuals (COMPTADORS) en instal·lacions tèrmiques d'edificis EXISTENTS (per a calefacció o refrigeració), subministrades per una instal·lació centralitzada o per una xarxa urbana, segons el que s'estableix en el Reial decret 736/2020. Energia.

Codi SIA: 2409079
Codi GUC: 21689
Organisme: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Possibilitar la presentació, davant el Servei Territorial competent en matèria d'Energia de la Generalitat Valenciana, de la declaració responsable d'EXEMPCIÓ de l'obligació d'instal·lació de sistemes de comptabilització de consums individuals (COMPTADORS) en instal·lacions tèrmiques d'edificis EXISTENTS (per a calefacció o refrigeració), subministrades per una instal·lació centralitzada o per una xarxa urbana, segons el que s'estableix en el Reial decret 736/2020, de 4 d'agost, pel qual es regula la comptabilització de consums individuals en instal·lacions tèrmiques d'edificis. En concret, les instal·lacions tèrmiques excloses de l'obligació d'instal·lar sistemes de comptabilització individualitzada i per les quals, per tant, s'ha de presentar la declaració responsable objecte d'aquest tràmit són: a) En el cas d'instal·lacions de CALEFACCIÓ: Aquelles que es troben dins de les exclusions recollides en l'Annex I del RD 736/2020 per inviabilitat tècnica, o per falta de rendibilitat econòmica, o per estar exemptes a causa de la seua ubicació en funció de la zona climàtica segons la classificació establida en el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), determinades d'acord amb el que es disposa en l'article 4 d'aquest RD 736/2020. B) En el cas d'instal·lacions de REFRIGERACIÓ: Aquelles que es troben dins de les exclusions recollides en l'Annex I del RD 736/2020 per inviabilitat tècnica o per falta de rendibilitat econòmica, determinades d'acord amb el que es disposa en l'article 5 d'aquest RD 736/2020. * NOTA: vegeu informació sobre els supòsits diferents al que és objecte d'aquest tràmit en el seu apartat "Informació complementària".

Observacions

1) La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA amb el personal tècnic i/o administratiu del corresponent SERVEI TERRITORIAL competent en matèria D'ENERGIA, que es podrà sol·licitar a través de l'apartat "Cita prèvia" de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria (vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). 2. Supòsits diferents al que és objecte d'aquest tràmit, és a dir, en els quals SÍ QUE existeix l'OBLIGACIÓ D'INSTAL·LAR sistemes de comptabilització de consums individuals (COMPTADORS) en instal·lacions tèrmiques d'edificis. Aquests supòsits són els previstos en l'ARTICLE 3 del RD 736/2020, de 4 d'agost (en coordinació amb el determinat en els articles 4 i 5 d'aquesta norma) i sobre aquest tema: a) En el cas d'instal·lacions NOVES ha d'acreditar-se el compliment del RD 736/2020en el propi projecte de la instal·lació tèrmica. b) I en el cas d'instal·lacions EXISTENTS: - Ha d'acreditar-se a través del tràmit de la Guia Prop de modificació de la instal·lació tèrmica corresponent al tipus d'instal·lació tèrmica de què es tracte (calefacció o climatització) i a la potència instal·lada. (Seleccione en la Guia Prop el tràmit que corresponga). - I es recorda que, quan la instal·lació d'equips de comptabilització individualitzada SÍ QUE siga tècnicament viable i econòmicament rendible, la persona titular haurà de procedir a eixa instal·lació en un TERMINI MÀXIM de QUINZE MESOS a comptar des de les dates següents: . 1 de febrer de 2021 per a edificis d'ús diferent al d'habitatge i, en la zona climàtica E, per a edificis de 20 o més habitatges. . 1 de juliol de 2021 en la zona climàtica E, per a edificis de menys de 20 habitatges, i en la zona climàtica D, per a edificis de 20 o més habitatges. . 1 de desembre de 2021 en la zona climàtica D, per a edificis de menys de 20 habitatges, i en la zona climàtica C, per a edificis de 20 o més habitatges. . 1 de febrer de 2022 en la zona climàtica C, per a edificis de menys de 20 habitatges. A la finalització dels treballs de la instal·lació dels equips de comptabilització, l'empresa instal·ladora, entregarà als titulars de la instal·lació una memòria tècnica amb la informació rellevant sobre els equips instal·lats (identificació dels sistemes instal·lats, paràmetres d'ajust utilitzats, etc.).

Requisits

Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Interessats

La persona física o jurídica (comunitat de propietaris, titular d'edificis, etc.), o el seu representant, que siga: - Titular de la instal·lació tèrmica existent que subministre calefacció o refrigeració a un edifici a partir d'una instal·lació centralitzada que proveïsca a diversos consumidors, - O titulars que reben aquest subministrament des d'una xarxa de calefacció o refrigeració urbana, definides en l'apèndix 1 del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), aprovat pel Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, Quan aquestes instal·lacions tèrmiques no disposen d'un sistema que permeta el repartiment de les despeses corresponents a cada servei (calefacció i refrigeració) entre els diferents consumidors, tal com estableix la Instrucció Tècnica 1.2.4.4 del citat RITE.

Normativa del procediment

Termini

La declaració responsable ha de presentar-se en el TERMINI MÀXIM de DOS MESOS des de la data de signatura, segons corresponga: - Bé de l'ANNEX II del Reial decret 736/2020 (certificat d'exclusió de l'obligació d'instal·lar sistemes de comptabilització individualitzada), - O bé de l'ANNEX III del Reial decret 736/2020 (pressupost sobre la viabilitat tècnica i la rendibilitat econòmica de la instal·lació d'equips de comptabilització individualitzada). * NOTA: si resulta procedent obtindre aquest pressupost de l'Annex III, les dates límit perquè les persones titulars ho obtinguen són les següents, en funció de l'ús, nombre d'habitatges de l'edifici i de la zona climàtica en la qual se situe l'edifici, de les definides en el Document Bàsic d'Estalvi d'Energia de la Part II del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE): a) 1 de febrer de 2021 per a edificis d'ús diferent al d'habitatge i, en la zona climàtica E, per a edificis de 20 o més habitatges. b) 1 de juliol de 2021 en la zona climàtica E, per a edificis de menys de 20 habitatges, i en la zona climàtica D, per a edificis de 20 o més habitatges. c) 1 de desembre de 2021 en la zona climàtica D, per a edificis de menys de 20 habitatges, i en la zona climàtica C, per a edificis de 20 o més habitatges. d) 1 de febrer de 2022 en la zona climàtica C, per a edificis de menys de 20 habitatges.

Documentació

A) En el cas d'instal·lacions de CALEFACCIÓ la documentació a presentar serà la següent: 1. DECLARACIÓ RESPONSABLE de la persona titular d'exclusió de l'obligació d'instal·lació de sistemes de comptabilització individualitzada d'energia tèrmica (segons model normalitzat DECEXCON, ajustat al model de l'Annex V del RD 736/2020 i disponible en el tràmit telemàtic i com a imprés associat al present tràmit de la Guia Prop). 2. CERTIFICAT d'EXCLUSIÓ de l'obligació d'instal·lar sistemes de comptabilització individualitzada d'energia tèrmica (segons model normalitzat CEREXCON, ajustat al model de l'Annex II del RD 736/2020 i disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit de la Guia Prop), degudament subscrit per mantenidor habilitat de la instal·lació en cas de no requerir anàlisi de la viabilitat tècnica i la rendibilitat econòmica, o per l'empresa instal·ladora habilitada en cas contrari. 3. En el cas de resultar obligatori, PRESSUPOST i anàlisi de viabilitat tècnica i rendibilitat econòmica d'instal·lació de sistemes de comptabilització individualitzada (segons model normalitzat PRESUCON, ajustat al model de l'Annex III del RD 736/2020 i disponible en el tràmit telemàtic i com a imprés associat a aquest tràmit de la Guia Prop). B) En el cas d'instal·lacions de REFRIGERACIÓ la documentació a presentar serà la següent: 1. DECLARACIÓ RESPONSABLE de la persona titular d'exclusió de l'obligació d'instal·lació de sistemes de comptabilització individualitzada d'energia tèrmica (segons model normalitzat DECEXCON, ajustat al model de l'Annex V del RD 736/2020 i disponible en el tràmit telemàtic i com a imprés associat al present tràmit de la Guia Prop). 2. CERTIFICAT d'EXCLUSIÓ de l'obligació d'instal·lar sistemes de comptabilització individualitzada d'energia tèrmica (segons model normalitzat CEREXCON, ajustat al model de l'Annex II del RD 736/2020 i disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit de la Guia Prop), degudament subscrit per mantenidor habilitat de la instal·lació en cas de no requerir anàlisi de la viabilitat tècnica i la rendibilitat econòmica, o per l'empresa instal·ladora en cas contrari.

Forma presentació

Presencial
* IMPORTANT: opció vàlida únicament per a persones físiques (article 14 Llei 39/2015, d'1 d'octubre) L'atenció presencial d'eixes persones físiques per a informació general i REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ es realitza exclusivament MITJANÇANT CITA PRÈVIA (consulte la informació per a això en l'apartat "Enllaços"). a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:

On dirigir-se

 • REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - ALACANT
 • C/ CHURRUCA, 29

  03003 - Alacant/Alicante

 • REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - CASTELLÓ
 • C/ CAVALLERS, 8

  12001 - Castelló/Castellón

 • REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia

Telemàtica
1. Les persones obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, així com les que no hi estiguen obligades però opten per aquesta via, hauran de presentar les seues comunicacions MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se. 2. Per a aquesta presentació telemàtica, la persona (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica que expedisquen els prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació C.Valenciana). - El sistema Clave-signatura de l'Estat només per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...). - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados 3. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta haurà d'inscriure prèviament aquesta representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense la inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la comunicació i la resta de documentació, omplides i signades digitalment, i fer-ne la presentació telemàtica, i obtindre el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, amb el número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu 'Enllaços'). 5. Respecte a la DOCUMENTACIÓ QUE CAL ANNEXAR: - És recomanable que reuniu tots els documents que cal annexar i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran d'enviar-se en format PDF i hauran d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/les persona/ones o entitat/s que el/s subscriga o subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?", hi ha la llista de documents que s'han de presentar. * I en l'apartat "Impresos associats" (a més d'en el tràmit telemàtic mateix) hi ha models normalitzats i omplibles de tots o alguns d'aquests documents. Si hi ha model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o demanat per la persona comunicant per a poder-los adjuntar a la seua comunicació telemàtica. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents per annexar i els possibles formats o extensions (PDF, DOC, ODT, XLS, ODS, ZIP, etc.). Comproveu-ho abans d'annexar-los. 6. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia Si continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

1. PRESENTACIÓ (presencial o telemàtica, segons siga procedent) de la declaració responsable i de la restant documentació exigida en cada cas, en el Servei Territorial competent en matèria d'energia de la província de la Comunitat Valenciana on estiga situada la instal·lació tèrmica. 2. A continuació: a) Si la declaració i la documentació presentades són correctes i completes, el Servei Territorial competent tindrà per complida l'obligació de la persona titular i procedirà directament al tancament i arxivament de l'expedient generat (sense que haja de realitzar cap notificació o comunicació sobre aquest tema). b) Si la declaració i/o la documentació NO són correctes i/o estan incompletes, es realitzarà requeriment perquè s'esmene. * En els casos de tramitació telemàtica, l'esmena també haurà de realitzar-se per eixa via utilitzant el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).". (Vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit). Després d'això: - Si s'aporta la documentació correcta i completa, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.a). - Si NO s'aporta la documentació correcta i completa, transcorregut el termini corresponent es resol declarant desistida a la persona titular i s'arxiva l'expedient.

òrgans de tramitació

Organismes

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - ALACANT
 • C/ CHURRUCA, 29

  03003 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - CASTELLÓ
 • C/ CAVALLERS, 8

  12001 - Castelló/Castellón

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia

Òrgans resolució

Organismes

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - ALACANT
 • C/ CHURRUCA, 29

  03003 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - CASTELLÓ
 • C/ CAVALLERS, 8

  12001 - Castelló/Castellón

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia