Detall de Procediment

Sol·licitud d'ajudes a explotacions de boví de raça lídia i d'oví de raça guirra que han tingut dificultats econòmiques per la suspensió d'activitat decretada pel Govern d'Espanya a conseqüència de la COVID-19.

Codi SIA: 2409233
Codi GUC: 21718
Organisme: CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
Termini de sol·licitud:
15-06-2021
-
05-07-2021
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Ajudes de concessió directa a explotacions de boví de raça lídia i d'oví de raça guirra.

Requisits

Qualsevol persona física o jurídica, incloent-hi societats cooperatives i societats agràries de transformació (SAT), així com comunitats de béns i altres entitats sense personalitat jurídica, que siguen titulars d'una explotació que albergue bovins de raça lídia i ovins de raça guirra, que estiga situada a la Comunitat Valenciana i que complisca els requisits següents: a) No estar en situació de crisi econòmica segons es defineix en el Reglament (UE) 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014. b) Complir les obligacions que estableixen els articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. c) Tindre la consideració de PIMES agràries dedicades a la producció primària, tal com es defineixen en l'annex 1 del Reglament (UE) 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014. A més dels requisits a, b i c, en el cas de bestiar boví de la raça de lídia han de complir: 1) L'explotació s'ha de trobar inscrita, en estat d'alta en actiu, en el Registre d'explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana, creat per la Llei 6/2003, de 4 de març, de ramaderia de la Comunitat Valenciana, el 14 de març de 2020, amb la mena de boví "brau" i amb algun dels següents tipus d'explotació/classificació zootècnica: - Tipus d'explotació: "producció i reproducció" i classificació zootècnica: "reproducció per a producció de carn" o "engreix o engreixador". - Tipus d'explotació: "altres centres de concentració". - Tipus d'explotació: "pastura". 2) El cens de la seua explotació ha de ser superior a 20 unitats de bestiar major (UBM) en el Registre d'identificació individual animal (RIIA) a data 1 de març de 2021. Als efectes d'aquesta ajuda, s'entendran com UBM totals la suma de les UBM de cada boví aplicant la següent taula de conversió: fins a 6 mesos: 0,20 UBM, entre 6 i 24 mesos: 0,60 UBM i de més de 24 mesos: 1,00 UBM. 3) El titular de l'explotació o el seu representant ha d'haver comunicat a l'autoritat competent abans de l'1 de març de 2021 els censos de la seua explotació segons l'article 4 del Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s'estableix i regula el Registre general d'explotacions ramaderes. A més dels requisits a, b i c, en el cas de bestiar oví de la raça guirra han de complir: 1) L'explotació s'ha de trobar inscrita, en estat d'alta en actiu, en el Registre d'explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana, creat per la Llei 6/2003, de 4 de març, de ramaderia de la Comunitat Valenciana, el 14 de març de 2020, com a tipus d'explotació "producció i reproducció". 2) El cens de reproductors objecte d'ajuda haurà d'estar inscrit en el llibre genealògic de la raça guirra. 3) El titular de l'explotació o el seu representant ha d'haver comunicat a l'autoritat competent abans de l'1 de març de 2021 els censos de la seua explotació segons l'article 4 del Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s'estableix i regula el Registre general d'explotacions ramaderes.

Interessats

Titulars d'explotacions ramaderes que figuren en la llista de beneficiaris establida en l'annex I del decret.

Normativa del procediment

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils i s'iniciarà a les 9 hores de l'endemà del dia de la publicació d'aquest decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV num. 9106 de 14/06/2021)

Documentació

S'ha de presentar una única sol·licitud d'ajuda per beneficiari que estiga inclòs en l'annex I del decret d'ajuda, independentment que siga titular de diverses explotacions. Les sol·licituds han d'anar acompanyades de: a) Per a persones jurídiques i, si és el cas, comunitats de béns i altres agrupacions sense personalitat jurídica: el document que les acredite com a entitat, escriptura de constitució i estatuts de l'entitat i el document que acredite la representació del signant de la sol·licitud. A aquest efecte, n'hi ha prou amb la documentació presentada amb motiu de la inscripció en el RERA que estiga en poder de l'Administració, excepte modificacions posteriors. b) Model de domiciliació bancària: Si el compte no està donat d'alta en la base de dades de la Generalitat, caldrà aportar correctament omplit i signat electrònicament l'imprés de domiciliació bancària segons el model normalitzat disponible en la secció "Impresos associats" del mateix tràmit. c) En cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant, s'ha d'aportar el formulari relatiu a la representació. A aquest efecte, la representació atorgada amb anterioritat per a la tramitació d'ajudes que així conste gravada en el RERA serà suficient, excepte modificacions posteriors. d) Acreditació d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària Autonòmica, amb l'Agència Tributària Estatal i amb la Tresoreria de la Seguretat Social, en cas de no haver autoritzat l'òrgan gestor l'obtenció d'aquestes dades.

Forma presentació

Telemàtica
Totes les persones, físiques i jurídiques, ho han de tramitar electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21718 Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es facen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-s'hi, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat, des de l'apartat "Com va això meu"- "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va). Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud s'han d'efectuar per mitjà de l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18536

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

La concessió de les ajudes s'atorgarà a totes les persones interessades que formulen la seua sol·licitud dins del termini a través de l'enllaç corresponent i acrediten el degut compliment de tots els requisits.

òrgans de tramitació

La instrucció del procediment correspondrà a les direccions territorials de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Organismes

Termini màxim

El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de 3 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat ni notificat cap resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud podrà entendre's desestimada.

Observacions

La resolució posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant del corresponent jutjat contenciós administratiu de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Òrgans resolució

La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, o l'òrgan en què aquesta delegue.

Organismes

Quantia i cobrament

- Els criteris de quantificació d'aquesta ajuda seran els següents: prima de 127 euros per UBM de boví de raça lídia i de 20 euros per reproductor d'oví de la raça guirra. - El càlcul del número d'UBM per a cada possible beneficiari de l'ajuda, per a boví de la raça lídia es farà prenent com a referència la suma del cens total que consta en el RIIA a data d'1 de març de 2021 en les explotacions que compleixen els requisits establits. - El càlcul del nombre de reproductors per a cada possible beneficiari de l'ajuda per a oví de la raça guirra es farà prenent com a dades de referència el cens de reproductors mascle i femella de l'explotació que conste inscrit en el llibre genealògic de la raça guirra a data 1 de març de 2021.