Detall de Procediment

Sol·licitud de participació en el programa LLAMP CV 3i CV - Programa d'acceleració d'empreses cap al TRIPLE IMPACTE: social, mediambiental i econòmic sostenible, en el seu vessant transversal innovador. Emprenedoria.

Codi SIA: 2414783
Codi GUC: 21860
Organisme: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
Termini de sol·licitud:
23-03-2023
-
18-04-2023
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Possibilitar la presentació de la sol·licitud de participació en el programa LLAMP 3i CV (prèviament emplenada i a la qual s'assigna un codi de validació) i de la documentació obligatòria que ha d'acompanyar-la. LLAMP 3i CV és un programa d'acceleració avançada per a involucrar les empreses en la consecució del triple impacte innovador, en els seus vessants social, mediambiental i econòmic sostenible, per a alinear-les als Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS), promogut per la Direcció General d'Emprenedoria i Cooperativisme, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de la Generalitat Valenciana.

Observacions

1) Adreça de CORREU ELECTRÒNIC en el qual s'atenen consultes sobre la sol·licitud de participació en el programa LLAMP 3i CV: emprendedores@gva.es 2) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic) - Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en: https://sede.gva.es/es/preguntes-frequents - Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta: . Bé emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu enllaç directe a ell disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). . O bé enviant un correu electrònic a l'adreça generalitat_en_red@gva.es * IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes. En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït.

Interessats

Poden participar en el programa LLAMP 3i CV exclusivament PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES, COOPERATIVES i PETITES I MITJANES EMPRESES PRIVADES (PIMES), tant nacionals com internacionals, que complisquen tots aquests requisits: - Tindre una antiguitat màxima de 3 anys. - Tindre la seua seu social en la Comunitat Valenciana o comprometre's en ferm a fixar la seua seu social o establiment permanent en la Comunitat Valenciana abans de finalitzar l'exercici 2023. - Durant 2023 desenvolupar o anar a desenvolupar en la Comunitat Valenciana una activitat econòmica. - Y tindre potencial, expectatives i voluntat de convertir-se en projectes empresarials que generen un impacte positiu, més enllà de l'econòmic, que contribuïsquen a cura del territori i de la ciutadania de la Comunitat Valenciana. La selecció de les persones treballadores autònomes, cooperatives i pimes que participaran en el programa LLAMP 3i CV la realitzarà un comité d'experts, que valorarà les sol·licituds de participació rebudes, sobre la base dels criteris de selecció establits i elaborarà una llista ordenada per puntuació.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds de participació s'inicia el dia 23/03/2023 i finalitza el dia 18/04/2023, tots dos inclosos.

Documentació

Per a sol·licitar participar en el programa LLAMP 3i CV: 1r Ha d'emplenar-se la SOL·LICITUD de PARTICIPACIÓ a través del FORMULARI WEB disponible en l'enllaç específic que hi ha en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Aquesta sol·licitud (formulari web) l'ha d'emplenar la persona sol·licitant o el seu representant, amb les dades relatives a la persona treballadora autònoma, cooperativa o pime. Una vegada emplenada la sol·licitud, ha de validar-se (prement el botó situat dalt a la dreta del formulari web). A continuació es genera un document PDF amb les dades introduïdes i el codi assignat (que ha d'indicar-se després en el document ANNEX I que s'ha de presentar telemàticament). S'aconsella revisar i preparar prèviament les dades que són necessàries per a la sol·licitud, a fi de facilitar-ne l'emplenament correcte i complet. No obstant això, el formulari web de sol·licitud permet guardar les dades introduïdes per a continuar-ne l'emplenament en un altre moment i recuperar llavors les dades guardades. En el cas que es produïsca algun error en la introducció de dades, en validar el formulari web de sol·licitud, aquest retornarà missatges d'error, amb indicació de quins són aquests errors per a la seua correcció. 2n. A continuació ha de presentar-se OBLIGATÒRIAMENT la següent DOCUMENTACIÓ (mitjançant el tràmit telemàtic la informació i l'enllaç del qual s'indiquen en l'apartat corresponent d'aquest tràmit de la Guia Prop): 1) ANNEX I - PROGRAMA LLAMP 3I CV, degudament emplenat i signat digitalment, segons model normalitzat ANELLAMP disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit. En aquest Annex I han d'indicar-se: - El codi generat i assignat en validar el formulari web de sol·licitud de participació. - Les dades relatives al perfil de l'equip promotor/socis (titulació, experiència, idiomes, rol/càrrec en l'empresa, etc.). - La informació relativa a l'impacte en l'àmbit social, econòmic sostenible, mediambiental i innovador, a valorar després pel comité d'experts. * Important: en el cas de sol·licitants d'altres Comunitats Autònomes o de fora d'Espanya, en aquest Annex I també han de subscriure el COMPROMÍS FERM de FIXAR la seua seu social o establiment permanent en la Comunitat Valenciana abans de finalitzar l'exercici 2023. 2) DECLARACIÓ RESPONSABLE de la condició de PIME - PROGRAMA LLAMP 3I CV, degudament emplenada i signada digitalment, segons model normalitzat DECLLAMP que està disponible com a imprés associat a aquest tràmit i també en el tràmit telemàtic. * Important: aquesta declaració NOMÉS han de presentar-la les petites i mitjanes empreses (pimes), NO les persones treballadores autònomes. 3) DECLARACIÓ CENSAL D'ALTA - MODELS 036 i 037, presentada davant de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT). (Vegeu l'enllaç directe a la informació existent sobre els models 036 i 037 en la pàgina web de l'AEAT, en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

Forma presentació

Telemàtica
1. Després d'emplenar i validar el formulari web de sol·licitud de participació, la posterior PRESENTACIÓ de la DOCUMENTACIÓ que ha d'acompanyar aquesta sol·licitud NOMÉS pot realitzar-se MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC d'aquest tràmit. 2. Per a eixa presentació telemàtica s'ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes, s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana). - El sistema clau-signatura de l'Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...). - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptats 3. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat Enllaço d'aquest tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en PRESENTACIÓ AUTENTICADA (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic que us permetrà omplir el formulari web de dades generals, annexar la documentació omplida i signada digitalment que s'haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible en la vostra carpeta ciutadana (vegeu apartat "Enllaços"). 5. Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR: - És recomanable que reunisca tots els documents a presentar i els emplene, signe i guarde electrònicament en el seu ordinador o dispositiu electrònic, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el Pas DOCUMENTAR del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriga/n. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'partat denominat "Documentació" apareix el llistat de documents a presentar. * I en el seu subapartat "Impresos Associats" (a més d'en el propi tràmit telemàtic) existeixen models normalitzats i emplenables d'alguns d'eixos documents. Si existeix model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 6. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/es/preguntes-frequents Si continueu necessitant ajuda, notifiqueu-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: emprendedores@gva.es - Per a incidències informàtiques: FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS o correu a generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

1. PRESENTACIÓ de FORMA EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA de la sol·licitud de participació i de tota la documentació requerida. Concretament: 1r) La SOL·LICITUD de PARTICIPACIÓ a través del FORMULARI WEB disponible en l'enllaç específic que hi ha en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. 2n) A continuació presentant la DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA mitjançant el tràmit telemàtic la informació i l'enllaç del qual s'indiquen, respectivament, en l'apartat "SOL·LICITUD > FORMA PRESENTACIÓ" i en PRESENTACIÓ AUTENTICADA del present tràmit de la Guia Prop. * IMPORTANT: NO s'admetran sol·licituds i documentació que es presenten per qualsevol altra via diferent de les indicades o que es presenten incompletes. 2. El COMITÉ D'EXPERTS estudia i valora les sol·licituds rebudes sobre la base dels criteris de selecció establits, elabora una llista ordenada per puntuació, que es publicarà en el Portal de l'Emprenedoria (vegeu l'enllaç directe a aquest portal en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit), i contacta directament amb les persones treballadores autònomes, cooperatives i pimes seleccionades. 3. PARTICIPACIÓ de les persones treballadores autònomes, cooperatives i pimes seleccionades en el programa LLAMP 3i CV (inici maig 2023 - finalització octubre 2023).

Criteris de valoració

S'han establit els següents 6 CRITERIS DE VALORACIÓ amb una PUNTUACIÓ TOTAL MÀXIMA de 120 PUNTS: 1_IMPACTE DEL PROJECTE. Màxim 75 punts, d'acord amb el següent desglossament: 1.1 SOCIAL....................................................................Màxim 20 punts. 1.2 MEDIOAMBIENTAL..................................................Màxim 20 punts. 1.3 ECONOMICOSOSTENIBLE.......................................Màxim 20 punts. 1.4 INNOVADOR............................................................Màxim 15 punts. 2_DADES FINANCERES HISTÒRIQUES I PREVISIÓ DE CREIXEMENT. Màxim 20 punts. 3_EQUIP DE PERSONES EMPRENEDORES (col·lectius). Màxim 10 punts. 4_CV EQUIP DE PERSONES SÒCIES/PROMOTORES. Màxim 3 punts. Es valora el perfil multidisciplinari de l'equip promotor. 5_SI L'ACTIVITAT ES DESENVOLUPA EN UN MUNICIPI DE LA COMUNITAT VALENCIANA AMB EL RISC DE DESPOBLAMENT. Màxim 8 punts. 6_SI L'EMPRESA HA SEGUIT EL PROGRAMA LLAMP AMES, O HA OBTINGUT ALGUN RECONEIXEMENT EN EL CONCURS START-UP 5UCV, LLAMP DIGITAL O UN ALTRE RECONEIXEMENT/PREMI RELLEVANT D'ENTITAT PÚBLICA O PRIVADA DE RECONEGUT PRESTIGI. Màxim 4 punts.

òrgans de tramitació

Organismes

Obligacions

Les persones treballadores autònomes, cooperatives i pimes seleccionades per a participar en el programa LLAMP 3i CV: - Es comprometen a participar en totes les sessions de mentorització, formació i actes als quals se'ls convoque. - I en finalitzar el programa hauran d'emplenar un formulari de valoració per a mesurar el grau de satisfacció, valorar el servei rebut i realitzar propostes de millora.

Termini màxim

Un mes.

Òrgans resolució

Comité d'experts (10 representants d'entitats del ecosistema emprenedor de la CV).

Organismes