Detall de Procediment

DESISTIMENT i RENÚNCIA de les persones (físiques o jurídiques) interessades.

Codi GUC: 21886
Organisme: GENERALITAT VALENCIANA

Mostrar tot

Ocultar tot

Objecte

El desistiment i la renúncia són una de les formes de terminació del procediment. Concretament l'article 94 de la Llei 39/2015, estableix que: 1. Tot interessat podrà desistir de la seua sol·licitud o, quan això no estiga prohibit per l'ordenament jurídic, renunciar als seus drets. 2. Si l'escrit d'iniciació s'haguera formulat per dues o més interessats, el desistiment o la renúncia només afectarà a aquells que l'hagueren formulada. 3. Tant el desistiment com la renúncia podran fer-se per qualsevol mitjà que permeta la seua constància, sempre que incorpore les signatures que corresponguen d'acord amb el que es preveu en la normativa aplicable. 4. L'Administració acceptarà de pla el desistiment o la renúncia, i declararà conclús el procediment llevat que, havent-se personat en el mateix tercers interessats, instaren aquests la seua continuació en el termini de deu dies des que van ser notificats del desistiment o renúncia. 5. Si la qüestió suscitada per la incoació del procediment comportara interés general o fora convenient substanciar-la per a la seua definició i esclariment, l'Administració podrà limitar els efectes del desistiment o la renúncia a l'interessat i seguirà el procediment. Referència normativa bàsica: Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Pùblicas (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-2015-10565)

Normativa

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.