DESISTIMENT i RENÚNCIA de les persones (físiques o jurídiques) interessades.

GENERALITAT VALENCIANA

Codi SIA: 3016446
|
Codi GVA: 21886
Descarregar informació
Què és i per a què serveix
El desistiment i la renúncia són una de les formes de terminació del procediment. Concretament l'article 94 de la Llei 39/2015, estableix que: 1. Tot interessat podrà desistir de la seua sol·licitud o, quan això no estiga prohibit per l'ordenament jurídic, renunciar als seus drets. 2. Si...
Saber més
Normativa
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.