Detall de Procediment

Sol·licitud d'inscripció de representant en el Registre de grups d'interés (REGIA)

Codi SIA: 2512997
Codi GUC: 21993
Organisme: CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Al·legació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

La inscripció com a representant de grup d'interés en el Registre de grups d'interés de la generalitat (REGIA) té per objecte acreditar la condició de representant d'un grup d'interés ja inscrit en el registre, i assumir la responsabilitat davant de la Generalitat de les actuacions dutes a terme i de la veracitat de la informació facilitada. El Registre de grups d'interés de la Generalitat (REGIA) té per objecte facilitar la identificació pública i el control de l'activitat d'influència que realitzen els grups d'interés, davant les administracions públiques de la Comunitat Valenciana. Els grups d'interés són les persones jurídiques, les entitats, les organitzacions, les plataformes, les xarxes i (en els casos que preveu la llei) les persones físiques que duguen a terme l'activitat d'influència.

Interessats

Les persones representants dels grups d'interés ja inscrits.

Termini

Durant tot l'any, amb posterioritat a la inscripció del grup d'interés, per a poder realitzar actuacions en el seu nom davant el Registre de grups d'interés de la Generalitat (REGIA).

Documentació

Les persones representants de grups d'interés han de presentar una sol·licitud per cada organització representada, que es tramitarà exclusivament per mitjans electrònics. La representació de les persones, entitats o organitzacions s'ha d'acreditar per qualsevol mitjà que deixe constància fidedigna que aquesta s'ha atorgat per un òrgan, unipersonal o col·legiat, amb capacitat o poder vàlid per a això. La sol·licitud s'ha d'acompanyar de la documentació següent: Documentació acreditativa de la representació del grup d'interés, llevat que la representació estiga inscrita en el Registre de representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV).

Forma presentació

Telemàtica
La tramitació i presentació de sol·licituds, amb els annexos i la documentació corresponent, s'ha de realitzar EXCLUSIVAMENT PER MITJANS ELECTRÒNICS, utilitzant el certificat digital de la persona interessada a representar a un grup d'interés. Punxant en el botó Presentació autenticada, accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web de sol·licitud d'inscripció de representant, annexar la documentació que corresponga i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

La sol·licitud d'inscripció s'ha de presentar abans de fer qualsevol actuació en nom del grup d'interés representat. La inscripció com a representant requereix que l'organització a la qual sol·licita representar es trobe inscrita en el registre.

òrgans de tramitació

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

Organismes

 • CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA
 • PASSEIG DE L'ALBEREDA, 16

  46010 - València/Valencia

Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la persona titular de la conselleria competent en matèria de grups d'interés, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Efecte silenci

Estimatori

Òrgans resolució

Organismes

 • CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA
 • PASSEIG DE L'ALBEREDA, 16

  46010 - València/Valencia

Recurs que procedeix contra la resolució

Alçada