Detall de Procediment

Afecció d'establiments a la normativa en matèria d'accidents greus: alta, modificació, canvi de titularitat, baixa. Comunicació d'accident greu. Indústria.

Codi SIA: 2868369
Codi GUC: 22034
Organisme: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Comunicar a l'Administració l'afecció de l'establiment a la normativa en matèria d'accidents greus. Igualment es comunicaran els accidents greus. Aquest tràmit no inclou la presentació de la documentació obligatòria per als establiments afectats per la normativa d'accidents greus, que es farà a través del tràmit següent:(veure enllaços). Presentació de documentació obligatòria per a establiments afectats per la normativa d'accidents greus: pla d'emergència interior o autoprotecció, informe de seguretat, comunicació de realització d'inspecció periòdica. Indústria https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22040&version=amp

Observacions

A) CONTINGUT MÍNIM DEL DOCUMENT D'AFECCIÓ (art. 7. Notificació d'afecció): El document d'afecció, regulat en l'article 7 del Reial decret 840/2015, ha de ser realitzat per la persona titular i ha de contindre el contingut següent: a. Nom o raó social de l'industrial, o els dos, i adreça completa de l'establiment corresponent. b. Domicili social de l'industrial i adreça completa. c. Nom i càrrec del responsable de l'establiment, si és una persona diferent de l'industrial al qual es refereix la lletra a. d. Informació suficient per a identificar les substàncies perilloses i la categoria de substàncies de què es tracte o que hi puguen estar presents. En tot cas: 1. Denominació de la substància, número CAS i número ONU. 2. Identificació de perills i classificació segons el Reglament (CE), núm. 1272/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació etiquetatge i envasament de substàncies i mescles. 3. Composició i informació dels components si fora una mescla. 4. Categoria a la qual pertany en l'annex 1 part 1 del reial decret esmentat. e. Quantitat i forma física de la substància o les substàncies perilloses de què es tracte. f. Activitat exercida o activitat prevista en la instal·lació o zona d'emmagatzematge. g. Entorn immediat de l'establiment i factors capaços de causar un accident greu o d'agreujar les seues conseqüències, inclosos, quan estiguen disponibles, detalls dels establiments veïns, d'emplaçaments que queden fora de l'àmbit d'aplicació d'aquest reial decret, zones i obres que puguen originar o incrementar el risc o les conseqüències d'un accident greu i d'efecte dòmino. B) ACTUALITZACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ D'AFECCIÓ: El/la industrial informarà per endavant l'òrgan competent en matèria d'indústria de la comunitat autònoma davant de les següents circumstàncies i procedirà, si és el cas, a l'actualització de la informació recollida en l'article (notificació d'afecció) del reial decret esmentat: a. Augment o disminució significativa de la quantitat o modificació significativa de les característiques o la forma física de les substàncies perilloses presents, indicada en la notificació anterior, o modificació significativa dels processos en què s'empra. b. Modificació d'un establiment o instal·lació que puga tindre conseqüències importants quant als perills d'accidents greus. c. Tancament definitiu o desmantellament de l'establiment. d. Canvis en el nom o raó social del titular, domicili social, adreça de l'establiment, nom i/o càrrec del responsable de l'establiment. C) CLASSIFICACIÓ DELS ESTABLIMENTS AFECTATS PEL REIAL DECRET 840/2015: Es classifiquen en dos nivells: 1. Establiments de NIVELL INFERIOR: aquells en què estiguen presents substàncies perilloses en quantitats iguals o superiors a les especificades en la columna 2 de la part 1, o de la part 2, de l'annex I, però inferiors a les quantitats especificades en la columna 3 de la part 1, o de la part 2, de l'annex I. Tot això emprant, quan siga aplicable, la regla de la suma de la nota 4 de l'annex I. 2. Establiments de NIVELL SUPERIOR: aquells en els quals estiguen presents substàncies perilloses en quantitats iguals o superiors a les especificades en la columna 3 de la part 1, o de la part 2, de l'annex I. Tot això emprant, quan siga aplicable, la regla de la suma de la nota 4 de l'annex 1. D) COMUNICACIÓ D'ACCIDENTS GREUS: Definició: accident greu és qualsevol succés, com una emissió en forma de fuga o abocament, un incendi o una explosió important, que resulte d'un procés no controlat durant el funcionament de qualsevol establiment al qual siga aplicable aquest reial decret, que supose un risc greu, immediat o diferit, per a la salut humana, els béns o el medi ambient, dins o fora de l'establiment i en el qual intervinguen una o diverses substàncies perilloses. D'acord amb l'article 17 del Reial decret 840/2015, posteriorment al succés, l'industrial, en un termini raonable de temps establit per l'òrgan competent de la comunitat autònoma, té les obligacions següents: a. Remetre als òrgans competents de les comunitats autònomes, de manera detallada, les causes i els efectes produïts a conseqüència de l'accident. b. Informar els òrgans competents de la comunitat autònoma de les mesures previstes per a: 1. Mitigar els efectes de l'accident a mitjà i llarg termini. 2. Evitar que es produïsquen accidents similars sobre la base de les experiències adquirides. c. Actualitzar la informació facilitada, en cas que investigacions més rigoroses posen de manifest nous fets que modifiquen aquesta informació o les conclusions que dimanen d'aquesta.

Interessats

La persona interessada titular de l'establiment o el seu representant legal. En relació amb la representació, vegeu l'apartat d'enllaços.

Normativa del procediment

 • Reial decret 840/2015, de 21 de setembre, pel qual s'aproven les mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguen substàncies perilloses (BOE núm. 251, de 20/10/2015).
 • Reial decret 1196/2003, de 19 de setembre, pel qual s'aprova la Directriu bàsica de protecció civil per al control i la planificació davant del risc d'accidents greus en els quals intervenen substàncies perilloses (BOE núm. 242, de 09/10/2003).
 • Ordre 14/2022, de 5 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableix l'obligatorietat de comunicacions i notificacions per mitjans electrònics en determinats tràmits i procediments en les matèries d'Indústria, Energia i Minería. (DOGV nº 9492, de 19/12/2022)
 • Vegeu el Reial decret 840/2015, de 21 de setembre.
 • Vegeu el Reial decret 1196/2003, de 19 de setembre.
 • Vegeu Ordre 14/2022, de 5 de desembre.

Termini

La informació o la seua actualització (en el supòsit d'AFECCIÓ A la NORMATIVA EN MATÈRIA D'ACCIDENTS GREUS), ha de ser remesa per l'industrial, en un termini raonable abans de començar la construcció o explotació, o abans de les modificacions que donen lloc a un canvi en l'inventari de substàncies perilloses. En cap cas podrà superar un any des de la sol·licitud de la llicència d'obra. En el supòsit de COMUNICACIÓ D'ACCIDENT GREU, s'ha d'informar de manera immediata a l'òrgan competent de la comunitat autònoma en matèria de protecció civil, i, posteriorment, al servei territorial amb competències en matèria d'indústria, en un termini màxim d'1 mes.

Documentació

ALTA: - Comunicació d'afecció a la normativa en matèria d'accidents greus (COMAFEAG). - Document de dades d'afecció, amb el contingut que estableix l'article 7 (notificació d'afecció) del Reial decret 840/2015, de 21 de setembre. MODIFICACIÓ: - Comunicació d'afecció a la normativa en matèria d'accidents greus (COMAFEAG). - Document de dades d'afecció, amb el contingut que estableix l'article 7 (notificació d'afecció) del Reial decret 840/2015, de 21 de setembre. CANVI DE TITULAR: - Comunicació d'afecció a la normativa en matèria d'accidents greus (COMAFEAG). - Document de dades d'afecció, amb el contingut que estableix l'article 7 (notificació d'afecció) del Reial decret 840/2015, de 21 de setembre. - Declaració de canvi de titularitat (DECANTIT). BAIXA - Comunicació d'afecció a la normativa en matèria d'accidents greus (COMAFEAG). - Document de dades d'afecció, amb el contingut que estableix l'article 7 (notificació d'afecció) del Reial decret 840/2015, de 21 de setembre. COMUNICACIÓ D'ACCIDENT GREU: - Comunicació d'accident greu (COMACCAG).

Forma presentació

Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida s'ha de realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar. Per a això, cal disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats de l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). - I el sistema clave-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, en queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...). Més informació respecte dels sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados 2. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta. 3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i la documentació omplida i signada digitalment que s'haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre. 4. Respecte dels DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR, si és el cas: - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/les persona/ones o entitat/s que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar. * En l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (i en el mateix tràmit telemàtic), hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots els documents o alguns d'aquests, segons el cas. Si n'hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat els ha de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar. - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents. 5. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion Reviseu aquesta informació i si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través de: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

ALTA, MODIFICACIÓ, CANVI DE TITULAR, BAIXA: - Presentació de la documentació que siga procedent, de manera EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA - Revisió per personal tècnic i inscripció en el registre específic. - Inspecció, si és el cas. - Esmena, si és el cas. - Expedient sancionador, si és el cas. - Finalització i arxiu. COMUNICACIÓ D'ACCIDENTS: - Presentació de la documentació que siga procedent, de manera EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA - Revisió per personal tècnic i inscripció en el registre específic. - Inspecció, si és el cas. - Esmena, si és el cas. - Expedient sancionador, si és el cas. - Finalització i arxiu. Per a qualsevol dubte relacionat amb la tramitació de l'expedient o amb el contingut del procediment li recomanem sol·licite CITA PRÈVIA amb el PERSONAL TÈCNIC O ADMINISTRATIU, a través del següent enllaç: http://www.indi.gva.es/es/cita-previa

òrgans de tramitació

Organismes

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - ALACANT
 • C/ CHURRUCA, 29

  03003 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - CASTELLÓ
 • C/ CAVALLERS, 8

  12001 - Castelló/Castellón

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia

Obligacions

Les obligacions generals dels industrials, als establiments dels quals siga aplicable el Reial decret 840/2015, indicades en l'article 5, són les següents: a. Adoptar les mesures que preveu aquest reial decret, quant a la documentació tècnica que cal preparar, les inspeccions periòdiques que cal realitzar, així com totes les altres mesures que resulten necessàries per a previndre accidents greus i limitar les seues conseqüències per a la salut humana, els béns i el medi ambient. b. Col·laborar amb els òrgans competents de les comunitats autònomes i demostrar, en tot moment, i especialment amb motiu dels controls i les inspeccions a què es refereix l'article 21, que han pres totes les mesures necessàries que preveu aquest reial decret.

Òrgans resolució

Organismes