Presentació de documentació obligatòria per a establiments afectats per la normativa d'accidents greus: pla d'emergència interior o autoprotecció, informe de seguretat, comunicació de realització d'inspecció periòdica. Indústria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 2508409
|
Codi GVA: 22040
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objectiu és registrar la documentació que, de conformitat amb el que estableix la normativa sobre accidents greus, han de presentar de manera obligatòria:

- Pla d'emergència interior o autoprotecció

- Informe de seguretat

- Comunicació de realització d'inspecció periòdica

 

Aquest tràmit NO INCLOU la presentació del document relatiu a les dades d'afecció que estableix l'article 7 (notificació) del Reial decret 840/2015, de 21 de setembre, que es presentarà exclusivament a través del tràmit següent (veure enllaços):

 

Afecció d'establiments a la normativa en matèria d'accidents greus: alta, modificació, canvi de titularitat, baixa. Comunicació d'accident greu. Indústria

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22034&version=amp

 

 

Per a qualsevol dubte relacionat amb la tramitació de l'expedient o amb el contingut del procediment li recomanem contacte amb el PERSONAL TÈCNIC O ADMINISTRATIU, a través del següent enllaç: http://www.indi.gva.es/es/cita-previa

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

A) PLA D'EMERGÈNCIA INTERIOR O AUTOPROTECCIÓ (article 12 del Reial decret 840/2015, d'accidents greus):

En tots els establiments subjectes a les disposicions d'aquest reial decret, l'industrial haurà d'elaborar un pla d'emergència interior o autoprotecció, en el qual es definisca l'organització i el conjunt de mitjans i procediments d'actuació, amb la finalitat de previndre els accidents de qualsevol tipus i, si és el cas, limitar els efectes a l'interior de l'establiment.

 

El seu contingut s'ha d'ajustar al que especifica la Directriu bàsica de protecció civil per al control i la planificació davant del risc d'accidents greus en els quals intervenen substàncies perilloses, aprovada pel Reial decret 1196/2003, de 19 de setembre, i la normativa en vigor en matèria d'autoprotecció. S'elaboraran prèvia consulta amb el personal de l'establiment i els treballadors d'empreses subcontractades o subcontractistes a llarg termini, i han de complir, en tot cas, el que disposa l'article 18, relatiu a la informació, consulta i participació dels treballadors, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

 

Els òrgans competents de les comunitats autònomes establiran la normativa adequada a fi que els industrials mantinguen actualitzats els plans d'emergència interior o d'autoprotecció, mitjançant la seua modificació d'acord amb els canvis que s'hagen produït en els establiments i, en tot cas, en períodes no superiors a tres anys. La revisió tindrà en compte els canvis que s'hagen produït en els establiments i, en tot cas, en períodes no superiors a tres anys. La revisió tindrà en compte els canvis que s'hagen produït en els establiments corresponents, així com els nous coneixements tècnics i els coneixements sobre les mesures que s'hagen de prendre en cas d'accident greu.

 

 

B) INFORME DE SEGURETAT (article 10 del Reial decret 840/2015):

Els industrials dels establiments de nivell superior estan obligats a elaborar un informe de seguretat, que tinga per objecte:

a. Demostrar que s'ha establit una política de prevenció d'accidents greus aplicada a través d'un sistema de gestió de la seguretat de conformitat amb els elements que figuren en l'annex II.

b. Demostrar que s'han identificat i avaluat els riscos d'accidents, amb especial rigor en els casos en què aquests puguen generar conseqüències greus, i que s'han pres les mesures necessàries per a previndre'ls i per a limitar les conseqüències que tenen sobre la salut humana, el medi ambient i els béns.

c. Demostrar que el disseny, la construcció, l'explotació i el manteniment de tota instal·lació, zona d'emmagatzematge, equips i infraestructura lligada al seu funcionament, que estiguen relacionats amb el risc d'accident greu en l'establiment, presenten una seguretat i fiabilitat suficients.

d. Demostrar que s'han elaborat plans d'emergència interior o autoprotecció i facilitar les dades necessàries que possibiliten l'elaboració del pla d'emergència exterior a fi de prendre les mesures necessàries en cas d'accident greu.

e. Proporcionar informació suficient a les autoritats competents perquè puguen prendre decisions en matèria d'implantació de nous establiments, o d'autorització d'una altra mena de projectes en les proximitats dels establiments existents.

L'informe de seguretat contindrà, com a mínim, la informació que recull la Directriu bàsica de protecció civil per al control i la planificació davant del risc d'accidents greus en els quals intervenen substàncies perilloses, aprovada pel Reial decret 1196/2003, de 19 de setembre.

 

c) REALITZACIÓ D'INSPECCIÓ PERIÒDICA:

Les inspeccions seran adequades per a la mena d'establiment de què es tracte, no dependran de la recepció de l'informe de seguretat ni de cap altre informe presentat i possibilitaran un examen planificat i sistemàtic dels equips tècnics, d'organització i de maneres de gestió aplicades en l'establiment, a fi que l'industrial puga demostrar, en particular:

a. Que ha pres les mesures adequades per a previndre accidents greus, tenint en compte les activitats de l'establiment.

b. Que ha pres les mesures adequades per a limitar les conseqüències d'accidents greus dins i fora de l'establiment.

c. Que les dades i la informació facilitats en l'informe de seguretat, o altres informes presentats, reflecteixen fidelment l'estat de seguretat de l'establiment.

d. Que ha establit programes i informat el personal de l'establiment sobre les mesures de protecció i actuació en cas d'accident.

El període entre dues visites in situ consecutives no excedirà UN ANY PER ALS ESTABLIMENTS DE NIVELL SUPERIOR I TRES PER ALS DE NIVELL INFERIOR.

 

D) CLASSIFICACIÓ D'ESTABLIMENTS AFECTATS PEL REIAL DECRET 840/2015:

Els establiments afectats pel Reial decret 840/2015 es classifiquen en 2 nivells:

1. Establiments de NIVELL INFERIOR:

Aquells en els quals estiguen presents substàncies perilloses en quantitats iguals o superiors a les que s'especifiquen en la columna 2 de la part 1, o de la part 2, de l'annex I; però inferiors a les quantitats que s'especifiquen en la columna 3 de la part 1, o de la part 2, de l'annex I. Tot això emprant, quan siga aplicable, la regla de la suma de la nota 4 de l'annex I.

2. Establiments de NIVELL SUPERIOR:

Aquells en els quals estiguen presents substàncies perilloses en quantitats iguals o superiors a les que s'especifiquen en la columna 3 de la part 1, o de la part 2, de l'annex I. Tot això emprant, quan siga possible, la regla de la suma de la nota 4 de l'annex I.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les persones titulars dels establiments o els seus representants.

 

Com es tramita

Procés de tramitació

- Presentació de la documentació corresponent de forma EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA

- Revisió per personal tècnic i anotació en el registre específic.

- Esmena, si és el cas.

- Inspecció, si és el cas.

- Expedient sancionador, si és el cas.

- Resolució d'arxiu, si és el cas.

 

 

Sol·licitud

Termini
Termini obert

S'ha de presentar la documentació respectant els terminis següents:

- Comunicació de realització d'inspecció periòdica: no podrà transcórrer més d'1 mes des de la data en què aquesta s'haja realitzat.

- L'informe de seguretat i el Pla d'Autoprotecció ,en el cas d'establiments nous, abans de començar la seua construcció o explotació o abans de les modificacions que donen lloc a un canvi en l'inventari de substàncies perilloses.

Documentació
A) PLA D'AUTOPROTECCIÓ: 1. Full de presentació de documentació obligatòria en matèria d'accidents greus (FULDOCAG). 2. Pla d'autoprotecció 3. Informe d'avaluació del document presentat realitzat per l'organisme de control habilitat, acreditat en el camp d'accidents greus. 4. Còpia de la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida s';ha de realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l';enllaç directe del qual s';acaba d';indicar. Per a això, cal disposar d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat...
Saber més

Resolució

Obligacions
PLANS D'AUTOPROTECCIÓ: S'han de mantindre degudament actualitzats, mitjançant la seua modificació d'acord amb els canvis que s'hagen produït en els establiments i, en tot cas, EN PERÍODES NO SUPERIORS A TRES ANYS. La revisió tindrà en compte els canvis que s'hagen produït en els establiments...
Saber més
Sancions
Sense perjuí de les infraccions que si és el cas puguen establir les comunitats autònomes, l'incompliment del que s'establix en l'RD 840/2015, de 21 de setembre, serà qualificat i sancionat de conformitat amb la següent normativa: a. Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció...
Saber més