Reclamació per no atenció de la sol·licitud d'exercici de dret, així com per existència de possible infracció en matèria de protecció de dades.

Presidència de la Generalitat

Codi SIA: 2842005
|
Codi GVA: 22094
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Atendre la reclamació de persones que han fet una sol·licitud per a l'exercici de drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades personals, limitació i oposició del tractament i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a dades personals registrades en la...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

Les persones afectades podran presentar una reclamació davant l'autoritat de control o davant la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat, en els supòsits en els quals no haja sigut atesa la seua sol·licitud d'exercici de drets o s'haja produït una possible infracció del que disposa la normativa de protecció de dades per part de l'Administració del Consell o el seu sector públic instrumental.

 

Quan una reclamació es presente davant de la Delegació de Protecció de Dades, d'acord amb l'article 37.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, aquesta haurà de notificar la persona reclamant la decisió adoptada en el termini de dos mesos.

 

Una vegada contestada la reclamació per la Delegació de Protecció de Dades, en cas de disconformitat, la persona afectada podrà presentar una reclamació davant de l'autoritat de control competent, en els termes que estableix el títol VIII de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Us informem de les característiques del tractament que es realitzarà sobre les dades personals que heu facilitat a través de la sol·licitud de reclamació.

Nom de l'activitat de tractament: reclamacions al delegat o delegada de Protecció de Dades de la Generalitat.

- Finalitats o usos del tractament: gestió de reclamacions al delegat o delegada de Protecció de Dades de la Generalitat.

- Responsable del tractament: Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

- Base jurídica licitud o legitimació: Article 6.1.c de l'RGPD: el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

- Termini de conservació: Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es van poder derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades, sense perjudici d'allò que resulte de la normativa aplicable a la Generalitat en matèria d'arxius i documentació.

- Tipologia o categories de dades de caràcter personal: a) Caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI/NIF/NIE/passaport; adreça (postal o electrònica); telèfon (fix o mòbil); signatura; signatura electrònica; credencial d'accés o identificació. b) Altres dades: les que puguen ser aportades en la sol·licitud.

- Categories de parts interessades o afectades i origen de les dades: a) Sol·licitants; representant legal o voluntari. b) Origen: directament de la persona interessada o el seu representant.

- Cessió o comunicació de dades (categories de parts destinatàries): No està prevista.

- Mesures de seguretat, tècniques i organitzatives: les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les que preveu l'annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema nacional de seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Ho podrà exercitar la persona afectada acreditant la seua identitat.

Quan la persona afectada es trobe en situació d'incapacitat o minoria legal que li impossibilite la interposició personal de la reclamació, podrà interposar-la el seu representant legal, cas en què serà necessari que acredite tal condició.

La reclamació també podrà exercitar-se a través d'un representant voluntari, expressament designat per a aquesta. En aquest cas, ha de constar clarament acreditada la identitat de la persona representada, mitjançant l'aportació de còpia del seu document nacional d'identitat o document equivalent, i la representació conferida per aquell.

 

Es podrà acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixe constància fidedigna o mitjançant declaració en compareixença personal de la persona interessada.

 

La reclamació serà denegada quan la sol·licitud siga interposada per una persona diferent de l'afectada i no s'acredite que aquesta actua en representació d'aquella.

Com es tramita

Procés de tramitació

Es podrà tramitar la reclamació de manera presencial o telemàticament.

 

Les persones afectades per tractaments de dades de les quals siga responsable la Generalitat Valenciana podran dirigir-se al delegat de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana, amb caràcter previ a la presentació d'una reclamació contra aquesta davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (l'article 37 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals).

 

En aquest cas, el delegat de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana comunicarà a la persona afectada la decisió que s'haja adoptat en el termini màxim de dos mesos a comptar de la recepció de la reclamació.

Es podrà donar una tramitació preferent, agilitzant la tramitació del procediment, quan l'atenció urgent de la sol·licitud es trobe relacionada amb una situació d'especial vulnerabilitat (menors d'edat, dones víctimes de violència, persones víctimes de terrorisme, persones amb discapacitat, persones en risc d'exclusió social, etc.), que haurà d'estar degudament acreditada/declarada.

 

En tot cas, la Delegació de Protecció de Dades informarà la persona reclamant a recaptar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, procediment que serà el que estableix el títol VIII de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.

Òrgans de tramitació
Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Obert durant tot l'any i es pot interposar la reclamació en qualsevol moment.

Documentació
La reclamació es podrà interposar mitjançant una sol·licitud normalitzada dirigida a la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana i que podreu trobar en l'apartat Impresos associats, en la qual ha de constar la petició en què es concreta la vostra reclamació i l'heu...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones que vulguen presentar les sol·licituds telemàticament han de fer clic en la icona "Tramitar amb certificat". Per a accedir de manera telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en:

On dirigir-se

Resolució

Observacions

Transcorregut el termini sense que de manera expressa es responga a la reclamació interposada, la persona interessada podrà interposar la reclamació que preveu l'article 63 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals, davant de...

Saber més
Òrgans resolució