Detall de Procediment

Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària.

Codi SIA: 2544624
Codi GUC: 22122
Organisme: AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT FERROVIÀRIA - AVSF
Termini de sol·licitud: Termini obert
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

En la relació Administració/ciutadania es fa necessari que la persona interessada es dirigisca als òrgans administratius: - en la iniciació d'un procediment - en la instrucció d'aquest: esmena d'errors, presentació de proves, documentació annexa, al·legacions,... - en la renúncia de drets, en el desistiment de sol·licitud. - en la fase d'execució del procediment. - en la interposició de recursos. Aquest tràmit TELEMÀTIC de sol·licitud general pot utilitzar-se per les persones interessades quan, havent-hi un model normalitzat de sol·licitud per a la presentació presencial, vulguen o hagen de presentar-la de manera electrònica (article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre) i encara no s'haja habilitat un procediment electrònic específic per a això. Si existeix un procediment específic de presentació telemàtica deurà necessàriament utilitzar aquesta via per a relacionar-se amb l'Administració.

Requisits

En cas de persones jurídiques hauran d'estar inscrites obligatòriament en el Registre de Representants. Aquest registre possibilita la representació de persones jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic.

Interessats

Persones físiques i jurídiques, titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius, amb capacitat d'obrar davant les Administracions Públiques, conformement al que s'estableix per la llei.

Normativa del procediment

Termini

Durant tot l'any

Documentació

Juntament amb el formulari de sol·licitud general telemàtica, les persones interessades podran adjuntar la documentació necessària per a la iniciació/tramitació del procediment. (Tot això segons el que s'estableix en la normativa que ho regule o, en el seu cas, la que siga requerida per l'Administració a la persona sol·licitant o la que aquesta considere d'oportuna presentació).

Forma presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

òrgans de tramitació

Organismes

Òrgans resolució

Organismes