Detall de Procediment

TECG- Sol·licituds i escrits dirigits pel personal de nova incorporació al Servei de Personal de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i mobilitat.

Codi SIA: 2619790
Codi GUC: 22146
Organisme: CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT
Termini de sol·licitud: Termini obert
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Possibilitar la presentació telemàtica de sol·licituds i escrits per nova incorporació dirigits al Servei de Personal de la Conselleria de POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT (CPTOPM) per part del nou personal empleat públic adscrit a aqueixa Conselleria.

Requisits

Ser nou personal ADSCRIT a la Conselleria de POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT (CPTOPM)

Interessats

Aquest tràmit és vàlid ÚNICAMENT per al nou personal empleat públic ADSCRIT a la Conselleria de POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT (CPTOPM). * IMPORTANT: aquest tràmit NO és vàlid per al personal que NO estiga adscrit a aqueixa Conselleria.

Normativa del procediment

Termini

Durant tot l'any

Documentació

S'ha de presentar tota la documentació que es troba en els "Impresos Associats" d'aquest tràmit signada telematicamente. Trobarà una "Guia per al nou personal" en l'apartat d'Enllaços al final d'aquest document

Forma presentació

Telemàtica
1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/es/sede_certificados). En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible: - En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168 - I en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/ 2. Si ja disposa de certificat digital podrà accedir clicant a "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la documentació corresponent i realitzar la presentació telemàtica de tot això, després de la qual cosa obtindrà el corresponent justificant de registre. A partir del moment d'aquesta presentació tota la documentació presentada (inclòs el justificant) estarà disponible sempre en la seua Carpeta Ciutadana (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es). 3. Disposa de més informació sobre la tramitació telemàtica en la següent adreça: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion Revise la llista de preguntes freqüents detallades en aqueixa adreça per a veure si pot solucionar el seu problema. En cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a través d'un dels següents correus electrònics en funció de la mena de problema de què es tracte: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a la Carpeta Ciutadana de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

1. En virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, les persones empleades publiques estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per als tràmits i les actuacions que realitzen per raó de la seua condició de persona empleada pública. 2. En concret, perquè el personal empleat públic adscrit a la CESSPCT presente sol·licituds i escrits dirigits al seu Servei de Personal ha d'utilitzar el TRÀMIT TELEMÀTIC l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se i disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basada en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats d'empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació CV). - El sistema Clave-signatura de l'Estat només per a les persones físiques (per tant, excloses les persones jurídiques). - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados 3. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta haurà d'inscriure prèviament aquesta representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat (vegeu l'apartat "Enllaços"). Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i firmar digitalment el formulari web de sol·licitud, annexar la documentació emplenada i signada digitalment que ha d'aportar-se i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, amb el número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu 'Enllaços'). 5. Respecte a la DOCUMENTACIÓ A ANNEXAR: - És recomanable que reuniu tots els documents que cal annexar i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran d'enviar-se en format PDF i hauran d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/les persona/ones o entitat/s que el/s subscriga o subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: Een l'apartat "Impresos associats" (a més d'en el tràmit telemàtic mateix) hi ha models normalitzats i omplibles de tots o alguns d'aquests documents. Si hi ha model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o demanat per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents per annexar i els possibles formats o extensions (PDF, DOC, ODT, XLS, ODS, ZIP, etc.). Comproveu-ho abans d'annexar-los. 6. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: personal_08@gva.es https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia Si continueu necessitant ajuda, notifiqueu-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: personal_08@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

òrgans de tramitació

Organismes

Òrgans resolució

Organismes