Detall de Procediment

Sol·licitud de subvencions per a l'execució de projectes d'innovació d'alt impacte transformador en el municipi (programa I)

Codi SIA: 2868854
Codi GUC: 22288
Organisme: CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL
Termini de sol·licitud: OBERT
(17-05-2023
05-06-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

L'objecte d'aquestes ajudes és impulsar l'execució de projectes d'innovació d'alt impacte transformador en els municipis de la Comunitat Valenciana. PROJECTE D'ALT IMPACTE: És aquell projecte d'execució que incorpora un component innovador tecnològic, que genera beneficis significatius i duradors en el temps, per a tota la ciutadania, que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de la societat i del medi ambient, resolent problemes de manera efectiva, reduint costos, aportant solucions més sostenibles, creant valor real per a la ciutat i per al col·lectiu al qual va enfocat, i que el seu desafiament represente un objectiu de gran abast, que deixe empremta en la societat. L'alt impacte ha de ser capaç de generar un canvi positiu a curt termini, ha de sorprendre i convidar a la reflexió dels usuaris. Aquest canvi pot ser generat des del tipus de tecnologia utilitzat, l'origen de la matèria primera, els seus processos de funcionament, la seua finalitat d'ús o la seua universalitat. Aquest programa s'estructura en tres línies sobre la base d'un criteri de població: nombre d'habitants del municipi considerant com a referència les últimes xifres oficials de població dels municipis espanyols publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a la data de publicació de la convocatòria de subvencions corresponent de 2023. - Línia A: Municipis amb una població des de 50.001 habitants. - Línia B: Municipis amb una població entre 10.001 habitants i 50.000 habitants. - Línia C: Municipis amb una població fins a 10.000 habitants En el cas de Mancomunitats es tindrà en compte la suma d'habitants dels municipis que la componen. Amb aquest programa es pretén fer costat a l'Administració Local per a posar en marxa i desenvolupar els projectes que materialitzen solucions innovadores a les seues pròpies necessitats i reptes. Els projectes d'innovació poden estar dirigits cap a les àrees de les Smart Cities d'energia, medi ambient, infraestructures i habitabilitat, mobilitat, govern de la ciutat, innovació social, economia intel·ligent, benestar i digitalització.

Observacions

Base 3. REQUISITS DELS PROJECTES. Els projectes hauran de contindre com a mínim: a) Descripció tècnica del projecte. b) Descripció del resultat i impacte esperable del projecte. c) Justificació del caràcter innovador del projecte. d) Pressupost. Actuacions subvencionables: Seran subvencionables aquelles actuacions que complisquen els requisits establits en les bases reguladores i en la convocatòria, que estiguen executades i pagades en el període comprés entre l'1 de gener de 2023 i la data màxima per a la justificació de l'ajuda i aquelles començades en 2022 que no hagueren pogut ser objecte de la convocatòria anterior. Base 7. Despeses subvencionables. 1. Seran despeses subvencionables els establits en la present ordre de bases reguladores i, en el seu cas, en les convocatòries corresponents. Amb caràcter general seran despeses subvencionables aquells que: a) Siguen necessaris i de manera indubtable responguen a la naturalesa de l'activitat subvencionada i resulten estrictament necessaris per a la seua execució. b) Hagen sigut realitzats durant l'execució de l'activitat subvencionada i pagats amb anterioritat a la finalització del període de justificació establit. c) S'ajusten a preus de mercat. d)Han de ser despeses que es financen amb càrrec al pressupost de l'entitat beneficiària i conformes amb la normativa local, autonòmica, nacional i comunitària aplicables. 2. Despeses subvencionables programa I i programa II: A aquest efecte seran subvencionables les despeses que duga a terme l'entitat necessaris per a la realització del projecte presentat, podent incloure els següents: a) Despeses de personal, incloent-hi costos salarials i quotes de la Seguretat Social, en la mesura en què estiguen dedicats al desenvolupament del projecte. Aquests costos hauran de presentar-se degudament desglossats per hores dedicades a l'activitat a la qual s'imputen. b) Despeses de desplaçament i allotjament del personal propi de l'entitat sol·licitant vinculats amb les activitats del projecte. Respecte a les despeses de transport, únicament seran subvencionables les despeses de desplaçament en mitjans públics de transport interurbà. Les despeses que s'imputen estaran limitats pels imports establits en el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Consell, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris i les seues respectives modificacions. c) Despeses derivades de serveis externs de consultoria i assistència tècnica destinats de manera exclusiva al projecte. d) Despeses de material fungible i subministraments que es deriven directament del projecte. e) Despeses d'inversió en actius materials i immaterials necessaris per al desenvolupament de les activitats. S'exclouen els dispositius informàtics d'ús genèric. El beneficiari haurà de destinar els béns inventariables a la fi concret per al qual es va concedir la subvenció durant, almenys, cinc anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic i dos anys per a la resta dels béns. f) Cost de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte, en el seu cas. 3. No seran subvencionables, entre altres, els impostos directes i els tributs, els impostos indirectes susceptibles de recuperació (l'IVA serà subvencionable si s'acredita que no és susceptible de recuperació), els premis, donacions o ajudes de qualsevol tipus ni les despeses corresponents a serveis de servei d'àpats, restauració, comestibles o avituallament i, en general, les despeses que no puguen identificar-se inequívocament amb l'activitat objecte de la subvenció. En qualsevol cas, haurà d'atendre's al que s'estableix en l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 4. Les entitats beneficiàries podran subcontractar totalment o parcialment l'activitat objecte de la subvenció, fins a un percentatge màxim del 100% de l'import de les activitats subvencionades, amb els requisits i prohibicions establits en l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en l'article 68 del seu Reglament de desenvolupament. El percentatge de subcontractació es justifica pel fet que les entitats beneficiàries són administracions públiques locals entre les funcions específiques de les quals no es troba el desenvolupament de projectes d'innovació, d'altra banda, es facilita la participació de municipis de xicoteta grandària que no disposen dels recursos necessaris per a realitzar, amb mitjans propis, els projectes d'innovació objecte subvenció. 5. En l'execució de les actuacions, les entitats beneficiàries hauran d'ajustar-se a la normativa aplicable en matèria de contractació pública.

Requisits

No podran obtindre la condició d'entitat beneficiària de les subvencions aquelles en els qui concórrega alguna de les circumstàncies establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. La no concurrència d'aquestes circumstàncies s'acreditarà mitjançant declaració responsable, sense perjudici que puguen ser objecte de requeriment d'acreditació fefaent. Les entitats sol·licitants de la subvenció hauran de complir les obligacions establides en la base cinquena de les bases reguladores de la subvenció.

Interessats

Podran ser entitats beneficiàries els municipis i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana, així com organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents d'aquestes.

Normativa del procediment

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals, comptats des de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9596, de 16/05/2023). DATA INICI: 17/05/2023 DATA FI: 05/06/2023

Documentació

Les sol·licituds es realitzaran mitjançant el model normalitzat i hauran d'estar signats electrònicament pel representant legal de l'entitat beneficiària mitjançant una signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que es disposa en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, i expedit per la Generalitat o per qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat haja signat l'oportú conveni. PER CADA MUNICIPI PODRÀ PRESENTAR-SE UNA ÚNICA SOL·LICITUD pel que s'haurà de triar el programa al qual concorre. Encara que en un municipi, també pogueren ser entitats beneficiàries organisme públics i entitats de dret públic vinculats o dependents d'aquestes, únicament es podrà presentar una sol·licitud per municipi. En el cas de presentara més d'una sol·licitud només es tindrà en compte la presentada en últim lloc dins del termini de presentació de sol·licituds. A la sol·licitud, amb caràcter general, s'acompanyarà la documentació que a continuació s'indica: a) Acreditació de la representació de la persona signant de la sol·licitud. Segons el tipus d'entitat sol·licitant: - Certificat acreditatiu de la representació de la persona signant de la sol·licitud, expedit pel secretari o secretària de l'entitat sol·licitant o persona que exercisca les funcions de secretaria (existeix un model normalitzat a efectes de facilitar la seua elaboració i presentació). - Estatuts o documentació acreditativa de la constitució de l'entitat sol·licitant i document acreditatiu dels poders per a actuar com a representant legal de l'entitat. b) Certificat de l'acord de l'òrgan competent de l'entitat sol·licitant en el qual s'aprove la presentació de la sol·licitud a la present convocatòria (existeix model normalitzat a l'efecte de facilitar la seua elaboració i presentació). c) Declaració responsable del representant legal de l'entitat sol·licitant del compliment de les obligacions de les entitats beneficiàries recollides en la base cinquena de l'ordre de bases (existeix model normalitzat a l'efecte de facilitar la seua elaboració i presentació). d) Memòria descriptiva del projecte i del pressupost, en el model normalitzat o en un altre format amb els mateixos apartats que el normalitzat, signat pel representant legal de l'entitat sol·licitant. e) Certificat de l'òrgan competent de l'entitat sol·licitant en el qual es justifique la no recuperació o compensació de l'IVA del projecte, quan s'incloga l'IVA com a despesa subvencionable (existeix model normalitzat a l'efecte de facilitar la seua elaboració i presentació). f) Declaració responsable del representant legal de l'entitat sol·licitant relativa al detall d'altres subvencions rebudes o sol·licitades per a les mateixes despeses subvencionables, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb especificació de la quantia, la data de concessió i l'entitat atorgant o, si escau, la declaració negativa corresponent. g) Declaració responsable del representant legal de l'entitat sol·licitant de no estar incurs en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària enumerades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i de no ser deutora de la Generalitat per reintegrament de subvencions. Les declaracions responsables contingudes en els apartats f) i g) no serà necessari aportar-les quan figuren en la pròpia sol·licitud i siguen marcades per l'entitat sol·licitant. h) Planificació estratègica en l'àmbit de la innovació del municipi, en el cas que s'al·legue per a la seua valoració. En el cas que el compte bancari no figure d'alta en la Base de dades Corporativa (*BDC) de la Generalitat, deurà prèviament realitzar la seua alta en el següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648 De conformitat amb l'article 28 de la Llei 39/2015, les entitats sol·licitants són responsables de la veracitat dels documents que presenten, podent sol·licitar els òrgans gestors de manera motivada l'acarament de les còpies aportades per ells, per al que podran requerir l'exhibició del document o de la informació original, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tenen atribuïdes les Administracions Públiques. La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanye a la sol·licitud de subvenció deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguen i prèvia audiència de l'entitat interessada, i, en conseqüència, comportarà la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sense perjudici que puguen ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió. MODELS NORMALITZATS

Forma presentació

Telemàtica
Les sol·licituds es presentaran exclusivament per via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat corresponent a aquest tràmit, prement sobre "SOL·LICITUD Presentació autenticada" que troba al principi d'aquesta informació destacada en un quadre de color roig. Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. ( https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados ). IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació, ja que accedirà a una sol·licitud general, en el qual vosté mateix haurà d'emplenar les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això caldrà tindre en compte que: 1- Haurà d'anotar-se el nom d'aquest tràmit que està llegint. 2- Haurà de descarregar els formularis o plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que estime necessari, emplenar-los, signar-los, en el seu cas, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i guardar-los en el seu ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica. Llija atentament l'apartat Quina documentació s'ha de presentar? En IMPRESOS ASSOCIATS té els models que haurà d'aportar com a OBLIGATORIS. A més, estan disponibles en la web de la Direcció General d'Innovació: https://innova.gva.es/es/web/innovacion/convocatoria-2023 3- Una vegada preparada la documentació obligatòria i la que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior "SOL·LICITUD Presentació autenticada" que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació. 4- Si el compte bancari que, en el cas de ser beneficiari de l'ajuda, desitja rebre l'ajuda, no es troba donada d'alta en la Generalitat, ha de donar-la d'alta mitjançant el tràmit automatitzat PROPER en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648 PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals. b) Els apartats "Ajuda o subvenció sol·licitada" i "Tipus d'Ajuda" apareixeran emplenats automàticament. Comprove que es troba en la sol·licitud correcta. * IMPORTANT: - En l'apartat D "LLOC D'ACTIVITAT" haurà de posar la localitat de l'entitat beneficiària. - En l'apartat E, "DADES BANCÀRIES" haurà d'emplenar les dades del compte en la qual, en el cas de ser beneficiari de l'ajuda, desitja rebre l'ajuda. - En l'apartat F "Consulta interactiva de dades (Autorització/Oposició)" haurà de marcar en el subapartat F1 o en el F2. Si s'oposa o no autoritza per a poder consultar les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica, i amb la Seguretat Social, QUEDA OBLIGAT A APORTAR ELS DOCUMENTS ACREDITATIUS CORRESPONENTS. - En l'apartat G "Declaració d'ajudes sol·licitades o rebudes per a aquest projecte o acció" ha d'indicar si ha sol·licitat o obtingut ajudes per a aquest projecte. En cas afirmatiu, ha d'indicar l'organisme concedent, la convocatòria, l'import sol·licitat i l'import concedit. - En l'apartat H "Declaracions responsables de la persona sol·licitant" ha de marcar totes les caselles. - En l'apartat I "Protecció de dades" marque la casella. AQUELLS APARTATS MARCATS AMB UN ASTERISC EN ROJO SÓN OBLIGATORIS. Si no els emplena, el sistema li impedirà avançar en el procés. c) Annexe els formularis i la documentació que prèviament ha sigut descarregada i emplenada. RECORDE que els següents documents són obligatoris: - Certificat acreditatiu de la representació de la persona signant de la sol·licitud - Certificat de l'acord de l'òrgan competent de l'entitat sol·licitant en el qual s'aprove la presentació de la sol·licitud a la present convocatòria - Declaració responsable del representant legal de l'entitat sol·licitant del compliment de les obligacions de les entitats beneficiàries recollides en la base cinquena de l'ordre de bases - Memòria descriptiva del projecte i del pressupost que la Memòria descriptiva del projecte i del pressupost d) Fer clic sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació). e) Guardar i imprimir (si ho desitja; pense en el medi ambient) el justificant de registre. La seua presentació telemàtica haurà finalitzat. En el cas que se li presente algun dubte, pot dirigir-la al correu electrònic sdgin@gva.es PER A MAJOR CLAREDAT EN L'EMPLENAMENT TELEMÀTIC, EN L'APARTAT ENLLAÇOS ES TROBA L'ENLLAÇ A l'AJUDA DE LA SEU ELECTRÒNICA DE LA GENERALITAT, AIXÍ COM L'ENLLAÇ A UN SIMULADOR DE TRAMITACIÓ TELEMÀTICA EN LA GENERALITAT VALENCIANA. LES SOL·LICITUDS ES PRESENTARAN EXCLUSIVAMENT PER VIA TELEMÀTICA.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ El procediment de concessió d'ajudes serà el de concurrència competitiva d'acord amb el que es disposa en l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en la secció 1a del capítol II, del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia en el compliment dels objectius i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics. - El procediment s'iniciarà d'ofici mitjançant la publicació de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). - Les SOL·LICITUDS es podran presentar en el termini de 20 dies naturals comptats des de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La sol·licitud ha d'anar signada per la persona que represente legalment a l'entitat sol·licitant. La presentació de les sol·licituds comporta l'acceptació plena per part de l'entitat sol·licitant de les bases reguladores i de la respectiva convocatòria. - REQUERIMENT D'ESMENA: l'òrgan instructor comprovarà el compliment de les condicions imposades en les bases reguladores per a adquirir la condició d'entitat beneficiària constatant que les sol·licituds contenen tota la documentació necessària. En el cas de presentar-se sol·licituds que no s'hagen emplenat aportant tota la informació que es requereix i/o no hagueren acompanyat tota la documentació preceptiva, l'òrgan instructor requerirà a l'interessat perquè, en el termini de 10 dies hàbils, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució, i d'acord amb el que es preveu en els articles 68 i 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. L'òrgan competent per a la instrucció realitzarà d'ofici quantes actuacions estime necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de formular-se la proposta de resolució. L'ESMENA s'haurà de realitzar a través del següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22424&version=amp VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS L'avaluació es realitzarà sobre la informació aportada pel sol·licitant en la fase d'admissió de sol·licituds. Per tractar-se de procediments de concessió en concurrència competitiva no s'admetran millores voluntàries de les sol·licituds una vegada transcorregut el termini de presentació de sol·licituds. La comissió de valoració podrà sol·licitar quants informes estime necessaris per a resoldre, així com ser assistida per persones expertes que tinguen un perfil professional o competència tècnica d'acord amb la matèria objecte de l'ajuda o d'agències d'avaluació. CRITERIS DE VALORACIÓ: els establits en la base 14 de les Bases Reguladores. - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL I DEFINITIVA: El procediment de concessió serà l'establit en la base 10 i concordants amb l'ordre de bases. D'acord amb el punt 6 de la base 13, es preveu la publicació en la pàgina web de la Direcció General d'Innovació d'una proposta de resolució provisional de concessió d'ajudes motivada, en la qual, com a mínim, s'especifique la llista de les sol·licituds a les quals es proposa concedir la subvenció i la quantia de l'ajuda que es proposa concedir, així com la llista on figuren les sol·licituds a les quals es proposa denegar la subvenció i les inadmeses. Els interessats podran formular al·legacions en el termini de 10 dies des de l'endemà de la publicació de la citada resolució provisional en la pàgina web de la Direcció General d'Innovació: https://innova.gva.es/es/web/innovacion/convocatoria-2023 Les AL·LEGACIONS es realitzaran a través del següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22424&version=amp La falta de presentació d'al·legacions en el termini establit s'entendrà com a acceptació de la valoració. Els desistiments i renúncies que es produïsquen en aquest termini podran ser coberts per les sol·licituds denegades per falta crèdit fins a esgotar el crèdit disponible, per l'ordre establit en la proposta de resolució provisional. La comissió de valoració, vistes les al·legacions, els possibles desistiments i noves incorporacions, emetrà la proposta de resolució definitiva que elevarà a l'òrgan competent per a resoldre. -RESOLUCIÓ: La resolució es notificarà mitjançant la seua publicació en la pàgina web de la Direcció General d'Innovació (https://innova.gva.es/es/web/innovacion), que substituirà a la notificació individual de la resolució, d'acord amb el que s'estableix en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques. -JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ I PAGAMENT El termini de presentació de la justificació de les despeses finançades per la present convocatòria vencerà el 15 de novembre de 2023 i començarà a partir de l'endemà de la resolució de reconeixement de la subvenció quan l'actuació estiga ja executada. La presentació de la justificació es realitzarà telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat corresponent a aquest tràmit, a través del següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22424&version=amp La justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels resultats previstos, es realitzarà mitjançant la presentació d'un únic compte justificatiu subscrita per l'entitat beneficiària conforme al que s'estableix en l'article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i d'acord amb l'orde EHA/1434/2007, de 17 de maig, acompanyada d'un informe d'una auditora o auditor de comptes inscrit com a exercent en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes dependent de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, la persona auditora serà aquella que designe l'entitat beneficiària, sense perjudici del control financer que correspon a l'Interventor de les Entitats Locals. El compte justificatiu haurà de contindre la següent documentació: a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció subscrita per la persona representant legal de l'entitat beneficiària, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. b) Una memòria econòmica abreujada justificativa del cost de les activitats realitzades, subscrita per la persona representant legal de l'entitat beneficiària, que contindrà: • Relació detallada de les despeses incorregudes per a la realització de l'activitat subvencionada degudament agrupats d'acord amb les despeses subvencionables establides en la base 7.2, amb identificació del creditor o creditora, document (factura, nòmines, butlletins de cotització a la Seguretat social) concepte, data d'emissió, data de pagament i el seu import (indicant l'import IVA exclòs, quantitat corresponent a l'IVA, l'IVA imputable a la subvenció i l'import amb l'IVA imputable a la subvenció). • Si escau, relació de les quantitats inicialment pressupostades i les desviacions esdevingudes. La memòria haurà d'estar subscrita per la persona representant legal de l'entitat beneficiària. c) Declaració responsable del representant legal de l'entitat sol·licitant relativa al detall d'altres subvencions rebudes o sol·licitades per a les mateixes despeses subvencionables, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb especificació de la quantia, la data de concessió i l'entitat atorgant, o, si escau, la declaració negativa corresponent. d) En el cas de les Entitats Locals, certificat del compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb el que es disposa en l'article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana. Aquest requisit s'entendrà complit si el municipi figura en el certificat que publica mensualment en la seua pàgina web la Sindicatura de Comptes. Al compte justificatiu s'acompanyarà d'un INFORME D'AUDITORIA L'entitat beneficiària estarà obligada a posar a la disposició de la persona auditora quants llibres, registres i documents li siguen sol·licitats per a efectuar la revisió, així com a conservar-los a fi de les actuacions de comprovació i control previstes en la legislació vigent. Si escau, haurà de confeccionar i facilitar-li, a més de les declaracions ja esmentades, la següent documentació: - Declaració de les activitats subcontractades, amb indicació dels subcontractes i imports facturats. Aquesta declaració inclourà una manifestació de la beneficiària respecte de les situacions previstes en els apartats 4 i 7 de l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. INFORME D'AUDITORIA L'auditor o auditora de comptes que duga a terme la revisió del compte justificatiu s'ajustarà al que es disposa en l'Orde EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s'aprova la norma d'actuació del personal auditor de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions, en l'àmbit del sector públic estatal, previstos en l'article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. La persona auditora emetrà un informe en el qual detallarà les comprovacions realitzades i farà constar tots aquells fets o excepcions que pogueren suposar un incompliment per part de les beneficiàries de la normativa aplicable o de les condicions imposades per a la percepció de la subvenció, havent de proporcionar la informació amb suficient detall i precisió perquè l'òrgan gestor puga concloure sobre aquest tema. Aquest informe contindrà els extrems i estructura establits en l'article 7 de la citada Ordre EHA/1434/2007. En tot cas haurà d'especificar-se la quantia de la despesa per a la realització de l'activitat subvencionada que es considera justificada. El PAGAMENT de l'ajuda es realitzarà mitjançant transferència al compte bancari de l'entitat beneficiària indicada per aquesta, prèvia justificació de la realització del projecte d'acord amb la sol·licitud presentada i en els termes establits en la resolució de concessió i sempre que haja complit les obligacions exigibles per a la justificació de l'ajuda. ÒRGANS COMPETENTS La competència per a convocar les ajudes referides en aquesta ordre correspon a la persona titular de la Conselleria amb competències en matèria d'innovació. L'ordenació i instrucció del procediment correspondrà a la persona titular de la Direcció General amb competències en matèria d'innovació. La resolució del procediment de concessió correspon a la persona titular de la Conselleria amb competències en matèria d'innovació.

Criteris de valoració

Els criteris de valoració són els establits en la base 14 de l'Ordre 2/2023, de 14 de març i, en el seu cas, els establits en les corresponents convocatòries.

òrgans de tramitació

La competència per a convocar les ajudes referides en aquesta ordre correspon a la persona titular de la Conselleria amb competències en matèria d'innovació. L'ordenació i instrucció del procediment correspondrà a la persona titular de la Direcció General amb competències en matèria d'innovació. La resolució del procediment de concessió correspon a la persona titular de la Conselleria amb competències en matèria d'innovació.

Organismes

Observacions

La resolució es notificarà mitjançant la seua publicació en la pàgina web de la Direcció General d'Innovació (https://innova.gva.es/es/web/innovacion/convocatoria-2023), que substituirà a la notificació individual de la resolució, d'acord amb el que s'estableix en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució del procediment serà de sis mesos comptat a partir de la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Transcorregut aquest termini sense que haja recaigut resolució podrà entendre's desestimada la sol·licitud de concessió de subvenció per silenci administratiu, en els termes previstos en l'article 25 de la 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Contra la resolució d'ajudes que es dicte, que posarà fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua publicació en la pàgina web de la Direcció General d'Innovació de conformitat amb el que es disposa en els articles 8,10.1.a) i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. O bé es podrà potestativament interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua publicació en la pàgina web de la Direcció General d'Innovació, d'acord amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

La resolució del procediment de concessió correspon a la persona titular de la Conselleria amb competències en matèria d'innovació.

Organismes

  • CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL
  • AV. DOCTOR GADEA, 10

    03001 - Alacant/Alicante

Quantia i cobrament

Tipus i quantia de les ajudes del programa de suport a l'execució de projectes d'innovació d'alt impacte transformador en el municipi: L'import màxim de la subvenció per entitat beneficiària serà de 150.000 euros. L'import màxim total del programa és de 2.450.000 euros. Aquest programa s'estructura en tres línies sobre la base de criteri de població: nombre d'habitants del municipi considerant com a referència les últimes xifres oficials de població dels municipis espanyols publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a la data de publicació d'aquesta ordre. - Línia A: Municipis amb una població des de 50.001 habitants amb un import màxim de 318.500 euros. - Línia B: Municipis amb una població entre 10.001 habitants i 50.000 habitants amb un import màxim de 882.000 d'euros. - Línia C: Municipis amb una població fins a 10.000 habitants amb un import màxim de 1.249.500 d'euros. Quantia de les ajudes: s'estableixen els següents percentatges de la quantia de l'ajuda respecte al total de les despeses subvencionables: - Línia A: el tant per cent serà el 50% de la despesa subvencionable. - Línia B: el tant per cent serà el 75% de la despesa subvencionable. - Línia C: el tant per cent serà el 95% de la despesa subvencionable. El PAGAMENT de l'ajuda es realitzarà mitjançant transferència al compte bancari de l'entitat beneficiària indicada per aquesta, prèvia justificació de la realització del projecte d'acord amb la sol·licitud presentada i en els termes establits en la resolució de concessió i sempre que haja complit les obligacions exigibles per a la justificació de l'ajuda.