Detall de Procediment

Sol·licitud de subvencions per a projectes pilot d'innovació en el municipi (programa II)

Codi SIA: 2868855
Codi GUC: 22289
Organisme: CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL
Termini de sol·licitud:
26-05-2022
-
14-06-2022
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

L'objecte d'aquestes ajudes és impulsar projectes pilot innovació en els municipis de la Comunitat Valenciana. PROJECTE PILOT: plantejament preliminar a petita escala realitzat per a avaluar la viabilitat, duració, cost, adversitats, i millorar el disseny d'estudi abans del desenvolupament d'un projecte a gran escala. Programa II: Programa de suport a projectes pilot d'innovació en el municipi. Aquest programa s'estructura en tres línies sobre la base d'un criteri de població: nombre d'habitants del municipi considerant com a referència les últimes xifres oficials de població dels municipis espanyols publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a la data de publicació d'aquesta ordre. - Línia A: Municipis amb una població des de 50.001 habitants. - Línia B: Municipis amb una població entre 10.001 habitants i 50.000 habitants. - Línia C: Municipis amb una població fins a 10.000 habitants En el cas de mancomunitats es tindrà en compte la suma d'habitants dels municipis que la componen.

Observacions

Base 3. REQUISITS DELS PROJECTES. Els projectes hauran de contindre com a mínim: a) Descripció tècnica del projecte. b) Descripció del resultat i impacte esperable del projecte. c) Justificació del caràcter innovador del projecte. Base 7. DESPESES SUBVENCIONABLES. 1.Seran despeses subvencionables els establits en la present ordre de bases reguladores i, en el seu cas, en les convocatòries corresponents. Amb caràcter general seran despeses subvencionables aquells que: a) Siguen necessaris i de manera indubtable responguen a la naturalesa de l'activitat subvencionada i resulten estrictament necessaris per a la seua execució. b) Hagen sigut realitzats durant l'execució de l'activitat subvencionada i pagats amb anterioritat a la finalització del període de justificació establit. c) S'ajusten a preus de mercat. d)Han de ser despeses que es financen amb càrrec al pressupost de l'entitat beneficiària i conformes amb la normativa local, autonòmica, nacional i comunitària aplicables. 2.Despeses subvencionables programa I i programa II: A aquest efecte seran subvencionables les despeses que duga a terme l'entitat necessaris per a la realització del projecte presentat. Entre aquestes despeses es poden incloure: a) Despeses de personal, incloent costos salarials i quotes de la Seguretat Social, en la mesura en què estiguen dedicats al desenvolupament del projecte. Aquests costos hauran de presentar-se degudament desglossats per hores dedicades a l'activitat a la qual s'imputen. b) Despeses de desplaçament i allotjament del personal propi de l'entitat sol·licitant vinculats amb les activitats del projecte. Respecte a les despeses de transport, únicament seran subvencionables les despeses de desplaçament en mitjans públics de transport interurbà. Les despeses que s'imputen estaran limitats pels imports establits en el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Consell, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris i les seues respectives modificacions. c) Despeses derivades de serveis externs de consultoria i assistència tècnica destinats de manera exclusiva al projecte. d) Despeses de material fungible i subministraments que es deriven directament del projecte. S'exclou material d'oficina i consumibles Informàtics. e) Despeses d'inversió en actius materials i immaterials necessaris per al desenvolupament de les activitats. S'exclouen els dispositius informàtics d'ús genèric. f) Cost de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte, en el seu cas. Les entitats beneficiàries podran subcontractar totalment o parcialment l'activitat objecte de la subvenció, fins a un percentatge màxim del 80% de l'import de les activitats subvencionades, en tractar-se d'administracions locals que inclouen municipis de xicoteta grandària que no disposen de mitjans propis per a desenvolupar projectes d'innovació; amb els requisits i prohibicions establits en l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en l'article 68 del seu Reglament de desenvolupament, en funció de la naturalesa de l'activitat subvencionada. 3. No seran subvencionables, entre altres, els impostos directes i els tributs, els impostos indirectes susceptibles de recuperació (IVA), els premis, donacions o ajudes de qualsevol tipus ni les despeses corresponents a serveis de servei d'àpats, restauració, comestibles o avituallament i, en general, les despeses que no puguen identificar-se inequívocament amb l'activitat objecte de la subvenció. En qualsevol cas, haurà d'atendre's al que s'estableix en l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 4. En l'execució de les actuacions, les entitats beneficiàries hauran d'ajustar-se a la normativa aplicable en matèria de contractació pública.

Requisits

No podran obtindre la condició d'entitat beneficiària de les subvencions regulades en aquesta Ordre aquelles en els qui concórrega alguna de les circumstàncies establides en l'article 13, apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. La no concurrència d'aquestes circumstàncies s'acreditarà mitjançant declaració responsable, sense perjudici que puguen ser objecte de requeriment d'acreditació fefaent. Les entitats beneficies de la subvenció hauran de complir les obligacions establides en la base cinquena de les bases reguladores de la subvenció.

Interessats

Podran ser entitats beneficiàries els municipis i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana, així com organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents d'aquestes.

Normativa del procediment

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals, comptats des de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9347, de 25/05/2022). DATA INICI: 26/05/2022 DATA FI: 14/06/22

Documentació

Les sol·licituds es realitzaran mitjançant el model normalitzat i hauran d'estar signades electrònicament pel representant legal de l'entitat beneficiària mitjançant una signatura electrònica. PER CADA MUNICIPI PODRÀ PRESENTAR-SE UNA ÚNICA SOL·LICITUD pel que s'haurà de triar el programa al qual concorre. Encara que en un municipi, també pogueren ser entitats beneficiàries organisme públics i entitats de dret públic vinculats o dependents d'aquestes, únicament es podrà presentar una sol·licitud per municipi. A la sol·licitud, amb caràcter general, s'acompanyarà la documentació que a continuació s'indica: a) Acreditació de la representació de la persona signant de la sol·licitud. Segons la mena d'entitat sol·licitant: - Certificació per part de la persona funcionària de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional de l'Ajuntament corresponent acreditativa de la representació de la persona signant de la sol·licitud. - Estatuts o documentació acreditativa de la constitució de l'entitat sol·licitants i document acreditatiu de poders per a actuar com a representant legal de l'entitat que sol·licita l'ajuda. b) Certificat de l'acord de l'òrgan competent de l'entitat sol·licitant en el qual s'aprove la presentació de la sol·licitud a la convocatòria. c) Declaració responsable del representant legal de l'entitat sol·licitant del compliment de les obligacions de les entitats beneficiàries recollits en la base cinquena de l'ordre. d) Declaració responsable del representant legal de l'entitat sol·licitant relativa al detall d'altres subvencions rebudes o sol·licitades per a les mateixes despeses subvencionables, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb especificació de la quantia, la data de concessió i l'entitat atorgant, o, si escau, la declaració negativa corresponent. e) Declaració responsable del representant legal de l'entitat sol·licitant de no estar incurs en cap de les prohibicions enumerades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i de no ser deutor de la Generalitat ni de qualssevol organismes o entitats d'aquesta, per reintegrament de subvencions. Les declaracions responsables que figuren en la pròpia sol·licitud i siguen marcades per l'entitat sol·licitant no serà necessari aportar-les per separat. f) Memòria descriptiva del projecte i del pressupost en el model normalitzat. g) Planificació estratègica en l'àmbit de la innovació del municipi, en el cas que existisca. h) Imprés de domiciiació bancaria per a pagaments de la Generalitat Valenciana degudament emplenat, en el cas de nou perceptor/a o de nou compte bancari. i) Declaració responsable Base 5 en el model normalitzat. De conformitat amb l'article 28.5 de la Llei 39/2015, les entitats sol·licitants són responsables de la veracitat dels documents que presente, podent sol·licitar els òrgans gestors de manera motivada l'acarament de les còpies aportades per ells, per al que podran requerir l'exhibició del document o de la informació original, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tenen atribuïdes les Administracions Públiques. La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanye a la sol·licitud de subvenció deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguen i prèvia audiència de l'entitat interessada, i, en conseqüència, comportarà la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sense perjudici que puguen ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

Forma presentació

Telemàtica
Les sol·licituds es presentaran exclusivament per via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat corresponent a aquest tràmit, prement sobre "Tramitar amb certificat" que troba al principi d'aquesta informació., Les sol·licituds es presentaran exclusivament per via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat corresponent a aquest tràmit, prement sobre "Tramitar amb certificat" que troba al principi d'aquesta informació. LES SOL·LICITUDS ES PRESENTARAN EXCLUSIVAMENT PER VIA TELEMÀTICA. Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. ( https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados ). IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació, ja que accedirà a una sol·licitud general, en el qual vosté mateix haurà d'emplenar les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això caldrà tindre en compte que: 1- Haurà d'anotar-se el nom d'aquest tràmit que està llegint. 2- Haurà de descarregar els formularis o plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que estime necessari, emplenar-los, signar-los, en el seu cas, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i guardar-los en el seu ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica. Llija atentament l'apartat anterior "Quina documentació es deu presentar?". En "IMPRESOS ASSOCIATS" té els documents que haurà d'aportar com OBLIGATORIS. 3- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de "Tramitació telemàtica", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals. b) Els apartats "Ajuda o subvenció sol·licitada" i "Tipus d'Ajuda", apareixeran emplenats automàticament. Comprove que es troba en la sol·licitud correcta. * IMPORTANT: - En l'apartat D "LLOC D'ACTIVITAT" haurà de posar la localitat de l'entitat beneficiària. - En l'apartat E, "DADES BANCÀRIES", haurà d'emplenar les dades del compte en el qual, en el cas de ser beneficiari de l'ajuda, desitja rebre l'ajuda. - En l'apartat F "Consulta interactiva de dades (Autorització/Oposició)", haurà de marcar en el subapartat F1 o en el F2. Si s'oposa o no autoritza per a poder consultar les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària,estatal i autonòmica, i amb la Seguretat Social, QUEDA OBLIGAT A APORTAR ELS DOCUMENTS ACREDITATIUS CORRESPONENTS. - En l'apartat G "Declaració d'ajudes sol·licitades o rebudes per a aquest projecte o acció" ha d'indicar si ha sol·licitat o obtingut ajudes per a aquest projecte. En cas afirmatiu, ha d'indicar l'organisme concedent, la convocatòria, l'import sol·licitat i l'import concedit. - En l'apartat H "Declaracions responsables de la persona sol·licitant" ha de marcar totes les caselles. - En l'apartat I "Protecció de dades" marque la casella. AQUELLS APARTATS MARCATS AMB UN ASTERISC EN ROIG SÓN OBLIGATORIS. Si no els emplena, el sistema li impedirà avançar en el procés. c) Annexe els formularis i la documentació que prèviament ha sigut descarregada i emplenada. RECORDE que la Memòria descriptiva del projecte i del pressupost i, la declaració responsable base 5 són documents OBLIGATORIS. d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació). e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre. La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat. En el cas que se li presente algun dubte, pot dirigir-la al correu electrònic sdgin@gva.es PER A MAJOR CLAREDAT EN L'EMPLENAMENT TELEMÀTIC, EN L'APARTAT ENLLAÇOS ES TROBA L'ENLLAÇ A l'AJUDA DE LA SEU ELECTRÒNICA DE LA GENERALITAT, AIXÍ COM L'ENLLAÇ A UN SIMULADOR DE TRAMITACIÓ TELEMÀTICA EN LA GENERALITAT VALENCIANA., LES SOL·LICITUDS ES PRESENTARAN EXCLUSIVAMENT PER VIA TELEMÀTICA. Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. ( https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados ). IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació, ja que accedirà a una sol·licitud general, en el qual vosté mateix haurà d'emplenar les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això caldrà tindre en compte que: 1- Haurà d'anotar-se el nom d'aquest tràmit que està llegint. 2- Haurà de descarregar els formularis o plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que estime necessari, emplenar-los, signar-los, en el seu cas, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i guardar-los en el seu ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica. Llija atentament l'apartat anterior "Quina documentació es deu presentar?". En "IMPRESOS ASSOCIATS" té els documents que haurà d'aportar com OBLIGATORIS. 3- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de "Tramitació telemàtica", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals. b) Els apartats "Ajuda o subvenció sol·licitada" i "Tipus d'Ajuda", apareixeran emplenats automàticament. Comprove que es troba en la sol·licitud correcta. * IMPORTANT: - En l'apartat D "LLOC D'ACTIVITAT" haurà de posar la localitat de l'entitat beneficiària. - En l'apartat E, "DADES BANCÀRIES", haurà d'emplenar les dades del compte en el qual, en el cas de ser beneficiari de l'ajuda, desitja rebre l'ajuda. - En l'apartat F "Consulta interactiva de dades (Autorització/Oposició)", haurà de marcar en el subapartat F1 o en el F2. Si s'oposa o no autoritza per a poder consultar les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària,estatal i autonòmica, i amb la Seguretat Social, QUEDA OBLIGAT A APORTAR ELS DOCUMENTS ACREDITATIUS CORRESPONENTS. - En l'apartat G "Declaració d'ajudes sol·licitades o rebudes per a aquest projecte o acció" ha d'indicar si ha sol·licitat o obtingut ajudes per a aquest projecte. En cas afirmatiu, ha d'indicar l'organisme concedent, la convocatòria, l'import sol·licitat i l'import concedit. - En l'apartat H "Declaracions responsables de la persona sol·licitant" ha de marcar totes les caselles. - En l'apartat I "Protecció de dades" marque la casella. AQUELLS APARTATS MARCATS AMB UN ASTERISC EN ROIG SÓN OBLIGATORIS. Si no els emplena, el sistema li impedirà avançar en el procés. c) Annexe els formularis i la documentació que prèviament ha sigut descarregada i emplenada. RECORDE que la Memòria descriptiva del projecte i del pressupost i, la declaració responsable base 5 són documents OBLIGATORIS. d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació). e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre. La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat. En el cas que se li presente algun dubte, pot dirigir-la al correu electrònic sdgin@gva.es PER A MAJOR CLAREDAT EN L'EMPLENAMENT TELEMÀTIC, EN L'APARTAT ENLLAÇOS ES TROBA L'ENLLAÇ A l'AJUDA DE LA SEU ELECTRÒNICA DE LA GENERALITAT, AIXÍ COM L'ENLLAÇ A UN SIMULADOR DE TRAMITACIÓ TELEMÀTICA EN LA GENERALITAT VALENCIANA.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Normativa

Informació tramitació

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ El procediment de concessió d'ajudes serà el de concurrència competitiva d'acord amb el que es disposa en l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en la secció 1a del capítol II, del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. - El procediment s'iniciarà d'ofici mitjançant la publicació de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). - Les SOL·LICITUDS es podran presentar en el termini de 20 dies naturals comptats des de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. - REQUERIMENT D'ESMENA: l'òrgan instructor comprovarà el compliment de les condicions imposades en les bases reguladores per a adquirir la condició d'entitat beneficiària constatant que les sol·licituds contenen tota la documentació necessària. En el cas de presentar-se sol·licituds que no s'hagen emplenat aportant tota la informació que es requereix i/o no hagueren acompanyat tota la documentació preceptiva, l'òrgan instructor requerirà a l'interessat perquè, en el termini de 10 dies hàbils, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució, i d'acord amb el que es preveu en els articles 68 i 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. L'ESMENA s'haurà de realitzar a través del següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22424&version=amp - VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: La valoració de les sol·licituds presentades es realitzarà per una comissió de valoració que elevarà a l'òrgan competent per a resoldre el procediment una proposta de resolució de concessió d'ajudes motivada, en la qual, com a mínim, s'especificarà la llista de les sol·licituds a les quals es proposa concedir la subvenció i la quantia de l'ajuda que es proposa concedir, així com la llista de les sol·licituds a les quals es proposa denegar la subvenció i les inadmeses. A l'efecte d'establir l'ordre de prelació entre les sol·licituds, la comissió de valoració tindrà en compte els criteris de valoració establits en les bases. L'avaluació es realitzarà sobre la informació aportada pel sol·licitant en la fase d'admissió de sol·licituds. Per tractar-se de procediments de concessió en concurrència competitiva no s'admetran millores voluntàries de les sol·licituds una vegada transcorregut el termini de presentació de sol·licituds - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: es preveu la publicació en la pàgina web de la Direcció General d'Innovació d'una proposta de resolució provisional de concessió d'ajudes motivada, en la qual, com a mínim, s'especifique la llista de les sol·licituds a les quals es proposa concedir la subvenció i la quantia de l'ajuda que es proposa concedir, així com la llista on figuren les sol·licituds a les quals es proposa denegar la subvenció i les inadmeses. Els interessats podran formular al·legacions en el termini de 10 dies naturals des de l'endemà al de la publicació de la citada resolució provisional en la pàgina web de la Direcció General d'Innovació: https://innova.gva.es/va/web/innovacion/convocatoria-2022 Les AL·LEGACIONS es realitzaran a través del següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22424&version=amp La falta de presentació d'al·legacions en el termini establit s'entendrà com a acceptació de la valoració. Els desistiments i renúncies que es produïsquen en aquest termini podran ser coberts per les sol·licituds denegades per falta crèdit fins a esgotar el crèdit disponible, per l'ordre establit en la proposta de resolució provisional. La comissió de valoració, vistes les al·legacions, els possibles desistiments i noves incorporacions, emetrà la proposta de resolució definitiva que elevarà a l'òrgan competent per a resoldre. -RESOLUCIÓ: La resolució es notificarà mitjançant la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, que substituirà a la notificació individual de la resolució, d'acord amb el que s'estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques. -JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ I PAGAMENT El termini de presentació de la justificació de les despeses finançades per la present convocatòria vencerà el 15 de novembre de 2022 i començarà a partir de l'endemà de la resolució de reconeixement de la subvenció quan l'actuació estiga ja executada. La presentació de la justificació es realitzarà telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat corresponent a aquest tràmit, a través del següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22424&version=amp La justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels resultats previstos, es realitzarà mitjançant la presentació d'un únic compte justificatiu subscrita per l'entitat beneficiària conforme al que s'estableix en l'article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i d'acord amb l'orde EHA/1434/2007, de 17 de maig, acompanyada d'un informe d'una auditora o auditor de comptes inscrit com a exercent en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes dependent de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, la persona auditora serà aquella que designe l'entitat beneficiària, sense perjudici del control financer que correspon a l'Interventor de les Entitats Locals. El compte justificatiu haurà de contindre la següent documentació: a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. b) Una memòria econòmica abreujada justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: · Relació detallada de les despeses incorregudes per a la realització de l'activitat subvencionada, degudament agrupats, amb identificació del creditor o creditora i del document, el seu import (indicant l'import total IVA exclòs, l'import imputat a la subvenció IVA exclòs, l'IVA corresponent a la quantitat imputada a la subvenció i la suma total de l'import imputat més IVA) i data d'emissió i data de pagament. · Si escau, relació de les quantitats inicialment pressupostades i les desviacions esdevingudes. La memòria haurà d'estar subscrita per la persona representant legal de l'entitat beneficiària. c) Declaració responsable del representant legal de l'entitat sol·licitant relativa al detall d'altres subvencions rebudes o sol·licitades per a les mateixes despeses subvencionables, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb especificació de la quantia, la data de concessió i l'entitat atorgant, o, si escau, la declaració negativa corresponent. d) En el cas de les Entitats Locals, certificat del compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de *Comptes, de conformitat amb el que es disposa en l'article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana. El PAGAMENT de l'ajuda es realitzarà mitjançant transferència al compte bancari de l'entitat beneficiària indicada per aquesta, prèvia justificació de la realització del projecte d'acord amb la sol·licitud presentada i en els termes establits en la resolució de concessió i sempre que haja complit les obligacions exigibles per a la justificació de l'ajuda. ÒRGANS COMPETENTS La competència per a convocar les ajudes referides en aquesta ordre correspon a la persona titular de la Conselleria amb competències en matèria d'innovació. L'ordenació i instrucció del procediment correspondrà a la persona titular de la Direcció General amb competències en matèria d'innovació. La resolució del procediment de concessió correspon a la persona titular de la Conselleria amb competències en matèria d'innovació.

Criteris de valoració

Els criteris de valoració són els establits en la base 14 de l'Ordre 8/2022, de 17 de maig i, en el seu cas, els establits en les corresponents convocatòries.

òrgans de tramitació

La competència per a convocar les ajudes referides en aquesta ordre correspon a la persona titular de la Conselleria amb competències en matèria d'innovació. L'ordenació i instrucció del procediment correspondrà a la persona titular de la Direcció General amb competències en matèria d'innovació.

Organismes

 • CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL
 • AV. DOCTOR GADEA, 10

  03001 - Alacant/Alicante

Observacions

Contra la resolució d'ajudes que es dicte, que posarà fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de conformitat amb el que es disposa en els articles 8,10.1.a) i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. O bé es podrà potestativament interposar recurs de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

La resolució del procediment de concessió correspon a la persona titular de la Conselleria amb competències en matèria d'innovació.

Organismes

 • CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL
 • AV. DOCTOR GADEA, 10

  03001 - Alacant/Alicante

Quantia i cobrament

Tipus i quantia de les ajudes del programa de suport a projectes pilot d'innovació en el municipi (programa II) L'import màxim de la subvenció per entitat beneficiària serà de 60.000 euros. L'import màxim total del programa és de 600.000 euros. Aquest programa s'estructura en tres línies sobre la base de criteri de població: nombre d'habitants del municipi considerant com a referència les últimes xifres oficials de població dels municipis espanyols publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a la data de publicació d'aquesta ordre. - Línia A: Municipis amb una població des de 50.001 habitants amb un import màxim de 120.000 euros. - Línia B: Municipis amb una població entre 10.001 habitants i 50.000 habitants amb un import màxim de 300.000 d'euros. - Línia C: Municipis amb una població fins a 10.000 habitants amb un import màxim de 180.000 d'euros. Quantia de les ajudes: s'estableixen els següents percentatges de la quantia de l'ajuda respecte al total de les despeses subvencionables: - Línia A: el tant per cent serà el 50% de la despesa subvencionable. - Línia B: el tant per cent serà el 75% de la despesa subvencionable. - Línia C: el tant per cent serà el 90% de la despesa subvencionable. El PAGAMENT de l'ajuda es realitzarà mitjançant transferència al compte bancari de l'entitat beneficiària indicada per aquesta, prèvia justificació de la realització del projecte d'acord amb la sol·licitud presentada i en els termes establits en la resolució de concessió i sempre que haja complit les obligacions exigibles per a la justificació de l'ajuda.