Detall de Procediment

Ajudes a persones i pimes artesanes per a donar suport a la modernització i la millora de l'equipament per a l'exercici i desenvolupament dels oficis artesans, per a l'exercici 2023 (CMIART). Artesania

Codi SIA: 2891924
Codi GUC: 22420
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: TANCAT
(09-06-2023
30-06-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Donar suport a la modernització i la millora de l'equipament per a l'exercici i desenvolupament dels oficis artesans, previstes en l'article 18.4, capítol I, títol II, de l'Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de bases reguladores, modificada per l'Ordre 05/2022.

Observacions

1) Vegeu les definicions de l'article 6 de l'Ordre 22/2018, modificada per l'Ordre 05/2022. 2) Les consultes sobre aquestes ajudes han d'enviar-se a la següent adreça de correu electrònic: comerc_ajudes@gva.es

Qui pot sol·licitar-ho?

A - Poden ser beneficiàries d'aquestes ajudes: 1. Les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes, incloses les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia. * IMPORTANT: en el cas de sol·licitar l'ajuda les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia, no podran demanar al mateix temps ajuda els socis, comuners o integrants d'aquestes agrupacions. 2. Que estiguen en possessió del document de qualificació artesana (DQA), degudament actualitzat i expedit per la Generalitat Valenciana, o d'un document equivalent emés per una Administració Pública que acredite la seua condició d'artesana. B - Les beneficiàries d'estes ajudes hauran de complir els següents REQUISITS i mantindre'ls durant l'àmbit temporal de l'ajuda: a) Estar legalment constituïdes. b) No estar incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, conforme al que s'estableix en el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana. c) Estar al corrent de les obligacions tributàries (enfront de la Generalitat i a la AEAT) i de Seguretat Social. d) No ser deutores per resolució de procedència de reintegrament de subvencions. e) Aquelles altres que, si escau, es determinen en el Capítol corresponent del Títol II de l'Ordre 22/2018, modificada per l'Ordre 05/2022. C - Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament aqueixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Normativa del procediment

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 9 DE JUNY DE 2023 FINS Al dia 30 DE JUNY DE 2023, tots dos inclosos. (Per a l'exercici 2023 la Resolució de convocatòria s'ha publicat en el DOGV núm. 9610, de 05/06/2023).

Documentació

1. SOL·LICITUD de subvenció, segons model normalitzat en FORMULARI WEB I SEGON FORMULARI WEB denominat "Ajudes AVALEM EQUIPAMENT ARTESÀ (CMIART), tots dos disponibles en el tràmit telemàtic). Haurà de presentar-se una sol·licitud per cada establiment, en el seu cas. * Notes: - Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i altra documentació requerida, ha d'atendre's al que es preveu en l'article 9.2 de l'Ordre 22/2018 de bases reguladores, modificada per l'Ordre 05/2022 i en l'apartat d'aquest tràmit denominat "Sol·licitud > Presentació > Telemàtica". - Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent del procediment telemàtic específic habilitat a aquest efecte, serà inadmesa. 2. DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se juntament amb la sol·licitud: 2.2. DOCUMENTACIÓ GENERAL a) a.1.- Si en el formulari web de sol·licitud de subvenció s'ha OPOSAT al fet que la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat de la persona física sol·licitant i de la qual, en el seu cas, actue en el seu nom i representació subscrivint la citada sol·licitud de subvenció, ha de presentar-se la documentació acreditativa de la identitat d'aquesta/s persona/s (DNI, NIE o passaport). a.2.- Quan es tracte d'una persona jurídica ha d'aportar-se, a més, documentació acreditativa i identificativa, que consisteix en una còpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i acreditació de la inscripció en el Registre mercantil o registre corresponent, així com de la targeta d'identificació fiscal. En cas que aquesta documentació haja sigut aportada anteriorment i no haja patit cap variació, bastarà presentar el certificat de la secretaria de l'entitat acreditatiu que no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament de qui ostente la presidència o la seua representació en la data de presentació de la sol·licitud. Aquesta documentació no serà necessària quan la persona que presente la sol·licitud siga la persona representant legal de la sol·licitant. b) Memòria (segons model normalitzat MECMIART inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i també disponible en el tràmit telemàtic), en la qual s'especifiquen els objectius de la proposta i com es pretén aconseguir-los, així com programa d'actuació que garantisca la seua execució en l'exercici en el qual es concedeix la subvenció. c) Pressupostos o factures proforma detallats per unitats, que hauran de ser externs a la persona sol·licitant. d) Dades de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: - En tot cas han d'indicar-se en l'apartat "Dades bancàries" del formulari web les dades del compte bancari en la qual, de resultar beneficiària, l'empresa sol·licitant desitja que es realitze el pagament de l'import de l'ajuda. - I a més, ha de realitzar-se el tràmit telemàtic d'aquesta Guia Prop denominat "PROPER": procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat" (vegeu enllaç directe a ell en els apartats "Enllaços" i Procediments relacionats"), en el cas que no s'hagen presentat les dades de domiciliació bancària amb anterioritat davant la Generalitat Valenciana, o si amb posterioritat eixes dades han experimentat qualsevol variació. e) Si en el formulari web de sol·licitud de subvenció NO s'ha AUTORITZAT la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat Valenciana), O s'ha OPOSAT a aqueixa obtenció respecte al compliment de les seues obligacions enfront de la Seguretat Social, han de presentar-se llavors les següents certificacions: - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries. - De l'Agència Tributària Valenciana (ATV), el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat. - De la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social. Els certificats expedits per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que s'estableix en l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions. La Direcció General competent en matèria de comerç, consum i artesania requerirà a la persona sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència per a esmenar-la. Poden exonerar-se d'aquesta obligació aquelles pimes beneficiàries d'ajudes que en conjunt no superen la quantia de 1.803,04 euros, per concepte i any, d'acord amb el que s'estableix en l'apartat 5 de l'article 3 de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la manera d'acreditar per les beneficiàries l'exigència prevista en l'article 171.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. f) Si en el SEGON FORMULARI WEB NO s'ha AUTORITZAT la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del domicili fiscal de la persona sol·licitant, ha de presentar-se llavors el certificat de la *AEAT acreditatiu d'aquesta dada. g) Si en el SEGON FORMULARI WEB NO s'ha AUTORITZAT la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació de les dades de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) de la persona sol·licitant, ha de presentar-se llavors certificat expedit per la *AEAT sobre l'IAE o còpia de l'alta censal o declaració responsable sobre la no realització de cap activitat econòmica. h) Declaració responsable d'estar al corrent de les seues obligacions per reintegrament de subvencions. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del SEGON FORMULARI WEB. i) Declaració responsable que acredite que la sol·licitant no aquesta incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, compleix amb els requisits exigits en la normativa reguladora, disposa de la documentació que així ho acredita i es compromet a mantindre el seu compliment fins a la finalització del procediment. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del SEGON FORMULARI WEB). j) Declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o, en el seu cas, relació d'entitats a les quals s'hagen sol·licitat o de les quals s'hagen obtingut, amb indicació de la quantitat sol·licitada o concedida, data de concessió en el seu cas i normativa en què s'empara. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del FORMULARI WEB de SOL·LICITUD de subvenció). k) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, quan la sol·licitant de la subvenció exercisca activitat empresarial, o, en cas contrari, declaració d'estar exempt. En qualsevol cas, ha d'indicar-se el percentatge de persones treballadores amb diversitat o discapacitat en relació amb la seua plantilla, a dia anterior a la publicació de la convocatòria, o incloure compromís per escrit de contractar un percentatge major d'elles durant l'àmbit temporal de l'ajuda. (Aquesta declaració i altra informació estan incloses en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud SEGON FORMULARI WEB). l) En el seu cas, declaració responsable de les ajudes de MINIMIS concedides per qualsevol projecte a la persona sol·licitant, inclosos els costos per als quals se sol·licita suport, durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, amb indicació d'import, organisme, data de concessió i règim d'ajudes en què s'empara; o en el seu cas, declaració de no haver rebut cap. (Aquesta declaració es presentarà segons model normalitzat denominat "Declaració d'ajudes de minimis", inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i també disponible en el tràmit telemàtic). m) Declaració responsable de no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, conforme al que s'estableix en el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud SEGON FORMULARI WEB). n) Si es disposa d'ells, s'aportarà: - Documentació que acredite disposar de Pla d'Igualtat, vigent i, en el seu cas, visat pel centre directiu de l'Administració de la Generalitat amb competències en matèria de dona, i d'haver presentat l'informe anual d'avaluació de resultats davant el mateix organisme. - Acreditació documental de disposar de certificat, distintiu o reconeixement empresarial en matèria d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones, emés per una Administració Pública. - Protocol d'actuació, vigent, contra la discriminació i l'assetjament moral, contra l'assetjament sexual i per raó de sexe i per a la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes. *ñ) Declaració responsable, sobre si és una SOCIETAT, que d'acord amb la normativa comptable, pot presentar compte de pèrdues i guanys abreujada. En el supòsit de marcar la casella NO del formulari web específic de "Ajudes AVALEM EQUIPAMENT ARTESÀ" , haurà d'aportar una certificació emesa per empresa auditora inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, que acredite que la sol·licitant compleix els terminis de pagament previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, conforme al que es preveu en l'art. 13.3 bis de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. o) En el seu cas, documentació acreditativa de les circumstàncies rellevants per a la valoració de l'expedient. p) En el cas de sol·licituds realitzades per les AGRUPACIONS DE PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES, PÚBLIQUES O PRIVADES, SOCIETATS CIVILS, COMUNITATS DE BÉNS, O QUALSEVOL ALTRE TIPUS D'UNITAT ECONÒMICA O PATRIMONI SEPARAT SENSE PERSONALITAT JURÍDICA PRÒPIA, s'haurà de presentar obligatòriament la següent documentació: - Dades identificatives dels integrants de l'entitat sense personalitat jurídica pròpia, així com el seu percentatge de participació en l'execució de l'actuació a subvencionar : Veure formulari web ANNEX existent en el tràmit telemàtic "Avalem EQUIPAMENT ARTESÀ (CMIART)". - Presentació per CADASCUN DELS INTEGRANTS DE L'ENTITAT SENSE PERSONALITAT JURÍDICA, del formulari de declaració responsable individual de cada integrant, que recull informació sobre la declaració de representació i percentatge de participació, declaració responsable d'ajudes sol·licitades o rebudes per a aquest projecte/acció, declaració responsable sobre ajudes de minimis, altres declaracions responsables (formulari normalitzat *DECOMBIE, existent en el tràmit telemàtic): S'aportaran tantes declaracions (emplenades i signades individualment per cada integrant) , com a membres/integrants tinga l'entitat sol·licitant de la subvenció * IMPORTANT: - Si en el *fomulario normalitzat DECOMBIE (inclòs en el tràmit telemàtic) NO S'HA AUTORITZAT la Conselleria competent en matèria de comerç perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment d'obligacions de naturalesa tributària (Estat i Generalitat Valenciana, IAE, domicili fiscal) de cadascuna de les persones sòcies, comuneres o integrants d'aquestes societats, O s'han OPOSAT a aqueixa obtenció quant al compliment de les obligacions enfront de la Seguretat social d'aquestes persones, han de presentar-se llavors les corresponents certificacions de la AEAT, la ATV i la TGSS acreditatives del compliment de totes aqueixes obligacions respecte a cadascuna d'aqueixes persones. (inclòs en el formulari DECOMBIE). Els certificats expedits per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que s'estableix en l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions. Poden exonerar-se d'aquesta obligació si aquestes persones corresponen a beneficiàries d'ajudes que en conjunt no superen la quantia de 1803,04 euros, per concepte i any, d'acord amb el que s'estableix en l'apartat 5 de l'article 3 de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la manera d'acreditar per les beneficiàries l'exigència prevista en l'article 171.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. La Direcció General competent en matèria de comerç, consum i artesania requerirà a l'entitat sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència per a esmenar-la. 2.3 - DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL En el cas d'aquestes ajudes ha de presentar-se, a més, la següent documentació addicional prevista en l'article 19.1 de l'Ordre 22/2018,modificada per l'Ordre 05/2022, segons siga procedent: a) Declaració responsable relativa al compliment dels requisits establits en l'article 6.2.c) (pime) de l'Ordre 22/2018, modificada per l'Ordre 05/2022, acompanyada de: - Còpia de l'últim butlletí de cotització a la Seguretat Social o de la documentació que acredite el número dels treballadors per compte d'altri que presten els seus serveis en l'empresa. - Còpia de l'últim balanç general anual o de la documentació fiscal que acredite el volum de negoci, corresponents a l'últim exercici comptable tancat. b) Documentació que acredite la vinculació de la pime a una agrupació de professionals del comerç o de l'artesania i, en el seu cas, de tractar-se de comerç integrat (DECPYME). c) Pla a escala o delimitat de la distribució de la sala de vendes, representant gràficament l'espai destinat a consum que comprendrà, en tot cas, la zona ocupada per taules i cadires, l'espai de taulell que dispose de tamborets o un altre equipament per a facilitar la consumició de productes per part dels clients i els espais comuns necessaris per a l'ús de la zona de consum, a l'efecte de verificar el que s'estableix en l'article 6.7 de l'Ordre 22/2018, modificada per l'Ordre 05/2022. d) Declaració responsable d'estar en possessió del document de qualificació artesana (DCA), degudament actualitzat i expedit per la Generalitat Valenciana, o de document equivalent emés per una Administració Pública que acredite la seua condició d'artesà/a. (Aquesta declaració ha de realitzar-se en el model normalitzat DECONART, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit). 2.4 - En el cas que els documents exigits que han d'acompanyar a la sol·licitud de concessió d'ajudes ja estigueren en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, la sol·licitant podrà al·legar aquest extrem, de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú, sempre que es faça constar la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats o, en el seu cas, emesos. En els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre el document, l'òrgan competent podrà requerir a la sol·licitant la seua presentació o, en defecte d'això, l'acreditació per altres mitjans sempre que siguen així mateix acreditatius del compliment dels requisits requerits. 2.5 - A més de la documentació requerida, l'Administració podrà recaptar de la sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que estime necessaris per a millor resoldre sobre la sol·licitud presentada.

Presentació

Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes NOMÉS pot realitzar-se MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC d'aquest tràmit. 2. Per a aquesta presentació telemàtica, la persona (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica que expedisquen els prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). - El sistema Clave-firma de 'Estat només per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats). - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat 3. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament aqueixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA (en color roig més a baix i també a l'inici d'aquest tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i signar el formulari web de sol·licitud general de subvenció i el formulari web específic d'estes ajudes, annexar la documentació emplenada i signada digitalment que haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu l'apartat "Enllaços"). Existeixen unes INSTRUCCIONS per a ajudar en aqueixa tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu l'apartat "Enllaços"). 5. Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, descarregue i reunisca tots els documents a presentar i els emplene, signe i guarde electrònicament en el seu ordinador o dispositiu, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el Pas DOCUMENTAR del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents han d'incorporar les signatures digitals de la/s persona/s o entitat/és que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Sol·licitud > Documentació" apareix el llistat de documents a presentar. * I en el seu subapartat "Impresos Associats" i en l'apartat "Formularis" (a més d'en el propi tràmit telemàtic) existeixen models normalitzats i emplenables d'alguns d'eixos documents. Si existeix model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 6. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents Si continua necessitant ajuda, notifique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: comerc_ajudes@gva.es - Per a incidències informàtiques: FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS o correu a generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. PRESENTACIÓ de MANERA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida en el termini establit en la convocatòria. * Notes: - Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i altra documentació requerida, ha d'atendre's al que es preveu en l'article 9.2 de l'Ordre 22/2018 de bases reguladores, modificada per l'Ordre 05/2022 i en l'apartat d'aquest tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació'. - Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent del procediment telemàtic específic habilitat a aquest efecte, serà inadmesa. - La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases reguladores d'aquestes ajudes. 2. El PROCEDIMENT per a la concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, en els termes previstos en l'article 12 de l'Ordre 22/2018, modificada per l'Ordre 05/2022. 3. ESMENA - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació vigent de procediment administratiu comú, o no s'acompanye la documentació que d'acord amb l'Ordre 22/2018, modificada per l'Ordre 05/2022, resulte exigible, es requerirà a la persona interessada perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en la legislació en matèria de procediment administratiu. - L'esmena es realitzarà utilitzant el tràmit telemàtic de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball" (veure enllaç directe en l'apartat "Enllaços"). 4. La comprovació de l'existència de dades no ajustades a la realitat en qualsevol moment del procés anterior a la concessió podrà comportar que se li tinga per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú. 5. COMISSIÓ QUALIFICADORA Examinades les sol·licituds, aquelles que complisquen i acrediten els requisits d'aquesta ordre seran avaluades per la Comissió Qualificadora fixada en l'article 11.4 de l'Ordre 22/2018, modificada per l'Ordre 05/2022, el règim jurídic de la qual serà l'establit per als òrgans col·legiats en la legislació vigent de procediment administratiu comú. 6. RESOLUCIÓ - Correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania, o òrgan en qui delegue, dictar la resolució de la concessió de les subvencions convocades. - El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de SIS MESOS comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini sense que haja recaigut resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes previstos en la legislació vigent de procediment administratiu comú. - La resolució es publicarà, a més d'en la web GVA Oberta, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en els termes establits en l'article 12 de les bases reguladores i amb els efectes establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. A l'efecte de l'avís de la publicació de les notificacions en el DOGV els interessats hauran de facilitar un correu electrònic. - Aquesta publicació: . Substituirà a la notificació, assortint els seus mateixos efectes en tractar-se d'un procediment de concurrència competitiva. La data de la publicació serà la que es considere a l'efecte de notificació. . Inclourà l'expressió de la convocatòria, del programa i crèdit pressupostari al qual s'imputen les subvencions atorgades, beneficiari, quantitat concedida i finalitat de la subvenció. - La resolució inclourà, si escau, l'import de l'ajuda en equivalent de subvenció en brut, així com el seu caràcter de minimis, fent referència expressa al títol i a la publicació del Reglament en el DOUE. 7. MINORACIÓ, RESOLUCIÓ i REINTEGRAMENT DE L'AJUDA CONCEDIDA En cas de minoració, resolució i reintegrament de l'ajuda concedida se seguirà el que es disposa en l'article 16 de l'Ordre 22/2018, modificada per l'Ordre 05/2022. 8. PLA DE CONTROL Aquesta matèria s'ajustarà al que es preveu en l'article 14 de l'Ordre 22/2018, modificada per l'Ordre 05/2022.

Criteris de valoració

Vegeu el que disposa l'article 10.1 de l'Ordre 22/2018, modificada per l'Ordre 05/2022.

Obligacions

Vegeu el que preveu l'article 13 de l'Ordre 22/2018, modificada per l'Ordre 05/2022 i resolc sisé de la Resolució de convocatòria.

Observacions

La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta la persona interessada podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú; o bé impugnar-la directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la notificació, per a la qual cosa cal formular el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que estableixen els art. 10.1, lletra a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició dels dos recursos.

Quantia i cobrament

A) QUANTIA - La inversió aprovada en equipament per a l'exercici i desenvolupament dels oficis artesans no pot ser inferior a 2.000 euros. - L'ajuda podrà aconseguir fins al 75% de la inversió amb un límit de 30.000 euros per establiment o taller al qual estiga vinculat l'activitat, en un termini de 3 anys. - Amb caràcter general, ha de tindre's, a més, en consideració el que es disposa en l'article 4 (subcontractació, IVA, despeses, etc.) i l'article 17.2 de l'Ordre 22/2018, modificada per l'Ordre 05/2022. B) COMPATIBILITAT D'AJUDES: veure l'indicat en l'article 8 de l'Ordre 22/2018, modificada per l'Ordre 05/2022.

Termini màxim

- El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de SIS MESOS comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini sense que hi haja recaigut cap resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes previstos en la legislació vigent de procediment administratiu comú.

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Termini justificació: OBERT

Què és i per a què serveix?

La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada executat el projecte íntegrament o en les fases previstes, d'acord amb el pressupost presentat i en els termes i terminis fixats per a la concessió de l'ajuda, sent també admissible la realització de pagaments parcials, d'acord amb el que s'estableix en les resolucions de concessió.

Termini

El TERMINI de presentació de documentació per a la liquidació de les ajudes, amb caràcter general, finalitzarà el 31 d'OCTUBRE de cada exercici, llevat que per circumstàncies concurrents es fixe un termini diferent en la Resolució de convocatòria o en la Resolució de concessió*. *NOTA: d'acord amb el resolc tercer de la Resolució de concessió d'estes ajudes en l'exercici 2023, TANT la REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT objecte de la subvenció, COM LA PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DE JUSTIFICACIÓ, han d'efectuar-se, com a màxim, FINS Al dia 13 de NOVEMBRE DE 2023 (inclòs).

Documentació

- La documentació a presentar en aquest termini per a la liquidació de les ajudes serà mitjançant COMPTE JUSTIFICATIU, el contingut del qual serà el previst en l'article 15.3 de l'Ordre 22/2018, modificada per l'Ordre 05/2022. - Sobre la quantitat justificada i aprovada, una vegada verificat el presentat pel beneficiari, s'aplicarà el % de suport real concedit en tractar-se d'ajudes de minimis, proposant-se el pagament de la quantitat resultant, sempre que aquesta no siga superior a la concedida. - La presentació de la justificació es realitzarà utilitzant el TRÀMIT TELEMÀTIC d' "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme" (vegeu enllaç directe a ell en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats" del present tràmit).