Detall de Procediment

Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

Codi SIA: 2859897
Codi GUC: 22424
Organisme: CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Aquest tràmit permet l'aportació per via telemàtica de documents a un expedient de sol·licitud d'ajuda obert en la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. L'aportació es pot realitzar: - A conseqüència d'un requeriment de la citada Conselleria. - Per a presentar la justificació de les subvencions. - Per iniciativa de l'interessat (voluntàriament o per determinar-lo així la normativa aplicable a l'expedient de què es tracte).

Requisits

Per a poder aportar documentació mitjançant aquest tràmit telemàtic s'han de complir els següents requisits: 1.- En primer lloc s'ha d'estar en un d'aquests supòsits: a) Haver rebut un REQUERIMENT (d'esmena o un altre tipus) de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, respecte a un expedient administratiu obert (és a dir, no resolt, ni arxivat) d'ajudes o subvencions. b) Estar en termini per a la presentació de la justificació de les subvencions. c) Existir un expedient obert d'aqueixes característiques en aquesta Conselleria, al qual la persona interessada vulga (és a dir, sense haver sigut requerida per a això) aportar més documentació, o bé presentar la seua renúncia o desistiment, segons siga procedent. NO PODRÀ UTILITZAR AQUEST ENLLAÇ en el cas que les bases, la convocatòria del procediment d'ajudes o en el requeriment s'indique un enllaç concret per a la presentació d'esmenes, al·legacions o altres. 2.- La persona interessada (física o jurídica) haurà de disposar de signatura electrònica avançada: DNIe (DNI electrònic), certificats de la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i amb els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). També s'admetran tots els certificats reconeguts inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Més informació en https://sede.gva.es/es/sede_certificados - Li recomanem que comprove la validesa del certificat en la següent adreça: https://valide.redsara.es/valide/inicio.html Si no supera la validació del certificat, haurà de posar-se en contacte amb l'organisme emissor d'aquest. - En el cas de presentar un certificat digital de persona física i actuar en representació d'una altra persona (física o jurídica), s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant la Generalitat Valenciana per a la realització de tràmits per via telemàtica. La informació relativa a aquest Registre està disponible en: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp

Interessats

Els titulars, o els seus representants legals, de les sol·licituds d'ajudes presentades amb expedients oberts (i no arxivats) davant la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

Normativa del procediment

Termini

- Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació haurà d'aportar-se en el termini que la Conselleria haja establit en aquest requeriment. - Així mateix, si la normativa aplicable a l'expedient d'ajudes o subvencions de què es tracte fixa un termini de presentació, la documentació haurà d'aportar-se en aquest termini. - En un altre cas, l'aportació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució de l'expedient, mentre no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

Documentació

1.si es tracta de requeriment administratiu, s'aportaran els documents que se sol·liciten en aquest. En un altre cas, s'aportarà bé la documentació que considere pertinent, o bé la que determine la normativa aplicable a l'expedient de què es tracte, segons siga procedent. 2.- Respecte a aquesta documentació: - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les signatures digitals de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF. Acudisca a http://www.accv.es per a més informació sobre aquest tema. - En el requeriment rebut, o bé, en el seu cas, en l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" del tràmit de la Guia Prop al qual corresponga l'expedient obert de sol·licitud d'ajudes o subvencions al qual es realitza l'aportació, apareixerà el llistat de documents a presentar. - Si existeix model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell (en molts casos està disponible en l'apartat "Impresos associats" del tràmit de la Guia Prop al qual corresponga l'expedient obert). Si no existeix tal model, els documents hauran de ser creats o recaptats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar mitjançant aquest tràmit telemàtic.

Forma presentació

Telemàtica
L'aportació de documentació mitjançant aquest tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE MANERA TELEMÀTICA. Punxant en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web de sol·licitud d'aportació, annexar a continuació la documentació que s'aporta i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre [(que també estarà disponible en l'Àrea Personal de la persona sol·licitant, a la qual pot accedir-se des de la web de la Generalitat (Web de la Generalitat > Àrea personal) o des de la seua Seu Electrònica (Web de la Generalitat > Seu Electrònica > Accés a l'àrea personal)]. L'interessat s'identificarà amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat, és a dir, emés per una entitat autoritzada. Una vegada emplenada la sol·licitud d'aportació de documentació, es validarà i, a continuació, s'adjuntarà l'o els documents electrònics que haja d'aportar. Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podrà imprimir una còpia d'aquest. La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert, i serà analitzada pel personal de la Conselleria competent en aqueixa matèria, qui procedirà en conseqüència.

On consultar dubtes sobre el tràmit

òrgans de tramitació

Els competents en l'expedient al qual aporta la documentació.

Organismes

 • CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL
 • AV. DOCTOR GADEA, 10

  03001 - Alacant/Alicante

Òrgans resolució

El competent en l'expedient al qual aporta la documentació.

Organismes

 • CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL
 • AV. DOCTOR GADEA, 10

  03001 - Alacant/Alicante