Detall de Procediment

Sol·licitud d'aplicació de mesures de suspensió de contractes de treball i de reducció de jornada en el marc d'un Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació (expedient de regulació temporal d'ocupació - ERTO MECANISME RED). Treball. (ACTIVAT per al SECTOR d'AGÈNCIES DE VIATGE).

Codi SIA: 2861909
Codi GUC: 22467
Organisme: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
Termini de sol·licitud:
01-04-2022
-
31-12-2022
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Aquest tràmit permet sol·licitar a l'autoritat laboral competent l'aplicació de mesures de suspensió de contractes de treball i de reducció de jornada en el marc d'un Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació (expedient de regulació temporal d'ocupació - ERTO MECANISME RED) de l'article 47 bis del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (d'ara en avant, TRET). El Mecanisme RED és un instrument de flexibilitat i estabilització de l'ocupació que ha de ser ACTIVAT per acord del Consell de Ministres. Només una vegada activat és quan poden sol·licitar-se les referides mesures. Existeixen DUES MODALITATS de Mecanisme RED: a) CÍCLICA: quan s'aprecia una conjuntura macroeconòmica general que aconsella l'adopció d'instruments addicionals d'estabilització, amb una duració màxima d'un any. b) SECTORIAL: quan en un determinat sector o sectors d'activitat s'aprecien canvis permanents que generen necessitats de requalificació i de processos de transició professional de les persones treballadores, amb una duració màxima inicial d'un any i la possibilitat de dues pròrrogues de sis mesos cadascuna. * IMPORTANT: 1. De conformitat amb l'article 47 bis.1.b) del TRET, per Acord del Consell de Ministres de 29 de març de 2022 s'ha declarat ACTIVAT entre l'1 d'abril i el 31 de desembre de 2022 el Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació, en la seua modalitat sectorial, PER Al SECTOR DE LES AGÈNCIA DE VIATGES (concretament per a les empreses l'activitat de les quals es classifique en els codis CNAE-2009- 7911, 7912 i 7990 a data 31 de març de 2022). Vegeu enllaç directe a la Ordre PCM/250/2022, de 31 de març, per la qual es publica eixe Acord, en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. 2. Si el que es vol és comunicar o sol·licitar procediment d'acomiadament col·lectiu, de suspensió de contractes i de reducció de jornada (expedient de regulació d'ocupació - ERO / ERTO), NO ha d'utilitzar el present tràmit, sinó l'específic per a això existent en aquesta Guia Prop i l'enllaç directe al qual està disponible en l'apartat "Enllaços".

Observacions

1) Qualsevol APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ (inclosa la seua possible esmena, així com la comunicació final de l'empresa a l'autoritat laboral en Mecanisme RED) s'ha de fer utilitzant el tràmit telemàtic d' "Aportació de documentació a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) obert davant l'autoritat competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana (incloses la comunicació de decisió empresarial i la comunicació de pròrroga, quan procedisquen)". Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços". 2) Incidències INFORMÀTIQUES (només errors o problemes de caràcter informàtic) - Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents - Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, envie un correu electrònic a: generalitat_en_red@gva.es * IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes. En el correu electrònic que envie a eixa adreça ha d'indicar-se: raó social (NIF), usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com la descripció del problema que s'haja produït. 3) En funció de qui siga l'autoritat laboral competent en cada cas conforme al Decret 77/2015, les adreces de correu electrònic en les quals s'atendran els DUBTES O CONSULTES relacionades amb el CONTINGUT D'AQUEST TRÀMIT (que NO siguen informàtiques) seran: - Servei Territorial de Treball - ALICANTE: stta_seg@gva.es - Servei Territorial de Treball - CASTELLÓN: sttreball_castello@gva.es - Servei Territorial de Treball - VALENCIA: sttreball_valencia@gva.es - Direcció General competent en matèria de Treball: dgtrabajocv@gva.es 4) Disposeu de MÉS INFORMACIÓ: - En l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit de la guia Prop. - En l'apartat ERO/ERTO de l'àrea de TREBALL de la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (vegeu "Enllaços") - En la pàgina web del Ministeri competent en matèria de Treball (vegeu "Enllaços") - En la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) (vegeu "Enllaços")

Requisits

Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Interessats

Les empreses o entitats incloses en un Mecanisme RED activat per acord del Consell de Ministres, en els termes del mateix i de conformitat amb el que es preveu en l'article 47 bis del TRET i la Disposició Transitòria Segona del Reial decret- Llei 4/2022, de 15 de març, pel qual s'adopten mesures urgents de suport al sector agrari per causa de la sequera. * Mecanisme RED per al SECTOR D'AGÈNCIA DE VIATGES Per Acord del Consell de Ministres de 29 de març de 2022 s'ha declarat ACTIVAT entre l'1 d'abril i el 31 de desembre de 2022 el Mecanisme RED per al SECTOR DE LES AGÈNCIA DE VIATGES, de conformitat amb el qual LES EMPRESES QUE PODEN SOL·LICITAR l'aplicació de les mesures de reducció temporal de jornada i suspensió de contractes de treball pròpies d'eixe Mecanisme SÓN, en concret, AQUELLES L'ACTIVITAT de les quals ES CLASSIFIQUE EN ELS SEGÜENTS CODIS de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE-2009) A DATA 31 de MARÇ de 2022: . 7911 - Activitats de les agències de viatges . 7912 - Activitats dels operadors turístics . 7990 - Altres serveis de reserves i activitats

Normativa del procediment

 • A) NORMATIVA ESTATAL I EUROPEA
 • Reial decret 262/1985, de 23 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'expedients de regulació d'ocupació (BOE núm. 57, de 07/03/1985).
 • Article 47 bis del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors (BOE núm. 255, de 24/10/2015).
 • Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada (BOE núm. 261, de 30/10/2012).
 • Disposició transitòria segona (Procediment aplicable al Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació) del Reial decret llei 4/2022, de 15 de març, pel qual s'adopten mesures urgents de suport al sector agrari per causa de la sequera (BOE núm. 64, de 16/03/2022).
 • Ordre PCM/250/2022, de 31 de març, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 29 de març de 2022, pel qual es declara l'activació del Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació, de conformitat amb l'article 47 bis del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, per al sector de les agències de viatge (BOE núm. 78, de 01/04/2022).
 • B) NORMATIVA AUTONÒMICA
 • Decret 77/2015, de 22 de maig, del Consell, pel qual es distribueixen territorialment les competències en matèria d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes i reducció de jornada, i s'aproven els models de comunicació/sol·licitud, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7533, de 26/05/2015).
 • Vegeu Reial decret llei 4/2022, de 15 de març
 • Vegeu Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre
 • A) NORMATIVA ESTATAL
 • Vegeu Ordre PCM/250/2022, de 31 de març, de publicació de l'Acord del Consell de Ministres de 29 de març de 2022 d'activació del Mecanisme RED per al SECTOR D'AGÈNCIES DE VIATGE
 • B) NORMATIVA AUTONÒMICA
 • Vegeu Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre (TRET)
 • Vegeu el Decret 77/2015, de 22 de maig

Termini

A) Mecanisme RED per al SECTOR D'AGÈNCIA DE VIATGES Per Acord del Consell de Ministres de 29 de març de 2022 s'ha declarat ACTIVAT el Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació, en la seua modalitat sectorial, PER Al SECTOR DE LES AGÈNCIA DE VIATGES, de conformitat amb el qual les empreses l'activitat de les quals es classifique en els codis CNAE-2009- 7911, 7912 i 7990 a data 31 de març de 2022, PODEN SOL·LICITAR l'aplicació de les mesures de reducció temporal de jornada i suspensió de contractes de treball pròpies del Mecanisme RED sectorial, ENTRE L'1 D'ABRIL I EL 31 DE DESEMBRE DE 2022. El mecanisme romandrà activat pel mateix període, perdent la seua vigència i efectes el 31 de desembre de 2022, amb independència de la data de la sol·licitud de l'empresa. B) AMB CARÀCTER GENERAL Les sol·licituds de reducció de jornada o de suspensió de contractes de treball NOMÉS poden presentar-se UNA VEGADA ACTIVAT un Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació (cíclic o sectorial), mentre estiga activat, per a qualsevol dels seus centres de treball i en els termes d'aquest. Aquestes sol·licituds han de ser presentades de manera simultània a la comunicació d'obertura del període de consultes a la representació de les persones treballadores, d'acord amb el que es disposa en la Disposició Transitòria Segona del Reial decret - Llei 4/2022, de 15 de març.

Documentació

* 1a FASE DEL PROCEDIMENT ( SOL·LICITUD) El procediment s'iniciarà mitjançant la presentació de la següent documentació: A_SOL·LICITUD de l'empresa dirigida a l'autoritat laboral competent (segons model normalitzat disponible com a FORMULARI WEB en el propi tràmit telemàtic). * Nota: aquesta sol·licitud es configura amb la suma de les dades de diversos formularis web a emplenar en el tràmit telemàtic. B_DOCUMENTACIÓ que ha d'acompanyar a eixa sol·licitud: * IMPORTANT: La documentació que ha d'acompanyar cada sol·licitud pot variar segons la modalitat i la tipologia de MECANISME RED que s'haja activat. La relació que s'assenyala a continuació es realitza només a efectes orientatius. L'empresa haurà d'aportar tota la documentació exigida en cada cas per la normativa vigent que resulte d'aplicació i ateses les particularitats i requisits exigits pel Mecanisme RED que s'haja activat pel Consell de ministres i al qual s'accedisca. B-1. DOCUMENTACIÓ COMUNA (exigible tant en un Mecanisme RED de modalitat CÍCLICA, com en un Mecanisme RED de modalitat SECTORIAL): A més de la qual permeta identificar adequadament a l'empresa sol·licitant, ha de presentar-se la següent: a) Comunicació fefaent remesa per la direcció de l'empresa a les persones treballadores o als seus representants manifestant la seua intenció d'iniciar la tramitació de mesures incloses en un Mecanisme RED i a l'efecte de la conformació de la comissió representativa d'aquests, conforme al que es preveu en l'article 41.4 del TRET. b) Identificació de les persones que integraran la comissió negociadora i la comissió representativa de les persones treballadores o, en el seu cas, indicació de la falta de constitució d'aquesta última en els terminis legals. c) Comunicació d'inici del període de consultes dirigida a la comissió representativa de les persones treballadores, en el seu cas, i en els termes i terminis assenyalats en l'article 41.4 del TRET. d) Documentació acreditativa que la situació temporal, cíclica o sectorial, descrita en el corresponent acord d'activació del Mecanisme RED concorre en l'empresa. e) Identificació: - De les persones treballadores que resultaran afectades per les mesures que se sol·liciten, els grups professionals, llocs i nivells salarials afectats. - Del tipus de mesura a aplicar respecte de cadascuna de les persones treballadores (és a dir, si la mesura és de reducció de jornada diària, setmanal, mensual o anual o de suspensió de contracte). - Del percentatge màxim de reducció de jornada o el nombre màxim de dies de suspensió de contracte a aplicar. - I del període dins del qual es durà a terme l'aplicació de les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes de treball, dins del límit establit per l'acord d'activació del Mecanisme RED. Aquesta identificació ha de realitzar-se en el model normalitzat en format EXCEL denominat "Relació de persones treballadores afectades - ERO/ERTO", que és el model elaborat pel Ministeri competent en matèria de Treball, que també ha realitzat unes instruccions per a facilitar el seu emplenament. Tots dos documents (Excel i instruccions) estan disponibles com a impresos associats a aquest tràmit i el document Excel ho està també en el tràmit telemàtic. A més en l'apartat "Enllaços" s'inclou el corresponent al apartat de la pàgina web del citat Ministeri en el qual estan publicats aquests dos documents. B-2. Documentació ESPECÍFICA si se sol·liciten mesures en el marc d'un Mecanisme RED de caràcter SECTORIAL: En eixe cas, a més de la documentació comuna ha de presentar-se un pla de requalificació de les persones afectades, que podrà incorporar entre els seus continguts les accions formatives a les quals es refereix la Disposició Addicional Vint-i-cinquena del TRET. Això resulta aplicable al Mecanisme RED sectorial actualment ACTIVAT per al SECTOR d'AGÈNCIES DE VIATGE. * 2a FASE DEL PROCEDIMENT (COMUNICACIÓ FINAL DE DECISIÓ EMPRESARIAL) Finalitzat el període de consultes, amb o sense acord, l'empresa haurà de presentar la següent documentació: 1.1. Documentació COMUNA (exigible tant en un Mecanisme RED de modalitat CÍCLICA, com en un Mecanisme RED de modalitat SECTORIAL): a) Comunicació final de la decisió empresarial, segons model normalitzat denominat COFEMRED (Comunicació final de l'empresa a l'Autoritat Laboral en Mecanisme RED), disponible com a imprés associat a aquest tràmit i també en el tràmit telemàtic. b) Còpia íntegra de l'Acta final del període de consultes (s'haja aconseguit o no acord amb els representants dels treballadors). c) Actes de totes les reunions celebrades durant el període de consultes (només si eixes reunions han tingut lloc). d) En cas que s'haja modificat el presentat inicialment, model normalitzat en format EXCEL denominat "Relació de persones treballadores afectades - ERO/ERTO", que és el model elaborat pel Ministeri competent en matèria de Treball, que també ha realitzat unes instruccions per a facilitar el seu emplenament. Tots dos documents (Excel i instruccions) estan disponibles com a impresos associats a aquest tràmit i el document Excel ho està també en el tràmit telemàtic. A més en l'apartat "Enllaços" s'inclou el corresponent al apartat de la pàgina web del citat Ministeri en el qual estan publicats aquests dos documents. En el document en format Excel han d'identificar-se: - Les persones treballadores que resultaran afectades per les mesures que se sol·liciten, els grups professionals, llocs i nivells salarials afectats. - El tipus de mesura a aplicar respecte de cadascuna de les persones treballadores (és a dir, si la mesura és de reducció de jornada diària, setmanal, mensual o anual o de suspensió de contracte), - El percentatge màxim de reducció de jornada o el nombre màxim de dies de suspensió de contracte a aplicar. - I el període dins del qual es durà a terme l'aplicació de les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes de treball, dins del límit establit per l'acord d'activació del Mecanisme RED. e) Calendari amb els dies concrets de suspensió de contractes o reducció de jornada individualitzats per cadascuna de les persones treballadores afectades. En el supòsit de reducció de la jornada, en el calendari ha de determinar-se el percentatge de disminució temporal, computada sobre la base diària, setmanal, mensual o anual, els períodes concrets en els quals es produirà la reducció, així com l'horari de treball afectat per aquesta, durant tot el període que s'estenga la seua vigència. 1.2. Documentació ESPECÍFICA exigible en el cas d'haver sol·licitat mesures en el marc d'un Mecanisme RED de caràcter SECTORIAL: En eixe cas ha de presentar-se, a més, el pla de requalificació definitiu de les persones afectades (només si és diferent del pla de requalificació inicialment presentat). Això resulta aplicable al Mecanisme RED sectorial actualment ACTIVAT per al SECTOR d'AGÈNCIES DE VIATGE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * NOTA: UNA ALTRA DOCUMENTACIÓ EXIGIBLE D'acord amb el que es disposa en la Disposició Transitòria Segona del Reial decret llei 4/2022, de 15 de març, pot ser necessari complementar aquesta documentació amb qualsevol altre requisit que sobre aquest tema es fixe, si escau, en l'acord el Consell de Ministres d'activació del Mecanisme RED.

Forma presentació

Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida s'ha de realitzar MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC l'enllaç directe al qual s'acaba d'indicar. 2. Per a això, han de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes, s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana). - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados 3. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el/els formulari/s web, annexar la sol·licitud i la documentació omplida i signada digitalment que s'haja d'aportar i fer la presentació telemàtica de tot, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu "Enllaços" ). 5. Respecte dels DOCUMENTS A ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/les persona/ones o entitat/s que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar. * En l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (i en el mateix tràmit telemàtic), hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si hi ha un model normalitzat, el document s'ha de presentar en aquest i, si no n'hi ha, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar. - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents. 6. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents Si continueu necessitant ajuda, per favor, comuniqueu-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: vegeu apartat "Informació complementària" - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

1. PRESENTACIÓ TELEMÀTICA de la SOL·LICITUD a l'inici del PERÍODE DE CONSULTES i mitjançant el formulari web indicat, degudament emplenat i signat per l'empresa o el seu legal representant, afegint la documentació exigible en cada cas per a la 1a FASE del procediment. 2. A continuació, des de la unitat administrativa competent se sol·licitarà informe preceptiu a la Inspecció de Treball i Seguretat Social sobre la concurrència en la sol·licitud empresarial dels requisits corresponents (que ho evacuarà en l'improrrogable termini de set dies des de la notificació d'inici per part de l'empresa a l'autoritat laboral), així com qualsevol altre informe que resulte necessari. 3. ESMENA o qualsevol altra APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ a l'expedient. S'ha de fer mitjançant el tràmit telemàtic d' "Aportació de documentació a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) obert davant l'autoritat competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana (incloses la comunicació de decisió empresarial i la comunicació de pròrroga, quan procedisquen)". Vegeu enllaç directe a aquest tràmit en l'apartat "Enllaços". 4. COMUNICACIÓ DE DECISIÓ EMPRESARIAL Finalitzat el període de consultes (que tindrà una duració màxima de 15 dies), l'empresa haurà de comunicar a l'autoritat laboral competent el resultat del mateix en els termes previstos en la Disposició transitòria segona del Reial decret llei 4/2022, de 15 de març, així com en els capítols II i III del Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre: - Presentant la documentació abans indicada per a la 2a FASE del procediment. - I utilitzant per a això l'esmentat tràmit telemàtic de "Aportació de documentació a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) obert davant l'autoritat competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana (incloses la comunicació de decisió empresarial i la comunicació de pròrroga, quan procedisquen).". Vegeu enllaç directe a aquest tràmit en l'apartat "Enllaços". 5. RESOLUCIÓ de l'AUTORITAT LABORAL - L'autoritat laboral procedirà a dictar resolució en el termini de set dies naturals a partir de la comunicació de la conclusió del període de consultes. Si transcorregut aquest termini no haguera recaigut pronunciament exprés, s'entendrà autoritzada la mesura, sempre dins dels límits legal i reglamentàriament establits. - Resolució estimatòria o desestimatòria: . Quan el període de consultes concloga AMB acord, l'autoritat laboral AUTORITZARÀ l'aplicació del mecanisme, podent l'empresa procedir a les reduccions de jornada o suspensions de contracte en les condicions acordades. . Quan el període de consultes concloga SENSE acord, l'autoritat laboral dictarà resolució ESTIMANT o DESESTIMANT la sol·licitud empresarial. L'autoritat laboral estimarà la sol·licitud en cas d'entendre que de la documentació aportada es dedueix que la situació cíclica o sectorial temporal concorre en l'empresa en els termes previstos en l'article 47 bis del TRET.

òrgans de tramitació

Segons l'àmbit territorial de l'expedient:

Organismes

 • SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - ALACANT
 • C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6

  03003 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - CASTELLÓ
 • AV. DEL MAR, 42

  12003 - Castelló/Castellón

 • SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - VALÈNCIA
 • AV. DE L'OEST, 36

  46001 - València/Valencia

Observacions

La resolució administrativa que pose fi a al procediment no exhaurirà la via administrativa, i serà possible interposar recurs d'alçada contra aquesta, en el termini d'un mes davant del superior jeràrquic del que la va dictar, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Segons l'àmbit territorial de l'expedient:

Organismes

 • SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - ALACANT
 • C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6

  03003 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - CASTELLÓ
 • AV. DEL MAR, 42

  12003 - Castelló/Castellón

 • SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - VALÈNCIA
 • AV. DE L'OEST, 36

  46001 - València/Valencia