Detall de Procediment

2022. Realització per pactes territorials de treballs de prospecció empresarial per a actuacions dirigides a col·lectius especialment vulnerables (eix 1), emprenedoria i microempreses (eix 2). En el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Codi SIA: 2870924
Codi GUC: 22528
Organisme: LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Concessió directa d'una subvenció al Consorci del Pacte territorial per a la Creació d'Ocupació Pactem Nord, a la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud i a la Fundació Valenciactiva, per a la realització d'actuacions en el marc dels projectes dirigits a "col·lectius especialment vulnerables" (eix I) i "emprenedoria i microempreses" (eix II), inclosos en la inversió 4, "Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat del Pla de recuperació, transformació i resiliència, component 23, "Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu", d'acord amb el que estableix el Reial decret 902/2021, de 19 d'octubre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions destinades al finançament del desenvolupament d'actuacions de la inversió "Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat", en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència".

Observacions

Destinataris: empreses, microempreses i autònoms de l'àrea metropolitana de València. Beneficiaris: Consorci del Pacte Territorial per a la Creació d'Ocupació Pactem Nord, la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud i la Fundació Valenciactiva. Impacte previst: 166 empreses, microempreses o persones emprenedores, EIX 1, i 200 microempreses i persones emprenedores, EIX 2. Quantia pressupost: 381.000 euros.

Normativa del procediment

  • DECRET 48/2022, de 29 d'abril, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa de quatre subvencions per al desenvolupament de projectes pilot dirigits a joves, per mitjà d'actuacions dins dels projectes de "col·lectius especialment vulnerables" i dels projectes d'"emprenedoria i microempreses" inclosos en la inversió 4, "Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat", del Pla de recuperació, transformació i resiliència, component 23, "Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu", d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 902/2021, de 19 d'octubre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions destinades al finançament del desenvolupament d'actuacions de la inversió "Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat", en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. (DOGV núm. 9329, de 02/05/2022)

òrgans de tramitació

La instrucció del procediment correspondrà a l'oficina Beta o al departament que, si és el cas, siga designat per la persona titular de la Direcció General de LABORA o l'òrgan en què aquesta delegue.

Obligacions

1. Les entitats beneficiàries de les subvencions quedaran subjectes a les obligacions que estableixen els articles 14 i concordants de la Llei 38/2003. 2. De conformitat amb la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, les entitats beneficiàries hauran de fer l'adequada publicitat a l'ajuda. 3. Les entitats beneficiàries hauran de donar visibilitat a l'origen dels fons rebuts, de tal manera que en la documentació i els mitjans de difusió de les seues accions hauran de fer constar "finançat per la Unió Europea- Next Generation EU", per a les actuacions finançades amb les subvencions regulades en aquest decret. Aquesta visibilitat es farà, en particular, quan promoguen les accions i els seus resultats, de manera que faciliten informació coherent, efectiva i proporcionada dirigida a múltiples destinataris, inclosos els mitjans de comunicació i el públic. Hauran de complir també les obligacions de publicitat imposades per la normativa nacional i de la Unió Europea que siga aplicable. Així mateix, hi haurà constància escrita dins de les actuacions de comunicació del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat amb Fons Next Generation EU, que les persones destinatàries finals del finançament reconeixen l'origen dels fons i es garanteix la visibilitat del finançament de la Unió Europea. 4. Complir les obligacions de transparència i en matèria de publicitat activa, de conformitat amb el que disposa l'article 3 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, i l'article 3 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual es desplega la Llei 2/2015, de 2 d'abril, sense perjudici de les obligacions que estableix l'article 14 de la Llei general de subvencions i la resta de legislació aplicable: 5. Les entitats beneficiàries hauran de garantir el compliment ple del principi de "no causar un perjudici significatiu" (principi do no significant harm-DNSH) i l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que preveu el Pla de recuperació, transformació i resiliència, la Decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya (Council Implementing Decision-CID) i el Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i la seua normativa de desplegament, en totes les fases del disseny i l'execució dels projectes i de manera individual per a cada actuació. 6. A causa de l'origen dels fons, les entitats beneficiàries de les concessions directes hauran de presentar, seguint l'ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència (BOE de 30 de setembre de 2021), en els termes que indica: a) Declaració d'absència de conflicte d'interessos de totes les persones participants en el procés de preparació i tramitació d'aquesta subvenció. b) Declaració sobre el coneixement de la normativa en matèria de cessió i tractament de dades sobre l'execució de la subvenció. c) Declaració en relació amb el compromís en la gestió d'aquesta subvenció dels estàndards més exigents sobre el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals per a previndre i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interessos. 7. Correspondrà a cada una de les entitats col·laboradores assolir, com a mínim, les fites i els objectius fixats en el Pla de recuperació, transformació i resiliència, segons la distribució acordada i que seran, en particular: 7.1. Captació d'empreses, microempreses o persones emprenedores que col·laboren en el desenvolupament de competències professionals de les persones joves participants en les activitats de l'EIX I, "col·lectius especialment vulnerables": a) Consorci del Pacte territorial per a la creació d'ocupació Pactem Nord: captació d'empreses, microempreses o persones emprenedores que es comprometen a participar en el desenvolupament de competències professionals d'un mínim de 37 joves. b) Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud: captació d'empreses, microempreses o persones emprenedores que es comprometen a participar en el desenvolupament de competències professionals d'un mínim de 58 joves. c) Fundació Valenciactiva: captació d'empreses, microempreses o persones emprenedores que es comprometen a participar en el desenvolupament de competències professionals d'un mínim de 71 joves. 7.2. Detecció d'oportunitats i necessitats de transformació i coneixement per a abordar les transicions en els negocis i activitats empresarials de "microempreses i persones emprenedores" de l'EIX II: a) Consorci del Pacte territorial per a la Creació d'Ocupació Pactem Nord: captació d'un mínim de 65 microempreses o persones emprenedores. b) Mancomunitat intermunicipal de l'Horta Sud: captació d'un mínim de 60 microempreses o persones emprenedores.

Òrgans resolució

Quantia i cobrament

La subvenció màxima de 381.000 € es distribueix de la manera següent: a) Consorci del Pacte Territorial per a la Creació d'Ocupació Pactem Nord: fins a un màxim de 119.310 euros (fins a un màxim de 9.460 euros per les actuacions relatives a l'eix I i fins a un màxim de 109.850 euros per les actuacions relatives a l'eix II). b) Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud: fins a un màxim de 116.450 euros (fins a un màxim de 15.050 euros per les actuacions relatives a l'eix I i fins a un màxim de 101.400 euros per les actuacions relatives a l'eix II). c) Fundació Valenciactiva: fins a un màxim de 145.240 euros (fins a un màxim de 18.490 euros per les actuacions relatives a l'eix I i fins a un màxim de 126.750 euros per les actuacions relatives a l'eix II). D'acord amb el que preveu l'article 17 del Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria economicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a donar suport a la recuperació de la crisi conseqüència de la COVID-19, s'anticiparà fins a un 50 % de l'import, sense necessitat de presentar aval o garantia, per tractar-se d'administracions públiques de caràcter territorial i els seus organismes públics vinculats o dependents, d'acord amb el que preveu l'apartat 5.a de l'article 171 de la Llei 1/2015, de 16 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. El pagament de la subvenció, tant l'anticipat com el derivat de la comprovació del compte justificatiu, requerirà que el beneficiari complisca els requisits següents: a) Es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social i no siga deutor per resolució de procedència de reintegrament. b) Es trobe al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals a la Sindicatura de Comptes. A l'efecte del que disposa l'apartat anterior, el beneficiari haurà d'aportar una declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a ser receptor del pagament relatiu a l'article 34.5 de la Llei 38/2003, i l'òrgan gestor obtindrà de la Sindicatura de Comptes el certificat sobre el compliment de l'obligació de rendició de comptes anuals, si és el cas. La sol·licitud per al pagament anticipat s'ha de presentar utilitzant l'enllaç d'"Aportació de documentació a un expedient obert de LABORA (Servei Valencià d'Ocupació i Formació)" (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18744&version=amp), en el termini màxim d'un mes des de la publicació del Decret 48/2022, de 29 d'abril, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa de quatre subvencions per al desenvolupament de projectes pilot dirigits a joves, mitjançant actuacions dins dels projectes de "col·lectius especialment vulnerables" i dels projectes d'"emprenedoria i microempreses" inclosos en la inversió 4, "Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat del Pla de recuperació, transformació i resiliència, component 23, "Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu", d'acord amb el que estableix el Reial decret 902/2021, de 19 d'octubre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions destinades al finançament del desenvolupament d'actuacions de la inversió "Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat", en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència".