Ajudes a la inclusió de productes de qualitat diferenciada de la Comunitat Valenciana en l’oferta dels establiments d’hostaleria de la Comunitat Valenciana.

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2892407
|
Codi GVA: 22654
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 25-06-2024

Fins 15-07-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Afavorir la inclusió de productes de qualitat agroalimentària diferenciada de la Comunitat Valenciana en l’oferta dels establiments d’hostaleria de la Comunitat Valenciana, mitjançant la subvenció a aquells establiments d’hostaleria que incloguen en la seua carta un percentatge significatiu de...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
25-06-2024 al 15-07-2024
Al·legació / AportacióTermini obert
25-06-2024
JustificacióTermini pendent
01-09-2024 al 11-11-2024
Observacions

Per a poder rebre l’ajuda, la carta de l’establiment ha de mantindre una puntuació igual o superior a la que li va donar dret a l’ajuda almenys des del moment de presentació de la sol·licitud d’ajuda fins al moment de presentació de la sol·licitud de pagament.

 

Controls: La direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, per mitjà de la subdirecció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, establirà els mecanismes de control necessaris per a assegurar el compliment de la finalitat per a la qual es concedeixen les subvencions. A més dels controls administratius, tant de les sol·licituds d’ajuda com de pagament, que tindran per objecte comprovar l’efectiu compliment del que preveuen aquestes bases i la normativa aplicable, es podran dur a terme els corresponents controls sobre el terreny que tindran per objecte verificar, en la seu dels establiments, el compliment de les obligacions derivades d’aquestes ajudes i revisar tota la documentació relativa a l’ajuda.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

1- Podran ser persones beneficiàries d’aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques titulars d’establiments i activitats d’hostaleria i restauració que en el moment de presentar la sol·licitud estiguen inscrites en el Registre sanitari d’establiments alimentaris menors, en alguna de les categories següents: a. Restaurant. b. Cafeteria. c. Café, bar i saló-‘lounge’. d. Serveis d’àpats i servei de menjar a domicili. e. Salons de banquets.

 

2- Les persones beneficiàries han de tindre l’establiment en el territori de la Comunitat Valenciana.

Requisits

- Els establiments han d’estar situats en el territori de la Comunitat Valenciana i incloure en la seua carta productes emparats per figures de qualitat agroalimentària de la Comunitat Valenciana.

 

- Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

 

- No concórrer en cap de les circumstàncies previstes en els punts 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

Com es tramita

Procés de tramitació

La instrucció del procediment per a la tramitació de sol·licituds correspon a la subdirecció general competent en matèria de qualitat agroalimentària.

 

La concessió de les ajudes s’atorgarà en règim de concurrència competitiva.

 

Un òrgan col·legiat avaluarà les sol·licituds d’acord amb els barems establits en les bases de l’ajuda. Aquest òrgan estarà integrat per tres membres: la persona titular de la subdirecció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, que actuarà com a president, la persona titular del servei competent en matèria de qualitat agroalimentària, que actuarà com a secretària amb veu i vot, i una persona tècnica adscrita a aquesta subdirecció general.

Criteris de valoració

S’estableixen diverses categories de puntuació. Les puntuacions obtingudes en cada categoria seran acumulables fins a un màxim de 20 punts per categoria. L’ajuda màxima per establiment serà de 10.000 euros i les quantitats de l’ajuda seran les següents:

 

- 2.500 euros si la puntuació obtinguda és igual o superior a 11 i inferior a 20 punts.

 

- 5.000 euros si la puntuació obtinguda és superior o igual a 20 i inferior a 30 punts.

 

- 10.000 euros si la puntuació obtinguda és igual o superior a 30 punts.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de la presentació de les sol·licituds serà de quinze dies hàbils, i s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9876, de 21.06.2024)

Documentació
La sol·licitud d’ajuda podrà ser formalitzada mitjançant la presentació i l’ompliment del model normalitzat que es publicarà en la seu electrònica de la Generalitat, en el termini i en la forma que es determine en la convocatòria. La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació següent: ...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat amb mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per esta via, han de presentar les...
Saber més
  Presencial

  a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

  b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

   

  I, preferentment, en:

   

  On dirigir-se

  Al·legació / Aportació

  Termini
  Des de 25-06-2024
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar...
  Saber més
  Presencial

  a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

  b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, en:

   

  On dirigir-se

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim de resolució i notificació serà de 6 mesos, a comptar de la publicació de la corresponent convocatòria d’ajudes en el DOGV.
  Quantia i cobrament
  L’ajuda màxima per establiment serà de 10.000 euros. L’ajuda màxima concedida a un sol beneficiari serà la que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013.
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  El beneficiari d'estes ajudes complirà amb les obligacions contemplades en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  Observacions

  La present resolució posa fi a la via administrativa i contra esta pot interposar-se potestativament recurs de reposició davant la persona titular de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua publicació o notificació, o directament...

  Saber més
  Sancions
  L’incompliment de les obligacions determinades en les bases de l’ajuda donarà lloc a l’exigència de les responsabilitats que corresponguen, d’acord amb la legislació vigent i, si és el cas, al reintegrament de la subvenció concedida.

  Justificació

  Termini
  Des de 01-09-2024 a 11-11-2024

  El termini de sol·licitud de pagament de les ajudes i justificació del gasto s'establix fins a l'11 de novembre de 2024, llevat que es determine un termini diferent en la Resolució de concessió de l'ajuda.

  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, presentaran la...
  Saber més
  Presencial

  a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

  b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, en:

   

  On dirigir-se