Detall de Procediment

Línia Finançament General de l'IVF

Codi SIA: 2893555
Codi GUC: 22698
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES (IVF)
Termini de sol·licitud: Termini obert
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Podran ser beneficiaris Persones autònomes i empreses que tinguen, almenys, un establiment, sucursal de producció, o sucursal de desenvolupament d'activitat radicat en la Comunitat Valenciana.

Requisits

Els beneficiaris han de complir, entre altres, els següents requisits: - Tindre almenys un establiment, sucursal de producció o sucursal de desenvolupament d'activitat en la Comunitat Valenciana. - Si el sol·licitant és una societat mercantil, haurà de comptar com a mínim amb un empleat. - Estarà en disposició de comptar amb totes les llicències, autoritzacions i permisos necessaris per a l'execució del projecte i complir la normativa nacional i comunitària que resulte aplicable i, en particular, en matèria de competència, contractació del sector públic i medi ambient. - Acreditarà estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat, així com de les obligacions davant la Seguretat Social. - No estarà subjecte a una ordre de recuperació pendent, després d'una decisió de la Comissió Europea declarant una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú. - No es trobarà en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS). - Amb caràcter general, no ha d'estar en situació d'empresa en crisi entesa, d'acord amb el que s'estableix en el punt 2.18 del Reglament (UE) 651/2014, de 17 de juny, general d'exempció per categories. No obstant això, les empreses que a la data de la sol·licitud estiguen en situació de crisi, de conformitat amb el que s'estableix en el punt 2.18 del Reglament (UE) 651/2014, de 17 de juny, general d'exempció per categories, podran acollir-se a aquesta Convocatòria si, a 31 de desembre de 2019, no estaven en situació de crisi.

Interessats

Els projectes tindran com a finalitat: A) Ampliació i renovació de les instal·lacions, maquinària i equips B) Sosteniment del capital circulant de l'empresa, incloent la contractació de mà d'obra, l'adquisició de béns i serveis lligats al cicle de l'explotació, el finançament de clients, la inversió en existències i tresoreria operativa de l'empresa, així com la cancel·lació del deute a curt termini de naturalesa comercial i financera

Normativa del procediment

Termini

Fins a esgotar el pressupost disponible

Forma presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a: La solicitud de financiación se realizará mediante el formulario de cumplimentación electrónica previsto en la presente convocatoria como Anexo II, siendo obligatoria su presentación online a través de los medios disponibles en la página web del IVF (https://prestamos.ivf.es), con firma y registro electrónico. La presentación de la solicitud llevará implícita la aceptación de las condiciones de esta Convocatoria
Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

La sol·licitud de finançament es realitzarà mitjançant el formulari d'emplenament electrònic previst en la present convocatòria com a Annex II, sent obligatòria la seua presentació en línia a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'IVF (https://prestamos.ivf.es), amb signatura i registre electrònic.

òrgans de tramitació

Organismes

Òrgans resolució

Organismes