Declaració responsable per a l'exercici de l'activitat de LABORATORI ESPECIALITZAT en matèria de seguretat MINERA per a l'anàlisi de mostres (Annex I de la ITC 02.0.02, aprovada per l'Ordre TED/723/2021). Mineria.

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 2906315
|
Codi GVA: 22852
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

 

Realitzar, davant de l'òrgan directiu competent en matèria de Mines de la Conselleria amb competències en eixa matèria, la declaració responsable necessària per a:

 

- Exercir en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (bé quan s'inicie la activitat, o bé quan radiquen les instal·lacions en aquest territori) l'activitat de LABORATORI ESPECIALITZAT en matèria de seguretat minera per a l'anàlisi de mostres, en compliment de l'Annex I - "Reconeixement de la capacitat tècnica dels laboratoris especialitzats" de la Instrucció Tècnica Complementària 02.0.02 - "Protecció dels treballadors contra el risc per inhalació de pols i sílice cristal·lina respirables" del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera, aprovada per l'Ordre TED/723/2021, d'1 de juliol (vegeu aquesta norma en els apartats "Normativa" i "Llista de normativa" d'aquest tràmit).

 

- Així com, posteriorment, si és el cas, comunicar tant les modificacions que es produïsquen en relació amb les dades declarades prèviament, com el cessament de l'activitat de laboratori especialitzat.

 

 

 

Aquesta declaració:

 

- S'ha d'efectuar abans de l'exercici de l'activitat en el territori de la Comunitat Valenciana (bé quan s'inicie aquesta activitat, o bé quan radiquen les seues instal·lacions en aquest territori).

 

- Des del moment de la seua presentació habilita per a l'exercici de l'activitat a la Comunitat Valenciana, sense perjudici de les comprovacions posteriors que puga dur a terme l'Administració competent.

 

-En ella, la persona titular del laboratori, o la que el represente legalment, manifesta sota la seua responsabilitat que compleix els requisits establits per la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat, que disposa de la documentació que així ho acredita i la posarà a la disposició de l'Administració quan li siga requerida, i que es compromet a mantindre'n el compliment durant el període de temps inherent a aquest reconeixement o exercici.

 

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

 

 

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

 

La persona titular, o la representant legal, del laboratori especialitzat en matèria de seguretat minera que inicie la seua activitat o les instal·lacions del qual radiquen en el territori de la Comunitat Valenciana.

 

Un laboratori especialitzat en matèria de seguretat minera és la persona física o o jurídica constituïda amb la finalitat d'analitzar mostres en compliment de l'Annex I de la ITC 02.0.02 aprovada per Ordre TED/723/2021, mitjançant activitats de certificació, assaig, inspecció o auditoria.

 

 

* Important: per a fer TRÁMITS TELEMÀTICS davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

 

Sense eixa inscripció prèvia o sense un certificat electrònic de representant no pot realitzar-se el tràmit telemàtic en representació d'una altra persona.

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació
A) INICI DE L'ACTIVITAT (per inici de l'activitat pròpiament dit, o per radicar les seues instal·lacions en el territori de la C. Valenciana) 1. El laboratori especialitzat en matèria de seguretat minera ha de presentar, davant de la direcció general competent en matèria de Mines, una...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

 

Durant tot l'any, d'acord amb el que s'indica a continuació:

 

A) En cas d'INICI d'activitat: amb caràcter previ a aquest.

 

B) En cas de MODIFICACIONS: en el TERMINI DE 10 DIES des que es produïsquen.

 

C) En cas de CESSAMENT d'activitats: en el TERMINI MÀXIM D'UN MES des que es produïsca.

 

 

Documentació
A) INICI DE L'ACTIVITAT (per inici de l'activitat pròpiament dit, o per radicar les seues instal·lacions en el territori de la Comunitat Valenciana) En aquest cas cada laboratori especialitzat en matèria de seguretat minera haurà de presentar davant de la Direcció General competent en...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. De conformitat amb l'Ordre 14/2022, de 5 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la presentació de la declaració i la restant documentació...
Saber més

Resolució

Obligacions
El laboratori especialitzat en matèria de seguretat minera: 1 - Ha de mantindre les condicions que van ser determinants per al reconeixement de l'acreditació de l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) de conformitat amb la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025, així com complir els requisits establits en...
Saber més
Sancions
Les infraccions del que es disposa en aquest procediment seran sancionades de conformitat amb el que es disposa en el títol XIII de la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de Mines.