Autorització d'empreses de treball temporal (ETT). Treball

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 211046
|
Codi GVA: 2289
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Autoritzar l'inici d'una activitat consistent a posar a la disposició d'una altra empresa usuària, amb caràcter temporal, treballadors per contractats per aquesta. La contractació de treballadors per a cedir-los temporalment a una altra empresa només podrà efectuar-se a través d'empreses de treball temporal degudament autoritzades.

 

Les empreses de treball temporal podran, a més, actuar com a agències de col·locació quan complisquen els requisits establits en el Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Ocupació. Així mateix, podran desenvolupar activitats de formació per a la qualificació professional d'acord amb la normativa específica d'aplicació, així com d'assessorament i consultoria de recursos humans.

 

En la seua relació tant amb els treballadors com amb les empreses clientes, les empreses de treball temporal han d'informar, expressament i en cada cas, sobre el fet de si la seua actuació és en la condició d'ETT o en l'exercici de qualsevol altra de les activitats permeses.

 

Les persones físiques o jurídiques que vulguen realitzar l'activitat constituïda d'empresa de treball temporal han d'obtindre una autorització administrativa prèvia.

 

L'autorització serà única, tindrà eficàcia en tot el territori nacional i es concedirà sense límit de durada.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

Les empreses que tinguen autorització, provisional o definitiva, vigent a 5 de juliol de 2014 per a l'exercici de l'activitat d'empresa de treball temporal podran desenvolupar la seua activitat, per temps il·limitat, i en tot el territori nacional, amb subjecció al que estableix la Llei 8/2014, de 4 de juliol, sense necessitat d'una nova autorització.

 

En els supòsits a què es refereix l'apartat anterior, serà autoritat laboral competent la que haja concedit l'autorització inicial o, en cas que haja sigut objecte d'ampliació o reducció, la que haja concedit l'última autorització.

Normativa
 • Llei 14/1994, d'1 de juny, per la qual es regulen les empreses de treball temporal (BOE núm. 131, de 02.06.1994).
 • Reial decret 417/2015, de 29 maig, pel qual s'aprova el Reglament de les empreses de treball temporal (BOE núm. 17, de 20.06.2015).
 • Llei 29/1999, de 16 de juliol, de modificació de la Llei 14/1994, d'1 de juny, per la qual es regulen les empreses de treball temporal (BOE núm. 170, de 17.07.1999).
 • Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'infraccions i sancions de l'ordre social (BOE núm. 189, de 08.08.2000).
 • Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball (BOE núm. 227, de 18.09.2010).
 • Reial decret legislatiu 8/2014, de 4 de juliol, de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les persones físiques o jurídiques que pretenguen dur a terme aquesta activitat.

Requisits

Per a obtindre l'autorització, l'empresa ha de justificar davant de l'òrgan administratiu competent el compliment dels requisits següents:

 

a) Certificació acreditativa de la inscripció de les persones jurídiques, en el registre mercantil.

b) Quan la sol·licitud es formule per persones jurídiques, s'ha d'aportar, a més, una còpia autèntica de l'escriptura pública de constitució i, si escau, els estatuts de la societat.

c) Certificat de l'Agència Tributària de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

d) Documentació acreditativa d'haver constituït una garantia financera consistent en el depòsit en diners en efectiu o en valors públics en la Caixa General de Depòsits, aval o fiança de caràcter solidari prestat per un banc, caixa d'estalvis, cooperativa de crèdit, societat de garantia recíproca o pòlissa d'assegurances contractada a aquest efecte i que, ha d'arribar, per a obtindre la primera autorització, a un import igual a 25 vegades el salari mínim interprofessional, en còmput anual. Aquest aval s'ha de presentar en l'Institut Valencià d'Administració Tributària (IVAT), on quedarà depositat i, a canvi, li facilitaran una carta de pagament que ha de presentar davant de l'òrgan competent.

En els exercicis subsegüents, aquesta garantia ha d'arribar a un import igual al deu per cent de la massa salarial de l'exercici econòmic immediatament anterior, sense que en cap cas aquest import puga ser inferior a l'indicat en el paràgraf anterior prenent en consideració la quantia del salari mínim interprofessional vigent en cada moment.

Mentre desenvolupe la seua activitat, l'empresa ha d'actualitzar anualment la garantia financera en els termes previstos en l'apartat anterior. La garantia constituïda ha de respondre, en la forma prevista reglamentàriament, pels deutes per indemnitzacions, salarials i de Seguretat Social. La garantia constituïda serà retornada quan l'empresa de treball temporal haja cessat en la seua activitat i no tinga obligacions indemnizatòries, salarials o de Seguretat Social pendents, aspectes que s'han d'acreditar davant de l'autoritat laboral competent.»

e) Memòria de l'estructura organitzativa de la qual disposa l'empresa, detallada per centres de treball, en la qual es constate que l'empresa disposa d'una estructura organitzativa que li permet complir les obligacions que assumeix com a ocupadora en relació amb l'objecte social. Ha de contindre, com a mínim, els contractes de treball del personal d'estructura, el contracte d'arrendament/compra del local, i la memòria ha d'anar signada i segellada.

f) Dedicar-se exclusivament a l'activitat constituïda d'empresa de treball temporal, sense perjudici del que estableix l'article 1 del Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol.

g) No haver sigut sancionada amb suspensió d'activitat en dues o més ocasions.

h) Incloure en la seua denominació els termes "empresa de treball temporal" o l'abreviatura: "ETT".

A l'efecte d'apreciar el compliment del requisit relatiu a l'estructura organitzativa, es valorarà l'adequació i suficiència dels elements de l'empresa per a desenvolupar l'activitat plantejada com a objecte d'aquesta, particularment pel que fa a la selecció dels treballadors, la seua formació i la resta d'obligacions laborals.

Per a aquesta valoració, es tindran en compte factors com la dimensió i l'equipament dels centres de treball; el nombre, la dedicació, la qualificació professional i l'estabilitat en l'ocupació dels treballadors contractats per a prestar serveis sota la direcció de l'empresa de treball temporal, i el sistema organitzatiu i els processos tecnològics utilitzats per a la selecció i formació dels treballadors contractats per a la posar-los a disposició d'empreses usuàries.

i) L'empresa de treball temporal ha de disposar d'un nombre mínim de dotze treballadors, o el que corresponga proporcionalment, contractats per a prestar serveis sota la seua direcció amb contractes de durada indefinida, a temps complet o parcial, per cada mil treballadors contractats l'any immediatament anterior, computats tenint en compte el nombre de dies totals de posada a la disposició del conjunt dels treballadors cedits, dividit per tres-cents seixanta-cinc; o, quan el nombre de treballadors cedits, computats d'acord amb la regla anterior, fora superior a cinc mil, almenys seixanta treballadors.

 

Sense perjudici del que s'ha indicat en els paràgrafs anteriors, per a poder iniciar la seua activitat de posada a la disposició de treballadors, l'empresa ha de disposar, com a mínim, de tres treballadors amb contracte de durada indefinida, a temps complet o parcial, mínim que s'ha de mantindre durant tot el temps d'activitat.

Com es tramita

Procés de tramitació

- L'autorització administrativa per a operar com a empresa de treball temporal el concedirà, amb el previ informe preceptiu i no vinculant de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la direcció general competent en matèria de treball si l'empresa disposa de centres de treball en el territori de la Comunitat Valenciana, o la Direcció General d'Ocupació del Ministeri de Treball Migracions i Seguretat Social si l'empresa disposa de centres de treball en dues o més comunitats autònomes.

 

- La sol·licitud d'autorització es resoldrà en el termini d'un mes des de la seua presentació. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat cap resolució expressa, la sol·licitud es considerarà estimada.

 

- L'autorització expirarà quan es deixe de realitzar l'activitat durant un any ininterromput.

 

L'empresa de treball temporal estarà obligada a mantindre una estructura organitzativa que responga a l'activitat efectivament desenvolupada així com a actualitzar anualment la garantia financera.

Òrgans de tramitació
1. Per als supòsits de centres de treball situats a la província de València: DIRECCIÓ TERRITORIAL DE TREBALL Av. de l'Oest, 36 A la província de Castelló: DIRECCIÓ TERRITORIAL DE TREBALL c/ Major, 2 A la província d'Alacant: DIRECCIÓ TERRITORIAL DE TREBALL c/ Pintor Lorenzo Casanova, 6 Els...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
- Fotocòpia compulsada del DNI o NIE del sol·licitant i, en el seu cas, del seu representant legal. Per a persones físiques no serà necessari presentar el DNI sempre que, en la sol·licitud, s'autoritze l'Administració a consultar les dades. - Poder suficient en dret, si el sol·licitant actua en...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
https://expinterweb.mites.gob.es/sigett/ 1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es farà MITJANÇANT de l'enllaç dalt indicat. El sol·licitant ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats...
Saber més

Resolució

Termini màxim
La sol·licitud d'autorització es resoldrà en el termini d'un mes des de la seua presentació. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat cap resolució expressa, la sol·licitud es considerarà estimada. L'autorització expirarà quan es deixe de realitzar l'activitat durant un any...
Saber més
Obligacions
* OBLIGACIONS D'INFORMACIÓ DE L'ETT A L'AUTORITAT LABORAL - L'empresa de treball temporal ha de comunicar, a través de l'apliación SIGett, a l'autoritat laboral que haja concedit l'autorització administrativa una relació dels contractes de posada a disposició subscrits, així com les dades...
Saber més
Observacions

- Recurs d'alçada. Articles 121 122, Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució