Detall de Procediment

Línia de Finançament Bonificat REACTIVA FEDER

Codi SIA: 2906801
Codi GUC: 22904
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES (IVF)
Termini de sol·licitud:
30-09-2022
-
31-12-2023
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Atorgament de préstecs bonificats per al finançament de petites i mitjanes empreses que tinguen, almenys, un establiment, sucursal de producció, o sucursal de desenvolupament d'activitat radicat en la Comunitat Valenciana.

Requisits

Els beneficiaris han de complir els següents requisits, entre altres: · Tindre, almenys, un establiment, sucursal de producció, o sucursal de desenvolupament d'activitat radicat en la Comunitat Valenciana · Ser una petita o mitjana empresa amb una antiguitat mínima de dos anys i que tinga com a mínim un empleat en la data de sol·licitud, o un treballador autònom donat d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònom (RETA) almenys des de l'exercici 2020. · Operar en algun dels sectors que s'indiquen en la convocatòria. · Estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.

Interessats

Els projectes tindran com a finalitat: - Ampliació i renovació de les instal·lacions, maquinària i equips - Adquisició de participacions empresarials - Adquisició o elaboració pròpia d'actius intangibles - Sosteniment del capital circulant de l'empresa, incloent la contractació de mà d'obra, l'adquisició de béns i serveis lligats al cicle de l'explotació, el finançament de clients, la inversió en existències i tresoreria operativa de l'empresa, així com la cancel·lació del deute a curt termini de naturalesa comercial i financera. No podran ser beneficiàries les entitats de dret públic, les universitats públiques, els organismes autònoms, les empreses públiques, les societats mercantils públiques entenent per tals aquelles en les quals més de la meitat del capital social pertanga directament o indirectament a una Administració pública, les Fundacions públiques, i les societats participades majoritàriament per aquestes.

Normativa del procediment

Termini

Es podran presentar sol·licituds fins al 31 de desembre de 2023 o fins que s'esgote el pressupost indicat en la Convocatòria. (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9501, de 30/12/2022).

Forma presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:
Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

La sol·licitud de finançament es realitzarà mitjançant els formularis d'emplenament electrònic previstos en la convocatòria, sent obligatòria la seua presentació en línia a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'IVF (préstamos.ivf.es) En cas que el projecte objecte de finançament incloga inversió en actiu fix i capital circulant, serà obligatori tramitar per separat una sol·licitud per al finançament de l'actiu fix i una altra sol·licitud per al finançament del capital circulant.

òrgans de tramitació

Organismes

Òrgans resolució

Organismes