Tràmit per a la sol·licitud de participació en el programa de teletreball.Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Pla 2/2023

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 2927197
|
Codi GVA: 22938
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquest tràmit té per objecte la sol·licitud de participació en el programa de teletreball.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

Després de la publicació del programa de teletreball en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, les persones que hi puguen optar, per ocupar llocs de treball identificats en aquest com a susceptibles de poder incorporar-s'hi, han de presentar les seues sol·licituds de participació davant...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Aquest tràmit és vàlid ÚNICAMENT per al personal empleat públic ADSCRIT a la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

Requisits

El lloc de treball de la persona peticionària ha d'estar inclòs en l'annex I BIS dels llocs susceptibles de teletreballar.

 

Els mitjans tecnològics necessaris per al compliment de les funcions de forma no presencial mitjançant teletreball han de ser els que dictamine en aquest sentit la direcció general de la Generalitat competent en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions. Aquests mitjans s'aniran adaptant als requeriments i les actualitzacions que es decidisquen en aquest sentit.

 

En tot cas, per a poder teletreballar, caldrà tindre assignat un portàtil que haja substituït prèviament l'ordinador fix de sobretaula. Aquest ordinador portàtil serà el que el personal disposarà tant per a prestar serveis de manera presencial com mitjançant el teletreball. D'aquesta manera, no podrà teletreballar cap persona que dispose d'ordinador fix de sobretaula per al seu treball.

 

Les persones que sol·liciten la incorporació al programa, sempre que ocupen un lloc de treball inclòs en l'annex I BIS, i que no disposen de la infraestructura necessària, només podran incorporar-se una vegada que aquests mitjans estiguen implementats, en compliment de l'apartat 1.d de l'article 4 del Decret 49/2021.

Com es tramita

Òrgans de tramitació
Servei de Personal de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

La sol·licitud es presentará en en el termini de 10 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 9574, de 14.04.2023).

 

El termini de presentació finalitzarà el dia 3 de maig de 2023.

Documentació
En l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit hi ha models normalitzats dels documents que cal aportar. Els arxius s'han de descarregar, omplir i signar per a, posteriorment, adjuntar-los en el tràmit.
Forma de presentació
Telemàtica
Presentada la sol·licitud, juntament amb la documentació necessària en cada cas, el Servei de Personal de la VSCHAB resoldrà el que siga procedent i notificarà la resolució que corresponga en la carpeta ciutadana de la persona sol·licitant (vegeu l';apartat ";Enllaços"; d';aquest tràmit). 1. En...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  Una vegada presentada la sol·licitud, el termini màxim de resolució és de tres mesos.
  Observacions

  Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de ser publicada o bé, un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós...

  Saber més
  Òrgans resolució
  Sotssecretaria de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica