Admissió i matrícula a l'EOI Virtual Valenciana - Curs 2022/23

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 2929812
|
Codi GVA: 22988
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 09-11-2022

Fins 11-11-2022

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte del tràmit és l'admissió i matrícula per al accés a l'Escola Oficial d'Idiomes Virtual Valenciana (eoivirtual.com).

 

L'eoivirtual.com ha estat creada amb la finalitat d'oferir cursos d'idiomes en línia a les persones empadronades en la Comunitat Valenciana.

 

L'eoivirtual.com oferirà els següents idiomes i nivells:

- Anglés: A2 (1er i 2n), B1 (1er i 2n), B2 (1er i 2n), C1 (1er i 2n)

- Valencià: B2, C1 i C2 (1er i 2n)

 

Aquest tràmit només es podrà iniciar si amb anterioritat s'ha obtingut cita prèvia. El tràmit sols estarà disponible en el termini establert en la cita assignada.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
09-11-2022 al 11-11-2022
Normativa
 • DECRET 242/2019, de 25 d'octubre, d'establiment dels ensenyaments i del currículum d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.
 • ORDRE 34/2022, de 14 de juny, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l'avaluació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial i les proves de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües a la Comunitat Valenciana.
 • DECRET 167/2017, de 3 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de les escoles oficials d'idiomes.
 • DECRET 19/2022, de 25 de febrer, del Consell, de creació de l'Escola oficial d'idiomes virtual valenciana.
 • RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en termes d'ordenació acadèmica i organització de l'Escola Oficial d'Idiomes Virtual Valenciana durant el curs 2022-2023.
 • RESOLUCIÓ de 31 d'octubre de 2022, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableix el calendari i el procés d'admissió i matrícula per al curs acadèmic 2022-2023 en l'Escola Oficial d'Idiomes Virtual Valenciana.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Per a matricular-se en l'eoivirtual.com és requisit imprescindible tindre 16 anys l'any que es comencen els estudis.

 

En la pàgina web 'www.eoivirtual.com' es publicarà un llistat d'admesos una vegada finalitzat el període de matrícula.

Requisits

1. L'alumnat que no estiga matriculat en el mateix idioma durant el present curs acadèmic en un curs presencial en alguna Escola Oficial d'Idiomes de la Comunitat Valenciana podrà agafar torn per a l'Escola Oficial d'Idiomes Virtual Valenciana des de les 9.00 del dia 7 de novembre de 2022 fins a les 15.00 del dia 8 de novembre.

 

2. És requisit d'accés acreditar el nivell d'idioma en la sol·licitud per a qualsevol nivell superior a 1er d'A2. En el cas dels estudis de valencià en l'EOI Virtual Valenciana i atés que el primer nivell que s'ofereix és el B2, és imprescindible presentar un document vàlid que acredite un nivell B1 de valencià per a l'accés.

 

3. El fet d'haver obtingut un torn no garanteix l'obtenció d'una plaça.

 

4. La matrícula en la EOI Virtual Valenciana no exigeix haver cursat cap ensenyament previ en les escoles oficials d'idiomes.

 

5. La matrícula serà exclusivament telemàtica.

 

6. La matrícula en la EOI Virtual Valenciana estarà limitada per la capacitat d'alumnat per grup.

Com es tramita

Procés de tramitació

Tots els pasos de l'admissió i matrícula a l'Escola Oficial d'Idiomes Virtual Valenciana es farà de manera telemàtica.

 

Per a poder matricular-se en la prova unificada de certificació, la persona interesada haurà de realitzar la matrícula a través de l'assistent de tramitació de la Generalitat Valenciana del 9 a l'11 de novembre de 2022 (en el dia i la franja horària que li haja sigut assignat per a la formalització de la matrícula) i guardar el justificant de la matrícula que genere l'aplicació telemàtica després de la validació.

 

Les persones interessades hauran de tramitar la sol·licitud amb certificat digital.

 

Cada persona interessada només podrà optar a un torn. Una vegada obtingut el torn, podrà fer una única sol·licitud telemàtica en la qual es triarà la seua preferència horària d'un sol idioma i nivell.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

MATRÍCULA TELEMÀTICA:

El període de sol·licitud de torn d'aquest alumnat comprendrà des de les 9.00 hores del dia 7 de novembre fins a les 15:00 hores del 8 de novembre de 2022 o fins que s'esgoten els torns. Per a això haurà d'accedir a la següent pàgina web: www.eoivirtual.com

A continuació l'alumnat amb torn procedirà a formalitzar la seua matrícula en el dia i la franja horària assignats.

Documentació
1. La matrícula es realitzarà exclusivament de manera telemàtica, inclòs el pagament de la taxa. 2. L'alumnat haurà de marcar la casella de la declaració responsable una vegada elegit el nivell i curs d'anglés o valencià que desitja estudiar. Si el curs és superior a 1er A2 tindrà un termini...
Saber més
Taxa o pagament

Taxa de matrícula per a l'Escola Oficial d'Idiomes Virtual Valenciana:

 

- Matrícula del nivell A2, B1, B2 i C1 (per idioma i curs) : 82,54 euros

- Matrícula del nivell C2 (per idioma i curs) : 96,30 euros

 

Reducció del 50% del pagament de les taxes:

 

a) Persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %.

b) Membres de famííles monoparentals de categoria general.

c) Beneficiaris de famílies nombroses de categoria general.

 

Exempció total del pagament de taxes:

 

a) Beneficiaris de família nombrosa de categoria especial.

b) Beneficiaris de família monoparental de categoria especial.

c) Persones que hagen sigut víctimes de violència de gènere (a l'empara de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre) i víctimes d'actes contra la dona (Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat).

d) Persones que hagen patit danys físics o psíquics com a conseqüència d'actes terroristes (d'acord amb l'article 38 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre).

 

* L'alumnat que demana una exempció o bonificació de la taxa accepta la comprovació de la veracitat de les dades al llarg del curs 2022/23.

 

* La falsetat de dades comportarà l'anul·lació de la corresponent matrícula, sense dret al reintegrament de les quantitats s'hagen abonat.

Resolució

Òrgans resolució