Detall de Procediment

Convocatòria de subvencions per a projectes d'inversió en l'àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives; línia estratègica A: adquisició de mobiliari, estris i equips informàtics necessaris per al funcionament dels centres i serveis en l'àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives.

Codi SIA: 2985646
Codi GUC: 22992
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(31-05-2023
20-06-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Es convoca en règim de concurrència competitiva per a l'exercici 2023 ajudes destinades a l'equipament de centres i serveis gestionats per entitats locals i entitats sense fi de lucre del sistema valencià de serveis socials mitjançant la Línia Estratègica A.

Requisits

a) Estar inscrits en el Registre general de titulars d'activitats, de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana. b) Acreditar que disposen d'un pla d'igualtat ja siga d'àmbit municipal o de centre de treball, en el cas que, de conformitat amb la legislació que els siga aplicable, siga exigible. En el cas de no ser exigible es justificarà la concurrència de les causes de no obligatorietat. c) Requisits previs: 1. Si es tracta de centres en funcionament hauran d'haver obtingut la Resolució d'autorització de funcionament conforme al que s'estableix en el Decret 59/2019 de 12 d'abril, del Consell, d'ordenació del sistema públic valencià de serveis socials. S'exceptuen els centres de serveis socials municipals on se situen els equips professionals. 2. Si es tracta de centres que no estan en funcionament i requerisquen l'equipament per a iniciar el seu funcionament, hauran d'haver obtingut visat previ o informe favorable del projecte, emés per l'Oficina Tècnica d'Obres i Projectes de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives amb caràcter previ la proposta de resolució de l'ajuda. En el supòsit de centres en construcció les obres hauran de finalitzar abans de l'1 de setembre de 2023. En tot cas les places hauran de posar-se a la disposició del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. 3. En el cas de serveis que estiguen en funcionament (promoció de l'autonomia personal, ajuda a domicili, assistència personal i teleassistència) i per als quals se sol·licite l'ajuda hauran de trobar-se inscrits en el registre de titulars d'activitats, de serveis i centres de serveis socials, conforme al que s'estableix en la normativa vigent. 4. Els serveis que no estiguen en funcionament, hauran d'haver sol·licitat, conforme a la normativa vigent, l'acreditació o inscripció del servei amb caràcter previ a la proposta de resolució de la concessió de les ajudes. 5. No podran obtindre la condició d'entitat beneficiària, aquelles en els qui concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Qui pot sol·licitar-ho?

A) Entitats locals de la Comunitat Valenciana. B) Entitats privades sense ànim de lucre legalment constituïdes i inscrites en el Registre general de titulars d'activitats, de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana, abans de la proposta de resolució.

Normativa del procediment

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació de la present Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 9606, de 30.05.2023).

Documentació

a) Acord de l'òrgan competent de la corporació local o de l'entitat sense ànim de lucre pel qual s'aprova sol·licitar la subvenció a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. b) Acreditació de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, en el cas de no autoritzar l'accés. Per a això, el sol·licitant podrà autoritzar l'òrgan instructor perquè obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social a través de certificats telemàtics, de conformitat amb el que es disposa en el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic. Els qui no atorguen aquesta autorització hauran d'aportar la documentació acreditativa que es troben al corrent de les citades obligacions. c) Acreditació de la identitat o representació en cas de no atorgar autorització per a consulta de dades d'identitat i residència. d) En tot cas han d'indicar-se en l'apartat "dades bancàries" del formulari web les dades del compte bancari. Haurà de realitzar-se el tràmit telemàtic de la Guia Prop denominat "PROPER (procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries) e) Memòria justificativa de la necessitat amb una extensió màxima de cinc pàgines i signada pel representant de l'entitat. f) Pressupost detallat que haurà de contindre la identificació individual de cada element, preu unitari, unitats, preu total amb IVA i sense IVA, així com la identificació del proveïdor o contractista. Quan l'import total de la despesa objecte sol·licitud per cada línia-sublínea siga igual o superior a la quantia de 15.000 € en el supòsit de subministrament de béns el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes diferents conforme al que es preveu en Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Les ofertes sol·licitades s'hauran d'aportar al costat de la sol·licitud. g) Acreditar que disposen d'un pla d'igualtat ja siga d'àmbit municipal o de centre de treball, en el cas que, de conformitat amb la legislació que els siga aplicable, siga exigible. En el cas de no ser exigible es justificarà la concurrència de les causes de no obligatorietat. h) En el cas d'equipaments amb destinació a centres en construcció, declaració responsable del representant legal de l'entitat relativa al fet que la data de finalització de les obres serà anterior a l'1 de setembre de l'any 2023. i) En el cas d'equipaments amb destinació a centres en construcció o que no estiguen en funcionament, compromís de l'entitat de la posada a la disposició de les places del centre de nova creació al Sistema Públic de Serveis Socials j) Documentació acreditativa que la/les empresa subministradora/as disposa/n del certificat ISO 14001, en el seu cas. k) Certificació en relació amb l'origen del finançament de la construcció del centre o espai per al qual se sol·licite l'equipament, en el seu cas. l) Declaració responsable signada pel representant legal de l'entitat de no concurrència de situació d'exclusió o denegació establides en l'article 7 de l'Ordre 3/2020 de 17 d'abril.

Taxa o pagament

No es reporten taxes pel tràmit.

Presentació

Telemàtica
Les sol·licituds es presentaran per via telemàtica, en la seu electrònica de la Generalitat https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=3&idioma=es&idProcGuc=22992&idCatGuc=PR&login=c Per a qualsevol problema tècnic en la sol·licitud telemàtica, li recomanem que accedisca a la llista de preguntes freqüents publicada en la pantalla d'accés a la subvenció o a l'àrea personal. En cas de continuar amb problemes pot remetre un correu a: generalitat_en_red@gva.es El suport d'incidències, d'aquest correu, estarà operatiu de 8.00 h a 18.30 h de dilluns a dijous i els divendres de 8.00 h a 15.00 h.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Les sol·licituds hauran d'anar dirigides a la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la província on se situe el centre o espai en el qual es desenvolupa el servei. La Comissió de Valoració, constituïda segons el que s'estableix en l'Ordre 3/2020, de 17 d'abril i en el Resolc dotzé de la Resolució de 23 de maig de 2023, analitzarà i valorarà els expedients remesos per les Direccions Territorials, i elaborarà, seguint l'ordre de puntuació obtingut, una relació prioritzada per cada línia estratègica i *sublínea i tipus d'entitat i elevarà a l'òrgan competent per a la concessió de subvencions, les propostes de concessió a favor del nombre de beneficiaris que permeten les disponibilitats de crèdit. Correspon a la persona titular de la Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials la resolució de les sol·licituds previ informe i proposta de la Comissió de Valoració.

Criteris de valoració

Puntuació total màxima Línia Estratègica A de 15 punts (d'acord amb la modalitat triada, que serà excloent). A.1) Equipaments de centres nous, o serveis de nova inscripció: a) Equipament per a centres o espais en els quals es desenvolupen serveis la construcció dels quals haja sigut subvencionada prèviament, per la Generalitat o una altra Administració Pública, i estiga finalitzada o estiga prevista la seua finalització, d'acord amb els terminis establits en el projecte, abans del dia 1 de setembre del 2023, fins a un màxim 10 punts. Per a poder obtindre la puntuació corresponent s'han d'acreditar aquests extrems en la memòria de necessitat: ∙ Equipament per a centres construïts amb subvenció prèvia de la Generalitat, 10 punts. ∙ Equipament per a centres construïts amb subvenció prèvia d'una altra Administració Pública, 8 punts. ∙ Equipament per a serveis desenvolupats en espais construïts amb subvenció prèvia de la Generalitat, 6 punts. ∙ Equipament per a serveis desenvolupats en espais construïts amb subvenció prèvia d'una altra Administració Pública, 4 punts. b) Sistema de gestió mediambiental, compromís amb el medi ambient: -En el cas que l'empresa subministradora dispose del certificat ISO 14001, 5 punts. -En el cas que l'empresa subministradora no hi ha obtingut certificat ISO 14001, 0 punts. A.2) Equipaments de centres i espais en els quals es desenvolupen serveis en funcionament: a) Adaptació al compliment de la normativa vigent d'equipaments existents de centres en funcionament o de serveis ja iniciats , fins a un màxim de 10 punts. (a) Equipaments de centres o serveis que requerisquen renovar el seu material d'oficina inventariable sempre que no s'haja rebut ajuda per aquest concepte en la convocatòria immediatament anterior per a aquest mateix centre o servei: fins a 7 punts: -equipament per a centres o serveis d'entitats locals: 7 punts. -equipament per a centres o serveis concertats: 7 punts. -Altres supòsits: 6 punts. (b) Equipaments de centres o serveis que requerisquen l'equipament per a adaptar-se a les noves necessitats tecnològiques: fins a 7 punts: -equipament per a centres o serveis d'entitats locals: 7 punts. -equipament per a centres o serveis concertats: 7 punts. -Altres supòsits: 6 punts. (c) Equipament i mobiliari general per a l'atenció de l'usuari: fins a 10 punts. -equipament per a centres o serveis d'entitats locals: 10 punts. -equipament per a centres o serveis concertats: 10 punts. -Altres supòsits: 8 punts. (d) Equipaments de centres o serveis que requerisquen la renovació d'equipament de rehabilitació o sociosanitari inventariable: fins a 10 punts. -equipament per a centres o serveis d'entitats locals: 10 punts. -equipament per a centres o serveis concertats: 10 punts. -Altres supòsits: 8 punts b) Sistema de gestió mediambiental, compromís amb el medi ambient: ∙ En el cas que l'empresa subministradora dispose del certificat ISO 14001, 5 punts. ∙ En el cas que l'empresa subministradora no haja obtingut certificat ISO 14001, 0 punts. En el cas que existisquen diverses empreses subministradores la valoració serà proporcional a la quantia econòmica de l'import del projecte de les empreses amb certificat ISO en relació amb el pressupost total.

òrgans de tramitació

Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la província on radique l'entitat.

Obligacions

Les entitats beneficiàries de la subvenció queden obligades a: a. Realitzar i acreditar l'actuació que fonamenta la concessió de la subvenció. El termini d'execució que s'estableix: Línia Estratègica A: des del dia 1 de gener de 2023 a 31 d'octubre de 2023 b. Mantindre l'actuació objecte de subvenció en adequades condicions de conservació i manteniment per un període mínim 5 anys en cas d'adquisició d'equipament i 10 anys per al cas d'obres. c. Les ajudes sol·licitades en concepte de construcció i reforma de centres, així com equipament o vehicle per a centres que no estan en funcionament han de destinar-se a millorar o crear les infraestructures les places i les prestacions de les quals vagen a ser posades a la disposició del sistema públic valencià de serveis socials. d. Justificar davant l'òrgan competent les despeses realitzades per a l'execució de l'actuació subvencionada en els termes i terminis establits en la present resolució. e. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts inclosos els documents electrònics, en tant puguen ser objecte de comprovació i control segons el que s'estableix en el *art 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions . f. Comunicar a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, a través de la Direcció general d'infraestructures de serveis socials, l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats i concedits per a la mateixa finalitat que la contemplada en la convocatòria corresponent. Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts. g. Assumir, en el seu cas, l'aportació econòmica per la diferència entre l'import de la subvenció i el cost total de la inversió per a la qual se sol·licita l'ajuda, de manera que es garantisca l'execució de l'objecte i les variacions pressupostàries, si s'originen, en l'execució d'aquesta. h. No minorar ni anul·lar la consignació que s'haja previst inicialment en el seu pressupost per a aquest fi. i. Sotmetre's a la comprovació i al control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb la subvenció concedida, així com a les actuacions de comprovació a efectuar per la Conselleria competent en la matèria, en relació amb l'objecte i el destí de la subvenció concedida. j. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. k. Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, havent d'acreditar aquest extrem amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió de la convocatòria, així com en els processos de justificació de la subvenció concedida, en cas de no haver atorgat l'autorització a què fa referència l'apartat. l. Acreditar mitjançant declaració responsable no estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària de subvencions assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions podent utilitzar a aquest efecte la declaració continguda en el model de sol·licitud que s'adjunte en la corresponent convocatòria. m. Complir amb les exigències establides per la Llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com la Llei 1/2022 de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana.

Quantia i cobrament

El pagament de les subvencions s'ajustarà al que es disposa en l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en els següents terminis i percentatges: a) S'anticiparà un 15% de l'import de la subvenció després de la concessió d'aquesta sense garantia prèvia , que s'abonarà en l'anualitat 2023. b) La resta s'abonarà després de la justificació pel beneficiari de la totalitat de la despesa objecte de la subvenció atorgada.

Termini màxim

El termini màxim per a dictar i publicar la resolució serà de sis mesos, des de l'endemà de la data de publicació de la resolució de convocatòria, sense perjudici que es puga ampliar en els termes que preveu la legislació bàsica de procediment administratiu comú. Una vegada conclòs aquest termini, sense que s'haja dictat i publicat la resolució expressa, es podrà entendre desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.

Òrgans resolució

Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials, per delegació de la consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Altres

Esgota via administrativa

Sancions

1.se podrà deixar sense efecte la subvenció concedida o minorar la seua quantia, amb reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència dels interessos de demora, des del moment del pagament de la subvenció en els supòsits de l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 2. Procedirà el reintegrament de la quantitat percebuda i l'exigència de l'interés de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció, fins hui en què s'acorde la procedència del reintegrament d'acord amb el que es disposa en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a les especialitats previstes en l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. 3. La persona que ostente la Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials serà la competent per a resoldre la subvenció concedida en el cas d'incompliment de les seues obligacions per part de l'entitat beneficiària, i en particular, quan no realitzara l'activitat que va motivar la concessió de la subvenció o deixara de reunir els requisits necessaris per a ser beneficiària, o quan s'incompliren –sense causa que ho justifique– les restants condicions establides en la Resolució. Es delega la facultat de resolució dels expedients de revocació, minoració o reintegrament en les corresponents direccions territorials (*Art 18 Ordre de Bases).