Detall de Procediment

Convocatòria de subvencions per a projectes d'inversió en l'àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives; línia estratègica D: Redacció de projectes bàsics i d'execució el contingut de la qual serà el necessari per a la realització d'obres.

Codi SIA: 2985648
Codi GUC: 22997
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(31-05-2023
20-06-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Es convoca en règim de concurrència competitiva per a l'exercici 2023 i ajudes destinades a la redacció de projectes bàsics i d'execució per a: 1.Construcció de centres nous amb el següent destí: - Atenció primària bàsica en cas que el sol·licitant siga entitat local - Tots els nivells d'atenció en el cas que el sol·licitant siga una entitat sense fi de lucre. 2.Reforma de centres amb el següent destí: - Atenció primària (bàsica i específica) i secundària en cas que el sol·licitant siga una entitat local. - Tots els nivells d'atenció en el cas que el sol·licitant siga una entitat sense fi de lucre.

Requisits

a) Acreditar que disposen d'un pla d'igualtat, siga d'àmbit municipal o de centre de treball, en el cas que, de conformitat amb la legislació que els siga aplicable, siga exigible. En el cas que no siga exigible, es justificarà la concurrència de les causes de no obligatorietat. b) Les sol·licituds per a la redacció de projectes hauran d'obtindre l'informe previ favorable de viabilitat de l'OT.

Qui pot sol·licitar-ho?

A) Entitats locals de la Comunitat Valenciana, inscrites en el Registre general de titulars d'activitats, de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana, abans de la proposta de la resolució de la subvenció. B) Entitats privades sense ànim de lucre legalment constituïdes i inscrites en el Registre general de titulars d'activitats, de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana , abans de la proposta de la resolució de concessió de la subvenció.

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació de la present Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 9606, de 30.05.2023).

Documentació

a) Acord de l'òrgan competent de la corporació local o de l'entitat sense ànim de lucre pel qual s'aprova sol·licitar la subvenció a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. b) Acreditació de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social en cas de no autoritzar l'accés. Per a això, el sol·licitant podrà autoritzar l'òrgan instructor perquè obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social a través de certificats telemàtics, de conformitat amb el que es disposa en el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic. Els qui no atorguen aquesta autorització hauran d'aportar la documentació acreditativa que es troben al corrent de les citades obligacions. c) Acreditació de la identitat o representació en cas de no atorgar autorització per a consulta de dades d'identitat i residència. d) En tot cas han d'indicar-se en l'apartat “dades bancàries” del formulari web les dades del compte bancari. Haurà de realitzar-se el tràmit telemàtic de la Guia Prop denominat “PROPER (procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries) e) Acreditar que disposen d'un pla d'igualtat ja siga d'àmbit municipal o de centre de treball, en el cas que, de conformitat amb la legislació que els siga aplicable, siga exigible. En el cas de no ser exigible es justificarà la concurrència de les causes de no obligatorietat. f) Memòria justificativa de la necessitat amb una extensió màxima de cinc pàgines i signada pel representant de l'entitat. g) Memòria valorada especificant expressament cronologia de l'actuació i honoraris professionals. h) Planimetria bàsica . g) Certificat de disponibilitat dels terrenys sobre el qual es projecta l'obra.

Taxa o pagament

No es reporten taxes pel tràmit.

Presentació

Telemàtica
Les sol·licituds es presentaran per via telemàtica, en la seu electrònica de la Generalitat https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=3&idioma=es&idProcGuc=22997&idCatGuc=PR&login=c Per a qualsevol problema tècnic en la sol·licitud telemàtica, li recomanem que accedisca a la llista de preguntes freqüents publicada en la pantalla d'accés a la subvenció o a l'àrea personal. En cas de continuar amb problemes pot remetre un correu a: generalitat_en_red@gva.es El suport d'incidències, d'aquest correu, estarà operatiu de 8.00 h a 18.30 h de dilluns a dijous i els divendres de 8.00 h a 15.00 h.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Les sol·licituds hauran d'anar dirigides a la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la província on se situe el centre o espai en el qual es desenvolupa el servei. La Comissió de Valoració, constituïda segons el que s'estableix en l'Ordre 3/2020, de 17 d'abril i en el Resolc dotzé de la Resolució de 23 de maig de 2023, analitzarà i valorarà els expedients remesos per les Direccions Territorials, i elaborarà, seguint l'ordre de puntuació obtingut, una relació prioritzada per cada línia estratègica i sublínea i tipus d'entitat i elevarà a l'òrgan competent per a la concessió de subvencions, les propostes de concessió a favor del nombre de beneficiaris que permeten les disponibilitats de crèdit. Correspon a la persona titular de la Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials la resolució de les sol·licituds previ informe i proposta de la Comissió de Valoració.

Criteris de valoració

Puntuació total màxima Línia Estratègica D de 20 punts. PROJECTES PER A CENTRES: A) Necessitats de recursos existents en la zona de la seua implantació, fins a un màxim de 10 punts. Aquest criteri s'avaluarà mitjançant la seua adequació al mapa de necessitats de la Conselleria competent en serveis socials (Decret 34/2021 de 26 de febrer del Consell) i el Pla d'Infraestructures de Serveis Socials Resolució de 29 de juny de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aprova el primer Pla d'Infraestructures de Serveis Socials 2021-2025 (DOGV núm. 9119). B) Disponibilitat del terreny, adequació i compatibilitat urbanística de l'emplaçament, fins a un màxim de 5 punts. C) Altres millores i criteris socials (projecte social i sostenible, condicions d'habitabilitat, eficiència energètica, economicitat, termini d'execució), fins a un màxim de 5 punts.

òrgans de tramitació

Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la província on radique l'entitat.

Obligacions

Les entitats beneficiàries de la subvenció queden obligades a: a) Realitzar i acreditar l'actuació que fonamenta la concessió de la subvenció, admetent-se les despeses i justificants, que acrediten la seua realització, sempre que hagen tingut lloc en el període indicat. El termini d'execució s'estableix des del dia 1 de gener de 2023 a 31 d'octubre de 2023. b) Mantindre l'actuació objecte de subvenció en adequades condicions de conservació i manteniment per un període de 10 anys per al cas d'obres. c) Les ajudes sol·licitades han de destinar-se a millorar o crear les infraestructures les places i les prestacions de les quals vagen a ser posades a la disposició del sistema públic valencià de serveis socials. d) Justificar davant l'òrgan competent les despeses realitzades per a l'execució de l'actuació subvencionada en els termes i terminis establits en la present resolució. e) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts inclosos els documents electrònics, en tant puguen ser objecte de comprovació i control segons el que s'estableix en el *art 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions . f) Comunicar a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, a través de la Direcció general d'infraestructures de serveis socials, l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats i concedits per a la mateixa finalitat que la contemplada en la convocatòria corresponent. Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts . g) Assumir, en el seu cas, l'aportació econòmica per la diferència entre l'import de la subvenció i el cost total de la inversió per a la qual se sol·licita l'ajuda, de manera que es garantisca l'execució de l'objecte i les variacions pressupostàries, si s'originen, en l'execució d'aquesta. h) No minorar ni anul·lar la consignació que s'haja previst inicialment en el seu pressupost per a aquest fi. i) Sotmetre's a la comprovació i al control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb la subvenció concedida, així com a les actuacions de comprovació a efectuar per la Conselleria competent en la matèria, en relació amb l'objecte i el destí de la subvenció concedida. j) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. k) Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, havent d'acreditar aquest extrem amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió de la convocatòria, així com en els processos de justificació de la subvenció concedida, en cas de no haver atorgat l'autorització a què fa referència l'apartat l) Acreditar mitjançant declaració responsable no estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària de subvencions assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions podent utilitzar a aquest efecte la declaració continguda en el model de sol·licitud que s'adjunte en la corresponent convocatòria. m) Complir amb les exigències establides per la Llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com la Llei 1/2022 de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana.

Quantia i cobrament

El pagament de les subvencions s'ajustarà al que es disposa en l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en els següents terminis i percentatges: a) S'anticiparà un 15% de l'import de la subvenció després de la concessió d'aquesta sense garantia prèvia , que s'abonarà en l'anualitat 2023. La resta s'abonarà després de la justificació pel beneficiari de la totalitat de la despesa objecte de la subvenció atorgada.

Termini màxim

El termini màxim per a dictar i publicar la resolució serà de sis mesos, des de l'endemà de la data de publicació de la present resolució, sense perjudici que puga ampliar-se en els termes que preveu la legislació bàsica de procediment administratiu comú. Una vegada conclòs aquest termini, sense que s'haja dictat i publicat la resolució expressa, es podrà entendre desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.

Òrgans resolució

Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials, per delegació de la consellera.

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Altres

Esgota via administrativa

Sancions

1. Se podrà deixar sense efecte la subvenció concedida o minorar la seua quantia, amb reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència dels interessos de demora, des del moment del pagament de la subvenció en els supòsits de l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 2. Procedirà el reintegrament de la quantitat percebuda i l'exigència de l'interés de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció, fins hui en què s'acorde la procedència del reintegrament d'acord amb el que es disposa en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a les especialitats previstes en l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. 3. La persona que ostente la Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials serà la competent per a resoldre la subvenció concedida en el cas d'incompliment de les seues obligacions per part de l'entitat beneficiària, i en particular, quan no realitzara l'activitat que va motivar la concessió de la subvenció o deixara de reunir els requisits necessaris per a ser beneficiària, o quan s'incompliren –sense causa que ho justifique– les restants condicions establides en la Resolució. Es delega la facultat de resolució dels expedients de revocació, minoració o reintegrament en les corresponents direccions territorials (Art 18 Ordre de Bases).