Detall de Procediment

Convocatòria de subvencions per a projectes d'inversió en l'àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives; línia estratègica C, sublínia C.2: Obres de reforma de centres en funcionament, en l'àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives.

Codi SIA: 2985649
Codi GUC: 22998
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(31-05-2023
20-06-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Es convoca en règim de concurrència competitiva amb caràcter pluriennal per als exercicis 2023-2024-2025 la Línia Estratègica C *Sublínea C.2: Obres de reforma de centres en funcionament de: - Atenció primària (bàsica i específica) i secundària en cas que el sol·licitant siga entitat local. - Tots els nivells d'atenció en el cas que el sol·licitant siga una entitat sense fi de lucre.

Requisits

a) Acreditar que disposen d'un pla d'igualtat ja siga d'àmbit municipal o de centre de treball, en el cas que, de conformitat amb la legislació que els siga aplicable, siga exigible. En el cas de no ser exigible es justificarà la concurrència de les causes de no obligatorietat. b) Requisits específics. 1. Haver obtingut la corresponent autorització de funcionament, conforme al que es disposa en la normativa vigent. 2. Les obres de reforma, adaptació, millora, etc. en centres que no suposen modificació substancial d'aquests, hauran d'obtindre informe de viabilitat de l'oficina tècnica del projecte tècnic i/o de la documentació tècnica necessària per a la realització de l'obra en el procediment de concessió de la subvenció. 3. Les obres de reforma, adaptació, millora, etc. que suposen modificació substancial, tal com es conceptua en l'article 34 del Decret 59/2019, hauran d'haver obtingut informe favorable de la OT dins del tràmit d'autorització disposar de visat previ, o en el seu cas informe de viabilitat de la OT dins del procediment de concessió subvenciones, amb anterioritat a la proposta de concessió de la subvenció. En tot cas, el beneficiari de l'ajuda haurà d'iniciar els tràmits per a obtindre l'autorització per modificació substancial amb anterioritat a la data d'inici del termini concedit per a la justificació de l'ajuda 4. Pel que fa a centres d'atenció primària bàsica, no seran susceptibles de finançament aquells que se situen en municipis amb població inferior a la que s'indica a continuació: -província d'Alacant: 20.000 habitants -província de Castelló: 10.000 habitants -província de València: 15.000 habitants.

Qui pot sol·licitar-ho?

A) Entitats locals de la Comunitat Valenciana. Inscrites en el Registre general de titulars d'activitats, de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana, abans de la proposta de la resolució de la concessió de la subvenció. B) Entitats privades sense ànim de lucre legalment constituïdes i inscrites en el Registre general de titulars d'activitats, de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana, abans de la resolució de concessió de la subvenció.

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació de la present Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 9606, de 30.05.2023).

Documentació

a) Acord de l'òrgan competent de la corporació local o de l'entitat sense ànim de lucre pel qual s'aprova sol·licitar la subvenció a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. b) Acreditació de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, en el cas de no autoritzar l'accés. Per a això, el sol·licitant podrà autoritzar l'òrgan instructor perquè obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social a través de certificats telemàtics, de conformitat amb el que es disposa en el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic. Els qui no atorguen aquesta autorització hauran d'aportar la documentació acreditativa que es troben al corrent de les citades obligacions. c) Acreditació de la identitat o representació en cas de no atorgar autorització per a consulta de dades d'identitat i residència. d) En tot cas han d'indicar-se en l'apartat “dades bancàries” del formulari web les dades del compte bancari. Haurà de realitzar-se el tràmit telemàtic de la Guia *Prop denominat “*PROPER (procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries) e) Acreditar que disposen d'un pla d'igualtat ja siga d'àmbit municipal o de centre de treball, en el cas que, de conformitat amb la legislació que els siga aplicable, siga exigible. En el cas de no ser exigible es justificarà la concurrència de les causes de no obligatorietat. f) Aportació de la documentació tècnica necessària que en tot cas, definirà les obres amb el detall suficient perquè puguen valorar-se, interpretar-se i comprovar-se que les solucions proposades compleixen les exigències bàsiques del *CTE i corresponent normativa aplicable amb tota la documentació prevista en les normes de caràcter legal i reglamentari. En concret: • Projecte Tècnic bàsic i/o d'execució, amb tota la documentació prevista en les normes de caràcter legal i reglamentari. • Certificat del representant de l'entitat en el qual conste: • Pressupost de contracta. • Programa d'actuació, del desenvolupament de les obres, la duració prevista, amb descripció de terminis mensuals i el desglossament pressupostari d'acord amb aquests. g) En les sol·licituds d'obres d'adequació, que no requereixen de projecte tècnic (segons el que s'estableix en l'article 2 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació) es podrà substituir est per la presentació de la documentació tècnica que permeta definir, valorar i executar les obres que comprenga. No podrà prescindir-se en aquesta documentació de memòria descriptiva i constructiva amb annexos justificatius de compliment de les normes aplicables a l'actuació, plans que definisquen aquesta actuació i un pressupost detallat. h) En el cas que les obres ja estiguen adjudicades/iniciades, caldrà adjuntar: • Contracte d'obres. • Presentar un programa d'actuació amb indicació expressa de les dates previstes d'inici i finalització de les obres i del grau d'execució i imports al fet que ascendirà l'execució de l'obra en cadascun dels exercicis per als quals se sol·licita la subvenció. Quan l'import total de la despesa objecte sol·licitud per cada línia-*sublínea siga igual o supere la quantia de 40.000 € per a realització d'obres, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes diferents conforme al que es preveu en l'art. 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Les ofertes sol·licitades s'hauran d'aportar al costat de la sol·licitud llevat que per a l'execució siga necessari un procediment de licitació. i) Acreditació de la disponibilitat de la parcel·la o immoble sobre el qual es realitzarà la construcció o reforma. j) Memòria justificativa de la necessitat amb una extensió màxima de cinc pàgines i signada pel representant de l'entitat. k) Compromís de l'entitat beneficiària de la posada a la disposició de places que es generen a conseqüència de l'actuació subvencionada, en el sistema públic de serveis socials. (Annex X) l) Declaració responsable signada pel representant legal de l'entitat de no concurrència de situació d'exclusió o denegació establides en l'article 7 de l'Ordre 3/2020 de 17 d'abril

Taxa o pagament

No es reporten taxes pel tràmit.

Presentació

Telemàtica
Les sol·licituds es presentaran per via telemàtica, en la seu electrònica de la Generalitat https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=3&idioma=es&idProcGuc=22998&idCatGuc=PR&login=c Per a qualsevol problema tècnic en la sol·licitud telemàtica, li recomanem que accedisca a la llista de preguntes freqüents publicada en la pantalla d'accés a la subvenció o a l'àrea personal. En cas de continuar amb problemes pot remetre un correu a: generalitat_en_red@gva.es El suport d'incidències, d'aquest correu, estarà operatiu de 8.00 h a 18.30 h de dilluns a dijous i els divendres de 8.00 h a 15.00 h.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Les sol·licituds hauran d'anar dirigides a la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la província on se situe el centre o espai en el qual es desenvolupa el servei. La Comissió de Valoració, constituïda segons el que s'estableix en l'Ordre 3/2020, de 17 d'abril i en el Resolc dotzé de la Resolució de 23 de maig de 2023 analitzarà i valorarà els expedients remesos per les Direccions Territorials, i elaborarà, seguint l'ordre de puntuació obtingut, una relació prioritzada per cada línia estratègica i *sublínea i tipus d'entitat i elevarà a l'òrgan competent per a la concessió de subvencions, les propostes de concessió a favor del nombre de beneficiaris que permeten les disponibilitats de crèdit. Correspon a la persona titular de la Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials la resolució de les sol·licituds previ informe i proposta de la Comissió de Valoració.

Criteris de valoració

Puntuació total màxima Línia Estratègica C, Sublínea C.2 de 60 punts (d'acord amb la modalitat triada). Sublínea C.2: A) Necessitats de recursos existents en la zona de la seua implantació, fins a un màxim de 30 punts. a.1 Aquest criteri s'avaluarà mitjançant la seua adequació al mapa de necessitats de la Conselleria competent en serveis socials (Decret 34/2021 de 26 de febrer del Consell) i el Pla d'Infraestructures de Serveis Socials Resolució de 29 de juny de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aprova el primer Pla d'Infraestructures de Serveis Socials 2021-2025 (DOGV núm. 9119). Màxim 25 punts. a.2 Impacte de la reforma en el nombre de places del centre, fins a un màxim de 5 punts. • Fins a 6 places, 1 punts. • Entre 7 i 20 places, 3 punts. • Més de 20 places, 5 puntos. B) Adaptació al compliment de la normativa: accessibilitat, normativa sectorial o a altres apartats del Codi Tècnic d'Edificació, així com al decret del Consell que regule la tipologia i funcionament dels centres, serveis i programes de serveis socials (en funció del grau d'exigibilitat d'aquestes, qualificat i avaluat mitjançant informes tècnics i actes d'inspecció), fins a un màxim de 10 punts. C) Aportació de l'entitat sol·licitant de la subvenció en relació amb el cost total projectat de l'obra, fins a un màxim de 10 punts: • Cofinançament extern superior al 75%, 10 punts. • Cofinançament extern superior al 50% i fins a 75%, 7 punts. • Cofinançament extern superior al 25% i fins a 50%, 5 punts. • Cofinançament extern superior al 5% i fins a 25%, 2 punts. D) Millores i criteris socials (projecte social i sostenible, condicions d'habitabilitat, seguretat, eficiència energètica, economicitat, termini d'execució), fins a un màxim de 10 punts.

òrgans de tramitació

Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la província on radique el centre.

Obligacions

Les entitats beneficiàries de la subvenció queden obligades a: a) Realitzar i acreditar l'actuació que fonamenta la concessió de la subvenció, durant el període assenyalat a continuació, admetent-se les despeses i justificants, que acrediten la seua realització, sempre que hagen tingut lloc en el període indicat. El termini d'execució s'estableix: Línia Estratègica C: des del dia 1 de gener de 2023 a 1 d'octubre de 2025. b) Mantindre l'actuació objecte de subvenció en adequades condicions de conservació i manteniment per un període mínim 5 anys en cas d'adquisició d'equipament i 10 anys per al cas d'obres. c) Les ajudes sol·licitades en concepte de construcció i reforma de centres, programes o serveis han de destinar-se a millorar o crear les infraestructures les places i les prestacions de les quals vagen a ser posades a la disposició del sistema públic valencià de serveis socials. d) Justificar davant l'òrgan competent les despeses realitzades per a l'execució de l'actuació subvencionada en els termes i terminis establits en la present resolució. e) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts inclosos els documents electrònics, en tant puguen ser objecte de comprovació i control, segons el que s'estableix en l'art. 14 de la Llei 38/2003. de 17 de novembre, General de Subvencions. f) Comunicar a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, a través de la Direcció general d'infraestructures de serveis socials, l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats i concedits per a la mateixa finalitat que la contemplada en la convocatòria corresponent. Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts. g) Assumir, en el seu cas, l'aportació econòmica per la diferència entre l'import de la subvenció i el cost total de la inversió per a la qual se sol·licita l'ajuda, de manera que es garantisca l'execució de l'objecte i les variacions pressupostàries, si s'originen, en l'execució d'aquesta. h) No minorar ni anul·lar la consignació que s'haja previst inicialment en el seu pressupost per a aquest fi. i) Sotmetre's a la comprovació i al control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb la subvenció concedida, així com a les actuacions de comprovació a efectuar per la Conselleria competent en la matèria, en relació amb l'objecte i el destí de la subvenció concedida. j) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. k) Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, havent d'acreditar aquest extrem amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió de la convocatòria, així com en els processos de justificació de la subvenció concedida, en cas de no haver atorgat l'autorització a què fa referència l'apartat l) Acreditar mitjançant declaració responsable no estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària de subvencions assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions podent utilitzar a aquest efecte la declaració continguda en el model de sol·licitud que s'adjunte en la corresponent convocatòria. m) Complir amb les exigències establides per la Llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com la Llei 1/2022 de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana.

Quantia i cobrament

El pagament de les subvencions s'ajustarà al que es disposa en l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en els següents terminis i percentatges: a) S'anticiparà un 15% de l'import de la subvenció després de la concessió d'aquesta sense garantia prèvia, que s'abonarà en l'anualitat 2023. b) La resta s'abonarà després de la justificació pel beneficiari de la totalitat de la despesa objecte de la subvenció atorgada.

Termini màxim

El termini màxim per a dictar i publicar la resolució serà de sis mesos, des de l'endemà de la data de publicació de la present resolució, sense perjudici que puga ampliar-se en els termes que preveu la legislació bàsica de procediment administratiu comú. Una vegada conclòs aquest termini, sense que s'haja dictat i publicat la resolució expressa, es podrà entendre desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.

Òrgans resolució

Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials, per delegació de la consellera.

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Altres

Esgota via administrativa

Sancions

1. Es podrà deixar sense efecte la subvenció concedida o minorar la seua quantia, amb reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència dels interessos de demora, des del moment del pagament de la subvenció en els supòsits de l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 2. Procedirà el reintegrament de la quantitat percebuda i l'exigència de l'interés de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció, fins hui en què s'acorde la procedència del reintegrament d'acord amb el que es disposa en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a les especialitats previstes en l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. 3. La persona que ostente la Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials serà la competent per a resoldre la subvenció concedida en el cas d'incompliment de les seues obligacions per part de l'entitat beneficiària, i en particular, quan no realitzara l'activitat que va motivar la concessió de la subvenció o deixara de reunir els requisits necessaris per a ser beneficiària, o quan s'incomplira – sense causa que ho justifique – les restants condicions establides en la Resolució. Es delega la facultat de resolució dels expedients de revocació, minoració o reintegrament en les corresponents direccions territorials (art. 18 Ordre de Bases).