TECG - Aportació documental a la Presentació de la declaració responsable prèvia a l'establiment de serveis de transport a la demanda subvencionats mitjançant el Decret llei 11/2022, de 9 de setembre, del Consell

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 2980811
|
Codi GVA: 23000
Descarregar informació
Termini obert

Des de 31-01-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquest tràmit permet l'aportació de múltiples documents a un expedient de Presentació de la declaració responsable prèvia a l'establiment de serveis de transport a la demanda subvencionats mitjançant el Decret llei 11/2022, de 9 de setembre, del Consell.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
31-01-2023
Normativa
 • Decret Llei 11/2022, de 9 de setembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes temporals per a facilitar,...
 • Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres (BOE núm. 182, de 31.07.1987)
 • Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres (BOE núm. 241, de...
 • Llei 6/2011, d'1 d'abril, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana (BOE núm. 98, de 25.04.2011)
 • Decret 177/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Política Territorial, Obres...
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015)

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Ajuntaments de la Comunitat Valenciana que tinguen concedida l'ajuda temporal per a la posada en marxa del transport públic de viatgers a la demanda i hagen realitzat el tràmit de Presentació de la declaració responsable prèvia a l'establiment de serveis de transport a la demanda subvencionats...

Saber més
Requisits

Tindre concedida l'ajuda temporal per a la posada en marxa del transport públic de viatgers a la demanda i haver realitzat el tràmit de Presentació de la declaració responsable prèvia a l'establiment de serveis de transport a la demanda subvencionats mitjançant el Decret llei 11/2022, de 9 de...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
La documentació s'incorporarà a l'expedient obert, i serà analitzada pel personal de la conselleria competent en aqueixa matèria, qui procedirà en conseqüència.

Formularis

Sol·licitud

Termini
Des de 31-01-2023

En cas d'aportació documental voluntària, no s'estableix termini, en cas d'haver rebut requeriment d'esmena, el termini serà el que s'assenyala en el requeriment d'esmena.

Documentació
- Formulari telemàtic de petició. - Els documents requerits per a dur a terme les actuacions de control dels serveis de transport a la demanda. - Plantilla Excel emplenada i signada digitalment per al control i seguiment de la prestació del servei, dins dels 10 dies naturals següents a la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. En virtut de l';article 14.2 de la Llei 39/2015, d';1 d';octubre, les persones empleades publiques estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per als tràmits i les actuacions que realitzen per raó de la seua condició de persona empleada...
Saber més