Detall de Procediment

Sol·licitud d'inclusió en el llistat d'AUDITORS SOCIALS d'entitats valencianes socialment responsables. Economia Sostenible.

Codi SIA: 2964403
Codi GUC: 23142
Organisme: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
Termini de sol·licitud: Termini obert
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Sol·licitar a la Direcció General competent en matèria d'economia sostenible la inclusió en el llistat d'auditors socials (de caràcter voluntari i elaborat per la Conselleria amb competències en eixa matèria), per a la verificació del compliment dels valors de responsabilitat social de les entitats valencianes socialment responsables que desitgen sol·licitar la qualificació i inscripció o la renovació en el Registre d'entitats valencianes socialment responsables. Aquest llistat tindrà caràcter merament informatiu i s'ajustarà al que es preveu en el capítol V del Decret 200/2022, de 25 de novembre, del Consell, pel qual es regula la responsabilitat social en les entitats valencianes.

Observacions

1) Els DUBTES o CONSULTES relacionades amb el CONTINGUT d'aquest tràmit s'han d'enviar a la següent adreça de correu electrònic: REVSR@gva.es 2) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic) - Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en: https://sede.gva.es/es/preguntes-frequents - Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta: . Bé emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu enllaç directe a ell disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). . O bé enviant un correu electrònic a l'adreça generalitat_en_red@gva.es * IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes. En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït.

Requisits

Per a fer TRÁMITS PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense eixa inscripció prèvia o sense un certificat electrònic de representant no queda acreditada la representació i, per tant, no pot realitzar-se vàlidament el tràmit telemàtic en representació d'una altra persona, ni es rep res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora.

Interessats

Poden sol·licitar la inclusió en el llistat d'auditors socials d'entitats valencianes socialment responsables les PERSONES FÍSIQUES I JURÍDIQUES que estiguen en possessió d'una TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA SUPERIOR (títol universitari de grau o equivalent) i posseïsquen experiència en auditories, verificació, certificació o normalització i compliment normatiu.

Termini

Durant tot l'any.

Documentació

Ha de presentar-se la següent documentació: 1. SOL·LICITUD d'inclusió en el llistat d'auditors socials d'entitats valencianes socialment responsables, segons model normalitzat en FORMULARI WEB* disponible en el TRÀMIT TELEMÀTIC. * En el pas 2-Emplenar del tràmit telemàtic han d'emplenar-se i signar-se digitalment els següents 2 FORMULARIS WEB de què consta la sol·licitud telemàtica: - FORMULARI DADES GENERALS de la persona sol·licitant - DADES ESPECÍFIQUES de la persona sol·licitant. 2. Documentació que acredite que la persona física sol·licitant, o la que realitzarà les auditories socials si la sol·licitant és una persona jurídica, està en possessió d'un títol universitari de grau o equivalent. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, eixa persona a més haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació. 3. Memòria acreditativa de l'experiència de la persona sol·licitant en auditories, verificació, certificació o normalització i compliment normatiu.

Forma presentació

Telemàtica
1. De conformitat amb el Decret 200/2022, de 25 de novembre, del Consell i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la presentació de la sol·licitud i la restant documentació requerida ha de realitzar-se OBLIGATÒRIAMENT per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC d'aquest tràmit. 2. Per a eixa presentació telemàtica s'ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica que expedisquen els prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten el DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT i per l'ACCV, el sistema Clau-signatura de l'Estat (únicament per a les persones fisiques) i, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptats 3. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat Enllaço d'aquest tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en PRESENTACIÓ AUTENTICADA (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar els formularis web, annexar la documentació omplida i signada digitalment, i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu l'apartat Enllaços). 5. Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR: - És recomanable que reunisca tots els documents a presentar i els emplene, signe i guarde electrònicament en el seu ordinador o dispositiu electrònic, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el Pas DOCUMENTAR del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriga/n. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'partat denominat Quina documentació s'ha de presentar? apareix el llistat de documents a presentar. * I en l'apartat Impresos Associats (a més d'en el propi tràmit telemàtic) existeixen models normalitzats i emplenables d'alguns d'eixos documents. Si existeix model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 6. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/es/preguntes-frequents Si continua necessitant ajuda, notifique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: REVSR@gva.es - Per a incidències informàtiques: FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS o correu a generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

1. PRESENTACIÓ OBLIGATÒRIA I EXCLUSIVAMENT de MANERA TELEMÀTICA de la SOL·LICITUD d'inclusió en el llistat d'auditors socials d'entitats valencianes socialment responsables i de la restant documentació exigida DAVANT la Direcció General competent en matèria d'economia sostenible. 2. Si resulta necessari realitzar alguna esmena, podrà o deurà realitzar-se (segons siga procedent) utilitzant el tràmit telemàtic d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'ECONOMIA SOSTENIBLE de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).". (Vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit). 3. En el termini d'un mes la COMISSIÓ MIXTA* regulada en el Capítol VI (articles 25 i 26) del Decret 200/2022, de 25 de novembre, del Consell, emetrà INFORME sobre la sol·licitud d'inclusió en el llistat d'auditors socials presentada. * Nota: aquest informe serà emés pel Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles d'Espanya si es formalitza el conveni d'encàrrec de gestió previst en la disposició addicional segona del citat Decret 200/2022. 4. Emés eixe informe: - La Resolució sobre la inclusió en el llistat d'auditors socials d'entitats valencianes socialment responsables correspon a la Direcció General competent en matèria d'economia sostenible. - El termini de resolució serà de TRES MESOS i, de no resoldre's expressament en aquest termini, s'entendran desestimades les sol·licituds d'inclusió en eixe llistat.

òrgans de tramitació

Organismes

Observacions

Contra la resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seua notificació, davant la Secretària Autonòmica de de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Efecte silenci

Desestimatori

Òrgans resolució

Organismes

Recurs que procedeix contra la resolució

Alçada