Ajudes econòmiques a persones beneficiàries del règim de protecció temporal afectades pel conflicte a Ucraïna que estiguen empadronades en la Comunitat Valenciana i manquen de recursos econòmics suficients.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 2984074
|
Codi GVA: 23184
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 16-03-2023

Fins 31-03-2023 15:00:00h

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Altres tràmits
 • Renúncia
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitud d'ajudes econòmiques per a persones beneficiàries del règim de protecció temporal afectades pel conflicte a Ucraïna que estiguen empadronades en la Comunitat Valenciana i manquen de recursos econòmics suficients.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
16-03-2023 al 31-03-2023 15:00:00h
EsmenaTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Persones beneficiàries del règim de protecció temporal afectades pel conflicte a Ucraïna que estiguen empadronades en la Comunitat Valenciana i manquen de recursos econòmics suficients.

Requisits

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones que complisquen els següents requisits:

 

a) Que hagen obtingut l'estatut de protecció temporal de conformitat amb el Reglament sobre règim de protecció temporal en cas d'afluència massiva de persones desplaçades, aprovat per Reial decret 1325/2003, de 24 d'octubre, i en el marc de l'Acord del Consell de Ministres de 8 de març de 2022, pel qual s'amplia la protecció temporal atorgada en virtut de la Decisió d'Execució (UE) 2022/382 del Consell de 4 de març de 2022 a persones afectades pel conflicte d'Ucraïna que puguen trobar refugi a Espanya, publicat per Ordre *PCM/170/2022, de 9 de març.

 

b) Que consten com empadronades en algun municipi de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

 

c) Que acrediten manca de mitjans econòmics en els termes del Reglament pel qual es regula el sistema d'acolliment en matèria de protecció internacional, aprovat per Reial decret 220/2022, de 29 de març. S'entendrà que es compleix aquest requisit quan la persona dispose d'uns ingressos i rendes mensuals que no superen la quantia mensual individual de la renda garantida prevista en la Llei 19/2021, de 20 de desembre, per la qual s'estableix l'Ingrés Mínim Vital.

 

d) Que, en el moment de presentar la sol·licitud, no ocupen plaça ni obtinguen recursos o mitjans del dispositiu d'emergència de la Secretaria d'Estat de Migracions per a atendre persones desplaçades, ni de cap dels programes que formen part de l'itinerari d'acolliment, regulat en el Títol II del Reglament pel qual es regula el sistema d'acolliment en matèria de protecció internacional, aprovat per Reial decret 220/2022, de 29 de març.

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació

La sol·licitud es realitzarà en els formularis disponibles en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana. El seu ús serà obligatori d'acord amb el que s'estableix en l'article 66.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les sol·licituds presentades mitjançant qualsevol altre formulari diferent als previstos per a aquest procediment seran inadmeses.

 

La sol·licitud podrà presentar-se telemàticament, amb certificat electrònic o Cl@ve, o presencialment en les oficines PROP o en qualsevol dels llocs habilitats de conformitat amb l'article 16.4 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Si no es disposa de certificat digital, la persona sol·licitant haurà d'emplenar electrònicament els formularis normalitzats disponibles en la seu electrònica segons el que es disposa en l'apartat segon, i s'imprimirà el justificant. Aquest justificant constituirà l'imprés de sol·licitud i haurà de presentar-se, degudament signat, en algun dels registres contemplats en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i preferiblement, en les oficines PROP.

 

L'emplenament electrònic del formulari de sol·licitud per les persones sol·licitants que no disposen de certificat digital no implicarà que s'haja sol·licitat l'ajuda amb inici del procediment telemàtic per a la seua concessió. Únicament la informació introduïda quedarà emmagatzemada en les corresponents bases de dades. Si no es presenta el justificant, degudament subscrit per la persona sol·licitant, en algun dels registres d'entrada assenyalats i en el termini establit, no es considerarà realitzada la sol·licitud d'ajuda.

Òrgans de tramitació
Direcció General d'Igualtat en la Diversitat i TRAGSATEC.

Formularis

Sol·licitud

Termini
Temini tancat
Documentació
Les persones sol·licitants hauran d'utilitzar els formularis específics de sol·licitud disponibles en seu electrònica de la Generalitat així com en l'àrea d'Igualtat en la Diversitat de la pàgina web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Per a accedir a les...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

 

La sol·licitud es realitzarà en els formularis disponibles en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana. El seu ús serà obligatori d'acord amb el que s'estableix en l'article 66.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les sol·licituds presentades mitjançant qualsevol altre formulari diferent als previstos per a aquest procediment seran inadmeses.

 

La sol·licitud podrà presentar-se telemàticament, amb certificat electrònic o Cl@ve, o presencialment en les oficines PROP o en qualsevol dels llocs habilitats de conformitat amb l'article 16.4 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Si no es disposa de certificat digital, la persona sol·licitant haurà d'emplenar electrònicament els formularis normalitzats disponibles en la seu electrònica segons el que es disposa en l'apartat segon, i s'imprimirà el justificant. Aquest justificant constituirà l'imprés de sol·licitud i haurà de presentar-se, degudament signat, en algun dels registres contemplats en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i preferiblement, en les oficines PROP.

 

L'emplenament electrònic del formulari de sol·licitud per les persones sol·licitants que no disposen de certificat digital no implicarà que s'haja sol·licitat l'ajuda amb inici del procediment telemàtic per a la seua concessió. Únicament la informació introduïda quedarà emmagatzemada en les corresponents bases de dades. Si no es presenta el justificant, degudament subscrit per la persona sol·licitant, en algun dels registres d'entrada assenyalats i en el termini establit, no es considerarà realitzada la sol·licitud d'ajuda.

 

 

Esmena

Termini
Termini obert

10 dies hàbils comptats des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Descripció

Esmena o aportació de documentació en el procediment de les ajudes econòmiques a persones beneficiàries del règim de protecció temporal afectades pel conflicte a Ucraïna que estiguen empadronades en la Comunitat Valenciana i manquen de recursos econòmics suficients. Possibilitar l'aportació de...

Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a notificar la resolució del procediment serà de tres mesos, comptats a partir de l'endemà de la data d'entrada de la sol·licitud de l'ajuda en l'òrgan competent. Transcorregut el citat termini sense que s'haja notificat la resolució, la sol·licitud podrà entendre's...
Saber més
Quantia i cobrament
L'import total de les ajudes serà de dotze milions set-cents trenta-tres mil set-cents quinze euros i quaranta-quatre cèntims (12.733.715,44 €). La quantia de l'ajuda serà de 400 euros al mes per persona adulta que tinga la condició de beneficiària, més 100 euros al mes per persona menor d'edat...
Saber més
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició
Obligacions
Les persones beneficiàries tindran les obligacions que amb caràcter general estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i, a més, estaran subjectes al compliment de les següents obligacions: 1. Comunicar qualsevol alteració de les condicions tingudes en...
Saber més
Observacions

Les resolucions dictades posaran fi a la via administrativa, de conformitat amb el que es disposa en l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, per la qual cosa, contra aquestes, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que les va dictar, de conformitat amb...

Saber més
Òrgans resolució
Persona titular de la direcció general amb competència en matèria de política migratòria, per delegació de la persona titular de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de conformitat amb el que es disposa en la Resolució de 29 de febrer de 2016, de la vicepresidenta...
Saber més

Renúncia

Descripció

Renúncia i comunicació de l'alteració de condicions en relació amb les ajudes econòmiques per a persones beneficiàries del règim de protecció temporal afectades pel conflicte a Ucraïna que estiguen empadronades en la Comunitat Valenciana i manquen de recursos econòmics suficients.

Documentació
Documents que es poden presentar a través d'aquest tràmit: -Escrit de renúncia a les ajudes econòmiques a persones beneficiàries del règim de protecció temporal afectades pel conflicte a Ucraïna que estiguen empadronades en la Comunitat Valenciana i manquen de recursos econòmics suficients, tal...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
ABIERTO 12/06/2023-31/12/2023