Detall de Procediment

Ajudes econòmiques a persones beneficiàries del règim de protecció temporal afectades pel conflicte a Ucraïna que estiguen empadronades en la Comunitat Valenciana i manquen de recursos econòmics suficients.

Codi SIA: 2984074
Codi GUC: 23184
Organisme: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
Termini de sol·licitud:
16-03-2023
-
31-03-2023
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació

  • Resolució

  • Subsanació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Sol·licitud d'ajudes econòmiques per a persones beneficiàries del règim de protecció temporal afectades pel conflicte a Ucraïna que estiguen empadronades en la Comunitat Valenciana i manquen de recursos econòmics suficients.

Requisits

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones que complisquen els següents requisits: a) Que hagen obtingut l'estatut de protecció temporal de conformitat amb el Reglament sobre règim de protecció temporal en cas d'afluència massiva de persones desplaçades, aprovat per Reial decret 1325/2003, de 24 d'octubre, i en el marc de l'Acord del Consell de Ministres de 8 de març de 2022, pel qual s'amplia la protecció temporal atorgada en virtut de la Decisió d'Execució (UE) 2022/382 del Consell de 4 de març de 2022 a persones afectades pel conflicte d'Ucraïna que puguen trobar refugi a Espanya, publicat per Ordre *PCM/170/2022, de 9 de març. b) Que consten com empadronades en algun municipi de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. c) Que acrediten manca de mitjans econòmics en els termes del Reglament pel qual es regula el sistema d'acolliment en matèria de protecció internacional, aprovat per Reial decret 220/2022, de 29 de març. S'entendrà que es compleix aquest requisit quan la persona dispose d'uns ingressos i rendes mensuals que no superen la quantia mensual individual de la renda garantida prevista en la Llei 19/2021, de 20 de desembre, per la qual s'estableix l'Ingrés Mínim Vital. d) Que, en el moment de presentar la sol·licitud, no ocupen plaça ni obtinguen recursos o mitjans del dispositiu d'emergència de la Secretaria d'Estat de Migracions per a atendre persones desplaçades, ni de cap dels programes que formen part de l'itinerari d'acolliment, regulat en el Títol II del Reglament pel qual es regula el sistema d'acolliment en matèria de protecció internacional, aprovat per Reial decret 220/2022, de 29 de març.

Interessats

Persones beneficiàries del règim de protecció temporal afectades pel conflicte a Ucraïna que estiguen empadronades en la Comunitat Valenciana i manquen de recursos econòmics suficients.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'Orde en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el 31 de març de 2023 a les 15.00 hores. (DOGV nº 9554, de 15/03/2023)

Documentació

Les persones sol·licitants hauran d'utilitzar els formularis específics de sol·licitud disponibles en seu electrònica de la Generalitat així com en l'àrea d'Igualtat en la Diversitat de la pàgina web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Per a accedir a les ajudes, les persones sol·licitants hauran d'acompanyar la seua sol·licitud de la següent documentació: a) Resolució per la qual es concedeix l'estatut de protecció temporal a la persona sol·licitant i, en el seu cas, a les persones menors incloses en la sol·licitud. b) Certificat d'empadronament en algun municipi de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana de la persona sol·licitant i, en el seu cas, de les persones menors incloses en la sol·licitud. c) Model de domiciliació bancària degudament emplenat, que no serà necessari si es disposa de certificat digital o Cl@ve i es realitza telemàticament l'alta de domiciliació bancària a través del següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648 d) En cas de no haver realitzat l'alta d'un nou compte bancari pel tràmit PROPER, ha d'adjuntar el certificat emés per l'entitat bancària que acredite la titularitat del compte bancari. e) Document acreditatiu de la identitat de la persona sol·licitant, en cas de presentació presencial de la sol·licitud.

Forma presentació

Presencial
La sol·licitud es realitzarà en els formularis disponibles en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana. El seu ús serà obligatori d'acord amb el que s'estableix en l'article 66.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les sol·licituds presentades mitjançant qualsevol altre formulari diferent als previstos per a aquest procediment seran inadmeses. La sol·licitud podrà presentar-se telemàticament, amb certificat electrònic o Cl@ve, o presencialment en les oficines PROP o en qualsevol dels llocs habilitats de conformitat amb l'article 16.4 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Si no es disposa de certificat digital, la persona sol·licitant haurà d'emplenar electrònicament els formularis normalitzats disponibles en la seu electrònica segons el que es disposa en l'apartat segon, i s'imprimirà el justificant. Aquest justificant constituirà l'imprés de sol·licitud i haurà de presentar-se, degudament signat, en algun dels registres contemplats en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i preferiblement, en les oficines PROP. L'emplenament electrònic del formulari de sol·licitud per les persones sol·licitants que no disposen de certificat digital no implicarà que s'haja sol·licitat l'ajuda amb inici del procediment telemàtic per a la seua concessió. Únicament la informació introduïda quedarà emmagatzemada en les corresponents bases de dades. Si no es presenta el justificant, degudament subscrit per la persona sol·licitant, en algun dels registres d'entrada assenyalats i en el termini establit, no es considerarà realitzada la sol·licitud d'ajuda.
Telemàtica
La sol·licitud es realitzarà en els formularis disponibles en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana. El seu ús serà obligatori d'acord amb el que s'estableix en l'article 66.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les sol·licituds presentades mitjançant qualsevol altre formulari diferent als previstos per a aquest procediment seran inadmeses. La sol·licitud podrà presentar-se telemàticament, amb certificat electrònic o o Cl@ve.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

La sol·licitud es realitzarà en els formularis disponibles en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana. El seu ús serà obligatori d'acord amb el que s'estableix en l'article 66.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les sol·licituds presentades mitjançant qualsevol altre formulari diferent als previstos per a aquest procediment seran inadmeses. La sol·licitud podrà presentar-se telemàticament, amb certificat electrònic o Cl@ve, o presencialment en les oficines PROP o en qualsevol dels llocs habilitats de conformitat amb l'article 16.4 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Si no es disposa de certificat digital, la persona sol·licitant haurà d'emplenar electrònicament els formularis normalitzats disponibles en la seu electrònica segons el que es disposa en l'apartat segon, i s'imprimirà el justificant. Aquest justificant constituirà l'imprés de sol·licitud i haurà de presentar-se, degudament signat, en algun dels registres contemplats en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i preferiblement, en les oficines PROP. L'emplenament electrònic del formulari de sol·licitud per les persones sol·licitants que no disposen de certificat digital no implicarà que s'haja sol·licitat l'ajuda amb inici del procediment telemàtic per a la seua concessió. Únicament la informació introduïda quedarà emmagatzemada en les corresponents bases de dades. Si no es presenta el justificant, degudament subscrit per la persona sol·licitant, en algun dels registres d'entrada assenyalats i en el termini establit, no es considerarà realitzada la sol·licitud d'ajuda.

Observacions

- Telèfon d'atenció i informació: 96 099 04 17 - Correu electrònic: ucraniacv@tragsa.es - Horari: de dilluns a divendres de 9 a 15 hores La documentació presentada *presencialment ha d'*anar dirigida a la *Unitat Departamental 12/SC957 (Servei de Migració Refugi i Igualtat de Tracte).

òrgans de tramitació

Direcció General d'Igualtat en la Diversitat i TRAGSATEC.

Organismes

Forma presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Obligacions

Les persones beneficiàries tindran les obligacions que amb caràcter general estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i, a més, estaran subjectes al compliment de les següents obligacions: 1. Comunicar qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a concedir l'ajuda. 2. Sotmetre's a les actuacions de comprovació per part de la direcció general competent en matèria de política migratòria, en el seu cas, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents de la Generalitat Valenciana o de l'Administració General de l'Estat. 3. Reintegrar, en el seu cas, les quantitats indegudament percebudes, amb l'interés legal aplicable.

Termini màxim

El termini màxim per a notificar la resolució del procediment serà de tres mesos, comptats a partir de l'endemà de la data d'entrada de la sol·licitud de l'ajuda en l'òrgan competent. Transcorregut el citat termini sense que s'haja notificat la resolució, la sol·licitud podrà entendre's desestimada, conforme a l'indicat en l'article 25.1 a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Observacions

Les resolucions dictades posaran fi a la via administrativa, de conformitat amb el que es disposa en l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, per la qual cosa, contra aquestes, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que les va dictar, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seua notificació. Així mateix, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb els articles 10.1.a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, si s'interposa el recurs de reposició, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que siga resolt expressament o s'haja produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.

Òrgans resolució

Persona titular de la direcció general amb competència en matèria de política migratòria, per delegació de la persona titular de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de conformitat amb el que es disposa en la Resolució de 29 de febrer de 2016, de la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans.

Organismes

  • VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
  • PL. DE NULES, 2

    46003 - València/Valencia

Quantia i cobrament

L'import total de les ajudes serà de dotze milions set-cents trenta-tres mil set-cents quinze euros i quaranta-quatre cèntims (12.733.715,44 €). La quantia de l'ajuda serà de 400 euros al mes per persona adulta que tinga la condició de beneficiària, més 100 euros al mes per persona menor d'edat a càrrec d'aquesta. Per a la determinació de la quantia de l'ajuda mensual es considerarà l'edat de les persones incloses en la sol·licitud en el moment de la presentació d'aquesta, sense que el compliment posterior de la majoria d'edat supose la modificació d'aquesta quantia. Una vegada aprovada la resolució de concessió, el dret a l'abonament de l'ajuda es generarà a partir del primer dia del mes següent al de la data de presentació de la sol·licitud. L'ajuda s'abonarà mensualment, prèvia justificació dels requisits determinats en l'article 2 de l'Ordre de bases, sense perjudici de l'abonament en el seu cas, dels endarreriments reportats. L'ajuda tindrà una duració d'un màxim de sis mesos. En el cas que el crèdit siga insuficient per a atorgar dita màxima a totes les persones beneficiàries, s'aplicarà un criteri de repartiment proporcional de manera que a totes elles se'ls concedisca el mateix número, enter o fraccionari, de mensualitats. Aquesta duració màxima tindrà caràcter absolut, amb independència que la persona beneficiària haja canviat de municipi d'empadronament, dins del territori de la Comunitat Valenciana, durant el període d'execució de les ajudes.

Recurs que procedeix contra la resolució

Reposició

Objecte

Esmena o aportació de documentació en el procediment de les ajudes econòmiques a persones beneficiàries del règim de protecció temporal afectades pel conflicte a Ucraïna que estiguen empadronades en la Comunitat Valenciana i manquen de recursos econòmics suficients. Possibilitar l'aportació de documentació que haja sigut requerida a les persones sol·licitants durant la instrucció del procediment per resultar necessària per a la tramitació de la seua sol·licitud.

Termini

10 dies hàbils comptats des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.