Detall de Procediment

Matrícula de l'alumnat de valencià de Formació de Persones Adultes (FPA) per a la realització de la Prova Unificada de Certificació (PUC) de Valencià del Marc europeu comú de referència per a les Llengües dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a les Escoles Oficials d'Idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2023.

Codi SIA: 2981936
Codi GUC: 23266
Organisme: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Termini de sol·licitud:
20-02-2023
-
24-02-2023
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

L'objecte del tràmit és la matriculació de l'alumnat del 'programa formatiu c): coneixement i ús del valencià' en un centre de Formació de Persones Adultes (FPA) en la prova de certificació del nivell B1, B2, C1 o C2 de valencià. Aquest alumnat podrà matricular-se per a realitzar la PUC de manera presencial en el mateix nivell B1, B2, C1 o C2 de valencià en què estiga matriculat en el centre de FPA.

Observacions

La Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme es reserva el dret a suspendre qualsevol de les convocatòries de la prova en cas d'haver-hi circumstàncies sobrevingudes. * ESTUDIS DE LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES: Els certificats de les Escoles Oficiales d'Idiomes són únics en tot l'estat espanyol amb validesa oficial de caràcter no universitari pel que fa a idiomes moderns. La matrícula a aquesta prova unificada de certificació estarà limitada per la capacitat d'espais i recursos humans de les seus de realització. Per a qualsevol consulta sobre la matricula realitzada haureu de dirigir-vos a la pàgina web o a la secretaria de l'Escola Oficial d'Idiomes on realitzareu la prova. El llistat d'aquestes escoles està disponible en l'enllaç que s'indica a continuació: https://eoi.gva.es/es/centres En cas de problemes amb la tramitació telemàtica contacteu amb: generalitat_en_red@gva.es o amb la secretaria de l'Escola Oficial d'Idiomes en què s'estigueu matriculant.

Interessats

Alumnat que estiga matriculat en el 'Programa Formatiu c): coneixement i ús del valencià' en un centre de Formació de Persones Adultes (FPA) en el nivell B1, B2, C1 o C2.

Normativa del procediment

Termini

L'alumnat procedirà a formalitzar la seua matrícula des de les 10.00 hores del dia 20 de febrer de 2023 fins a les 23:59 hores del dia 24 de febrer de 2023.

Documentació

1. L'alumnat lliure d'FPA haurà d'adjuntar la documentació següent en el tràmit telemàtic, si és el cas: · Títol de família nombrosa. · Títol de família monoparental. · Víctimes de violència de gènere: resolució judicial o administrativa. · Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu: certificat oficial expedit per l'òrgan competent de benestar social. · Víctimes de terrorisme: acreditació del ministeri amb competències en aquesta matèria. 2. L'Administració es reserva el dret a sol·licitar posteriorment els documents originals aportats telemàticament per a comprovar-ne la veracitat.

Forma presentació

Presencial
La matrícula serà exclusivament telemàtica.
Telemàtica
IMPORTANT! CONSELLS PER A FER CORRECTAMENT LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA Requisits tècnics informàtics: - https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-liniarequisits - https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents (Aquesta informació també es troba enllaçada en l'apartat "Informació Complementària")

On consultar dubtes sobre el tràmit

Pagament

1. Taxa de matrícula per a la prova de certificació de Valencià per als nivells B1 i B2 - 20,79 € Taxa amb reducció provisional (10%) per als nivells B1 i B2 - 18,71 € 2. Taxa de matrícula per a la prova de certificació de Valencià per als nivells C1 i C2 - 25,98 € Taxa amb reducció provisional (10%) per als nivells C1 i C2 - 23,38 € 3. L'usuari o usuària pot sol·licitar la devolució de taxes, d'acord amb la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, mitjançant el procediment que es troba disponible en l'enllaç: https://eoi.gva.es/va/impresos-i-taxes-d-idiomes. 4. En la sol·licitud presentada per la persona interessada l'exposició dels fets ha d'estar degudament emplenada, amb indicació de la taxa concreta sol·licitada, amb explicació clara de les circumstàncies per les quals se sol·licita la devolució i amb la documentació adjunta que acredite les circumstàncies al·legades. Les sol·licituds que no continguen aquesta informació seran desestimades per falta de justificació. 5. Reducció del 50% del pagament de les taxes: a) Persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %. b) Membres de famílies monoparentals de categoria general. c) Beneficiaris de família nombrosa de categoria general. 6. Exempció total del pagament de taxes: a) Beneficiaris de família nombrosa de categoria especial. b) Persones que hagen sigut víctimes de violència de gènere (a l'empara de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre) i víctimes d'actes contra la dona (Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat). c) Persones que hagen patit danys físics o psíquics com a conseqüència d'actes terroristes (d'acord amb l'article 38 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre). * En qualsevol cas de reducció o d'exempció de taxes s'haurà d'adjuntar telemàticament la documentació justificativa. * La falta de pagament, total o parcial, dins del termini de la taxa corresponent comportarà l'anul·lació de la corresponent matrícula, sense dret al reintegrament de les quantitats s'hagen abonat.

Informació tramitació

Per a poder matricular-se telemàticament en la Prova Unificada de Certificació de Valencià, l'alumnat de FPA haurà de formalitzar la matrícula a través de l'assistent de tramitació de la Generalitat Valenciana i guardar el justificant de la matrícula que genere l'aplicació telemàtica. Les persones interessades podran tramitar la sol·licitud sense certificat digital (denominat "TRAMITAR SENSE CERTIFICAT") o amb certificat digital (denominat "TRAMITAR AMB CERTIFICAT"). Per a aclariment de dubtes, dirigisca's a la secretaria de l'Escola Oficial d'Idiomes on realitzarà la prova.

òrgans de tramitació

Organismes

 • CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
 • AV. CAMPANAR, 32

  46015 - València/Valencia

Òrgans resolució

Organismes

 • CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
 • AV. CAMPANAR, 32

  46015 - València/Valencia