Detall de Procediment

Z- Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC). (Tràmit que s'utilitza EXCLUSIVAMENT quan no n'hi haja un d'específic en la seu electrònica de la Generalitat).

Codi SIA: 2985657
Codi GUC: 23298
Organisme: CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ CVMC
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

En la relació administració/ciutadania, cal que l'interessat s'adrece als òrgans administratius: - en la iniciació d'un procediment - en la instrucció d'aquest: esmena d'errors, presentació de proves, documentació annexa, al·legacions, etc. - en la renúncia de drets, en el desistiment de sol·licitud - en la fase d'execució del procediment - en la interposició de recursos Aquest tràmit TELEMÀTIC de sol·licitud general el poden utilitzar els interessats quan hi haja un model normalitzat de sol·licitud per a la presentació presencial, però els interessats vulguen o hagen de presentar-la de manera electrònica (article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre) i encara no s'haja habilitat un procediment electrònic específic per a fer-ho. Si hi ha un procediment específic de presentació telemàtica, cal, necessàriament, utilitzar aquesta via per a relacionar-se amb l'administració.

Requisits

En cas de persones jurídiques han d'estar inscrites obligatòriament en el Registre de representants. Aquest registre possibilita la representació de persones jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic.

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques i jurídiques, titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius, amb capacitat d'obrar davant de les administracions públiques, d'acord amb el que estableix la llei.

Normativa del procediment

  • Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat (DOCV núm. 7406, de 19/11/2014).
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).
Sol·licitud

Termini

Durant tot l'any, llevat que el procediment preveja un determinat termini.

Documentació

Juntament amb el formulari de sol·licitud general telemàtica, les persones interessades podran adjuntar la documentació necessària per a la iniciació/tramitació del procediment. (Tot això, segons el que estableix la normativa que ho regule o, si és el cas, la que siga requerida per l'Administració al ciutadà o la que l'interessat considere que és oportú presentar).

Impresos associats

Presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en la seu de la CVMC (CPP. Polígon acc. Ademús, s/n, 46100 Burjassot, València).
Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Per a iniciar el tràmit telemàtic heu de fer clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina. Heu de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic (Vegeu els enllaços de l'apartat "Informació complementària"). Des de l'assistent de tramitació electrònica s'han d'efectuar els passos següents: 1. Completeu el formulari de dades generals. - El camp "Servei Territorial" és obligatori. Cal que indiqueu "Serveis centrals". - El camp "Matèria" és opcional i hi heu d'indicar la temàtica de la sol·licitud perquè es puga identificar i redirigir correctament. - El camp "Exposició" és opcional, en aquest cal que indiqueu de manera resumida l'objectiu del tràmit. 2. Seleccioneu la instància que voleu omplir (Sol·licitud) i "Envia". 3. Documenteu la tramitació, per a la qual cosa cal tindre present el següent: Des de l'apartat "Altres documents" podeu annexar la resta de documents exigits pel procediment o que considereu oportuns. Quan el procediment exigisca el pagament d'una taxa, heu d'adjuntar també el justificant de pagament en aquest moment. 4. En l'apartat "Pagar" no heu de fer cap acció (en el cas que el procediment comporte el pagament d'una taxa, el document justificatiu l'heu d'haver annexat en el pas anterior). 5. Registreu la sol·licitud.

òrgans de tramitació

Observacions

Els que corresponguen de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini màxim

El que preveja el procediment de què es tracte.

Esgota via administrativa

No