Detall de Procediment

Fons estratègic municipal de prevenció d'incendis i gestió forestal, exercici 2023

Codi SIA: 2982973
Codi GUC: 23300
Organisme: CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
Termini de sol·licitud: Termini obert
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

L'objecte de la subvenció és ajudar els ajuntaments a finançar les actuacions de prevenció d'incendis forestals i de gestió forestal planificades i aprovades.

Observacions

Actuacions subvencionables 1. Seran subvencionables les següents actuacions planificades i aprovades en el pla local de prevenció d’incendis forestals de l’ajuntament beneficiari: - Obertura de noves àrees tallafocs o zones de discontinuïtat lineal, fins i tot tractaments de la vegetació al costat de vials com a bandes de seguretat o faixes auxiliars, previstos en els PLPIF. - Obertura de noves àrees tallafocs o zones de discontinuïtat perimetral en zones d’interfície urbana-forestal i en llocs d’alta afluència de persones o d’ús públic. - Obertura, condicionament o creació d’àrees o punts estratègics de gestió (PEG). - Manteniment i conservació d’àrees tallafocs o zones de discontinuïtat lineal o perimetral en zones d’interfície urbana-forestal i en llocs d’alta afluència de persones o d’ús públic, així com àrees o punts estratègics de gestió (PEG). - Manteniment mitjançant conreu de camps de cultiu com a zones de discontinuïtat en masses forestals, fins i tot operacions de desbrossament i conreu en bancals en desús agrícola eventual, sempre que no supose un canvi de l’ús forestal ni un canvi de cultiu segons la normativa ambiental. - Manteniment, reparació i millora de pistes forestals. - Adaptació i millora de depòsits d’aigua per a l’extinció d’incendis forestals. - Construcció de nous depòsits d’aigua per a prevenció i extinció d’incendis forestals. - Instal·lació d’hidrants per a l’extinció d’incendis forestals. - Adequació d’àrees recreatives en zones d’ús públic per a millorar la prevenció d’incendis. - Senyalització d’infraestructures de prevenció d’incendis forestals. També seran subvencionables les següents actuacions de silvicultura, planificades i aprovades en instruments tècnics de gestió forestal: - Tales de millora amb eliminació de restes: aclarides, aclarides de plançonada i reservacions. - Podes de formació o manteniment. - Pelada del suro de baixa qualitat o espelagrinatge passat el seu torn. - Regulació de competència: desbrossaments selectius, parcials o totals. Amb la sol·licitud d’acceptació de l’ajuda, s’ha d’adjuntar la fitxa d’actuacions, correctament implementada, en la qual s’han d’indicar les actuacions planificades i aprovades que s’executaran amb aquesta ajuda. 2. Seran despeses subvencionables les generades entre l’1 de gener i el 15 d’octubre de 2023 en l’execució d’actuacions planificades i aprovades en el pla local de prevenció d’incendis forestals de l’ajuntament beneficiari, així com en l’execució d’actuacions de silvicultura, planificades i aprovades en instruments tècnics de gestió forestal, sempre que s’ajusten als conceptes següents: - Cost d’execució d’infraestructures i obres noves; així com de manteniment, reparació i millora d’infraestructures que suposen un increment de capacitat, rendiment, eficàcia o allargament de la vida útil d’aquestes. - Despeses destinades a inversió en maquinària, equips, instal·lacions tècniques i utillatge, així com a l’adquisició i col·locació de senyalització d’infraestructures de prevenció d’incendis. - Cost de redacció de memòries i documents tècnics, així com de direcció d’obra, directament vinculades amb les actuacions objecte d’ajuda.

Requisits

1. Seran obligacions de l’ajuntament abans d’iniciar les actuacions: a) Obtindre les autoritzacions que siguen legalment exigibles per a l’execució de les actuacions que es vagen a realitzar. b) Obtindre la disponibilitat dels terrenys on es realitzaran les actuacions. 2. També seran obligacions de l’ajuntament: a) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, verificació i control financer de l’activitat subvencionada, efectuades tant per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica com pels òrgans i les institucions competents de la Generalitat, de l’Administració general de l’Estat, així com per qualsevol òrgan de la Unió Europea i els seus representants autoritzats, per a la qual cosa ha de facilitar en tot moment tota la informació que se sol·licite en l’exercici d’aquestes actuacions i, especialment, posar a la seua disposició la totalitat dels documents necessaris. b) Conservar tots els llibres, registres i documents perquè es puguen dur a terme les actuacions de comprovació i control per part de la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals, de la Intervenció General de la Generalitat, i de qualsevol altres establits en la legislació vigent. c) Comunicar a l’òrgan gestor la concurrència o no concurrència amb altres ajudes o subvencions concedides i/o sol·licitades per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració, ens públic o privat, nacional o internacional. d) Les altres obligacions que, amb caràcter general, s’estableixen en l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. e) Donar publicitat de les ajudes percebudes en els termes que estableixen els articles 5.4 i 8.1.b de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; els articles 9.1.e de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, així com els articles 4.4, 5.2 i 23 de la Llei 1/2022, de 13 d’abril, de la Generalitat, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana. 3. A més, els ajuntaments hauran de complir les obligacions que estableix l’article 79 de la Llei 3/1993, forestal de la Comunitat Valenciana: a) Haver complit l’obligació de remetre a la conselleria competent els documents indicats en l’article 199.2 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana. b) Haver remés els comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb el que disposa l’article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana. c) Haver remés, si és el cas, el corresponent pla economicofinancer en els termes que disposa la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, a l’òrgan de la Generalitat competent en matèria de tutela financera de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

Interessats

Podran ser beneficiaris del Fons Estratègic Municipal de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal de la Comunitat Valenciana els ajuntaments de la Comunitat Valenciana que disposen de Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals (PLPIF) o Pla Local Reduït de Prevenció d'Incendis Forestals (PLRPIF) aprovat per la Conselleria competent, amb terrenys forestals en el seu terme municipal, citats en l'Annex II de la resolució de caràcter provisional de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de data 24 de febrer de 2023, de concessió directa de subvenció per a l'execució del Fons estratègic municipal de prevenció d'incendis i gestió forestal durant l'any 2023.

Normativa del procediment

Termini

Els Ajuntaments relacionats en l'annex II de la resolució de caràcter provisional de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de 24 de febrer de 2023, de concessió directa de subvenció per a l'execució del Fons estratègic municipal de prevenció d'incendis i gestió forestal durant l'any 2023, tindran 10 dies hàbils, des de l'endemà de la publicació en el DOGV, per a acceptar l'ajuda concedida de manera provisional. (DOGV núm. 9544, 01.03.2023)

Documentació

1. A la sol·licitud d'acceptació normalitzada de l'ajuda provisional s'adjuntarà la següent documentació: a) Acreditació de la identitat de la persona jurídica sol·licitant, en cas de no autoritzar la seua consulta per l'òrgan gestor del procediment. b) Acreditació, quan siga procedent, de la identitat del representant legal, quan aquesta representació s'efectue per una persona jurídica, en cas de no autoritzar la seua consulta per l'òrgan gestor del procediment. c) Acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social, en cas de no autoritzar o oposar-se a la seua consulta per l'òrgan gestor del procediment.

Forma presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'adreça d'Internet sede.gva.es/es/proc23300 Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si és persona jurídica) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), tots dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (sede.gva.es/es/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de la ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

1. Després de la publicació de la resolució provisional de la Consellera de concessió directa de la subvenció, els ajuntaments acceptaran l'ajuda en els 10 dies hàbils següents a la publicació de la mateixa en el DOGV, mitjançant el model de sol·licitud d'acceptació normalitzat, amb tota la informació inclosa en aquesta, a través de la seu electrònica de la Generalitat URL: sede.gva.es/proc23300. Així mateix, dins del termini de 10 dies assenyalat en l'apartat anterior, aquells ajuntaments de la Comunitat Valenciana que es consideren afectats per la resolució provisional podran realitzar al·legacions al contingut de l'Annex II "Relació dels Ajuntaments beneficiaris de manera provisional". 2. Transcorregut el termini d'acceptació, es verificarà que les actuacions proposades pels ajuntaments s'inclouen entre les contemplades en la planificació de prevenció d'incendis i gestió forestal aprovada, podent requerir-se la seua esmena o millora per la direcció general competent en matèria de prevenció d'incendis forestals, atorgant a aquest efecte un termini de 10 dies hàbils. 3. A continuació es resoldrà de manera definitiva l'ajuda del fons estratègic municipal de prevenció d'incendis i gestió forestal i es publicarà en el DOGV. En aquest moment es farà efectiu el pagament el 50% de l'import de subvenció corresponent a cada ajuntament, en concepte de bestreta. 4. La justificació de les despeses podrà efectuar-se fins al 16 d'octubre de 2023. La justificació de les despeses i del compliment dels objectius de la subvenció, es realitzarà mitjançant la presentació d'un únic compte justificatiu subscrita per l'ajuntament, adjunta al model de sol·licitud de pagament normalitzada disponible a través de la seu electrònica de la Generalitat URL: sede.gva.es/proc22002, i contindrà la documentació següent: - Una memòria d'actuació descriptiva de les activitats realitzades. - Una memòria econòmica abreujada justificativa de la despesa realitzada en les actuacions i activitats executades, que contindrà: a) Relació detallada de les despeses que s'han fet per l'entitat beneficiària en la realització de l'activitat subvencionada, amb identificació de l'empresa creditora i del document, el seu import, data d'emissió i, en el seu cas, data de pagament. b) Certificació per part de personal de l'administració local amb habilitació de caràcter nacional indicant que les despeses indicades en aquesta memòria econòmica responen de manera indubtable a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultant estrictament necessaris i han sigut efectivament efectuats i pagats, complint amb el que es disposa en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. - S'acreditarà mitjançant declaració responsable haver complit l'obligació de remetre a la Conselleria competent els documents indicats en l'article 199.2 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana. - Acreditació d'estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb el que es disposa en l'article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat de Règim Local de la Comunitat Valenciana, s'entendrà complida si l'entitat local figura en el certificat que publica mensualment, en la seua pàgina web la Sindicatura de *Comptes. En un altre cas haurà d'aportar-se certificat de la seua presentació, subscrit pel secretari-interventor municipal. - Quant a la presentació de plans economicofinancers en els termes disposats en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, es manté per a 2023 la pròrroga de la suspensió de les regles fiscals iniciada per a l'exercici 2020 (acords del Consell de Ministres i del Congrés dels Diputats de dates 26 de juliol i 22 de setembre de 2022, respectivament), no resultant d'aplicació les mesures correctives consistents en la presentació i aprovació de plans economicofinancers en relació amb els incompliments de regles fiscals constatats amb la liquidació del pressupost 2022. - Certificat del secretari-interventor municipal de disponibilitat dels terrenys on s'han realitzat les actuacions. - Certificats expedits per les autoritats competents acreditatius que l'ajuntament es troba al corrent en les seues obligacions tributàries i de Seguretat Social, de conformitat amb el que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, o autorització en la sol·licitud d'acceptació i en la de pagament per a la seua obtenció de manera telemàtica per aquesta Conselleria. - En cas que l'activitat subvencionada es finance, amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, haurà d'aportar-se declaració responsable que continga una relació detallada d'aquestes, amb indicació del seu import, procedència i aplicació de tals fons a les activitats subvencionades.

òrgans de tramitació

Organismes

Observacions

Segons es disposa en l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, contra la present resolució provisional, no es pot interposar cap recurs administratiu, ja que es tracta, tal com estableix l’article 81.3 de la Llei 3/1993, forestal de la Comunitat Valenciana, d’un mer acte de tràmit.

Òrgans resolució

Organismes

Quantia i cobrament

QUANTIA DE L’AJUDA La concessió de l’ajuda als ajuntaments beneficiaris s’establirà d’acord amb els següents criteris objectius i regles de distribució: a) El 20 % es distribuirà per igual entre els ajuntaments que complisquen els requisits per a ser beneficiaris. b) El 40 % es distribuirà en funció de la superfície forestal de cada ajuntament, segons la cartografia actualitzada de l’inventari del sòl forestal del PATFOR. c) El 20 % es distribuirà en funció de la ràtio entre la superfície forestal del terme municipal i el nombre d’habitants, segons les xifres oficials del padró municipal referides a l’u de gener de l’any anterior al de la resolució d’assignació de la concessió. d) El 20 % es distribuirà en funció de la ràtio entre la superfície forestal inclosa en alguna de les figures de protecció d’espais naturals protegits (segons l’article 3 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d’espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana) o en forests catalogades d’utilitat pública i la superfície forestal total del terme municipal. En el cas que una superfície forestal complisca amb les dues condicions (espai natural protegit i forest d’utilitat pública), només es comptabilitzarà una vegada. PROCEDIMENT DE COBRAMENT D’acord amb el que estableix l’article 81.7 de la Llei 3/1993, forestal de la Comunitat Valenciana, una vegada publicada la resolució de concessió definitiva, es farà efectiu el pagament el 50 % de l’import de subvenció corresponent a cada ajuntament, en concepte de bestreta, prèvia comprovació que les actuacions són subvencionables i que l’ajuntament està al corrent de les obligacions tributàries davant de la Generalitat, l’Estat i la Seguretat Social. El pagament del 50 % restant s’efectuarà a favor de l’ajuntament després de la justificació de la subvenció, després de la comprovació, per part dels serveis competents de la Conselleria, del compte justificatiu i d’acreditar que l’ajuntament es troba al corrent de pagament de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. En cas que l’import justificat fora inferior a l’import de la subvenció, o es produïra la concurrència amb altres ajudes de manera que se superara el cost de les actuacions o el 100 % d’aquestes, l’aportació de la Conselleria es minorarà en la quantia corresponent, i l’ajuntament, si és el cas, estarà obligat al reintegrament de les quantitats corresponents. La subvenció prevista en aquesta resolució és compatible amb qualssevol altres subvencions, patrocinis, ajudes, ingressos, recursos, etc., que, per a la mateixa finalitat i objecte, puguen concedir altres administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. No obstant això, l’import de les subvencions en cap cas pot ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l’activitat subvencionada. L’ajuntament comunicarà, en qualsevol moment de la vigència de la present ajuda, i en tot cas amb la justificació de l’actuació subvencionada, altres subvencions, ajudes públiques o privades que haja obtingut o sol·licitat per a la mateixa finalitat i objecte.