Detall de Procediment

Ajudes per a persones joves, en la modalitat d'adquisició d'habitatge habitual i permanent en règim de propietat. Convocatòria 2023.

Codi SIA:: 2985415
Codi GVA:: 23322
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(20-03-2023
31-07-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Justificació

  • Esmena

  • Recurs Reposició

  • Renúncia

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Ajudes directes destinades a la població jove amb escassos mitjans econòmics a fi de facilitar l'accés a un habitatge en règim de propietat localitzada en un municipi o nucli de població de xicoteta grandària de la Comunitat Valenciana. Seran subvencionables les adquisicions d'un habitatge en règim de propietat per a destinar-la a residència habitual i permanent que es realitzen a partir de l'1 de gener de 2022 fins a l'últim dia del termini de sol·licitud. S'entén per municipi de xicoteta grandària el que posseïsca una població resident igual o inferior als 10.000 habitants, dels quals, la majoria es troben integrats en el medi rural. A l'efecte del que es disposa en l'apartat anterior es tendran en compte les xifres oficials del padró municipal d'habitants publicades per l'Institut Nacional d'Estadística en la data de la corresponent convocatòria.

Observacions

Observacions

INCOMPATIBILITAT DE LES AJUDES - L'ajuda a l'adquisició d'habitatge per a joves s'ha de destinar obligatòriament a l'adquisició d'habitatge habitual i permanent localitzada en un municipi o nucli de població de grandària reduïda de la Comunitat Valenciana i serà compatible amb qualsevol altra ajuda per al mateix objecte que atorgue qualsevol altra institució pública o privada sempre que l'import total de les ajudes rebudes no supere el cost total del preu de compra i sempre que la regulació de les altres ajudes, siguen d'àmbit nacional o europeu, ho admeten. - Les ajudes regulades en les presents bases no seran compatibles amb les ajudes per al lloguer que es puguen atorgar a l'empara del Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bo Lloguer Jove i el Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025 durant el mateix exercici subvencionat, però sí que poden resultar compatibles amb altres ajudes destinades a millorar la sostenibilitat energètica o a la rehabilitació de l'habitatge per a dotar-la de les adequades condicions d'accessibilitat. La persona sol·licitant d'ajudes ha d'indicar en la sol·licitud si ha sol·licitat ajudes per al mateix fi i el mateix període davant d'un altre organisme o entitat, amb la indicació, quan siga possible, de si ha sigut beneficiària, així com del tipus i l'import de l'ajuda rebuda.

Requisits

Requisits

Podran ser beneficiàries de les ajudes les persones físiques majors d'edat i menors de 35 anys adquirents d'un habitatge que reunisquen els següents requisits: a) Tindre menys de 35 anys, inclosa l'edat de trenta-cinc anys, en el moment de sol·licitar l'ajuda o en el moment de la subscripció del contracte públic o privat d'adquisició d'habitatge, havent de concórrer aquest requisit en tots els compradors de l'habitatge, si foren varis. b) Posseir la nacionalitat espanyola, o la d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu i Suïssa. En el cas dels estrangers no comunitaris hauran de tindre residència legal a Espanya. c) Haver subscrit o estar en condicions de subscriure un contracte públic o privat d'adquisició d'habitatge localitzat en un municipi o nucli de població de xicoteta grandària, inclòs el supòsit d'habitatge edificat o a edificar sobre un dret de superfície la titularitat de la qual recaiga en un tercer, des de l'1 de gener de 2022. Es considerarà que s'està en condicions de subscriure un contracte, si hi ha contracte d'arres o contracte que acredite el compromís de la compra. d) Tindre uns ingressos iguals o inferiors a 3 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM). Aquest llindar serà de 4 vegades el IPREM si es tracta de persones amb discapacitat i de 5 vegades el IPREM quan es tracte de persones amb discapacitat d'algun dels següents tipus: i) persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental, persones amb discapacitat intel·lectual o persones amb discapacitat del desenvolupament, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per 100 ii) persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per 10. e) Acreditar uns ingressos equivalents com a mínim a 0,3 vegades el IPREM f) Que l'habitatge a adquirir vaja a constituir la residència habitual i permanent de la persona o persones beneficiàries per un termini mínim de 5 anys des de la data de la seua adquisició, havent de ser ocupada en el termini màxim de 3 mesos des del seu lliurament per la persona o entitat venedora. El termini de 5 anys podrà ser inferior quan sobrevinguen canvis de domicili per raons laborals o quan s'aliene l'habitatge reinvertint el total de l'import obtingut amb l'alienació en l'adquisició d'un altre habitatge habitual i permanent que s'adeqüe a les noves circumstàncies familiars de la persona beneficiària. A aquest efecte, els beneficiaris de l'ajuda hauran de sol·licitar l'autorització de llibertat de cessió a la Direcció Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la província on se situe l'habitatge que resoldrà el procedent. I això sense perjudici del règim jurídic que poguera derivar-se del Pla Estatal d'Habitatge a l'empara del qual s'haguera construït l'habitatge, si aquesta estiguera sotmesa a algun règim de protecció pública. g) Que el preu d'adquisició de l'habitatge, sense les despeses i tributs inherents a l'adquisició, siga igual o inferior a 120.000 euros. Si la compravenda incloguera annexos com a garatge o traster, el preu de cadascun d'ells haurà d'estar desglossat figurant el preu de cadascun dels elements per separat. Si en el preu total s'inclogueren annexos com a garatge i traster, i el preu de cadascun d'ells no estiguera desglossat figurant únicament l'import global, a l'efecte de la comprovació de l'import màxim del preu anterior, es valorarà l'import de l'habitatge com el 80 per 100 del preu total del contracte quan aquest incloga habitatge i garatge; 95 per 100 quan el contracte incloga habitatge i traster i 75 per 100 quan el contracte incloga habitatge, garatge i traster. h) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions públiques. i) No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies que determina l'article 13 apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. No podrà concedir-se l'ajuda quan la persona sol·licitant ostente la propietat o l'usdefruit d'algun habitatge a Espanya. S'exceptuaran d'aquest requisit els qui sent titulars d'un habitatge acrediten la no disponibilitat de la mateixa per causa de separació o divorci, o no puguen habitar la mateixa per qualsevol altra causa aliena a la seua voluntat o quan l'habitatge resulte inaccessible per raó de discapacitat del titular o algun membre de la unitat familiar que es trobe en situació de dependència respecte d'ella. Quan la sol·licitud d'ajuda siga realitzada per diverses persones adquirents d'un habitatge es computaran els ingressos de totes elles a l'efecte de determinar que la suma dels mateixos no supera els límits indicats en els apartats anteriors, havent de concórrer en totes elles els requisits establits en les presents bases per a ser beneficiària de l'ajuda a la adquisició d'habitatge.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiàries de les ajudes les persones físiques majors d'edat i menors de 35 anys adquirents d'un habitatge que reunisquen els requisits indicats en l'apartat de "Requisits".

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà de publicació en el DOGV de l'Ordre 3/2023, de 9 de març, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i romandrà obert fins al 31 de juliol de 2023. (DOGV 9556, de 17.03.2023). No s'admetran a tràmit les sol·licituds presentades fora del termini establit.

Formularis documentació

La sol·licitud d'ajuda degudament signada per la persona sol·licitant de l'ajuda s'acompanyarà de la documentació següent: a) Còpia del compromís d'adquisició, del contracte públic o privat de compravenda de l'habitatge, o de l'escriptura pública, subscrits dins del període a què fa referència la base quarta, apartat 3, en el què s'identificarà qui compra l'habitatge, així com el percentatge de participació en l'adquisició que tinguen; l'habitatge que s'adquireix, en què cal fer constar per separat els preus de venda i les superfícies útils i construïdes de l'habitatge, garatge, trasters i annexos, si és el cas, així com les dades registrals i la referència cadastral individualitzada de l'habitatge. En el cas que s'aporte l'escriptura pública de compravenda, aquesta ha de recollir, a més, les determinacions a què fa referència l'apartat b, 1r, 2n i 3r de la present base, que s'exposen a continuació. b) Només en el cas de ser nou perceptor o perceptora d'ajudes de la Generalitat o de canvi de número de compte bancari, caldrà presentar l'imprés de domiciliació bancària degudament omplit, en què es designe el compte en el qual es farà l'ingrés de les ajudes. c) Autorització de qui sol·licita les ajudes per a permetre a l'Administració de la Generalitat procedir al tractament de les dades de caràcter personal en la mesura que resulte necessària per a la gestió de les ajudes, de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Les dades de caràcter personal, econòmic, tributari o patrimonial de cada un dels membres de la unitat familiar major de 16 anys seran comprovades per l'Administració en el marc de col·laboració establit amb les diferents administracions i entitats. Les autoritzacions han de ser marcades en el formulari de sol·licitud. En el cas que la persona peticionària de l'ajuda es trobara inclosa en algun dels grups d'especial atenció, cal assenyalar aquesta circumstància en el formulari de la sol·licitud. L'Administració comprovarà d'ofici els punts esmentats a través de les plataformes d'interoperabilitat amb altres administracions públiques en els supòsits que s'indiquen en la sol·licitud. En els altres casos en què l'Administració no tinga accés per via telemàtica a la informació necessària o no s'autoritze l'Administració a obtindre-la en els termes que s'han assenyalat amb anterioritat, correspon al sol·licitant justificar la inclusió en algun dels grups d'especial atenció mitjançant la presentació de la documentació següent: - Sol·licituds presentades per persones que tenen la condició de família monoparental i de família nombrosa: certificat expedit segons el que estableix el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana, i/o títol de família nombrosa, segons els casos. - Sol·licituds presentades per dones víctimes de violència de gènere: documentació judicial o administrativa que acredite fefaentment aquesta circumstància. - Sol·licituds presentades per víctimes del terrorisme: documentació que acredite fefaentment aquesta circumstància. - Sol·licituds presentades per persones amb diversitat funcional, sensorial o cognitiva, amb un grau declarat de discapacitat igual o superior al 33 per 100: certificat expedit per l'òrgan competent acreditatiu d'aquesta circumstància. - Sol·licituds formulades per població jove extutelada: ordre de cessament de mesures emesa per la conselleria competent. - Sol·licituds formulades per població jove exconvicta: resolució de posada en llibertat per l'autoritat competent. - Sol·licituds presentades per persones afectades per situacions catastròfiques: documentació que acredite fefaentment aquesta circumstància. - Sol·licituds presentades per persones que hagen patit en els últims 5 anys una execució hipotecària prèvia del seu habitatge habitual o que hagen donat el seu habitatge habitual en paga de deute amb origen en crèdit hipotecari o hagen sigut desnonades: documentació bancària o judicial que així ho acredite. - Dones en situació de necessitat o risc d'exclusió i persones sense llar: informe emés pels serveis socials municipals de l'ajuntament on residisquen acreditatiu d'aquestes circumstàncies.

Presentació

Presentació

Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en: SERVICI TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA ALACANT Avda. Aguilera, 1- entreplanta 03007 Alicante SERVICI TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA CASTELLÓ Avda. del Mar, 16 12003 Castelló SERVICI TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA VALÈNCIA C/ Gregori Gea, 27 46009 València

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Se ha d'emplenar un formulari electrònic de sol·licitud per cada persona que adquireix l'habitatge i sol·licita l'ajuda. Tant si es disposa de certificat digital com si no, totes les sol·licituds han de tramitar-se emplenant el formulari telemàtic indicat en els enllaços dels apartats a) i b) següents, segons el cas que corresponga. a) Si es disposa de certificat digital, clique en la icona "Presentació autenticada" (situat al principi de la pàgina, en roig) d'aquest tràmit, emplene el formulari i adjunte tota la documentació disponible en el moment de la sol·licitud. Els ajuntaments i mancomunitats, per si o a través de les oficines de la Xarxa Xaloc; així com les oficines del Programa Xarxa Jove, desenvolupat per l'Institut Valencià de la Joventut, podran presentar sol·licituds telemàticament mitjançant certificat digital, en nom de les persones interessades que els autoritzen mitjançant el corresponent formulari. b) Si no es disposa de certificat digital, clique en la icona "Presentació no autenticada" (situat al principi de la pàgina, en roig) d'aquest tràmit. Una vegada emplenat el formulari, haurà d'imprimir el justificant de presentació i l'imprés de sol·licitud (és un sol document), signar-lo i presentar-lo junt tota la documentació requerida en els llocs que s'indica en l'apartat "SOL·LICITUD - FORMA DE PRESENTACIÓ >Presencial", d'aquest tràmit. No s'admetran a tràmit aquelles sol·licituds presentades fora del termini establit. La sol·licitud de les ajudes implicarà l'autorització de les persones interessades perquè l'Administració de la Generalitat puga procedir al tractament de les dades de caràcter personal en la mesura que resulte necessària per a la gestió de les ajudes. La presentació de la sol·licitud de l'ajuda presumeix l'acceptació incondicionada de les bases de la convocatòria i de les condicions, requisits i obligacions que es contenen en aquesta. TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT Els diversos tràmits que hagen d'emplenar-se en el procediment es publicaran en la web oficial de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, publicació que els serà comunicada a les persones interessades mitjançant SMS al telèfon que hagueren comunicat a l'Administració. Una vegada tancat el termini de presentació de sol·licituds, quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació bàsica de procediment administratiu comú o no s'acompanye la documentació exigida en l'ordre de bases i en la resolució de la convocatòria d'ajudes, o es considere necessària per a resoldre, es requerirà a la persona interessada que esmene la falta o acompanye els documents preceptius en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació del llistat provisional en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, on s'indicarà el mitjà perquè cada persona sol·licitant puga accedir a la informació relativa al motiu de la seua exclusió i el mitjà per a esmenar la documentació requerida. La documentació aportada finalitzat el termini concedit no serà tinguda en compte per a la concessió de l'ajuda. A l'efecte del que es disposa en l'apartat anterior, es publicaran en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica els llistat provisionals de sol·licituds admeses i el d'excloses per resultar incompleta la documentació presentada o per no resultar acreditada la concurrència dels requisits per a ser persona beneficiària de l'ajuda, Els qui hagueren facilitat en la seua sol·licitud un número de telèfon mòbil podran ser avisats de la publicació dels llistats provisionals mitjançant missatge de text SMS. La publicació en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica substituirà a la notificació individual, conforme al que es preveu en la legislació reguladora del procediment administratiu comú. Les resolucions que es dicten inclouran una relació ordenada de totes les sol·licituds que, complint amb les condicions administratives i tècniques establides en les bases reguladores per a adquirir la condició de persona beneficiària, hagen sigut estimades per no depassar-se la quantia màxima del crèdit fixat en la convocatòria, amb indicació de la puntuació atorgada a cadascuna d'elles en funció dels criteris de valoració previstos en les bases. La resolució contindrà la indicació de les persones beneficiàries, identificació de l'habitatge objecte de l'ajuda, la quantia de l'ajuda i el termini i forma de justificació així com les obligacions contretes i les altres especificacions establides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Aquesta resolució es publicarà en el DOGV i en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Aquesta publicació substituirà a la notificació individual de la resolució, conforme al que es preveu en la legislació del Procediment Administratiu Comú Les persones sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisades de la publicació del llistat definitiu mitjançant missatge de text SMS. Si es desestimaren sol·licituds per falta de consignació pressupostària i, amb posterioritat a l'emissió de l'ordre, s'incrementaren els crèdits destinats a finançar aquestes ajudes, o s'alliberara part del crèdit disponible inicialment, per renúncia de l'adjudicatari o per no haver aportat la persona beneficiària la preceptiva justificació en termini, l'òrgan col·legiat podrà proposar la concessió d'ajuda a les sol·licituds que s'hagueren desestimat per falta de crèdit següents a aquella en ordre de la seua puntuació, sempre que s'haja alliberat crèdit suficient per a atendre almenys una de les sol·licituds denegades.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Les ajudes es concediran fins a esgotar l'import màxim de la dotació econòmica prevista per a la convocatòria. Per a determinar la prioritat de les sol·licituds, es tindran en compte 3 criteris: a) La ubicació de l'habitatge en un municipi en risc de despoblació. A aquest efecte, en cada convocatòria s'establirà com a annex la llista de municipis en els quals concórrega aquesta condició. b) La possible inclusió de la persona o les persones sol·licitants en algun dels grups d'especial atenció. c) El nivell d'ingressos de la persona o les persones sol·licitants. Grups d'especial atenció. - Persones que en els últims 5 anys hagen patit una execució hipotecària prèvia del seu habitatge habitual, que hagen donat el seu habitatge habitual en paga de deute amb origen en un crèdit hipotecari o hagen sigut desnonades. - Tinguen la condició de família monoparental amb fills, segons el que estableix el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana, sempre que no hi haja una pensió compensatòria ni un segon progenitor que aporte ingressos i que en conjunt no superen anualment 1 IPREM. - Formar part de famílies nombroses que depenguen d'ella. - Ser dona víctima de violència de gènere. - Víctimes del terrorisme. Persones que hagen patit danys incapacitants a conseqüència de l'activitat terrorista, descendents de les víctimes mortes en actes terroristes, així com les persones amenaçades, en tots els casos, durant els dos anys anteriors a la convocatòria. - Persones amb diversitat funcional, sensorial o cognitiva, amb un grau de discapacitat declarat igual o superior al 33 %. - Població jove extutelada. - Persones joves exconvictes. - Persones o unitats de convivència afectades per situacions catastròfiques en els últims cinc anys. - Dones en situació de necessitat o risc d'exclusió, circumstàncies acreditades mitjançant un informe emés pels serveis socials municipals de l'ajuntament on residisquen.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Serveis territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica d'Alacant, València i Castelló.

Obligacions

Obligacions

OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES Sense perjudici de les obligacions que preveu amb caràcter general l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en virtut de la seua condició de persones beneficiàries de les ajudes regulades en l'ordre que aprova les bases i convoca les ajudes, queden subjectes a les obligacions següents: - Complir la finalitat de l'ajuda i fer l'activitat subvencionada, en els termes i les condicions que estableix l'ordre de concessió. - Destinar l'import íntegre de l'ajuda al pagament de l'adquisició de l'habitatge. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES Sense perjudici de les obligacions que preveu amb caràcter general l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en virtut de la seua condició de persones beneficiàries de les ajudes regulades en l'ordre que aprova les bases i convoca les ajudes, queden subjectes a les obligacions següents: - Complir la finalitat de l'ajuda i fer l'activitat subvencionada, en els termes i les condicions que estableix l'ordre de concessió. - Destinar l'import íntegre de l'ajuda al pagament de l'adquisició de l'habitatge. - Justificar, dins del termini i en la forma escaient, davant de l'òrgan concedent de les ajudes, el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció, així com l'efectiva aplicació dels fons a la finalitat per a la qual van ser aprovats. - Sotmetre's a les actuacions de comprovació que duga a terme l'òrgan concedent, per si o per terceres persones designades a l'efecte, així com a qualssevol altres activitats de verificació i control financer que puguen realitzar els òrgans competents, per a la qual cosa han d'aportar tota la informació que els siga requerida en l'exercici d'aquestes actuacions. - Acreditar, abans de dictar-se la proposta d'ordre de concessió, que es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, en matèria de reintegrament de subvencions i davant de la Seguretat Social. - Comunicar immediatament a l'òrgan competent que haja reconegut les ajudes qualsevol modificació de les condicions que van motivar aquest reconeixement, de conformitat amb les bases segona i tercera, determinen o no la pèrdua sobrevinguda del dret a aquesta. Aquesta obligació s'haurà d'observar fins i tot durant la tramitació de l'ajuda. La no comunicació d'aquestes modificacions serà causa suficient per a l'inici d'un expedient de reintegrament de les quantitats que es puguen haver cobrat indegudament, si és el cas. - Comunicar a l'òrgan competent per a la concessió de les subvencions l'obtenció de qualssevol altres ajudes públiques per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol entitat pública o privada, nacional o internacional, en el termini màxim de 10 dies a comptar de l'endemà de la notificació de la concessió d'aquestes; així com qualsevol alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de l'ajuda. - Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts durant 4 anys a comptar del moment en què va véncer el termini per a presentar la justificació de l'ajuda.

Observacions

Observacions

Contra la resolució de subvencions que es dicte d'acord amb aquesta convocatòria, que posarà fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seua publicació, d'acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

La quantia de l'ajuda a l'adquisició d'habitatge serà de fins a 10.800 euros per habitatge, amb el límit del 20 per 100 del preu de compra de l'habitatge sense annexos ni despeses i tributs inherents a l'adquisició. En el supòsit d'adquisició de la propietat d'un habitatge per més d'una persona propietària, l'import de l'ajuda que poguera rebre una beneficiària que adquireix una part d'aquesta es determinarà aplicant, a l'import de l'ajuda que correspondria a l'adquisició del 100 per 100 de l'habitatge, el percentatge de quota adquirida. En cas de no constar en el contracte privat de compravenda o en l'escriptura pública el percentatge de participació, es considerarà que s'adquireix per parts iguals. A l'efecte del càlcul de l'ajuda, només es tindrà en compte el preu de l'habitatge, que figurarà expressament en l'escriptura de compravenda i que haurà de coincidir amb el contracte presentat juntament amb la sol·licitud de les ajudes. En cas de discrepància en el preu de l'habitatge, s'atendrà el preu que conste en l'escriptura de compravenda, si aquest fora menor. JUSTIFICACIÓ DE L'AJUDA I SOL·LICITUD D'ABONAMENT Les persones beneficiàries disposaran d'un termini de 3 mesos, a comptar de l'endemà de la data de publicació de l'ordre de concessió de l'ajuda, per a presentar la sol·licitud d'abonament acompanyada de l'escriptura pública o el contracte privat de compravenda redactat en els termes que s'indiquen a continuació. La documentació justificativa es podrà presentar en qualsevol de les formes que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques en els termes assenyalats en la base onzena, per a la qual cosa s'establirà en la seu electrònica de la Generalitat, www.gva.es, el procediment telemàtic disponible en la forma que s'establisca. L'ajuda només podrà ser abonada a la persona beneficiària quan s'aporte l'escriptura pública o el contracte privat de compravenda que acredite l'adquisició de l'habitatge. En els dos casos podrà tractar-se de l'adquisició d'un habitatge ja construït o d'un habitatge en construcció, de manera que és necessari que, en aquest últim supòsit, en el contracte privat o l'escriptura pública de compravenda figure l'ajuda concedida com a part del lliurament a compte per a l'adquisició de l'habitatge. Seran admissibles els justificants aportats davant dels registres administratius regulats en la normativa corresponent. Aquesta ajuda no podrà concedir-se per a l'adquisició d'habitatges la construcció dels quals, acreditada amb el certificat d'inici d'obra subscrit per tècnic competent, s'inicie una vegada transcorregut el termini de 6 mesos des de la data de notificació de l'ordre de concessió de l'ajuda. En l'escriptura pública de compravenda ha de constar l'ajuda concedida com a part del pagament. A aquest efecte, la part venedora de l'habitatge i la beneficiària de l'ajuda podran acordar que l'abonament de l'ajuda el faça la Generalitat directament a aquesta entitat com a part d'aquest pagament, per a la qual cosa cal fer esment exprés d'aquesta circumstància en la sol·licitud d'abonament. En el supòsit de no aportar l'escriptura pública de compravenda, només es podrà abonar l'ajuda quan s'aporte el contracte privat en el qual conste l'ajuda com a part del pagament en la modalitat d'entregues a compte i el corresponent aval o l'assegurança sobre les entregues a compte exigides per la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació. En qualsevol supòsit en el qual no es perfeccione l'adquisició de l'habitatge i l'ajuda ja s'haja abonat a la persona beneficiària o a l'entitat que la va percebre per compte d'aquesta haurà de reintegrar-la mitjançant els procediments regulats amb caràcter general. CONTROL I REINTEGRAMENT DE LES AJUDES La Generalitat podrà comprovar, pels mitjans que estime més adequats, el compliment de les obligacions inherents a l'atorgament de les ajudes. L'incompliment de les obligacions que s'imposen en aquestes bases, així com el falsejament, la inexactitud o l'omissió de les dades que van servir de fonament a la seua concessió, o de les que estableixen els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, donarà lloc a la pèrdua total o parcial dels beneficis obtinguts, sense perjudici d'altres responsabilitats, de manera que es procedirà, si és el cas, a la revocació de les ajudes i al reintegrament de les quantitats indegudament percebudes. D'acord amb el que preveu la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana, és un supòsit de pèrdua del dret al cobrament de la subvenció i de reintegrament d'aquesta que la subvenció siga destinada a la realització d'una activitat o al compliment d'una finalitat prohibida en el títol VI de la llei esmentada. En el cas que es justifique una despesa subvencionable inferior a l'aprovada, es considerarà que existeix un incompliment parcial i procedirà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció en el percentatge corresponent a la despesa o inversió no justificada.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre serà de 6 mesos, a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució que convoque les ajudes. Transcorregut aquest termini sense que hi haja recaigut cap resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tal com disposa la llei esmentada, la desestimació per silenci administratiu té els únics efectes de permetre als interessats la interposició del recurs administratiu o contenciós administratiu que resulte procedent. Excepcionalment, podrà acordar-se l'ampliació d'aquests terminis en els supòsits que preveu la legislació reguladora del procediment administratiu comú.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

L'incompliment de les obligacions que s'imposen en aquestes bases, així com el falsejament, la inexactitud o l'omissió de les dades que van servir de fonament a la seua concessió, o de les que estableixen els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, donarà lloc a la pèrdua total o parcial dels beneficis obtinguts, sense perjudici d'altres responsabilitats, de manera que es procedirà, si és el cas, a la revocació de les ajudes i al reintegrament de les quantitats indegudament percebudes. D'acord amb el que preveu la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana, és un supòsit de pèrdua del dret al cobrament de la subvenció i de reintegrament d'aquesta que la subvenció siga destinada a la realització d'una activitat o al compliment d'una finalitat prohibida en el títol VI de la llei esmentada. En el cas que es justifique una despesa subvencionable inferior a l'aprovada, es considerarà que existeix un incompliment parcial i procedirà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció en el percentatge corresponent a la despesa o inversió no justificada.
Termini justificació:
des de: 21-12-2023
fins a: 17-04-2024

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

El tràmit té per objecte la presentació telemàtica de la sol·licitud d'abonament i la justificació del compliment de la concessió de l'ajuda per part de la persona beneficiària.

Termini

Termini

Una vegada publicat en el DOGV i en el portal de www.gva.es la Resolució de concessió de les ajudes convocades mitjançant l'Ordre 3/2023, de 9 de març de 2023, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, disposaran d'un termini de 3 mesos per a sol·licitar l'abonament de l'ajuda, a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. S'haurà de presentar: - la sol·licitud d'abonament (instància general que pot descarregar en “FORMULARIS”) - l'escriptura pública o el contracte privat de compravenda que acredita l'adquisició de l'habitatge sense l'aportació del qual no podrà ser abonada l'ajuda.

Documentació

Documentació

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix

El tràmit té per objecte la presentació telemàtica de documents, amb certificat digital, per a completar i/o esmenar un expedient iniciat del Programa d'ajudes per a persones joves, en la modalitat d'adquisició d'habitatge habitual i permanent en règim de propietat, del Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025, convocatòria corresponent a l'exercici 2023.

Termini

Termini

Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació haurà d'aportar-se en el termini que la Direcció General d'Habitatge i/o els Servicis Territorials hagen establit en este requeriment. En cas d'haver finalitzat el termini d'esmena d'objeccions de l'expedient d'ajudes, si s'aportara documentació per a completar o esmenar el mateix, no es tindrà en compte. Una vegada publicat en el portal de www.gva.es el llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses, per ser incompletes o per incompliment de requisits, de les ajudes per a l'adquisició d'habitatge habitual i permanent en règim de propietat per a joves, convocades mitjançant l'Orde 3/2023, de 9 de març, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, té 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació, per a aportar documentació, esmenar i/o per a formular al·legacions.

Presentació

Presentació

Presencial
Lloc a) En el registre electrònic de l'Administració o Organisme al qual es dirigisquen, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es referix l'article 2.1. de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. d) En les oficines d'assistència en matèria de registres. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en: DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - ALACANT Av. Aguilera, 1- entreplanta 03007 Alacant DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - CASTELLÓ Av. de Mar, 16 12003 Castelló DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - VALÈNCIA C/ Gregori Gea, 27 46009 València

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Recurs potestatiu de reposició contra la resolució de la Direcció General d'Habitatge de concessió d'ajudes per a adquisició d'habitatge habitual i permanent en règim de propietat, del Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025 i convocatòria corresponent a l'exercici 2023.

Termini

Termini

1 mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació o notificació.

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

El tràmit té per objecte la presentació d'escrit de renúncia per les persones beneficiàries de l'ajuda.

Termini

Termini

Les persones beneficiàries podran presentar escrit de renúncia tal com s'establix en l'art. 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques durant el termini de deu dies següents a la notificació/publicació de la resolució de concessió de l'ajuda, transcorregut el qual no s'acceptarà cap renúncia.

Documentació

Documentació

Haurà de presentar-se o aportar-se al tràmit, en cas de tramitació telemàtica, el formulari d'instància general.