Sol·licitud d'admissió i matrícula de l'alumnat en centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics per al curs 2024-2025 (Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, en els àmbits competencials de les províncies d'Alacant, Castelló i València)

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 210569
|
Codi GVA: 236
Descarregar informació
Termini obert

Des de 06-05-2024

Fins 05-09-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

1. Procés de sol·licitud d'admissió de l'alumnat en els centres públics i en els ensenyaments concertats dels centres privats de la Comunitat Valenciana que impartisquen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

2. Aportació de la documentació sobre els requisits i les circumstàncies al·legades en el procés de sol·licitud d'admissió.

3. Procés de matrícula.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
06-05-2024 al 05-09-2024
Observacions

PREFERÈNCIES EN L'ACCÉS ALS CENTRES:

La preferència d'accés als centres s'efectuarà d'acord amb l'orde de prelació següent:

1. L'alumnat procedent del mateix centre escolar.

2. L'alumnat procedent dels centres adscrits, sempre que confirme plaça.

3. L'alumnat que es trobe en situació d'acolliment familiar o en guarda amb finalitats d'adopció. Este alumnat tindrà preferència per a accedir, a elecció de la família, al centre en el qual estiguen escolaritzats els fills o filles de les famílies acollidores o altres menors a càrrec seu.

4. L'alumnat en acolliment residencial.

5. L'alumnat que haja de canviar de residència per causa de violència de gènere o de terrorisme.

6. L'alumnat que haja de canviar de residència per desnonament familiar o per altres situacions greus d'exclusió social acreditades.

7. Segons el que s'establix en l'article 85.3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, l'alumnat que curse simultàniament ensenyaments reglats de música o dansa i ensenyaments d'educació secundària tindrà prioritat per a ser admés en els centres que impartisquen ensenyaments d'educació secundària que l'Administració educativa determine. El mateix tractament s'aplicarà a l'alumnat que seguisca programes esportius d'alt rendiment, d'alt nivell o d'elit.

8. L'alumnat del centre tindrà preferència per a accedir a les places vacants oferides en el seu mateix centre quan es tracte de les places de primer curs de Batxillerat de les modalitats que el centre

tinga autoritzades per a impartir, a excepció de la modalitat d'Arts, en les seues dos vies. En el cas que el número d'alumnat que opte per accedir al primer curs de Batxillerat d'estes modalitats excedisca de les vacants del centre, es garantix un lloc escolar en un altre centre de la localitat, per a la qual cosa es respectarà l'orde de baremació

 

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Els pares/mares/tutors legals de les persones menors d'edat que vagen a cursar ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria o Batxillerat.

Les mateixes persones interessades, en cas de ser majors d'edat, quan desitgen cursar Batxillerat.

Requisits

Requisits d'edat i acadèmics exigits per la normativa vigent per al nivell educatiu i curs a què es pretenga accedir.

https://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/portada.html

Com es tramita

Procés de tramitació

CALENDARI EN EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 2024-2025

- Confirmació de plaça escolar de l'alumnat al centre d'adscripció. El document de confirmació de plaça en el centre d'adscripció (annex VI de la resolució de 25 d'abril de 2024) s'entregarà presencialment en el centre on actualment està matriculat l'alumne/a. Termini de lliurament: del 6 al 9 de maig.

- Publicació de la relació provisional d'alumnat que ha confirmat plaça escolar en el centre adscrit i d'alumnat que no ha confirmat plaça escolar en el centre adscrit: 10 de maig.

- Presentació de reclamacions a la publicació de la relació provisional d'alumnat que ha confirmat plaça escolar en el centre adscrit i d'alumnat que no ha confirmat plaça escolar en el centre adscrit: del 10 al 13 de maig.

- Publicació de la relació definitiva d'alumnat que ha confirmat plaça escolar en el centre adscrit i d'alumnat que no ha confirmat plaça escolar en el centre adscrit: 15 de maig.

- Publicació inicial de les vacants existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat, així com de la informació pública a la qual es referix l'article 18 del Decret 48/2024: 29 de maig.

- Presentació telemàtica de sol·licituds d'admissió: des de les 9.00 h. del 30 de maig fins a les 23.59 h. del 6 de juny.

- Publicació de les vacants provisionals existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat, així com de la informació pública a la qual es referix l'article 18 del Decret 48/2024: 1 de juliol.

- Resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 1 de juliol.

- Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional: des de la publicació del resultat provisional fins a les 23.59 h. del 3 de juliol.

- Publicació de les vacants definitives existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat, així com de la informació pública a la qual es referix l'article 18 del Decret 48/2024: 15 de juliol.

- Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 15 de juliol.

- Presentació telemàtica de reclamacions al resultat definitiu: contra les llistes definitives d'alumnat admés, i d'alumnat admés en un altre centre o sense lloc escolar assignat, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada, a través del Tràmit Z de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, davant la direcció territorial competent en matèria d'educació, que haurà de resoldre's en el termini d'un mes. Esta resolució posarà fi a la via administrativa.

- Termini de formalització de la matrícula telemàtica per a alumnat que ha participat en el procediment d'admissió, d'acord amb les instruccions rebudes: del 15 al 19 de juliol.

- Termini de formalització de la matrícula presencial, en cas de no haver-se formalitzat telemàticament, per a alumnat que ha participat en el procediment d'admissió: del 15 al 23 de juliol.

- L'alumnat procedent de centres adscrits que haja confirmat plaça escolar formalitzarà la matrícula presencial: del 25 al 28 de juny.

- Termini de formalització de la matrícula presencial per a cobrir les places vacants resultants, produïdes per renúncia, abandó, baixa o altres causes degudament justificades, de l'alumnat que seguisca en l'orde de puntuació en la llista d'espera: del 24 al 26 de juliol.

 

 

CALENDARI EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 2024-2025

- Confirmació de plaça escolar de l'alumnat al centre d'adscripció. El document de confirmació s'entrega en el centre on actualment està matriculat l'alumne/a. Termini de lliurament: del 6 al 9 de maig.

- Publicació de la relació provisional d'alumnat que ha confirmat plaça escolar en el centre adscrit i d'alumnat que no ha confirmat plaça escolar en el centre adscrit: 10 de maig.

- Presentació de reclamacions a la publicació de la relació provisional d'alumnat que ha confirmat plaça escolar en el centre adscrit i d'alumnat que no ha confirmat plaça escolar en el centre adscrit: del 10 al 13 de maig.

- Publicació de la relació definitiva d'alumnat que ha confirmat plaça escolar en el centre adscrit i d'alumnat que no ha confirmat plaça escolar en el centre adscrit: 15 de maig.

- Publicació inicial de les vacants existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat, així com de la informació pública a la qual es referix l'article 18 del Decret 48/2024: 3 de juny.

- Presentació telemàtica de sol·licituds d'admissió: des de les 9.00 h. del 4 de juny fins a les 23.59 h. del 10 de juny.

- Publicació de les vacants provisionals existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat, així com de la informació pública a la qual es referix l'article 18 del Decret 48/2024: 11 de juliol.

- Resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 11 de juliol.

- Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional: des de la publicació de resultat provisional fins a les 23.59 h. del 15 de juliol.

- Publicació de vacants definitives existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat, així com de la informació pública a la qual es referix l'article 18 del Decret 48/2024: 22 de juliol.

- Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 22 de juliol.

- Presentació telemàtica de reclamacions al resultat definitiu: contra les llistes definitives d'alumnat admés, i d'alumnat admés en un altre centre o sense lloc escolar assignat, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada, a través del Tràmit Z de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, davant la direcció territorial competent en matèria d'educació, que haurà de resoldre's en el termini d'un mes. Esta resolució posarà fi a la via administrativa.

- Termini de formalització de la matrícula telemàtica, per a alumnat que ha participat en el procediment d'admissió, d'acord amb les instruccions rebudes: del 22 al 25 de juliol.

- Termini de formalització de la matrícula presencial, en cas de no haver-se formalitzat telemàticament, per a alumnat que ha participat en el procediment d'admissió: del 22 al 26 de juliol.

- L'alumnat procedent de centres adscrits que haja confirmat plaça escolar formalitzarà la matrícula presencial: del 25 al 28 de juny.

- Termini de formalització de la matrícula presencial per a cobrir les places vacants resultants, produïdes per renúncia, abandó, baixa o altres causes degudament justificades, de l'alumnat que seguisca en l'orde de puntuació en la llista d'espera: del 29 al 31 de juliol.

 

CALENDARI EN BATXILLERAT 2024-2025

- Publicació inicial de les vacants existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat, així com de la informació pública a què es referix l'article 18 del Decret 48/2024: 3 de juny.

- Presentació telemàtica de sol·licituds d'admissió: des de les 9.00 h. del 4 de juny fins a les 23.59 h. del 10 de juny.

- Publicació de les vacants provisionals existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat, així com de la informació pública a la qual es referix l'article 18 del Decret 48/2024: 16 de juliol.

- Resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 16 de juliol.

- Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional: des de la publicació de resultat provisional fins a les 23.59 h. del 18 de juliol.

- Publicació de les vacants definitives existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat, així com de la informació pública a la qual es referix l'article 18 del Decret 48/2024: 25 de juliol.

- Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 25 de juliol.

- Presentació telemàtica de reclamacions al resultat definitiu: contra les llistes definitives d'alumnat admés, i d'alumnat admés en un altre centre o sense lloc escolar assignat, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada, a través del Tràmit Z de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, davant la direcció territorial competent en matèria d'educació, que haurà de resoldre's en el termini d'un mes. Esta resolució posarà fi a la via administrativa.

- Termini de formalització de la matrícula telemàtica per a alumnat que ha participat en el procediment d'admissió: del 25 al 30 de juliol.

- Termini de formalització de la matrícula presencial, en cas de no haver-se formalitzat telemàticament, per a alumnat que ha participat en el procediment d'admissió: del 25 al 31 de juliol.

- Termini de formalització de la matrícula presencial per a cobrir les places vacants resultants, produïdes per renúncia, abandó, baixa o altres causes degudament justificades, de l'alumnat que seguisca en l'orde de puntuació en la llista d'espera: del 2 al 5 de setembre.

 

CALENDARI EN CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL O EN UNITATS ESPECÍFIQUES EN CENTRES ORDINARIS:

- Lliurament de la sol·licitud (annex XII i XIII respectivament) de manera presencial en el centre de primera opció: entre el 30 de maig i el 6 de juny.

Criteris de valoració

Criteris per a la valoració de les sol·licituds de lloc escolar:

Segons el Decret 48/2024, de 23 d'abril, del Consell, els criteris per a la valoració de les sol·licituds d'admissió són:

 

GERMANS O GERMANES

1. S'adjudicaran 15 punts per cadascun dels germans i germanes matriculats en el centre sol·licitat. El mateix tractament s'aplicarà a qualsevol altra persona integrant de la família per acolliment familiar o guarda amb finalitats d'adopció.

2. Igualment s'assignarà la mateixa puntuació si en la unitat familiar convivent en el mateix domicili existix alumnat en situació d'acolliment familiar o en guarda amb finalitats d'adopció matriculat en el centre sol·licitat.

3. Així mateix, a l'efecte d'este article, tindran la consideració de germans o germanes les persones que, no compartint progenitors, residisquen en el mateix domicili i formen part de la mateixa unitat familiar, existint entre els progenitors de tots dos vincle matrimonial o unió de fet formalitzada legalment.

 

PROXIMITAT DEL DOMICILI ON RESIDISCA L'ALUMNAT O DEL LLOC DE TREBALL D'ALGUN DELS SEUS REPRESENTANTS LEGALS.

a) Alumnat el domicili familiar del qual o laboral es trobe en l'àrea d'influència del centre: 10 punts.

b) Alumnat el domicili familiar del qual o laboral es trobe en les àrees limítrofes a l'àrea d'influència del centre: 5 punts.

 

 

RENDA PER CÀPITA DE LA UNITAT FAMILIAR (SENSE SER BENEFICIARI/A DE LA RVI) D'ACORD AMB L'IPREM, CORRESPONENT A 14 PAGUES.

a) Renda anual per càpita igual o inferior a la mitat de l'IPREM: 7 punts.

b) Renda anual per càpita superior a la mitat de l'IPREM i inferior o igual a l'IPREM: 6 punts.

c) Renda anual per càpita superior a l'IPREM i inferior o igual al resultat de multiplicar l'IPREM per 1,5: 5 punts.

d) Renda anual per càpita superior al resultat de multiplicar l'IPREM per 1,5 i inferior o igual al resultat de multiplicar l'IPREM per 2: 4 punts.

 

CONDICIÓ DE PERSONA DESTINATÀRIA DE LA RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ (RVI).

La condició de persona destinatària de la renda valenciana d'inclusió es valorarà amb 7 punts.

 

REPRESENTANTS LEGALS DE L'ALUMNAT TREBALLADORS EN EL CENTRE.

La circumstància que un o tots dos representants legals de l'alumnat siguen treballadors en actiu en el centre docent es valorarà amb 7 punts.

 

CONDICIÓ LEGAL DE FAMÍLIA NOMBROSA.

Especial: 7 punts.

General: 5 punts.

 

ALUMNAT NASCUT DE PART MÚLTIPLE.

L'alumnat nascut de part múltiple es valorarà adjudicant 1 punt addicional a la sol·licitud d'admissió per cada germà o germana nascut en el mateix part.

Sempre que ho sol·liciten els representants legals de l'alumnat menor edat, les sol·licituds de l'alumnat nascut de part múltiple podran agrupar-se per al seu tractament com una sol·licitud.

 

FAMÍLIA MONOPARENTAL.

Especial: 7 punts.

General: 5 punts.

 

DISCAPACITAT.

Discapacitat de l'alumne o l'alumna:

Igual o superior al 65%: 7 punts.

Entre el 33% i el 64%: 4 punts.

Discapacitat dels pares, mares, tutors, germans o germanes de l'alumne o l'alumna:

Igual o superior al 65%: 5 punts.

Entre el 33% i el 64%: 3 punts.

 

GERMANS O GERMANES SI SE SOL·LICITA LLOC ESCOLAR PER PRIMERA VEGADA EN LA COMUNITAT VALENCIANA O PER CANVI DE LOCALITAT DE RESIDÈNCIA:

Per cada un dels germans o germanes o altres xiquets, xiquetes o adolescents integrants de la família d’acolliment o guardadora amb finalitats d’adopció, que sol·liciten lloc escolar per primera vegada en la Comunitat Valenciana o canvien de localitat de residència: 15 punts.

 

SIMULTANEÏTAT AMB ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA O DE DANSA.

A alumnat que curse simultàniament ensenyaments reglats de música o de dansa i ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria o Batxillerat, i que no sol·licite, o bé no li corresponga, l’admissió en base al criteri de preferència: 2 punts.

 

CONDICIÓ D'ESPORTISTA D'ELIT, D'ALT NIVELL O D'ALT RENDIMENT, AIXÍ COM EL PERSONAL TÈCNIC, ENTRENADOR, ARBITRAL I JUTGE D'ELIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

Alumnat que acredite la condició d’esportista d’elit, d’alt nivell o d’alt rendiment, així com el personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana, i que no sol·licite, o bé no li corresponga, l’admissió en base al criteri de preferència: 2 punts.

 

CIRCUMSTÀNCIES ESPECÍFIQUES.

Cada centre podrà assignar 1 punt a l'alumnat en qui concórrega la circumstància específica determinada pel consell escolar dels centres públics o per la titularitat dels centres privats concertats.

 

ACCÉS A BATXILLERAT

Per a accedir als ensenyaments de Batxillerat es valorarà l'expedient acadèmic. A este efecte, es computarà la nota mitjana obtinguda en ESO o en un cicle formatiu de grau mitjà.

 

DESEMPATS

D'acord amb el que s'establix en l'article 38 del Decret 48/2024 els empats que, si és el cas, es produïsquen, es dirimiran aplicant successivament la major puntuació obtinguda en els criteris segons l'orde indicat. En les situacions d'empat que es produïsquen després d'aplicar els criteris indicats en l'apartat anterior, l'ordenació de les sol·licituds afectades es farà per sorteig públic, d'acord amb el procediment que establisca la conselleria competent en matèria d'educació.

 

 

 

 

 

Òrgans de tramitació
Centre educatiu d'elecció Consell Escolar Municipal o de Districte Direcció Territorial d'Educació, Universitats i Ocupació Direcció General de Centres Docents

Sol·licitud

Termini
Des de 06-05-2024 a 05-09-2024

PROCÉS D'ADMISSIÓ PER AL CURS 2024-2025 (DOGV núm. 9837, de 26/04/2024)

 

a) CONFIRMACIÓ DE PLAÇA ESCOLAR: per a alumnat adscrit a centres d'Educació Infantil o Primària i per a l'alumnat adscrit a centres d'Educació Secundària Obligatòria. El document de confirmació s'entrega en el centre on actualment està matriculat l'alumne/a. Termini de presentació: del 6 al 9 de maig de 2024.

 

b) PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE SOL·LICITUDS D'ADMISSIÓ:

- Educació infantil i educació primària: des de les 09.00 h. del 30 de maig fins a les 23.59 h. del 06 de juny.

- ESO i batxillerat: des de les 09.00 h del 4 de juny fins a les 23.59 h del 10 de juny.

- Centres d'Educació Especial (CEE) i Unitats Específiques en Centres Ordinaris (UECO): des de les 09:00h del 30 de maig a les 23.59 del 06 de juny.

 

c) TERMINI DE FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA TELEMÀTICA PER A L'ALUMNAT QUE HA PARTICIPAT EN ADMISSIÓ:

- Educació infantil i educació primària: del 15 al 19 de juliol.

- ESO: del 22 al 25 de juliol.

- Batxillerat: del 25 al 30 de juliol.

 

d) TERMINI DE FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA PRESENCIAL (EN EL CAS DE NO HAVER-SE FORMALITZAT TELEMÀTICAMENT) PER A L'ALUMNAT QUE HA PARTICIPAT EN EL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

- Educació infantil i educació primària: del 15 al 23 de juliol.

- ESO: del 22 al 26 de juliol.

- Batxillerat: del 25 al 31 de juliol.

 

e) NOMÉS PER A L'ALUMNAT QUE PASSADA ENTRE CENTRES ADSCRITS, que no haja sol·licitat plaça en un altre centre en el procés d'admissió, es formalitzarà la matrícula de manera presencial:

- Educació infantil i educació primària: del 25 al 28 de juny.

- ESO: del 25 al 28 de juny.

 

f) TERMINI DE FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA PRESENCIAL PER A COBRIR LES PLACES VACANTS RESULTANTS, PRODUÏDES PER RENÚNCIA, ABANDÓ, BAIXA O ALTRES CAUSES DEGUDAMENT JUSTIFICADES, DE L'ALUMNAT QUE SEGUISCA EN L'ORDE DE PUNTUACIÓ DE LA LLISTA D'ESPERA:

- Educació infantil i educació primària: del 24 al 26 de juliol.

- ESO: del 29 al 31 de juliol.

- Batxillerat: del 2 al 5 de setembre.

 

 

 

Documentació
Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud que contindrà una declaració responsable sobre les circumstàncies al·legades per a l'admissió, que hauran de reunir-se en el moment de presentació de la sol·licitud de plaça. En el moment de formalització de la matrícula s'hauran d'aportar...
Saber més
Taxa o pagament

No hi ha taxes per a la matrícula d'educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria.

Només per a l'alumnat de batxillerat haurà de ser abonada la taxa per servicis administratius derivats de l'activitat acadèmica de nivell no universitari.

 

 

Forma de presentació
Presencial

Segons l'apartat octau de la Resolució de 25 d'abril del 2024, la participació en el procés d'admissió es realitzarà, exclusivament, de manera telemàtica mitjançant el procediment descrit en l'apartat octau d'esta resolució, amb les excepcions referides als Centres d'Educació especial (CEE) i a les Unitats Específiques en Centres Ordinaris (UECO).

Així, els centres educatius en els quals es podrà sol·licitar plaça mitjançant el procediment telemàtic regulat en esta resolució són:

– Centres que impartisquen primer cicle d'Educació Infantil, de titularitat de la Generalitat Valenciana.

– Centres que impartisquen segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, de titularitat pública i de titularitat privada per als ensenyaments que tinguen concertades.

Respecte als Centres d'Educació Especial (CEE) i a les Unitats Específiques en Centres Ordinaris (UECO), segons establix el punt 9 de l'apartat 7 de la citada resolució, el procés d'admissió es realitzarà de manera no telemàtica, a través de l'emplenament i tràmit en paper dels annexos XII i XIII, respectivament, que seran entregats en el centre a sol·licitar.

 

 

 

 

Resolució

Òrgans resolució
Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport Direcció General de Centres Docents
Sancions
D'acord amb el que es preveu en l'article 39 de l'Orde 8/2024, després de la publicació dels resultats provisionals i definitius, l'adreça dels centres públics, la titularitat dels centres privats concertats, les comissions d'escolarització i la Inspecció d'Educació estan facultats per a recaptar...
Saber més