Ajudes per a la modernització d'empreses, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 2986252
|
Codi GVA: 24168
Descarregar informació
Termini obert

Des de 18-05-2023

Fins 30-06-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Concessió d'ajudes per a la modernització d'empreses privades de transport de viatgers prestadores de serveis de transport per carretera i d'empreses privades que intervenen en el transport de mercaderies per carretera, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
18-05-2023 al 30-06-2024
EsmenaTermini obert
29-01-2024
Observacions

Les sol·licituds seran ateses per rigorós ordre de presentació, fins a l'esgotament dels fons.

 

En cas d'esgotament del pressupost assignat, i sempre que no haguera expirat la vigència dels programes, podran continuar registrant-se sol·licituds en llista de reserva provisional, que seran ateses per rigorós ordre d'entrada, supeditades al fet que es produïsquen desestimacions o renúncies de les sol·licituds d'ajuda prèvies que pogueren alliberar pressupost o bé s'incorpore nou pressupost a la convocatòria. En cap cas, la presentació d'una sol·licitud a la llista de reserva provisional generarà cap dret per a la persona sol·licitant, fins que no es valide la sol·licitud.

Normativa

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Persones físiques o jurídiques privades que tinguen la condició de PYME que siguen titulars d'alguna de les següents autoritzacions en vigor a data de sol·licitud de les ajudes:

 

1r Una autorització de transport públic de mercaderies habilitant per a fer transport amb vehicles o conjunts de vehicles de més de 3,5 tn. de massa màxima, identificada amb la clau MDPE.

2n Una autorització de transport públic discrecional de viatgers amb autobús, identificada amb la clau VDE.

3r Una autorització de transport públic de mercaderies, habilitant per a fer transport amb vehicles de fins a 3,5 tn de massa màxima, identificada amb la clau MDLE.

4t Una autorització d'operador de transport habilitant per a mitjançar en la contractació de transports públics de mercaderies, identificades registralment amb la clau OT.

També poden sol·licitar l'ajuda les persones jurídiques privades que tinguen la condició de PYME que a la data de sol·licitud de l'ajuda presten servei públic de transport urbà amb autobús i estigueren exemptes de l'obtenció d'alguna de les autoritzacions anteriors o les persones que intervinguen en el procés de transport de mercaderies com a carregador/descarregador o expedidor/receptor, tal com es reflecteix en la Llei 16/1987, de 30 de juliol, en el document de control i en el ADR.

Requisits

Cada persona destinatària última podrà triar fins a un màxim de dues solucions de modernització d'entre les establides com a elegibles en l'annex I de l'Ordre 4/2023 per a la seua grandària i tipus d'activitat.

Podran ser destinatàries últimes de les ajudes:

-Les persones físiques o jurídiques privades que tinguen la condició de PIME que siguen titulars d'alguna autorització de transport definides en l'article 4 de l'Ordre 4/2023. L'autorització haurà d'estar en vigor a data de sol·licitud de l'ajuda.

-Les jurídiques privades que tinguen la condició de PIME que a data de sol·licitud de l'ajuda presten el servei públic de transport urbà amb autobús, i estigueren exemptes de l'obtenció d'alguna de les autoritzacions incloses en el punt anterior.

-Les persones físiques o jurídiques  que intervinguen en el procés de transport de mercaderies com a carregador/descarregador o expedidor/receptor, tal com es reflecteix en la Llei 16/1987, de 30 de juliol, en el document de control i en el ADR. ÚNICAMENT els qui siguen persones físiques podran realitzar el tràmit presencial.

Per a ser destinatària última de les ajudes s'hauran de complir, a més, els següents requisits:

-Tindre la seua residència fiscal en la Comunitat Valenciana.

-Formalitzar els corresponents Acords de Prestació de Solucions de Modernització amb els Proveïdors de Solucions de Modernització Adherits.

-Només s'admetran actuacions, per part de les persones destinatàries últimes de les ajudes, iniciades amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l'ajuda. En aquest context, s'entendrà com a data d'inici d'actuacions la data de la signatura del contracte entre el destinatari últim i el Proveïdor de Solucions de Modernització.

No podran ser persones destinatàries últimes de les ajudes:

a) Les empreses que es troben en situació de crisi, conforme a la definició que a aquest efecte es realitza en el Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L187/1, 26.06.2014).

b) Les persones o entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies enumerades en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

c) Les empreses que es troben subjectes a una ordre de recuperació pendent sobre qualsevol ajuda o subvenció que els haguera sigut atorgada amb anterioritat, bé per haver-se declarat ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior, bé per qualsevol tipus d'incompliment de les obligacions que li vingueren atribuïdes en la concessió.

d) Les empreses o entitats de titularitat pública que siguen prestadores del servei de transport públic urbà

Com es tramita

Procés de tramitació
1. PRESENTACIÓ de MANERA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida en el termini establit en la convocatòria. 2. PRESENTACIÓ de MANERA PRESENCIAL EXCLUSIVAMENT per a persones físiques que intervinguen en el procés de transport de mercaderies com a carregador/descarregador...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 18-05-2023 a 30-06-2024

El termini per a presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir del 18 de maig de 2023 i quedarà obert fins a l'extinció del programa el 30 de juny de 2024. (DOGV núm. 9597, de 17-05-2023 )

Documentació
DOCUMENTACIÓ TRAMITE TELEMÀTIC a) Fotocòpia del DNI, NIE o targeta d'identificació fiscal on conste el NIF. Document obligatori. b) En el cas que la persona interessada tramite el procediment mitjançant representant, la representació haurà d'acreditar-se conforme al que s'estableix en l'article 5...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. En virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, les persones empleades publiques estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per als tràmits i les actuacions que realitzen per raó de la seua condició de persona empleada...
Saber més
Presencial

D'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, per als qui no estiguen obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques, les sol·licituds i documentació complementària que els interessats dirigisquen als òrgans de les Administracions Públiques podran presentar-se:

 

a) En el registre electrònic de l'Administració o Organisme al qual es dirigisquen, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1. de l'esmentada Llei.

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

d) En les oficines d'assistència en matèria de registres.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

Saber més

Esmena

Termini
Des de 29-01-2024

10 dies hàbils

Descripció

Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació vigent de procediment administratiu comú, o no s'acompanye la documentació que resulte exigible, es requerirà a l'interessat perquè esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho...

Saber més
Documentació
S'indica en el requeriment rebut
Forma de presentació
Telemàtica
1. En virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, les persones empleades publiques estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per als tràmits i les actuacions que realitzen per raó de la seua condició de persona empleada...
Saber més
Presencial
Per a persones físiques que intervinguen en el procés de transport de mercaderies com a carregador/descarregador o expedidor/receptor, i que, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, no estiguen obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques.

Resolució

Termini màxim
RESOLUCIÓ - Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà informe on farà constar que es compleixen els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes i formularà la proposta de concessió a l'òrgan competent per a resoldre. - La competència per a resoldre sobre les sol·licituds...
Saber més
Quantia i cobrament
-La quantia de les ajudes vindrà determinada en funció de la categoria que sol·liciten les persones destinatàries últimes de l'ajuda atés el nombre de treballadors i el tipus d'autorització que ostenten, segons el que s'estableix en l'annex I de l'Ordre 4/2023 - Els Proveïdors de Solucions, una...
Saber més
Obligacions
a) Complir l'objectiu que fonamenta la concessió de la subvenció. b) Justificar el compliment dels requisits i condicions, presentant la documentació requerida d'acord amb l'activitat o activitats per a les quals se sol·licite ajuda. c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació a efectuar per...
Saber més
Observacions

- La resolució posarà fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que la va dictar en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del...

Saber més