Detall de Procediment

Línia de Finançament Bonificat IVF Entitats Socials

Codi SIA: 2987732
Codi GUC: 24178
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES IVF
Termini de sol·licitud: TANCAT
(19-04-2023
31-10-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Línia de finançament dirigit a finançar les necessitats operatives de fons d'un conjunt ampli d'entitats socials, anticipant els drets de crèdit derivats d'accions concertades i de subvencions atorgades per la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2023. Aquest producte financer contempla cinc modalitats: A) Diversitat funcional: Dirigida a entitats d'iniciativa social que siguen titulars de centres d'atenció social a persones amb discapacitat o diversitat funcional i que, durant l'exercici 2023, o bé formalitzen un concert social o bé prorroguen un ja preexistent, a fi de prestar serveis d'atenció a persones amb diversitat funcional. B) Infància, adolescència i persones en situació de risc d'exclusió social: Dirigida a entitats d'iniciativa social que: a)Actuen en l'àmbit de la infància i l'adolescència, o presten serveis a col·lectius vulnerables amb el risc d'exclusió social b)En 2023 desenvolupen actuacions per a les quals l'Administració haja resolt la concessió d'un concert social convocat a l'empara de resolucions aprovades a aquest efecte per la *VICIPI, i publicades en el DOGV. C)Majors: Dirigida a entitats d'iniciativa social que siguen titulars de centres d'atenció social a persones majors dependents, i que, durant l'exercici 2023, o bé formalitzen un concert social, o bé prorroguen un ja preexistent, a fi de prestar serveis d'atenció a persones majors dependents. D)Inversió per a la construcció, equipament i adequació d'infraestructures de serveis socials: Dirigida a entitats a les quals se'ls haja concedit subvencions per la Direcció d'Infraestructures de Serveis Socials de la *VICIPI en 2023 per a projectes d'inversió en matèria d'equipament, vehicles adaptats, redacció de projectes i obres en l'àmbit de la Igualtat i Polítiques Inclusives. E) Organitzacions sindicals i empresarials: Dirigida a entitats empresarials representatives en la Comunitat Valenciana que hagen sigut beneficiàries en 2023 d'alguna de les ajudes descrites en l'apartat 6 de l'article segon de la Convocatòria.

Observacions

* Consultar bases completes de la convocatòria

Requisits

Els beneficiaris han de complir els següents requisits, entre altres: • Tindre, almenys, un establiment, sucursal de producció, o sucursal de desenvolupament d'activitat radicat en la Comunitat Valenciana • Estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social. • No estar en situació d'empresa en crisi.

Qui pot sol·licitar-ho?

Entitats socials que operen en la Comunitat Valenciana

Termini

Les sol·licituds podran presentar-se des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Es podran presentar sol·licituds fins al 31 d'octubre de 2023 o fins que s'esgote el pressupost indicat en la convocatòria.

Documentació

Documentació genèrica: (caldrà completar-la amb la documentació específica atesa la modalitat a la qual s'acull) - Imprés de sol·licitud - Còpia del DNI, passaport o targeta de residència del representant legal de l'entitat, juntament amb la fotocòpia de l'escriptura d'apoderament. A més s'incorporarà escriptura de titularitat real i escriptura de constitució de l'entitat. - Si forma part d'un grup s'identificarà les empreses del grup en un organigrama que inclourà els percentatges de participació en cada societat. - En cas que el domicili de l'entitat que sol·licita el finançament estiga situat fora de la Comunitat Valenciana, s'aportarà documentació acreditativa que l'empresa compta amb un establiment de desenvolupament d'activitat en territori valencià. - Comptes anuals depositats en el Registre corresponent als exercicis 2020 i 2021, així com comptes anuals formulats relatives a l'exercici 2022, o avanç d'aquestes. Si a l'entitat forma part d'un grup d'empreses, definit conforme a l'article 42 del Codi de Comerç, obligat a elaborar estats financers consolidats, haurà d'adjuntar també els comptes anuals consolidats del grup corresponents als exercicis 2020 i 2021, així com els comptes anuals formulats relatives a l'exercici 2022, o avanç d'aquestes. - Informe actualitzat de riscos emés per la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (*CIRBE) - Distribució per any de venciment de les obligacions financeres, incloses aquelles que resulten de préstecs atorgats per les Administracions Públiques en el marc de la seua activitat de promoció econòmica. - Certificat de titularitat de compte bancari. - Declaració d'ajudes rebudes. Documentació específica: 1) Modalitats A (Diversitat funcional), B (Infància, adolescència i persones en situació de risc d'exclusió social) i C (Majors) - Declaració responsable signada en la qual es manifeste, entre altres extrems, que l'entitat és titular de l'acció concertada per a l'any 2023 i compleix els requisits exigits en les convocatòries d'acció concertada, per a prestar els serveis socials objecte de les convocatòries, en els centres i places per als quals sol·licita la bestreta a l'IVF. - Acreditació que l'entitat és beneficiària de l'acció concertada en 2023 mitjançant la fotocòpia del document administratiu de formalització del concert social i, en el seu cas, de la seua pròrroga. - Relació detallada de les nòmines corresponents a l'exercici 2022, detallant com a mínim per a cada treballador: nom, mes, import brut, import net satisfet i data de pagament. - Relació de factures i justificants de pagament, d'aquells serveis recurrents prestats i facturats per autònoms. - Autoliquidació i justificant de pagament del Model 111. Retencions i ingressos a compte. Rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de Renda, relatiu als quatre trimestres de 2022. - Rebut de liquidació de cotitzacions (RLC), amb el corresponent justificant de pagament, relatiu als dotze mesos de 2022. - Factures acreditatives del consum de telefonia, energia elèctrica, gas i aigua relatives a l'exercici 2022. - Detall dels centres per als quals se sol·licita la bestreta de prestacions 2) Modalitat D (Inversió per a la construcció, equipament i adequació d'infraestructures de serveis socials) - Declaració responsable signada en la qual es manifeste, entre altres extrems, que l'entitat és titular d'una subvenció per a l'execució d'inversions, a l'empara de la convocatòria en vigor a la data de la sol·licitud, i està en disposició d'executar en termini el projecte presentat a la CIPI i de complir els requisits exigits en la convocatòria. - Identificació del DOGV en el qual la sol·licitant figure com a beneficiària de la subvenció. - Fotocòpia del pressupost detallat del projecte presentat a la VICIPI, que haurà de contindre la identificació individual de cada element, preu unitari, unitats, preu total amb IVA i sense IVA, així com la identificació del proveïdor o contractista. - Fotocòpia de la sol·licitud tramitada davant la VICIPI per a l'atorgament de la subvenció. 3) Modalitat E. Organitzacions sindicals i empresarials - Declaració responsable signada en la qual es manifeste, entre altres extrems, que l'entitat és beneficiària de la subvenció a anticipar i compleix els requisits exigits per a ser beneficiari. - Resolució d'adjudicació de la subvenció per l'òrgan competent. - Relació detallada de les nòmines corresponents a l'exercici 2022, detallant com a mínim per a cada treballador: nom, mes, import brut, import net satisfet i data de pagament. - Relació de factures i justificants de pagament, d'aquells serveis recurrents prestats i facturats per autònoms. - Autoliquidació i justificant de pagament del Model 111. Retencions i ingressos a compte. Rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de Renda, relatiu als quatre trimestres de 2022. - Rebut de liquidació de cotitzacions (RLC), amb el corresponent justificant de pagament, relatiu als dotze mesos de 2022. - Factures acreditatives del consum de telefonia, energia elèctrica, gas i aigua relatives a l'exercici 2022.

Presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

No