Detall de Procediment

Autorització de LÍNIES d'energia elèctrica d'alta tensió TITULARITAT de PARTICULARS. Nova instal·lació (alta), modificació, canvi de titularitat i tancament o desmantellament (baixa). Energia.

Codi SIA: 211069
Codi GUC: 2455
Organisme: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Possibilitar la presentació, davant el Servei Territorial competent en matèria d'Energia de la Generalitat Valenciana, de la SOL·LICITUD d'AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA: - Prèvia i de construcció i d'explotació (ALTA); - O prèvia i de construcció i d'explotació de la MODIFICACIÓ; - O de CANVI DE TITULARITAT; - O de TANCAMENT O DESMANTELLAMENT (BAIXA); d'una de les següents LÍNIES d'energia elèctrica d'alta tensió de TITULARITAT de PARTICULARS la ubicació de la qual no excedisca de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana: - Línies d'alta tensió de connexió de consumidors a xarxes de transport o distribució. - Línies directes d'alta tensió entre productors i consumidors. - Escomeses d'alta tensió. * IMPORTANT: - Les persones interessades no han de presentar els expedients d'evacuació en procediment a part del dels grups generadors. - En el cas de línies elèctriques d'alta tensió de titularitat de particulars NO SUBJECTES al règim d'AUTORITZACIÓ administrativa prèvia (que són les que no afecten tercers, ni es pot obrir el seu ús a aquests), no ha de realitzar-se el present tràmit, sinó el tràmit específic existent per a elles l'enllaç directe al qual està disponible en l'apartat "Enllaços". - Així mateix, existeix un altre tràmit específic per als casos en què el titular de la línia no siga un particular, sinó una EMPRESA de transport i distribució d'energia elèctrica (vegeu en l'apartat "Enllaços").

Observacions

1) La INFORMACIÓ SOBRE DUBTES, CONSULTES o EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'ofereix ÚNICAMENT mitjançant una CITA PRÈVIA amb el personal tècnic i/o administratiu del corresponent SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES, que es pot sol·licitar a través de l'apartat "Cita prèvia" de la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'energia (vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). 2) Incidències INFORMÀTIQUES (només errors o problemes de caràcter informàtic) - Disposeu d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents - Si a pesar d'això continueu necessitant ajuda informàtica, envieu un correu electrònic a: generalitat_en_red@gva.es * IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per cap altre tipus de qüestions o problemes. En el correu electrònic que envieu a aquesta adreça cal indicar: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, adreça electrònica i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com la descripció del problema que s'haja produït.

Interessats

La persona titular de la línia, o el seu representant. * IMPORTANT: Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Normativa del procediment

 • Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric (BOE núm. 310, de 27/12/2013).
 • Reial decret llei 9/2013, de 12 de juliol, pel qual s'adopten mesures urgents per a garantir l'estabilitat financera del sistema elèctric (BOE núm. 167, de 13/07/2013).
 • Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23 (BOE núm. 139, de 09/06/2014).
 • Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i subministrament i els procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica (BOE núm. 310, de 27/12/2000).
 • Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09 (BOE núm. 68, de 19/03/2008).
 • Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat (DOGV núm. 4999, de 05/05/2005).
 • Llei 2/2012, de 14 de juny, de la Generalitat, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i petites i mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6800, de 20/06/2012).
 • Vegeu Decret 88/2005, de 29 d'abril
 • Vegeu Reial decret 223/2008, 15 de febrer
 • Vegeu Reial decret 337/2014, de 9 de maig
 • Vegeu Llei 24/2013, de 26 de desembre
 • Vegeu Llei 2/2002, de 14 de juny
 • Vegeu Reial decret llei 9/2013, de 12 de juliol
 • Vegeu Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre

Termini

Durant tot l'any, però sempre ABANS: - DE LA construcció I DE l'explotació de la nova línia d'energia elèctrica d'alta tensió titularitat de particulars (alta), o de la seua modificació; - O DEL canvi de titularitat de la línia; - O DEL tancament o desmantellament (baixa) de la línia.

Documentació

* IMPORTANT: - La documentació exigida en cada cas ha de presentar-se en DUES FASES (aquelles en què es divideix el procediment d'autorització: 1a i 2a , que es descriuen en l'apartat "Com es tramita? Passos" d'aquest tràmit). - En cas de tramitació presencial, de tota la documentació preceptiva a aportar amb la sol·licitud en format paper han de presentar-se, a més, les còpies que siguen necessàries en suport informàtic (s'indiquen amb el símbol @ els documents susceptibles de presentació en suport electrònic). - En cas de tramitació telemàtica (obligatòria o voluntària, segons corresponga a la persona sol·licitant): . La documentació corresponent a la 1a FASE ha de presentar-se a través del tràmit telemàtic del present tràmit de la Guia Prop (al qual s'accedeix fent clic bé en l'enllaç directe indicat en l'apartat "Com es tramita telemàticament?", o bé en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" que figura en color roig a l'inici del tràmit). . La documentació requerida en la 2a FASE ha de presentar-se utilitzant el tràmit telemàtic de "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana". (Vegeu enllaç directe a eixe tràmit en l'apartat "Enllaços"). Si la sol·licitud d'autorització administrativa de construcció no es presenta en la 1a fase, sinó posteriorment, també ha d'utilitzar-se per a això aquest tràmit d'aportació de documentació. A) Documentació a presentar, tant en cas d'ALTA (nova línia), com en cas de MODIFICACIÓ - En la 1a FASE DEL PROCEDIMENT: 1. SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PRÈVIA I DE CONSTRUCCIÓ de la línia o de la seua modificació, deguda i completament emplenada i signada per la persona titular de la línia o el seu representant (segons model normalitzat SUCTATTP, disponible com a imprés associat a aquest tràmit). 2. Justificant del pagament de la TAXA corresponent (pagament que pot realitzar-se telemàtica o presencialment). 3. AVANTPROJECTE de la línia signat per tècnic titulat competent i visat pel col·legi oficial corresponent, en el seu cas. @ 4. PROJECTE de la línia signat per tècnic titulat competent i visat pel col·legi oficial corresponent, en el seu cas. @ 5. Declaració responsable del tècnic projectista, en cas que l'avantprojecte o projecte no dispose de visat del col·legi oficial corresponent (segons model normalitzat DECRESTE, inclòs com a imprés associat a aquest tràmit). 6. Declaració responsable de la persona tècnica competent projectista (segons model normalitzat DECRESTP, que figura com a imprés associat a aquest tràmit), a presentar només en cas que se sol·licite també l'aprovació del projecte (article 53.1.b) de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric). 7. SEPARATES TÈCNIQUES del projecte d'execució que siguen d'interés per a les Administracions Públiques, organismes i, en el seu cas, empreses de servei públic o empreses d'interés general amb béns o serveis al seu càrrec, afectades per la instal·lació. @ 8. INFORMES FAVORABLES de les diferents Administracions Públiques, organismes o, en el seu cas, empreses de servei públic o empreses d'interés general amb béns o drets al seu càrrec afectats per la línia, en el seu cas. 9. Si escau, declaració responsable relativa a la presentació d'informes favorables d'Administracions Públiques, organismes o empreses de servei públic o d'interés general, així com, en el seu cas, conformitat amb el condicionat (d'acord amb l'últim paràgraf de l'article 9.4, l'article 11.2.c) o l'article 17 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat). Aquesta declaració es presentarà segons model normalitzat DEREINFA, inclòs com a imprés associat a aquest tràmit. 10. Relació de béns i drets afectats, en el seu cas. @ 11. Informe emés per l'òrgan ambiental (en cas d'haver-se sol·licitat), en el qual es determine l'amplitud i el nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental, així com la relació d'organismes i interessats afectats que cal tindre en compte en el procediment d'informació pública i consulta del projecte presentat. 12. FULLA RESUM de la línia o de la seua modificació, signada pel tècnic projectista i pel seu titular (segons model normalitzat FULRESUB, disponible com a imprés associat a aquest tràmit). 13. Estudi d'impacte ambiental que incloga el seu document de síntesi, en el seu cas. @ 14. Plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals, en el seu cas. @ 15. Estudi d'integració paisatgística, en el seu cas. @ (NOTA: en els plans presentats en format electrònic, s'indicarà en el seu caixetí el format del paper sobre el qual s'han d'imprimir, i s'inclourà, al seu torn, una escala graduada en el mateix). - En la 2a FASE DEL PROCEDIMENT: 1. SOL·LICITUD d'AUTORITZACIÓ d'EXPLOTACIÓ de la nova línia o de la línia modificada, deguda i completament emplenada i signada per la persona titular de la línia o el seu representant (segons model normalitzat SUCTATTP, inclòs com com a imprés associat a aquest tràmit). 2. Certificat final d'obra de la línia o de la seua modificació, signat per tècnic titulat competent i visat pel col·legi oficial corresponent (segons model normalitzat CERFALTA, o bé CERFALTE, segons siga procedent en cada cas, disponibles tots dos com a impresos associats a aquest tràmit). 3. Certificat de finalització parcial d'obra de la línia o de la seua modificació, signat per tècnic titulat competent i visat pel col·legi oficial corresponent (segons model normalitzat CERFIRAO, disponible com a imprés associat a aquest tràmit), en el seu cas. 4. Declaració responsable del director de l'execució de les obres, en cas que el certificat final d'obra (o el de finalització parcial) no dispose de visat del col·legi oficial corresponent (segons model normalitzat DECRESTE, inclòs com a imprés associat a aquest tràmit). 5. Certificat d'instal·lació, emés per l'empresa instal·ladora (segons model normalitzat CERALTEP, disponible com a imprés associat a aquest tràmit). 6. Certificat acreditatiu de l'existència de contracte de manteniment. B) Documentació a presentar en cas de CANVI DE TITULARITAT - En la 1a FASE DEL PROCEDIMENT: 1. SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ de canvi de titularitat de la línia, deguda i completament emplenada i signada per la seua nova persona titular o el seu representant (segons model normalitzat SUCTATTP, disponible com a imprés associat a aquest tràmit). 2. Justificant del pagament de la TAXA corresponent (pagament que pot realitzar-se telemàtica o presencialment). 3. Certificat de l'última revisió periòdica en vigor de la línia. 4. Document de transmissió de la titularitat de la línia (article 19 del Decret 88/2005). - En la 2a FASE DEL PROCEDIMENT: 1. Document justificatiu que s'ha perfeccionat el canvi de titularitat de la línia autoritzat en la primera fase. 2. Certificat acreditatiu de l'existència de contracte de manteniment subscrit per la nova persona titular de la línia. C) Documentació a presentar en cas de TANCAMENT O DESMANTELLAMENT (BAIXA) - En la 1a FASE DEL PROCEDIMENT: 1. SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ de tancament o desmantellament de la línia, deguda i completament emplenada i signada per la persona titular de la línia o el seu representant (segons model normalitzat SUCTATTP, disponible com a imprés associat a aquest tràmit). 2. Justificant del pagament de la TAXA corresponent (pagament que pot realitzar-se telemàtica o presencialment). 3. Projecte o memòria (segons corresponga) de tancament i/o desmantellament de la línia, signat per tècnic titulat competent i visat pel col·legi oficial corresponent. @ 4. Declaració responsable del tècnic projectista, en cas que el projecte no dispose de visat del col·legi oficial corresponent (segons model normalitzat DECRESTE, inclòs com a imprés associat a aquest tràmit). 5. Pla de desmantellament. - En la 2a FASE DEL PROCEDIMENT: 1. Comunicació de tancament o desmantellament efectiu de la línia. 2. Certificat final de l'obra de tancament o desmantellament de la línia, signat per tècnic titulat competent i visat pel col·legi oficial corresponent (segons model normalitzat CERFALTA, o bé CERFALTE, segons siga procedent en cada cas, disponibles tots dos com a impresos associats a aquest tràmit). 3. Certificat de finalització parcial de l'obra de tancament o desmantellament de la línia, signat per tècnic titulat competent i visat pel col·legi oficial corresponent (segons model normalitzat CERFIRAO, que figura com a imprés associat a aquest tràmit), en el seu cas. 4. Declaració responsable del director de l'execució de les obres, en cas que el certificat final d'obra (o el de finalització parcial) no dispose de visat del col·legi oficial corresponent (segons model normalitzat DECRESTE, inclòs com a imprés associat a aquest tràmit).

Forma presentació

Presencial
* IMPORTANT: - L'opció de presentació presencial NOMÉS és vàlida per a PERSONES FÍSIQUES (article 14 Llei 39/2015, d'1 d'octubre). * Pot realitzar-se la presentació presencial: a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

On dirigir-se

 • REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - ALACANT
 • C/ CHURRUCA, 29

  03003 - Alacant/Alicante

 • REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - CASTELLÓ
 • C/ CHURRUCA, 29

  03003 - Alacant/Alicante

 • REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - VALÈNCIA
 • C/ CHURRUCA, 29

  03003 - Alacant/Alicante

Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la resta de la documentació requerida s'ha de fer MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar. 2. Per a aquesta presentació telemàtica, heu de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes, s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana). - I, en general, tots els acceptats per la plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados 3. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta ha d'inscriure prèviament la representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços". Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta. 4. Clicant en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (que figura en color roig en l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i signar digitalment el formulari web inicial, annexar la sol·licitud i altra documentació, omplides i signades digitalment, i fer la presentació telemàtica de tot això, i d'aquesta manera obtindreu el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la vostra carpeta ciutadana (vegeu "Enllaços"). 5. Respecte de la DOCUMENTACIÓ QUE CAL ANNEXAR: - És recomanable que reuniu tots els documents que heu d'annexar, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i s'hi han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?", hi ha la llista de documents que s'han de presentar. * I en l'apartat "Impresos associats" (a més del mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir d'alguns d'aquests documents. Si hi ha un model normalitzat, el document s'ha de presentar en aquest i, si no n'hi ha, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-lo adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-ho abans d'annexar-los. 6. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents Si continueu necessitant ajuda, comuniqueu-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Pagament

Taxes 2023: Línies d'energia elèctrica d'alta tensió de titularitat de particulars: A) En els casos de NOVA línia (ALTA), de MODIFICACIÓ i de TANCAMENT o DESMANTELLAMENT (BAIXA) de la línia: 1.1 - Autorització administrativa prèvia: quantitat fixa de 98,59 euros A eixa quantitat fixa cal sumar les següents quantitats addicionals en funció del pressupost que figure en la preceptiva documentació tècnica a presentar en el procediment administratiu: 1.2.1 - Pels primers 6.600 euros de pressupost: 41,00 euros 1.2.2 - I per cada 6.600 euros més o fracció de pressupost: 10,82 euros B) En cas de CANVI DE TITULARITAT de la línia (i també en cas de cada pròrroga de l'autorització): 1.1 - Autorització administrativa prèvia: 98,59 euros

Informació tramitació

NOTES: - Són ÒRGANS COMPETENTS per a resoldre aquest procediment: bé el Servei Territorial competent en matèria d'Energia, o bé la Direcció General competent en aqueixa matèria, de conformitat amb el que es preveu en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell (vegeu apartat "Normativa"). - En tots els casos aquest procediment té DUES FASES (1a i 2a). - TRAMITACIÓ TELEMÀTICA (Subjectes obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques, o subjectes no obligats que opten voluntàriament per la tramitació telemàtica) . S'accedeix al tràmit telemàtic fent clic bé en l'enllaç directe indicat en l'apartat "Com es tramita telemàticament?", o bé en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" que figura en color roig a l'inici del tràmit. . Tant l'esmena, com l'aportació de documentació en la 2a fase del procediment han de realitzar-se utilitzant el tràmit telemàtic d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).". (Vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit). . És recomanable atendre la informació disponible en l'apartat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació' d'aquest tràmit. A) Tramitació en els casos d'ALTA (nova línia) O de MODIFICACIÓ * 1a FASE DEL PROCEDIMENT - AUTORITZACIÓ PRÈVIA I/O DE CONSTRUCCIÓ: 1. PRESENTACIÓ (telemàtica o presencial) de la sol·licitud d'autorització i de la restant documentació exigida en la primera fase del procediment, DAVANT el Servei Territorial competent en matèria d'Energia, en funció de la província de la Comunitat Valenciana on vaja a situar-se o estiga situada la línia. 2. A continuació el Servei Territorial competent comprova la sol·licitud juntament amb la restant documentació presentada i: a) Si són correctes i completes, l'òrgan competent emet i notifica la resolució d'autorització administrativa prèvia de la nova línia o de la seua modificació (i, en el seu cas, amb autorització administrativa de construcció). Aquesta autorització permet a la sol·licitant construir la línia o la seua modificació. b) Si NO són concordes a la normativa i/o estan incompletes, el Servei Territorial competent realitza requeriment perquè s'esmene. Després d'això: - Si s'aporta la documentació correcta i completa, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.a). - Si, per contra, transcorregut el termini d'esmena corresponent NO s'aporta la documentació concorde a l'exigit en la norma i completa, l'òrgan competent emet i notifica resolució tenint per desistida de la seua petició a la sol·licitant i arxiva l'expedient. * 2a FASE DEL PROCEDIMENT - AUTORITZACIÓ D'EXPLOTACIÓ: 1. Una vegada construïda la nova línia o la seua modificació i efectuades les verificacions prèvies que resulten oportunes en funció de les seues característiques, ha de realitzar-se la PRESENTACIÓ de la sol·licitud d'autorització d'explotació i de la restant documentació exigida per a això, DAVANT el mateix Servei Territorial competent en matèria d'energia que va tramitar l'autorització de la instal·lació o de la seua modificació en la primera fase del procediment. 2. A continuació el Servei Territorial competent comprova la sol·licitud juntament amb la restant documentació presentada i: a) Si són correctes i completes, l'òrgan competent emet i notifica la resolució d'autorització administrativa d'explotació de la nova línia o de la línia modificada (segons corresponga), després de la qual cosa procedeix al tancament i arxivament de l'expedient. b) Si NO són concordes a la normativa i/o estan incompletes, el Servei Territorial competent realitza requeriment perquè s'esmene. Després d'això: - Si s'aporta la documentació correcta i completa, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.a). - Si, per contra, transcorregut el termini d'esmena corresponent NO s'aporta la documentació concorde a l'exigit en la norma i completa, l'òrgan competent emet i notifica resolució tenint per desistida de la seua petició a la sol·licitant i arxiva l'expedient. B) Tramitació en cas de CANVI DE TITULARITAT * 1a FASE DEL PROCEDIMENT: 1. PRESENTACIÓ (telemàtica o presencial) de la sol·licitud d'autorització i de la restant documentació exigida en la primera fase del procediment, DAVANT el Servei Territorial competent en matèria d'Energia, en funció de la província de la Comunitat Valenciana on estiga situada la línia. 2. A continuació el Servei Territorial competent comprova la sol·licitud juntament amb la restant documentació presentada i: a) Si són correctes i completes, l'òrgan competent emet i notifica la resolució d'autorització administrativa de la transmissió de la titularitat de la línia. b) Si NO són concordes a la normativa i/o estan incompletes, el Servei Territorial competent realitza requeriment perquè s'esmene. Després d'això: - Si s'aporta la documentació correcta i completa, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.a). - Si, per contra, transcorregut el termini d'esmena corresponent NO s'aporta la documentació concorde a l'exigit en la norma i completa, l'òrgan competent emet i notifica resolució tenint per desistida de la seua petició a la sol·licitant i arxiva l'expedient. * 2a FASE DEL PROCEDIMENT: Perfeccionada la transmissió, la nova persona titular de la línia ha de realitzar la PRESENTACIÓ de la documentació acreditativa de la mateixa DAVANT el mateix Servei Territorial competent en matèria d'Energia que va tramitar la seua autorització en la primera fase del procediment. C) Tramitació en cas de TANCAMENT O DESMANTELLAMENT (BAIXA) * 1a FASE DEL PROCEDIMENT: 1. PRESENTACIÓ (telemàtica o presencial) de la sol·licitud d'autorització i de la restant documentació exigida en la primera fase del procediment, DAVANT el Servei Territorial competent en matèria d'Energia, en funció de la província de la Comunitat Valenciana on estiga situada la línia. 2. A continuació el Servei Territorial competent comprova la sol·licitud juntament amb la restant documentació presentada i: a) Si són correctes i completes, l'òrgan competent emet i notifica la resolució d'autorització administrativa del tancament i/o desmantellament de la línia. Aquesta autorització permet a la sol·licitant procedir a executar aqueix tancament i/o desmantellament. b) Si NO són concordes a la normativa i/o estan incompletes, el Servei Territorial competent realitza requeriment perquè s'esmene. Després d'això: - Si s'aporta la documentació correcta i completa, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.a). - Si, per contra, transcorregut el termini d'esmena corresponent NO s'aporta la documentació concorde a l'exigit en la norma i completa, l'òrgan competent emet i notifica resolució tenint per desistida de la seua petició a la sol·licitant i arxiva l'expedient. * 2a FASE DEL PROCEDIMENT: Una vegada materialitzat, la persona titular ha de realitzar la PRESENTACIÓ de la comunicació que ha realitzat el tancament o desmantellament efectiu de la instal·lació DAVANT el mateix Servei Territorial competent en matèria d'Energia que va tramitar la seua autorització en la primera fase del procediment.

òrgans de tramitació

Organismes

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - ALACANT
 • C/ CHURRUCA, 29

  03003 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - CASTELLÓ
 • C/ CAVALLERS, 8

  12001 - Castelló/Castellón

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia

Observacions

Contra la resolució expressa es pot interposar un recurs d'ALÇADA davant de l'òrgan superior jeràrquic del que l'haja dictada (que en el cas del servei territorial és la direcció general competent en matèria d'energia i, si la resolució l'ha dictada aquesta direcció general, és la secretaria autonòmica competent en matèria d'energia), en el termini d'UN MES comptat a partir de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que estableix l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. I si no recau una resolució expressa, el recurs d'alçada es podrà interposar en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què, d'acord amb la seua normativa específica, es produïsquen els efectes del silenci administratiu.

Òrgans resolució

Organismes