Ajudes directes als col·lectius més vulnerables amb hipoteca a tipus d'interés variable

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Codi SIA: 2987886
|
Codi GVA: 24565
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Altres tràmits
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte d'aquesta convocatòria d'ajudes directes és fer costat als col·lectius més vulnerables amb hipoteca en règim de tipus d'interés variable, amb residència habitual en la Comunitat Valenciana. La finalitat de la subvenció és reduir la probabilitat de la pèrdua de l'habitatge habitual per...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTemini tancat
Observacions

Atés el text de l'article 3 sobre “Simplificació administrativa” del DECRET LLEI 7/2023, de 14 d'abril, del Consell, de mesures extraordinàries de suport a persones físiques vulnerables per a pal·liar els efectes de la pujada dels preus de l'alimentació a conseqüència de la guerra a Ucraïna i de...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran sol·licitar les subvencions contemplades en aquesta convocatòria les persones físiques que tinguen la consideració d'integrant d'un col·lectiu vulnerable, entenent que aquesta situació ocorre quan, sent persona física, els ingressos bruts anuals de la unitat familiar siguen iguals o...

Saber més
Requisits

Les persones interessades han de complir els següents requisits: a) Tindre la seua residència habitual i el seu domicili fiscal en la Comunitat Valenciana. b) Ser titular d'un préstec hipotecari per a adquisició d'habitatge habitual en règim de tipus d'interés variable formalitzat abans del 30...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
a) Els sol·licitants de l'ajuda hauran d'emplenar la sol·licitud de subvenció, “Ajudes directes als col·lectius més vulnerables amb hipoteques a tipus d'interés variable”, adjuntant necessàriament la documentació requerida. b) Els serveis encarregats de la tramitació de l'ajuda comprovaran...
Saber més
Observacions

En el procediment de concessió de les ajudes, se seguirà el procediment d'urgència i es reduiran tots els terminis a la meitat, excepte el de presentació de sol·licituds, esmena de documentació i recursos. La notificació dels actes de tràmit es practicarà a través de la seu electrònica de la...

Saber més
Òrgans de tramitació
Es constitueix com a Òrgan Instructor de l'ajuda la unitat administrativa Subdirecció General de Model Econòmic, pertanyent a la Direcció General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de sol·licitud de cita prèvia per a la presentació de sol·licituds d'ajuda s'iniciarà a les 09.00 hores del dia 25 de maig de 2023 i finalitzarà a les 23.59 hores del dia 15 de setembre de 2023. Les sol·licituds es presentaran de manera telemàtica en la seu electrònica de la...

Saber més
Documentació
a) Formulari de sol·licitud de la subvenció. b) Certificació de l'entitat financera prestadora de l'operació hipotecària. Ha de contindre les següents dades referents al préstec hipotecari: import nominal inicial del préstec, data de formalització, tipus d'interés variable actual, data de...
Saber més

Al·legació/Aportació

Termini
Temini tancat

El termini de presentació d'al·legacions finalitza el 15 de març.

Descripció

APORTACIÓ DOCUMENTACIÓ Este tràmit permet l'aportació de documents a un expedient obert de la subvenció “Ajudes directes de suport als col·lectius més vulnerables amb hipoteques a tipus d'interés variable”. L'aportació pot ser: - A conseqüència d'un requeriment d'esmena o un altre tipus a...

Saber més
Documentació
La documentació requerida per l'òrgan instructor o la documentació necessària a iniciativa de la persona interessada.

Resolució

Termini màxim
La Generalitat, a través de l'òrgan competent de la concessió i una vegada finalitzat el termini de sol·licitud, podrà efectuar resolucions parcials conjuntes de beneficiaris de l'ajuda mitjançant llistat que es publicarà en el DOGV, sent la concessió ordenada de moment en què l'expedient del...
Saber més
Obligacions
A més del que es disposa en l'article 14 de la Llei General de Subvencions, excepte el que s'estableix en el seu apartat 1.e), són obligacions de les persones beneficiàries: - Facilitar quantes dades i informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, li siga requerit per...
Saber més
Òrgans resolució
La competència per a la resolució de les ajudes directes als col·lectius més vulnerables amb hipoteca a tipus d'interés variable correspondrà al conseller competent en matèria d'hisenda.

Recurs de reposició

Descripció

Este tràmit permet la presentació d'un recurs de reposició sobre un expedient resolt de la subvenció “Ajudes directes de suport als col·lectius més vulnerables amb hipoteques a tipus d'interés variable".