Ajudes per a la preparació d'oposicions de les proves selectives per a l'accés a la Carrera Judicial i Fiscal, als cossos de Lletrats de l'Administració de Justícia, de Mèdics Forenses i de Gestió Processal i Administrativa

Conselleria de Justícia i Interior

Codi SIA: 3014534
|
Codi GVA: 25045
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 23-06-2023

Fins 06-07-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Altres tràmits
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Mitjançant aquesta convocatòria es concediran un màxim de 200 ajudes per a contribuir en les despeses ocasionades per la preparació de proves selectives per a l'accés als diferents cossos de l'Administració de Justícia, corresponent 100 ajudes per a la preparació de Carrera Judicial i Fiscal, 50 ajudes per a preparar l'accés al Cos de Lletrats de l'Administració de Justícia, 10 ajudes per a l'accés al Cos de Mèdics forenses i 40 ajudes per a l'accés al Cos de Gestió Processal i Administrativa.

 

Es reservarà un 7% de les ajudes, dins de cada cos, a persones que acrediten un grau de discapacitat igual o superior al 33% i complisquen amb la resta dels requisits exigits per a l'accés a l'ocupació pública. En cas de ser declarades desertes, s'acumularan a les restants del mateix cos o carrera, i si així i tot quedaren desertes, s'acumularan a la resta de carreres o cossos per l'ordre del resultat obtingut en la baremació.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
23-06-2023 al 06-07-2023
Al·legació / AportacióTemini tancat
19-09-2023 al 02-10-2023
JustificacióTemini tancat
03-06-2024 al 07-06-2024
Recurs de reposicióTemini tancat
30-01-2024 al 29-02-2024
Observacions

En el formulari de sol·licitud general de la subvenció, no cal canviar la Naturalesa Jurídica que ix per defecte, ni completar el CNAE.

 

Els llistats provisionals d'autobaremació en funció de la puntuació al·legada, en ordre decreixent, es publicaran en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet, https://sede.gva.es i es concedirà un termini de 10 dies hàbils a les persones interessades que s'indique, per a la presentació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits i dels mèrits al·legats en la sol·licitud.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Persones físiques de fins a 35 anys d'edat que estiguen en possessió de la titulació universitària de llicenciatura o grau i complisquen els requisits de la convocatòria.

Requisits

Podran beneficiar-se d'aquestes ajudes aquelles persones que, a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, complisquen els següents requisits:

 

a) No ser major de 35 anys.

 

b) Reunir els requisits d'accés exigits en l'última convocatòria d'accés a la Carrera o Cos corresponent segons l'ajuda que se sol·licite.

 

c) Estar en possessió de titulació universitària de llicenciatura o grau necessària per a l'accés a la corresponent Carrera o Cos o complides les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que l'acredite.

 

d) No ser beneficiària d'ajudes o subvencions per al mateix objecte, qualsevol que siga el procés selectiu per al qual se li haja concedit l'ajuda, d'ens públics ni privats, ni haver-lo sigut durant un màxim de tres anys, continuats o alterns, anteriors a la convocatòria.

 

e) No trobar-se incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

f) Comptar amb la direcció d'un centre especialitzat o una o diverses persones preparadores per a orientar el procés de preparació, o començar la preparació a l'inici del període subvencionable determinat en cada convocatòria.

 

g) Acreditar la situació econòmica a l'efecte de la seua valoració, de conformitat amb el que es disposa

en la base 11.1.a.

h) Estar empadronada i tindre residència efectiva en la Comunitat Valenciana almenys cinc anys dels últims deu, requerint-se, així mateix, el certificat d'empadronament a l'efecte d'acreditació de membres de la unitat familiar per a la valoració de la seua situació econòmica.

 

Com es tramita

Procés de tramitació

Amb la finalitat de reduir càrregues administratives a les persones interessades, a les sol·licituds no s'adjuntarà cap documentació, la qual serà requerida en una fase posterior únicament a aquelles persones sol·licitants que la comissió de valoració determine mitjançant la publicació dels llistats provisionals, en funció de la puntuació al·legada, conforme al que es disposa en el resolc seté de la convocatòria.

 

Per a realitzar la presentació electrònicament, la persona sol·licitant podrà utilitzar els certificats electrònics incorporats al document nacional d'identitat, els certificats electrònics reconeguts i aquells sistemes de signatura electrònica avançada que s'admeten per l'Administració segons la normativa vigent.

 

La presentació de la sol·licitud es podrà acreditar mitjançant el rebut expedit pel registre electrònic i produirà efectes jurídics per al còmput de terminis des de la data d'entrada consignada en aquest rebut.

 

En el cas que una mateixa persona, dins del termini establit, presentara més d'una sol·licitud, s'entendrà que l'última presentada reemplaça a les anteriors sol·licituds.

 

La presentació de la sol·licitud comporta l'acceptació per la persona sol·licitant de les bases per les quals es regeix la convocatòria.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV 9623, de 22/06/2023).

Forma de presentació
Telemàtica
Amb la finalitat de reduir càrregues administratives a les persones interessades, a les sol·licituds no s'adjuntarà cap documentació, la qual serà requerida en una fase posterior únicament a aquelles persones sol·licitants que la comissió de valoració determine mitjançant la publicació dels...
Saber més

  Al·legació / Aportació

  Termini
  Temini tancat

  Es concedeix un termini de 10 dies hàbils. Data d'inici: 19/09/2023 Data de fi: 02/10/2023 (tots dos inclusivament)

  Descripció

  Aquest tràmit té com a objecte presentar al·legacions per via telemàtica als llistats provisionals publicats de puntuacions obtingudes, d'exclosos i de desistits (base reguladora 9.3 de l'Ordre 4/2023, de 3 de maig) permetent a la ciutadania relacionar-se electrònicament amb la Generalitat...

  Saber més
  Documentació
  1. Aparéixer en algun dels llistats provisionals publicats mitjançant el referit Acord de 15 de setembre de 2023 de la Comissió Avaluadora. 2. La persona interessada haurà de disposar de signatura electrònica avançada: DNIe (DNI electrònic), certificats de la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i...
  Saber més
  Forma de presentació
  Telemàtica
  L'aportació de documentació mitjançant aquest tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE MANERA TELEMÀTICA. Punxant en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web de sol·licitud d'aportació, annexar a continuació la documentació que...
  Saber més

   Resolució

   Termini màxim
   El termini màxim per a dictar i publicar la resolució serà de tres mesos, a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria, sense perjudici que puga ampliar-se en els termes previstos per la normativa reguladora del procediment. Conclòs este termini sense que s'haja dictat...
   Saber més
   Efecte silenci / Esgota via administrativa
   Desestimatori
   / Sí
   Recurs que procedeix contra la resolució
   Potestatiu de reposició
   Obligacions
   La resolució de concessió es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana , amb expressió de la convocatòria, del programa i crèdit pressupostari al qual s'imputen les ajudes atorgades, les persones beneficiàries, les quantitats concedides i la finalitat d'estes . La publicació...
   Saber més

   Justificació

   Termini
   Temini tancat

   Els terminis per a la presentació seran de CINCO DÍAS HÀBILS següents a la finalització de cada període d'ajudes que a continuació es relacionen: Primer període: del 1/09/2023 al 30/11/2023 · Data d'inici: 01/12/2023 · Data de fi: 11/12/2023 Segon període: del 1/12/2023 al 28/02/2024 · Data...

   Saber més
   Descripció

   El tràmit té per objecte possibilitar l'aportació, per via telemàtica, de la documentació justificativa del compliment de la fi de la subvenció (base reguladora tretzena de l'Ordre 4/2023, de 8 de maig i de la Resolució de 16 de juny), per part de les persones beneficiàries de les ajudes.

   Documentació
   S'haurà de presentar la documentació indicada en el resolc tretzé de l'Ordre 4/2023, s'indica: a) Documentació econòmica que justifique l'activitat de preparació, com ara factures o qualssevol altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic o amb eficàcia administrativa...
   Saber més
   Forma de presentació
   Telemàtica
   L'aportació de documentació mitjançant este tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE MANERA TELEMÀTICA. Punxant en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web de sol·licitud d'aportació, annexar a continuació la documentació que...
   Saber més

    Recurs de reposició

    Termini
    Temini tancat

    Un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació en el DOGV.

    Descripció

    Contra la resolució, de 17 de gener de 2024, per la qual es minoren i deixen sense efecte les ajudes concedides per Resolució de 30 de novembre de 2023 i publicada en el DOGV en data 29/01/2024 amb núm. 9776 que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu, recurs...

    Saber més
    Forma de presentació
    Telemàtica
    La presentació del recurs de reposició NOMÉS pot realitzar-se DE MANERA TELEMÀTICA. Punxant en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web de sol·licitud d'aportació, annexar a continuació la documentació que s'aporta i...
    Saber més