Sol·licitud de matrícula i pagament de la taxa per a la realització de les proves dels nivells A2, B1 i B2 de coneixements de valencià (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, JQCV)

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 210587
|
Codi GVA: 281
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 25-06-2024

Fins 01-07-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià següents:

- Certificat de nivell A2 de coneixements de valencià.

- Certificat de nivell B1 de coneixements de valencià.

- Certificat de nivell B2 de coneixements de valencià.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
25-06-2024 al 01-07-2024
Observacions

* CALENDARI D'EXÀMENS:

- Les proves dels nivells A2, B1 i B2 es realitzaran en dues jornades. En la primera jornada, 19 d'octubre de 2024, s'avaluaran les àrees de comprensió escrita, comprensió oral, d'estructures lingüístiques i d'expressió i interacció escrites.

Nivells A2 i B2: 16:00 hores

Nivell B1: 9:00 hores

- En la segona jornada s'avaluarà l'àrea d'expressió i interacció orals que es realitzarà el dia 9 de novembre de 2024. Els aspirants podran consultar l'hora de convocatòria per a realitzar l'àrea d'expressió i interacció orals en la pàgina web de la JQCV.

- Consulte el calendari de proves en: https://jqcv.gva.es/va/calendari-proves

 

* LOCALITATS D'EXAMEN

- Alacant, Alcoi, Alzira, Benidorm, Buñol, Borriana, Castelló de la Plana, Dénia, Elda, Elx, Gandia, Llíria, Ontinyent, Orihuela, Paterna, Sagunt, Segorbe, Sueca, Torrent, València, la Vall d'Uixó, Villena, Vinaròs i Xàtiva.

 

* CENTRES DE REALITZACIÓ DE LES PROVES: consulte la pàgina web https://jqcv.gva.es/va/centres-examen

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

- Les persones interessades a obtindre els certificats esmentats, al marge dels estudis reglats.

- Les persones interessades podran matricular-se en tots els nivells de coneixements de llengua que desitgen, sempre que les proves no coincidisquen en el mateix dia i a la mateixa hora. (Consulteu el calendari de proves:

https://jqcv.gva.es/va/calendari-proves)

Requisits

- Per a matricular-se en les proves de la JQCV és requisit imprescindible haver complit els 16 anys en el moment de realitzar la prova.

- Les persones interessades poden matricular-se del nivell que vulguen sense necessitat d'acreditar el nivell anterior.

Com es tramita

Procés de tramitació

- El pagament de la taxa es realitzarà exclusivament per via telemàtica.

- Les persones interessades podran tramitar la sol·licitud sense certificat digital anomenat "SOL·LICITUD. Presentació no autenticada" o amb certificat digital des del botó anomenat "SOL·LICITUD. Presentació autenticada".

 

Aquesta tramitació requereix els passos següents:

1. Omplir el formulari en línia.

2. Annexar la documentació, si cal.

3. Pagar les taxes de manera telemàtica.

4. Registrar/Validar la sol·licitud electrònicament.

5. Guardar el justificant d'inscripció.

- Per a poder participar en les proves cal haver completat fins al final el procediment d'inscripció: l'emplenament de la sol·licitud amb les dades personals, el nivell i la localitat desitjada, el pagament de les taxes corresponents i el registre electrònic de la sol·licitud.

- La sol·licitud de matrícula i el pagament de la taxa es considerarà presentada i registrada davant de l'Administració en el moment que siga completat tot el procés telemàtic i les persones aspirants hauran d'imprimir el justificant generat de registre i pagament com a confirmació de la presentació telemàtica i dur-lo el dia de la prova.

- La matrícula i el pagament de la taxa en les diferents proves de certificació haurà de fer-se individualment per a cada nivell.

- En cas que es presente més d'una sol·licitud de matrícula per al mateix nivell, serà vàlida l'última registrada.

 

 

ATENCIÓ ALS ASPIRANTS AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

 

1. Les persones amb diversitat funcional acreditada que vulguen una atenció especial el dia de la prova han d'indicar-ho en la sol·licitud.

 

2. Els participants que s'acullen a aquesta opció han d'adjuntar en el moment de formalitzar la inscripció l'informe mèdic o el certificat de l'adaptació requerida expedit pels serveis competents en matèria de diversitat funcional de la Generalitat Valenciana, de les altres comunitats autònomes o fer-lo arribar a la JQCV en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

3. Les adaptacions que la JQCV pot arbitrar per a les persones que ho sol·liciten i ho justifiquen adequadament en el moment d'inscriure's són les següents:

a) Taula adaptada a una cadira de rodes.

b) Ampliació de temps de duració de la prova.

c) Augment de la grandària de la lletra de la prova.

d) Intèrpret de llengua de signes.

e) Adaptació de la prova al sistema Braille d'escriptura.

f) Persona de suport per a la realització de la prova.

g) Possibilitat d'ús d'aparells tècnics de suport.

 

4. Les persones que no sol·liciten l'adaptació de la prova en la forma adequada i dins dels terminis especificats en aquest article de la resolució no tindran dret a cap adaptació.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El període de matrícula telemàtica dels nivells A2, B1 i B2 serà des de les 9:00 hores del 25 de juny a les 23:59 hores de l'1 de juliol de 2024, sense necessitat de petició prèvia de torn.

Documentació
1. La matrícula es realitzarà exclusivament de manera telemàtica, incloent-hi el pagament de la taxa. 2. Les persones aspirants amb exempció o bonificació de la taxa hauran d'adjuntar la següent documentació en el tràmit telemàtic, si escau: - Títol de família nombrosa. - Títol de família...
Saber més
Taxa o pagament

TAXES 2024:

Per a participar en les proves s'han d'abonar les següents taxes:

- A2: 13,94 euros

- B1: 18,71 euros

- B2: 18,71 euros

 

L'abonament de les taxes per via telemàtica tindrà una bonificació del 10 % de la taxa. L'ingrés de l'import es realitzarà mitjançant targeta bancària o càrrec en compte dins del termini de matrícula.

 

EXEMPCIONS i BONIFICACIONS

 

1. Exempció total del pagament de la taxa:

a) Els membres de famílies nombroses de categoria especial.

b) Els membres de famílies monoparentals de categoria especial.

c) Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

 

2.Bonificació del 50% de la taxa:

a) Persones que tinguen una discapacitat acreditada igual o superior al 33%.

b) Els membres de famílies nombroses de categoria general.

c) Els membres de famílies monoparentals de categoria general.

 

3. Els participants que s'acullen a l'exempció o bonificació de les taxes han d'acreditar-ho en el moment de formalitzar la matrícula amb la còpia del títol corresponent o del carnet de família nombrosa, família monoparental, del certificat o targeta de discapacitat o resolució judicial (en el cas de víctimes de violència sobre la dona).

Forma de presentació
Telemàtica
PASSOS EN EL TRÀMIT AMB CERTIFICAT ELECTRÒNIC: (Polseu "SOL·LICITUD. Presentació autenticada"): 1. Omplir el formulari en línia. 2. Annexar la documentació, si cal. 3. Pagar les taxes de manera telemàtica. 4. Registrar la sol·licitud electrònicament. 5. Guardar el justificant d'inscripció. ...
Saber més
  Presencial

  El pagament de la taxa s'ha de fer exclusivament per via telemàtica a través de les pàgines web següents:

  sede.gva.es o https://provesjqcv.gva.es

   

  En el cas que no es puga adjuntar la documentació complementària en el procediment telemàtic (certificat de discapacitat, títol de família nombrosa, etc.), es podrà presentar:

   

  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

   

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

   

  - A les oficines d'assistència en matèria de registres o en qualsevol altre registre que establisquen les disposicions vigents.

   

  - I, preferentment, a:

  On dirigir-se