Acumulacions de llocs reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.

Presidència de la Generalitat

Codi SIA: 211252
|
Codi GVA: 3315
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'acumulació consisteix a autoritzar, als funcionaris amb habilitació de caràcter nacional que es troben ocupant un lloc de treball reservat a ells, a exercir així mateix, en una entitat local pròxima, funcions reservades.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* SITUACIONS

- Es poden fer acumulacions, amb la sol·licitud prèvia de l'ajuntament, quan no haja sigut possible fer el nomenament provisional, en llocs vacants o en altres que no estiguen exercits efectivament pels seus titulars per trobar-se en alguna de les situacions següents:

. Comissió de serveis

. Suspensió provisional

. Excedència per cura de fills durant els dos primers anys

. Incapacitat temporal i altres supòsits d'absència

- Quan l'acumulació excedisca l'àmbit territorial d'una comunitat autònoma, la competència per a autoritzar l'acumulació correspon a la Direcció General d'Adminstració Local del ministeri competent.

 

Articles 50 del Reial decret 128/2018:

 

1. L'òrgan competent de la comunitat autònoma respectiva, en l'àmbit del seu territori, pot autoritzar, als funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional que es troben ocupant un lloc de treball reservat a ells, a exercir així mateix, en una altra entitat local, les funcions reservades a la mateixa subescala o categoria, o a una altra, en els supòsits que es preveuen en l'apartat 1 de l'article anterior i pel temps de la seua durada, quan, amb la sol·licitud prèvia de l'alcalde o el president, no haja sigut possible fer el nomenament provisional o la comissió de serveis, impossibilitat que ha hagut de quedar prou acreditada en l'expedient.

 

Correspon al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública autoritzar les acumulacions quan excedisquen l'àmbit territorial d'una comunitat autònoma.

 

L'acumulació es farà a petició de la corporació local, d'acord amb el funcionari interessat, i amb l'informe favorable previ de l'entitat local en què es trobe destinat.

 

2. Així mateix, es poden acordar acumulacions per a l'acompliment de les funcions de secretaria intervenció, tresoreria i recaptació en els municipis o les entitats eximides de l'obligació de mantindre el lloc de secretaria.

 

3. L'acompliment de les funcions acumulades donarà dret a la percepció d'una gratificació a càrrec de l'entitat local on exerceix les funcions acumulades, fins al 30 per 100 de les retribucions fixes, exclosos els triennis, corresponents al lloc principal. Les funcions acumulades s'han d'exercir fora de la jornada ordinària del lloc de treball.

 

Només es pot exercir un nomenament en acumulació.

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la documentació requerida. - Resolució del director general d'Administració local. - Notificació de la resolució a les entitats locals afectades.
Òrgans de tramitació
Direcció General d'Administració Local

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
- Sol·licitud de la corporació local interessada a través d'una resolució de presidència, en la qual ha de quedar suficientment acreditat que no ha sigut possible fer el nomenament provisional o la comissió de serveis. - Conformitat del funcionari interessat. - Conformitat de l'entitat local en...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. Abans d'iniciar la tramitació electrònica es recomana consultar l'apartat de "documentació a presentar". 2. A continuació inicieu el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior "Tramita amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, que us portarà al tràmit "Telemàtic general de Presidència...
Saber més

Resolució

Observacions

- La resolució posa fi a la via administrativa, de conformitat amb l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. - Contra aquesta es pot interposar potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que va...

Saber més
Òrgans resolució
Direcció General d'Administració Local