Detall de Procediment

Habilitació del llibre de subcontractació per al sector de la construcció. Treball.

Codi SIA: 211286
Codi GUC: 3392
Organisme: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o persona treballadora autònoma de part de l'obra que tinga contractada, ha d'obtindre un llibre de subcontractació habilitat per l'autoritat laboral competent en la província en la qual s'execute l'obra. Mitjançant aquest tràmit es possibilita el fet de sol·licitar i obtindre aquesta habilitació del llibre de subcontractació per al sector de la construcció, inclosos també els casos següents (sempre que l'activitat del contractista continue desenvolupant-se en el centre de treball): - Esgotament o deterioració de les fulles del llibre de subcontractació habilitat i, per tant, necessitat d'habilitació d'un segon o successiu llibre per a una mateixa obra de construcció. - Pèrdua o destrucció del llibre de subcontractació habilitat o altra circumstància similar.

Observacions

* HABILITACIÓ DE NOUS LLIBRES En el cas que un contractista necessite l'habilitació d'un segon llibre per a una mateixa obra de construcció, ha de presentar a l'autoritat laboral el llibre anterior per a justificar l'esgotament de les seues fulles o la seua deterioració. En els casos en què haja sigut requerida l'aportació del llibre a un procés judicial, se sol·licitarà a l'autoritat laboral l'habilitació d'una còpia legalitzada d'aquest amb caràcter previ a la remissió de l'original a l'òrgan jurisdiccional. En cas de pèrdua o destrucció del llibre anterior o una altra circumstància similar, aquest fet s'ha de justificar mitjançant una declaració escrita, de l'empresari o del seu representant legal, que incloga la no presentació i les proves que en dispose, i aquesta circumstància s'ha de fer constar en la diligència d'habilitació; posteriorment el contractista ha de reproduir en el nou llibre les anotacions efectuades en l'anterior.

Requisits

Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Interessats

La persona contractista d'una obra, sempre que pretenga subcontractar part d'aquesta obra a empreses subcontractistes o persones treballadores autònomes.

Normativa del procediment

 • Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció (BOE núm. 250, de 19/10/2006).
 • Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció (BOE núm. 204, de 25/08/2007).
 • Resolució de 2 de novembre del 2007, del subsecretari de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es publica la versió bilingüe del model del llibre de subcontractació del qual haurà de disposar cada contractista amb caràcter obligatori en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, en virtut del que disposa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció (DOCV núm. 5635, de 08/11/2007).
 • Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i sancions en l'ordre social (BOE núm. 189, de 08/08/2000).
 • Veure la Resolució de 2 de novembre de 2007
 • Vegeu el Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.
 • Vegeu la Llei 32/2006, de 18 d'octubre.
 • Vegeu el Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost.

Preguntes freqüents

 • QUÈ ÉS EL LLIBRE DE SUBCONTRACTACIÓ?
 • És un Llibre habilitat per l'autoritat laboral en què el contractista ha de reflectir, per orde cronològic des del començament dels treballs, totes i cada una de les subcontractacions realitzades en l'obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms. Servix per a realitzar el control i seguiment del règim de subcontractació.
 • QUALS SÓN LES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA RESPECTE DEL LLIBRE DE SUBCONTRACTACIÓ?
 • - Tindre-ho present en l'obra. - Mantindre-ho actualitzat. - Permetre l'accés al Llibre a: - Promotor, a la direcció facultativa i al coordinador en seguretat i salut durant l'execució de l'obra. . Empreses i treballadors autònoms de l'obra. . Tècnics de prevenció. . Delegats de prevenció i representants dels treballadors de les empreses que intervinguen en l'obra. . Autoritat Laboral. - Conservar-ho durant els cinc anys posteriors a la finalització de la seua participació en l'obra.
 • QUI HA D'HABILITAR EL LLIBRE DE SUBCONTRACTACIÓ?
 • El contractista haurà de presentar el Llibre de Subcontractació davant de les Direccions territorials de Treball i Ocupació de la província en què es trobe l'obra objecte del llibre.

Termini

Durant tot l'any.

Documentació

1) Únicament ha de presentar-se el LLIBRE DE SUBCONTRACTACIÓ PER AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ, obtingut prèviament mitjançant la seua descàrrega telemàtica, omplit i guardat en el vostre dispositiu electrònic. * No obstant això, és recomanable presentar juntament amb aquest també el justificant de presentació prèvia de la comunicació d'obertura de centre de treball corresponent a l'obra a què es referisca el llibre de subcontractació. - El llibre de subcontractació (document pdf) es pot obtindre telemàticament descarregant-lo a través de l'enllaç disponible per a fer-ho en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. - Aquest document pdf té una NUMERACIÓ ÚNICA (que apareix en la cantonada superior dreta de totes les seues pàgines), que li assigna automàticament el sistema en realitzar la seua descàrrega telemàtica i està formada pels 12 primers dígits més un últim dígit de control (d'esquerra a dreta), és a dir, 13 dígits en total (NO conté cap lletra). Aquest número del llibre de subcontractació obtingut després de la seua descàrrega telemàtica s'ha d'indicar posteriorment en el camp "Núm. REGISTRE DE LLIBRE" del formulari web del tràmit telemàtic de presentació (vegeu el pas 3r de l'apartat "Com es tramita? Passos" d'aquest tràmit). - Per a visualitzar adequadament el document pdf, heu de tindre instal·lat en el vostre ordinador el programa gratuït Adobe Acrobat ® Reader versió 5 o posterior. - El model bilingüe del llibre de subcontractació té caràcter obligatori en l'àmbit territorial de Comunitat Valenciana. 2) El document pdf del llibre de subcontractació s'ha de presentar per a ser habilitat per l'autoritat laboral competent, per a la qual cosa s'ha d'utilitzar el tràmit telemàtic disponible en aquest mateix tràmit de la Guia Prop, en el qual s'ha d'omplir primer el FORMULARI WEB inicial i després annexar el llibre ja omplit.

Forma presentació

Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud d'habilitació i del llibre de subcontractació s'ha de fer MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se. 2. Per a aquesta presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana). - El sistema clau-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats). - I, en general, tots els acceptats per la plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados 3. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta ha d'inscriure prèviament aquesta representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços". Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta. 4. Clicant en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (que figura en color roig en l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar el llibre de subcontractació (que prèviament ha d'haver-se obtingut i omplit) i, en el seu cas, la documentació* que calga aportar, i fer la presentació telemàtica de tot això, i d'aquesta manera obtindreu el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la vostra carpeta ciutadana (vegeu l'apartat "Enllaços"). * Nota: en el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents que s'han d'annexar i els formats o extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-ho abans d'annexar-los. 5. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents Si continueu necessitant ajuda, comuniqueu-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

1r. OBTINDRE el llibre de subcontractació (document pdf), descarregant-lo a través de l'enllaç disponible per a fer-ho en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. * IMPORTANT: El número assignat pel sistema al llibre de subcontractació obtingut després de la descàrrega s'ha d'indicar posteriorment en el camp "Núm. REGISTRE DE LLIBRE" del formulari web del tràmit telemàtic de presentació (pas 3r d'aquest apartat). Recordeu que aquest número és únic, està format per 13 dígits (NO conté cap lletra) i apareix en la cantonada superior dreta de totes les pàgines del llibre de subcontractació. 2n. A continuació, OMPLIR i guardar en el vostre dispositiu electrònic el document pdf del llibre de subcontractació. 3r. PRESENTAR el llibre ja omplit per a la seua habilitació en el servei territorial competent en matèria de treball de la província en la qual es trobe l'obra objecte del llibre, per a la qual cosa cal utilitzar el tràmit telemàtic disponible en aquest mateix tràmit de la Guia Prop (vegeu l'apartat "Com es tramita telemàticament?"). * IMPORTANT: - Cal tindre en compte el que s'ha explicat en el pas 1r sobre el número de registre del llibre de subcontractació que la persona sol·licitant ha d'indicar en el formulari web d'aquest tràmit telemàtic. - En aquest formulari web també és obligatori indicar el NÚMERO D'EXPEDIENT DE LA COMUNICACIÓ D'OBERTURA DE CENTRE DE TREBALL (núm. d'ACAPCT), que ha d'haver-se realitzat prèviament utilitzant el tràmit de comunicació corresponent (vegeu l'enllaç directe a aquest en l'apartat "Enllaços"). Després de realitzar aquest tràmit de comunicació d'obertura de centre de treball, el núm. d'ACAPCT s'envia a l'adreça de correu electrònic que s'haja indicat en el tràmit i també a la carpeta ciutadana de la persona que ha realitzat la comunicació i, en el seu cas, del seu representant (si s'ha registrat com a tal). Un exemple d'aquest número d'expedient és: ACAPCT/2021/23765/46 que està format per: el tipus d'expedient (ACAPCT), l'any (2021), el número (23765) i la província o àmbit (46) En introduir amb aquest format el número d'expedient d'ACAPCT en el formulari web del llibre de subcontractació, s'hi bolquen les dades que prèviament es van indicar en la comunicació d'obertura de centre de treball (que han de ser les mateixes en el llibre) i només és necessari omplir les dades de la direcció facultativa i del número de REA (Registre d'Empreses Habilitades en el Sector de la Construcció) de l'empresa. 4t. RECEPCIÓ del llibre de subcontractació i, en el seu cas, de la documentació presentada juntament amb aquest, en el servei territorial competent, i la consegüent obertura d'expedient administratiu, de la qual es remet avís a l'adreça de correu electrònic indicada a l'efecte de notificacions i es deixa constància en la carpeta ciutadana. 5é. REVISIÓ pel servei territorial competent de tota la documentació presentada, després de la qual cosa poden ocórrer dues coses: a) Si tot és correcte i complet, el servei territorial competent HABILITA el llibre de subcontractació i l'envia habilitat a la carpeta ciutadana de la persona sol·licitant, des d'on pot descarregar-lo. b) Si NO tot és correcte o està incomplet, el servei territorial competent realitza un requeriment perquè s'esmene. L'esmena s'ha de fer utilitzant el tràmit telemàtic d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria de TREBALL de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes, ERO/ERTO i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). Després d'això: - Si la persona sol·licitant aporta la documentació completa i correcta, es procedeix segons s'ha descrit en el punt a) anterior. - Si la persona sol·licitant NO aporta la documentació completa i correcta, transcorregut el termini corresponent, el servei territorial competent considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud i arxiva l'expedient.

òrgans de tramitació

Organismes

 • SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - ALACANT
 • C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6

  03003 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - CASTELLÓ
 • AV. DEL MAR, 42

  12003 - Castelló/Castellón

 • SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - VALÈNCIA
 • AV. DE L'OEST, 36

  46001 - València/Valencia

Obligacions

1. El contractista ha de conservar el llibre de subcontractació en l'obra de construcció fins a l'acabament complet de l'encàrrec rebut del promotor. Així mateix, ha de conservar-lo durant els cinc anys posteriors a l'acabament de la seua participació en l'obra. 2. En ocasió de cada subcontractació, el contractista ha de procedir de la manera següent: a) En tot cas, ha de comunicar la subcontractació anotada al coordinador de seguretat i salut, per tal que aquest dispose de la informació i la transmeta a les altres empreses contractistes de l'obra, en el cas que n'hi haguera, perquè, entre altres activitats de coordinació, aquestes puguen acomplir el que disposa l'article 9.1 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, quant a la informació als representants dels treballadors de les empreses de les seues respectives cadenes de subcontractació. b) També en tot cas, ha de comunicar la subcontractació anotada als representants dels treballadors de les diferents empreses incloses en l'àmbit d'execució del seu contracte que figuren identificats en el llibre de subcontractació. c) Quan l'anotació efectuada supose l'ampliació excepcional de la subcontractació prevista en l'article 5.3 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, a més del que es preveu en les dues lletres anteriors, el contractista ha de posar-ho en coneixement de l'autoritat laboral competent mitjançant la remissió, en el termini dels cinc dies hàbils següents de la seua aprovació per la direcció facultativa, d'un informe d'aquesta en el qual s'indiquen les circumstàncies de la seua necessitat i d'una còpia de l'anotació efectuada en el llibre de subcontractació. 3. En les obres d'edificació a les quals es refereix la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació, una vegada finalitzada l'obra, el contractista ha de lliurar al director d'obra una còpia del llibre de subcontractació omplit degudament, perquè l'incorpore al llibre de l'edifici. El contractista ha de conservar l'original en el seu poder.

Òrgans resolució

Organismes

 • SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - ALACANT
 • C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6

  03003 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - CASTELLÓ
 • AV. DEL MAR, 42

  12003 - Castelló/Castellón

 • SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - VALÈNCIA
 • AV. DE L'OEST, 36

  46001 - València/Valencia