Comunicació d'accidents de treball i de malalties professionals. Treball.

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 210610
|
Codi GVA: 344
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'empresari ha de notificar a l'autoritat laboral els danys per a la salut dels treballadors al seu servei que es produïsquen amb motiu del desenvolupament del seu treball, d'acord amb l'article 23.3 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. En concret, segons el que...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10/11/1995).
 • Ordre de 16 de desembre de 1987, per la qual s'estableixen nous models per a la notificació d'accidents de treball i es donen instruccions per a...
 • Ordre TAS/2926/2002, de 19 de novembre, per la qual s'estableixen nous models per a la notificació dels accidents de treball i se'n possibilita la...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

L'empresari haurà de notificar a l'autoritat laboral els danys per a la salut dels treballadors al seu servei que es produïsquen amb motiu del desenvolupament del seu treball.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Registre de comunicacions d'accidents i de malaltia professional. - Remissió de comunicacions al Gabinet de Seguretat i Higiene, i d'accidents greus i molt greus a la Inspecció Provincial de Treball per informe, el qual es remet de bell nou a la Direcció Territorial. - Remissió de...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Els terminis de notificació són els següents: 1. Comunicació urgent Per al cas d'accident considerat greu, molt greu, mortal o múltiple (més de quatre persones), l'empresari, a més d'omplir el model corresponent per Delt@, haurà de comunicar-ho en el termini màxim de vint-i-quatre hores a...

Saber més
Documentació
Els documents que cal notificar són els següents: - Comunicació urgent. - Comunicat d'accident de treball. - Relació d'accidents de treball ocorreguts sense baixa mèdica. - Relació d'altes o defuncions d'accidentats.
Forma de presentació
Telemàtica
L'ompliment i la comunicació dels models oficials que estableix l'Ordre TAS/2926/2002, de 19 de novembre, només es podrà efectuar per mitjans electrònics a través de l'aplicació informàtica del Sistema de Declaració Electrònica d'Accidents de Treball (DELT@), accessible a través de l'enllaç que...
Saber més

Resolució

Sancions
La falta de comunicació dels accidents de treball ocorreguts i de les malalties professionals declarades, dins del termini i en la forma escaient, podrà ser objecte de sanció administrativa, de conformitat amb el que preveu el Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el...
Saber més