Detall de Procediment

Comunicació d'accidents de treball i de malalties professionals. Treball.

Codi SIA: 210610
Codi GUC: 344
Organisme: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

L'empresari ha de notificar a l'autoritat laboral els danys per a la salut dels treballadors al seu servei que es produïsquen amb motiu del desenvolupament del seu treball, d'acord amb l'article 23.3 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. En concret, segons el que disposa l'Ordre TAS/2926/2002, de 19 de novembre, la notificació dels accidents de treball s'ha de fer per via electrònica a través del Sistema de Declaració Electrònica d'Accidents de Treball (Delt@). * Nota: vegeu l'enllaç directe a aquest sistema en diversos apartats d'aquest tràmit de la Guia Prop. No obstant això, quan es tracte d'un accident de treball considerat greu, molt greu, mortal o múltiple (més de quatre persones), a més d'omplir el model corresponent per Delt@, l'empresa ha de comunicar-ho en el termini màxim de vint-i-quatre hores a l'autoritat laboral de la província en què haja ocorregut l'accident.

Qui pot sol·licitar-ho?

L'empresari haurà de notificar a l'autoritat laboral els danys per a la salut dels treballadors al seu servei que es produïsquen amb motiu del desenvolupament del seu treball.

Normativa del procediment

 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10/11/1995).
 • Ordre de 16 de desembre de 1987, per la qual s'estableixen nous models per a la notificació d'accidents de treball i es donen instruccions per a l'ompliment i la tramitació (BOE núm. 311, de 29/12/1987).
 • Ordre TAS/2926/2002, de 19 de novembre, per la qual s'estableixen nous models per a la notificació dels accidents de treball i se'n possibilita la transmissió per procediment electrònic (BOE núm. 279, de 21/11/2002).

Termini

Els terminis de notificació són els següents: 1. Comunicació urgent Per al cas d'accident considerat greu, molt greu, mortal o múltiple (més de quatre persones), l'empresari, a més d'omplir el model corresponent per Delt@, haurà de comunicar-ho en el termini màxim de vint-i-quatre hores a l'autoritat laboral de la província en què haja ocorregut l'accident. 2. Comunicat d'accident de treball Haurà de ser remés a l'entitat gestora o mútua en el termini màxim de cinc dies hàbils des de la data en què va ocórrer l'accident, o des de la data de baixa mèdica. 3. Relació d'accidents de treball ocorreguts sense baixa mèdica S'haurà de remetre mensualment a l'entitat gestora o mútua, en els cinc primers dies hàbils del mes següent al de referència de les dades. 4. Relació d'altes o defuncions d'accidentats L'ha d'omplir una vegada al mes l'entitat gestora o mútua i indicar-hi els treballadors l'alta mèdica dels quals s'haja rebut al llarg del mes independentment de la data de l'alta.

Documentació

Els documents que cal notificar són els següents: - Comunicació urgent. - Comunicat d'accident de treball. - Relació d'accidents de treball ocorreguts sense baixa mèdica. - Relació d'altes o defuncions d'accidentats.

Presentació

Telemàtica
L'ompliment i la comunicació dels models oficials que estableix l'Ordre TAS/2926/2002, de 19 de novembre, només es podrà efectuar per mitjans electrònics a través de l'aplicació informàtica del Sistema de Declaració Electrònica d'Accidents de Treball (DELT@), accessible a través de l'enllaç que acaba d'indicar-se.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Registre de comunicacions d'accidents i de malaltia professional. - Remissió de comunicacions al Gabinet de Seguretat i Higiene, i d'accidents greus i molt greus a la Inspecció Provincial de Treball per informe, el qual es remet de bell nou a la Direcció Territorial. - Remissió de comunicacions mortals a l'Institut Nacional de Seguretat Social (INSS). - Registre de relacions d'accidents de treball sense baixa.

òrgans de tramitació

 • SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - ALACANT
 • C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6

  03003 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - CASTELLÓ
 • AV. DEL MAR, 42

  12003 - Castelló/Castellón

 • SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - VALÈNCIA
 • AV. DE L'OEST, 36

  46001 - València/Valencia

Òrgans resolució

 • SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - ALACANT
 • C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6

  03003 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - CASTELLÓ
 • AV. DEL MAR, 42

  12003 - Castelló/Castellón

 • SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - VALÈNCIA
 • AV. DE L'OEST, 36

  46001 - València/Valencia