Conciliació laboral prèvia a la via judicial davant els Serveis de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) de la Comunitat Valenciana. Treball

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 210611
|
Codi GVA: 347
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

 

Possibilitar la conciliació davant el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) competent, com a requisit previ a la via judicial laboral davant la jurisdicció social, en casos de conflicte entre empresaris i treballadors com a conseqüència d'acomiadaments, sancions disciplinàries, reclamacions de quantitat i reconeixement de drets en general.

 

 

EXCEPCIONS (article 64 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, Reguladora de la Jurisdicció Social - LRJS)

 

S'exceptuen del requisit de l'intent de conciliació o, si és el cas, de mediació:

 

- Els processos que exigisquen la reclamació prèvia en la via administrativa o una altra forma d'esgotament d'esta (demandes contra l'Estat, comunitats autònomes, entitats locals o entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents d'estos).

- Els que versen sobre Seguretat Social.

- Els relatius a la impugnació de l'acomiadament col·lectiu pels representants dels treballadors.

- Gaudi de vacances.

- Matèria electoral.

- Mobilitat geogràfica i modificació substancial de les condicions de treball.

- Suspensió del contracte i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major.

- Drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral als quals es referix l'article 139 de la LRJS.

- Els iniciats d'ofici.

- Els d'impugnació de convenis col·lectius i els d'impugnació dels estatuts dels sindicats o de la seua modificació.

- Els de tutela dels drets fonamentals i llibertats públiques.

- Els processos d'anul·lació de laudes arbitrals, els d'impugnació d'acords de conciliacions, de mediacions i de transaccions.

- Aquells en què s'exercisquen accions laborals de protecció contra la violència de gènere.

- Aquells processos en què la part demandada són l'Estat o un altre ens públic, i també ho són persones privades, sempre que la pretensió haja de sotmetre's al tràmit de reclamació prèvia en la via administrativa o a una altra forma d'esgotament d'esta i en este puga decidir-se l'assumpte litigiós.

- Els casos en què, en qualsevol moment del procés, després d'haver adreçat la papereta o la demanda contra persones determinades, calga adreçar-la o ampliar-la a persones diferents de les demandades inicialment.

 

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

El personal de les seus centrals dels SMAC (no vaig agafar de les oficines "temporals" que pot haver-hi a Elx, Benidorm o Alcoi), pot intentar resoldre dubtes generals sobre este tràmit, sense necessitat de cita prèvia. NO HA D'UTILITZAR-SE ESTE TRÀMIT PER A LA REALITZACIÓ DE CONSULTES.

 

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

 

Les persones treballadores que es vegen immerses en un conflicte laboral INDIVIDUAL com a conseqüència d'acomiadament, sanció disciplinària, reclamació de quantitat i reconeixement de drets en general.

 

 

Requisits

 

- L'intent de conciliació prèvia davant el SMAC és obligatori per als litigants per a poder acudir a la via judicial laboral (excepte en els casos exceptuats abans indicats, en els quals la conciliació té caràcter potestatiu en els termes establits en la LRJS).

 

- Les parts han de comparéixer degudament identificades i/o amb poder suficient.

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació
1. PRESENTACIÓ (presencial o telemàtica, segons siga procedent) de la SOL·LICITUD DE CELEBRACIÓ DE L'ACTE DE CONCILIACIÓ, davant el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) competent per a la seua tramitació. a) En cas de presentació PRESENCIAL: Una vegada registrada la sol·licitud,...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

 

El termini per a la presentació de la SOL·LICITUD de conciliació davant del SMAC és de 20 DIES HÀBILS des del moment de l'ACOMIADAMENT.

 

Sense perjudici de l'anterior, el termini per a reclamar el compliment de les obligacions de QUANTITAT serà d'un any.

 

 

* IMPORTANT:

 

- La presentació de la sol·licitud de conciliació suspendrà els terminis de caducitat i interromprà els de prescripció.

 

El còmput de la caducitat es reprendrà l'endemà d'intentada la conciliació o transcorreguts 15 dies hàbils (excloent del còmput els dissabtes) des que va ser presentada sense que s'haja realitzat.

 

- En tot cas, transcorreguts trenta dies (computats en la forma abans indicada) sense realitzar-se l'acte de conciliació, es tindrà per acabat el procediment i complit el tràmit.

 

 

Documentació
Ha de presentar-se una SOL·LICITUD DE CELEBRACIÓ DE L'ACTE DE CONCILIACIÓ. A_Si es presenta TELEMÀTICAMENT: 1r) En el pas 2-Emplenar del tràmit telemàtic han d'emplenar-se i signar-se digitalment els següents 4 FORMULARIS WEB de què consta la sol·licitud telemàtica: 1. DADES INICIALS de la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. Les persones obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, així com les no obligades a això que opten per aquesta via, presentaran la seua comunicació-sol·licitud MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC d'aquest tràmit. 2. Per a eixa...
Saber més
Presencial

 

* IMPORTANT: opció vàlida ÚNICAMENT en els supòsits en què la persona sol·licitant NO estiga obligada a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques (article 14 Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

 

En el SMAC l'atenció presencial d'eixes persones per a registre de documentació POT realitzar-se MITJANÇANT CITA PRÈVIA (consulte la informació per a això en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

 

 

 

- Als registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a 'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

- En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

 

 

- I PREFERENTEMENT als registres propis del SMAC:

 

 

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Òrgans resolució
El Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC), a les seues sales de conciliació, intenta l'acord entre la parts.