Inscripció en la DIVISIÓ A del Registre Integrat Industrial (RII) d'EMPRESES i ESTABLIMENTS INDUSTRIALS. Alta, variació significativa (modificació i canvi de titularitat) i baixa. Indústria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 2083144
|
Codi GVA: 383
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

A través d'aquest tràmit es possibiliten les següents accions:

 

A) ALTA

 

La inscripció en la DIVISIÓ A del Registre Integrat Industrial (RII) de les empreses i els establiments industrials de conformitat amb el Reial decret 559/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Integrat Industrial.

 

En concret, les empreses i els establiments industrials inclosos en la DIVISIÓ A del RII són:

 

a) Les activitats dirigides a l'obtenció, reparació, manteniment, transformació o reutilització de productes industrials; l'envasament i embalatge, i l'aprofitament, recuperació i eliminació de residus o subproductes, siga quina siga la naturalesa dels recursos o processos tècnics utilitzats i, si escau, les instal·lacions que aquestes requereixen.

 

b) Les activitats de generació, distribució i subministrament de l'energia i els productes energètics.

 

c) Les activitats d'investigació, aprofitament i benefici dels jaciments minerals i altres recursos geològics, siga quin siga el seu origen i estat físic.

 

d) Les instal·lacions nuclears i radioactives.

 

e) Les indústries de fabricació d'armes, explosius i articles de pirotècnia i cartutxeria, i les que es declaren d'interés per a la defensa nacional.

 

f) Les indústries alimentàries, agràries, pecuàries, forestals i pesqueres.

 

g) Les activitats industrials relacionades amb el transport i les telecomunicacions.

 

h) Les activitats industrials relatives al medicament i a la sanitat.

 

i) Les activitats industrials relatives al foment de la cultura.

 

Aquestes empreses i establiments industrials són tant els establits a Espanya, com els legalment establits per a l'exercici de la seua activitat en qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, que exercisquen la seua activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol.

 

 

 

B) MODIFICACIÓ (variació significativa)

 

Aquest tràmit també possibilita la inscripció en el RII de les dades de les referides empreses i establiments industrials que hagen sigut objecte de modificació considerada com a variació significativa a efectes registrals, és a dir, en cas de:

 

- Trasllat de l'empresa o establiment industrial

- O canvi de la seua activitat a una altra també inclosa en la DIVISIÓ A del RII

 

 

C) CANVI DE TITULARITAT (variació significativa)

 

Igualment possibilita la inscripció en el RII de les dades de les empreses i establiments industrials abans citats que hagen sigut objecte de canvi de titularitat.

 

 

D) BAIXA

 

Possibilita, així mateix, la inscripció en el RII de la baixa de les referides empreses i establiments industrials, tenint en compte que a eixe efecte registral té la consideració de baixa:

 

- Tant el cessament de l'activitat.

- Com el canvi de l'activitat a una altra NO inclosa en la DIVISIÓ A del RII, o NO inclosa en l'àmbit del RD 559/2010.

 

 

 

 

* NOTES:

 

1. Una vegada realitzat aquest tràmit d'inscripció en la divisió A del RII, les empreses i establiments industrials han de realitzar el o els tràmit/s que corresponga per a la posada en funcionament, o modificació, o canvi de titularitat, o baixa, de les seues diferents instal·lacions i/o activitat a través del tràmit o tràmits específic/s per a això disponible/s en aquesta Guia PROP.

 

2. Els tallers de reparació d'automòbils disposen de un procediment específic per a la seua inscripció en la Divisió A del RII, l'enllaç directe al qual està accessible en l'apartat "Procediments relacionats" del present tràmit.

 

3. Vegeu més informació sobre el RII en l'apartat "Informació complementària".

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

EL REGISTRE INTEGRAT INDUSTRIAL (RII)

 

 

1. Té caràcter informatiu, és d'àmbit estatal, està adscrit al Ministeri competent en matèria d'indústria i desenvolupa les seues actuacions sense perjudici de les competències de les comunitats autònomes per a establir registres industrials en els seus respectius territoris.

 

* Pot consultar-se la informació sobre el RII en la pàgina web d'aquest Ministeri (vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

 

 

2. Té les finalitats següents:

 

a) Integrar la informació sobre l'activitat industrial en tot el territori espanyol que siga necessària per a l'exercici de les competències atribuïdes en matèria de supervisió i control a les administracions públiques en matèria industrial, en particular sobre les activitats sotmeses a un règim de comunicació o de declaració responsable.

 

b) Constituir l'instrument d'informació sobre l'activitat industrial en tot el territori espanyol com un servei a les administracions públiques, els ciutadans i, particularment, al sector empresarial.

 

c) Subministrar als serveis competents de les administracions públiques les dades necessàries per a l'elaboració dels directoris de les estadístiques industrials.

 

 

3. S'estructura en les 3 DIVISIONS següents:

 

- DIVISIÓ A: a la qual es refereix el present tràmit (i, respecte als tallers de reparació d'automòbils, el seu tràmit específic, l'enllaç directe al qual està accessible en l'apartat "Procediments relacionats").

 

- DIVISIÓ B: relativa a les empreses i les entitats de serveis (amb personalitat física o jurídica) d'enginyeria, disseny, consultoria tecnològica i assistència tècnica de caràcter industrial, directament relacionades amb les indústries, activitats i instal·lacions de la divisió A.

 

La divisió B s'organitza en les seccions següents:

a) Empreses consultores.

b) Empreses d'enginyeria.

c) Empreses projectistes i dissenyadores.

d) Empreses instal·ladores.

e) Empreses reparadores, conservadores i mantenidores.

 

- DIVISIÓ C: corresponent a les entitats d'acreditació, organismes de control, laboratoris i altres agents en matèria de seguretat i qualitat industrial.

 

La divisió C s'organitza en les següents seccions:

a) Entitats d'acreditació.

b) Organismes de normalització.

c) Organismes de control.

d) Laboratoris d'assaig.

e) Laboratoris de calibratge.

f) Entitats de certificació.

g) Entitats auditores i d'inspecció.

h) Verificadors ambientals.

i) Verificadors d'informes d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.

j) Altres agents col·laboradors.

 

 

4. La informació sobre els procediments d'inscripció d'alta, modificació (variació significativa), canvi de titularitat o baixa en el RII corresponents a les divisions B i C es pot consultar en el respectiu tràmit de la Guia PROP. (Vegeu enllaç directe a alguns d'eixos tràmits en l'apartat "Procediments relacionats").

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

La persona titular d'una empresa o un establiment industrial o el/la seu/a representant.

Requisits

Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació

1. Presentació DE MANERA TELEMÀTICA de la declaració responsable davant del servei territorial competent en matèria d'indústria de la província de la Comunitat Valenciana on s'establisca l'empresa o l'establiment industrial (en cas d'alta), o on estiga establida/establit (en cas de variació significativa -modificació o canvi de titularitat- o de baixa).

 

 

2. A continuació, s'assigna, d'ofici, a l'empresa o establiment industrial un número d'identificació (només en cas d'ALTA), que es remet juntament amb les altres dades al Ministeri competent en matèria d'Indústria per a la seua inscripció en la DIVISIÓ A del Registre Integrat Industrial (RII) i es comunica* telemàticament tot això a la Carpeta Ciutadana de l'empresa o establiment industrial (vegeu enllaç a eixa Carpeta en l'apartat "Enllaços").

 

A més, tant el número de RII, com les dades inscrites en aquest registre, poden després consultar-se directament en l'apartat del RII de la pàgina web del citat Ministeri (vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit).

 

 

* IMPORTANT:

 

- En cap cas la comunicació telemàtica que s'envia suposa un pronunciament favorable de l'Administració Pública competent sobre el contingut de la declaració responsable presentada, ni, per tant, de la inscripció en el RII realitzada en base a ella. I, a més, ha d'entendre's sense perjudici de la facultat d'inspecció i, en el seu cas, sanció, que corresponen a la citada Administració i de les responsabilitats en què pot incórrer l'empresa o establiment industrial declarant.

 

- Una vegada realitzat aquest tràmit d'inscripció en la divisió A del RII, les empreses i establiments industrials han de realitzar el o els tràmit/s necessaris per a la posada en funcionament, o modificació, o canvi de titularitat, o baixa, de les seues diferents instal·lacions i/o activitat a través del tràmit o tràmits específic/s per a això disponible/s en aquesta Guia PROP.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any, d'acord amb els terminis següents:

 

a) En cas d'ALTA, aquestes empreses han de presentar la declaració responsable ABANS DE COMENÇAR LES SEUES ACTIVITATS.

 

b) En cas de VARIACIÓ SIGNIFICATIVA (MODIFICACIÓ o CANVI DE TITULARITAT), així com en cas de BAIXA, aquestes empreses han de presentar la declaració responsable comunicant-ho en el termini d'UN MES des que es produïsquen.

Documentació
Per a l'ALTA, la VARIACIÓ SIGNIFICATIVA (MODIFICACIÓ i CANVI DE TITULARITAT) o la BAIXA ha de presentar-se, telemàticament i marcant l'opció corresponent d'eixes quatre possibles, la declaració responsable segons el model normalitzat específic disponible com a FORMULARI WEB en el tràmit...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La declaració responsable ha de presentar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC corresponent. 2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en...
Saber més