Detall de Procediment

Inscripció en el Registre integrat industrial (RII) d'EMPRESES instal·ladores, mantenidores i automantenidores de sistemes de PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. Alta, modificació i cessament. Indústria.

Codi SIA: 210634
Codi GUC: 391
Organisme: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

A través d'aquest tràmit es possibiliten les següents accions: A) ALTA (inscripció en el Registre integrat industrial i habilitació per a l'exercici de l'activitat) - La inscripció en el Registre integrat industrial (RII) d'empreses instal·ladores, mantenidores i automantenidores de sistemes de protecció contra incendis legalment establides per a l'exercici d'aquesta activitat a Espanya, així com la seua habilitació per a la instal·lació o el manteniment i la reparació d'aparells, equips, sistemes i els components d'aquests emprats en la protecció contra incendis, amb l'excepció d'extintors portàtils. - La inscripció en el Registre integrat industrial (RII) d'empreses instal·ladores mantenidores i automantenidores de sistemes de protecció contra incendis legalment establides per a l'exercici d'aquesta activitat en qualsevol altre estat membre de la Unió Europea que vulguen realitzar l'activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol. D'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria, la presentació de la corresponent declaració responsable davant l'Administració competent habilita, des d'eixe moment i per temps indefinit, a l'empresa instal·ladora, mantenidora o automantenidora per a l'exercici de l'activitat en tot el territori espanyol, sense que puguen imposar-se requisits o condicions addicionals. B) MODIFICACIÓ i CESSAMENT També possibilita la inscripció en el Registre integrat industrial (RII) de les dades de les empreses indicades que hagen sigut objecte de modificació, així com del cessament de les activitats d'aquestes. * IMPORTANT: Si l'empresa instal·ladora, mantenidora, automantenidora o reparadora de sistemes de protecció contra incendis requereix per a dur a terme l'activitat la manipulació de GASOS FLUORATS, A MÉS, HA DE REALITZAR a continuació EL TRÀMIT d'aquesta Guia Prop denominat "Inscripció en el Registre integrat industrial (RII) d'empreses instal·ladores, mantenidores, automantenidores o reparadores per a la realització d'activitats que requereixen la manipulació de GASOS FLUORATS. Alta, modificació i cessament. Obtenció del CERTIFICAT (o duplicat) d'EMPRESA de gasos fluorats i inscripció en el Registre unificat sobre certificats de gasos fluorats. Indústria." Vegeu l'enllaç directe a eixe tràmit en l'apartat "Enllaços".

Observacions

A) La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA amb el personal tècnic i/o administratiu del corresponent SERVEI TERRITORIAL competent en matèria D'INDÚSTRIA, que es podrà sol·licitar a través de l'apartat "Cita prèvia" de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria (vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). B) TIPUS D'EMPRESES DE SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS Les EMPRESES poden ser: - Instal·ladores - Mantenidores - Automantenidores * Nota: d'acord amb l'RD 513/2017, s'entén per: a) Empresa instal·ladora: l'entitat que, seguint les indicacions del projecte o de la documentació tècnica i complint les condicions establides en l'RD 513/2017, realitza una o diverses de les activitats següents: 1a. Ubica i/o instal·la equips i/o sistemes de protecció activa contra incendis. 2a. Col·loca els senyals, abalisaments i/o plans d'evacuació dels sistemes de senyalització luminiscent. b) Empresa mantenidora: l'entitat que, complint les condicions establides en l'RD 513/2017, realitza les operacions de manteniment dels equips i/o sistemes de protecció activa contra incendis. D'UN O MÉS DELS SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS: 1. Sistemes de detecció i alarma d'incendis 2. Sistemes d'abastiment d'aigua contra incendis 3. Sistemes d'hidrants contra incendis 4. Sistemes de boques d'incendi equipades 5. Sistemes de columna seca 6. Sistemes fixos d'extinció per arruixadores automàtiques i aigua polvoritzada 7. Sistemes fixos d'extinció per aigua nebulitzada 8. Sistemes fixos d'extinció per bromera física 9. Sistemes fixos d'extinció per pols 10. Sistemes fixos d'extinció per agents extintors gasosos 11. Sistemes fixos d'extinció per aerosols condensats 12. Sistemes per al control de fums i de calor 13. Sistemes de senyalització luminiscent 14. Extintors d'incendi (NOMÉS empreses MANTENIDORES I AUTOMANTENIDORES) C) ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL OBLIGATÒRIA Les empreses instal·ladores, mantenidores i automantenidores de sistemes de protecció contra incendis hauran de disposar d'una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil obligatòria, d'acord amb la normativa vigent i les pujades corresponents de l'IPC anual fins a l'any en curs.

Requisits

Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), eixa persona haurà d'inscriure prèviament la representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Interessats

La persona titular d'una empresa instal·ladora, mantenidora o automantenidora de sistemes de protecció contra incendis, o el/la seu/seua representant.

Normativa del procediment

 • Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (BOE núm. 139, de 12/06/2017).
 • Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria (BOE núm. 176, de 23/07/1992).
 • Reial decret 559/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Integrat Industrial.(BOE núm. 125, de 22/05/2010).
 • Decret 141/2012, de 28 de setembre, del Consell, pel qual se simplifica el procediment per a la posada en funcionament d'indústries i instal·lacions industrials (DOCV núm. 6873, de 01/10/2012).
 • Ordre 14/2022, de 5 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableix l'obligatorietat de comunicacions i notificacions per mitjans electrònics en determinats tràmits i procediments en les matèries d'Indústria, Energia i Minería. (DOGV nº 9492, de 19/12/2022)
 • Vegeu el Reial Decret 513/2017, de 22 de maig
 • Vegeu Llei 21/1992, de 16 de juliol,
 • Vegeu Ordre 14/2022, de 5 de desembre.
 • Vegeu el Decret 141/2012, de 28 de setembre
 • Vegeu Reial decret 559/2010, de 7 de maig

Termini

Durant tot l'any, d'acord amb els terminis següents: a) En cas d'ALTA, aquestes empreses han de presentar la declaració responsable ABANS DE COMENÇAR LES SEUES ACTIVITATS. b) En cas de MODIFICACIÓ d'algunes de les dades incloses en la declaració responsable originària, així com en cas de CESSAMENT de les activitats, aquestes empreses han de presentar la declaració responsable comunicant-ho en el termini d'UN MES.

Documentació

Tant per a l'ALTA, la MODIFICACIÓ o el CESSAMENT, han de presentar telemàticament i marcant l'opció corresponent, la declaració responsable que corresponga al seu cas concret segons el model normalitzat específic disponible com a FORMULARI WEB en el tràmit telemàtic. Eixos models de declaracions responsables són, respectivament: a) El corresponent a les empreses instal·ladores, mantenidores i automantenidores legalment establides per a l'exercici d'aquesta activitat a Espanya. b) El corresponent a les empreses instal·ladores, mantenidores i automantenidores legalment establides per a l'exercici d'aquesta activitat en qualsevol altre estat membre de la Unió Europea que desitgen realitzar l'activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol. * Notes: 1. D'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, aquesta declaració responsable habilita l'empresa instal·ladora, mantenidora o automantenidora, per un temps indefinit i des del moment en què es presente davant de l'administració competent, per a l'exercici de l'activitat en tot el territori espanyol, sense que puguen imposar-se requisits o condicions addicionals. 2. Tot i que, juntament amb la declaració responsable, aquestes empreses no han de presentar la documentació acreditativa del compliment dels requisits que els són exigibles, aquesta documentació haurà d'estar disponible per a presentar-la immediatament davant de l'administració competent, quan aquesta així ho requerisca en l'exercici de les seues facultats d'inspecció, comprovació i control.

Forma presentació

Telemàtica
1. La declaració responsable ha de presentar-se per mitjans electrònics A TRAVÉS DEL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar. 2. Per a aquesta presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana). - El sistema clave signatura únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...). - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados 3. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), esta haurà d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva dels quals està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona que ho presenta. 4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic que us permetrà omplir i firmar els formularis web i fer la seua presentació telemàtica, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, amb el número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu 'Enllaços'). 5. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents En cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

1. Presentació DE MANERA TELEMÀTICA de la declaració responsable davant del servei territorial competent en matèria d'indústria de la província de la Comunitat Valenciana on s'establisca l'empresa (en cas d'alta) o on estiga establida (en cas de modificació o cessament). 2. Si el sol·licitat és correcte, el servei territorial competent que s'indica: - En cas d'alta, assignarà, d'ofici, un número d'identificació a l'empresa i la inscriurà en el Registre Integrat Industrial (RII). El número de RII podrà consultar-se en la pàgina web d'aquest Registre estatal (vegeu enllaç directe al RII en l'apartat "Enllaços" del present tràmit). - En la resta de casos, realitzarà la inscripció que corresponga en el Registre integrat industrial. 3. Si el sol·licitat NO és correcte o està incomplet, s'emetrà un requeriment d'esmena a l'empresa declarant. * L'esmena també s'ha de realitzar per via telemàtica, utilitzant el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.) * Després d'això: - Si l'empresa esmena, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2. - Si NO esmena, transcorregut el termini corresponent, es resol amb la declaració de desistida i s'arxiva l'expedient.

òrgans de tramitació

Organismes

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - ALACANT
 • C/ CHURRUCA, 29

  03003 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - CASTELLÓ
 • C/ CAVALLERS, 8

  12001 - Castelló/Castellón

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia

Obligacions

a) Obligacions de les empreses INSTAL·LADORES: article 12 i la resta d'aplicables de l'RD 513/2017, de 22 de maig. b) Obligacions de les empreses MANTENIDORES: article 17 i la resta d'aplicables de l'RD 513/2017, de 22 de maig.

Termini màxim

El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de tres mesos comptadors des de la data de presentació de les sol·licituds. Transcorreguts tres mesos sense resoldre, es consideraran estimats.

Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra aquesta podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria d'Indústria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a partir del dia següent a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Organismes

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - ALACANT
 • C/ CHURRUCA, 29

  03003 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - CASTELLÓ
 • C/ CAVALLERS, 8

  12001 - Castelló/Castellón

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia