Detall de Procediment

Inscripció en el Registre integrat industrial (RII) d'EMPRESES instal·ladores o reparadores d'EQUIPS A PRESSIÓ tipus 1 (EIP-1 i ERP-1) i 2 (EIP-2 i ERP-2). Alta, modificació i cessament de l'activitat. Indústria

Codi SIA: 210637
Codi GUC: 396
Organisme: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

A través d'aquest tràmit es possibiliten les accions següents: A) ALTA (inscripció en el Registre integrat industrial i habilitació per a l'exercici de l'activitat) - La inscripció en el Registre integrat industrial (RII) d'empreses INSTAL·LADORES o REPARADORES d'EQUIPS A PRESSIÓ tipus 1 (EIP-1 i ERP-1) i 2 (EIP-2 i ERP-2), legalment establides per a l'exercici d'aquesta activitat a Espanya, així com la seua habilitació per a l'exercici d'aquesta activitat. - La inscripció en el Registre integrat industrial (RII) d'empreses INSTAL·LADORES o REPARADORES d'EQUIPS A PRESSIÓ tipus 1 (EIP-1 i ERP-1) i 2 (EIP-2 i ERP-2), legalment establides per a l'exercici d'aquesta activitat en qualsevol altre estat membre de la Unió Europea que desitgen realitzar l'activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol. * NOTES: - "Equip a pressió" fa referència a tot element dissenyat i fabricat per a contindre fluids a pressió superior a 0,5 bar. En aquesta denominació s'inclouen elements com els aparells a pressió, recipients a pressió simples, equips a pressió, conjunts, canonades i els equips a pressió transportables. - D'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, la presentació de la corresponent declaració responsable davant de l'administració competent habilita, des d'aquest moment i per temps indefinit, l'empresa instal·ladora per a l'exercici de l'activitat en tot el territori espanyol, sense que puguen imposar-se requisits o condicions addicionals. B) MODIFICACIÓ i CESSAMENT També possibilita la inscripció en el Registre integrat industrial (RII) de les dades de les empreses esmentades que hagen sigut objecte de modificació, així com del cessament de les seues activitats.

Observacions

1) La INFORMACIÓ SOBRE DUBTES, CONSULTES o EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'ofereix ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA amb el personal tècnic i/o administratiu del corresponent SERVEI TERRITORIAL competent en matèria D'INDÚSTRIA, que es podrà sol·licitar a través de l'apartat "Cita prèvia" de la pàgina web de la conselleria competent en la matèria (vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). 2) EMPRESA INSTAL·LADORA D'EQUIPS A PRESSIÓ Les empreses instal·ladores d'equips a pressió es classifiquen en dues categories: - Categoria EIP-1: amb capacitat per a fer instal·lacions que no requereixen projecte. Han de disposar de la documentació identificativa de l'empresa, comptar amb els mitjans tècnics i humans necessaris i tindre subscrita una assegurança de responsabilitat d'almenys 300.000 euros per sinistre (aquesta quantitat s'actualitzarà d'acord amb l'IPC). - Categoria EIP-2: amb capacitat per a realitzar instal·lacions amb equips a pressió que requerisquen projecte, així com les indicades per a la categoria EIP-1. Han de disposar de la documentació identificativa de l'empresa, comptar amb els mitjans tècnics i humans necessaris i tindre subscrita una assegurança de responsabilitat d'almenys 600.000 euros per sinistre (aquesta quantitat s'actualitzarà d'acord amb l'IPC). Les empreses instal·ladores d'equips a pressió han d'acreditar que disposen d'un tècnic titulat competent en plantilla, que actuarà com a responsable tècnic de l'empresa, i NO poden facilitar, cedir o alienar certificats d'instal·lació que no hagen fet. 3) EMPRESA REPARADORA D'EQUIPS A PRESSIÓ - Les empreses reparadores d'equips a pressió han de complir els requisits establits per a la categoria EIP-2 i s'identifiquen amb les sigles ERP-2. No obstant l'anterior, per als equips a pressió de fins a categoria I del Reial decret 709/2015, de 24 de juliol, o assimilats a aquesta categoria d'acord amb el Reial decret 809/2021, de 21 de setembre, les empreses reparadores han de complir els requisits establits per a les empreses instal·ladores de la categoria EIP-1 i s'identificaran amb les sigles ERP-1. - L'empresa reparadora d'equips a pressió habilitada no pot facilitar, cedir o alienar certificats d'actuacions no realitzades per ella mateixa.

Requisits

1) Requisits per a l'exercici de l'activitat: Els previstos en l'Annex I del Reial decret 809/2021, de 21 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips a pressió i les seues instruccions tècniques complementàries (vegeu enllaç directe a aquesta norma en l'apartat "Llista de normativa" del present tràmit). 2) Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), eixa persona ha d'inscriure prèviament la representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Interessats

La persona titular d'una empresa instal·ladora o reparadora d'equips a pressió tipus 1 (EIP-1 y ERP-1) i 2 (EIP-2 y ERP-2), o el/la seu/seua representant.

Normativa del procediment

 • Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria (BOE núm. 176, de 23/07/1992).
 • Reial decret 559/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament del Registre integrat industrial (BOE núm. 125, de 22/05/2010).
 • Reial decret 809/2021, de 21 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips a pressió i les seues instruccions tècniques complementàries (BOE núm. 243, d'11/10/2021).
 • Reial decret 709/2015, de 24 de juliol, pel qual s'estableixen els requisits essencials de seguretat per a la comercialització dels equips a pressió (BOE núm. 210, de 02/09/2015).
 • Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per a adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a l'adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (BOE núm. 125, de 22/05/2010).
 • Decret 141/2012, de 28 de setembre, del Consell, pel qual se simplifica el procediment per a la posada en funcionament d'indústries i instal·lacions industrials (DOGV núm. 6873, de 01/10/2012).
 • Ordre 14/2022, de 5 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableix l'obligatorietat de comunicacions i notificacions per mitjans electrònics en determinats tràmits i procediments en les matèries d'Indústria, Energia i Minería. (DOGV nº 9492, de 19/12/2022)
 • Vegeu el Reial decret 709/2015, de 24 de juliol.
 • Vegeu el Decret 141/2012, de 28 de setembre.
 • Vegeu Ordre 14/2022, de 5 de desembre.
 • Vegeu la Llei 21/1992, de 16 de juliol.
 • Vegeu el Reial decret 559/2010, de 7 de maig.
 • Vegeu el Reial decret 809/2021, de 21 de setembre
 • Vegeu el Reial decret 560/2010, de 7 de maig.

Termini

Durant tot l'any, d'acord amb els següents terminis: a) En cas d'ALTA, aquestes empreses hauran de presentar la declaració responsable ABANS DE COMENÇAR LES SEUES ACTIVITATS. b) En cas de MODIFICACIÓ d'alguna de les dades incloses en la declaració responsable originària, així com en cas de CESSAMENT de les activitats, aquestes empreses hauran de presentar la declaració responsable comunicant-ho en el termini d'UN MES des que es produïsquen.

Documentació

Tant per a l'ALTA, la MODIFICACIÓ o el CESSAMENT hauran de presentar, telemàticament i marcant l'opció corresponent, la declaració responsable que corresponga al seu cas concret segons el model normalitzat específic disponible com a FORMULARI WEB en el tràmit telemàtic. Aquests models de declaracions responsables són, respectivament: a) El corresponent a les empreses instal·ladores o reparadores d'equips a pressió legalment establides per a l'exercici d'aquesta activitat a Espanya. b) El corresponent a les empreses instal·ladores o reparadores d'equips a pressió legalment establides per a l'exercici d'aquesta activitat en qualsevol altre estat membre de la Unió Europea que vulguen realitzar l'activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol. * NOTES: 1. D'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, aquesta declaració responsable habilita l'empresa instal·ladora o reparadora, per temps indefinit i des del moment de la seua presentació davant de l'administració competent, per a l'exercici de l'activitat en tot el territori espanyol, sense que puguen imposar-se requisits o condicions addicionals. 2. Tot i que, juntament amb la declaració responsable, aquestes empreses no han de presentar la documentació acreditativa del compliment dels requisits que els són exigibles, aquesta documentació haurà d'estar disponible per a presentar-la immediatament davant de l'administració competent, quan aquesta així ho requerisca en l'exercici de les seues facultats d'inspecció, comprovació i control.

Forma presentació

Telemàtica
1. La declaració responsable s'ha de presentar per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar. 2. Per a aquesta presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana). - El sistema clave-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, en queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...). - I, en general, tots els acceptats per la plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados 3. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta. 4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i signar els formularis web i fer la presentació telemàtica de tot, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible amb el número d'expedient obert, en la vostra carpeta ciutadana (vegeu "Enllaços"). 5. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: apartat "Cita prèvia" de la pàgina web de la Conselleria (vegeu "Enllaços") - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

1. Presentació DE MANERA TELEMÀTICA de la declaració responsable davant del servei territorial competent en matèria d'indústria de la província de la Comunitat Valenciana on s'establisca l'empresa (en cas d'alta) o on estiga establida (en cas de modificació o cessament). 2. Si el sol·licitat és correcte, l'esmentat servei territorial competent: - En cas d'alta assignarà, d'ofici, un número d'identificació a l'empresa i la inscriurà en el Registre integrat industrial (RII). El número de RII podrà consultar-se en la pàgina web d'aquest registre estatal (vegeu l'enllaç directe a l'RII en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). - En la resta de casos, farà la inscripció que corresponga en el Registre integrat industrial (RII). 3. Si el sol·licitat NO és correcte o està incomplet, s'emetrà un requeriment d'esmena a l'empresa declarant. L'esmena també s'ha de fer per via telemàtica, per a la qual cosa cal utilitzar el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (se n'exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). * Després d'això: - Si l'empresa esmena, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2. - Si NO esmena, transcorregut el termini corresponent, es resol amb la declaració de desistida i s'arxiva l'expedient.

òrgans de tramitació

Organismes

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - ALACANT
 • C/ CHURRUCA, 29

  03003 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - CASTELLÓ
 • C/ CAVALLERS, 8

  12001 - Castelló/Castellón

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia

Obligacions

Vegeu el que preveu l'apartat 3 de l'annex I del Reial decret 809/2021, de 21 de setembre.

Termini màxim

El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de tres mesos a comptar de la data de presentació de la documentació. Transcorreguts tres mesos sense que es dicte cap resolució, els expedients s'entendran estimatoris.

Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, es pot interposar un recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria de comerç, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Organismes

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - ALACANT
 • C/ CHURRUCA, 29

  03003 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - CASTELLÓ
 • C/ CAVALLERS, 8

  12001 - Castelló/Castellón

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia