Inscripció en el Registre integrat industrial (RII) d'EMPRESES instal·ladores o reparadores d'EQUIPS A PRESSIÓ tipus 1 (EIP-1 i ERP-1) i 2 (EIP-2 i ERP-2). Alta, modificació i cessament de l'activitat. Indústria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 210637
|
Codi GVA: 396
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

S'inscriuran a través d'aquest tràmit aquelles empreses instal·ladores que tinguen la seu social en la Comunitat Valenciana, tenint, a partir de la inscripció, validesa en tot el territori nacional.

 

A través d'aquest tràmit es possibiliten les accions següents:

 

A) ALTA (inscripció en el Registre integrat industrial i habilitació per a l'exercici de l'activitat)

 

- La inscripció en el Registre integrat industrial (RII) d'empreses INSTAL·LADORES o REPARADORES d'EQUIPS A PRESSIÓ tipus 1 (EIP-1 i ERP-1) i 2 (EIP-2 i ERP-2), legalment establides per a l'exercici d'aquesta activitat a Espanya, així com la seua habilitació per a l'exercici d'aquesta activitat.

 

- La inscripció en el Registre integrat industrial (RII) d'empreses INSTAL·LADORES o REPARADORES d'EQUIPS A PRESSIÓ tipus 1 (EIP-1 i ERP-1) i 2 (EIP-2 i ERP-2), legalment establides per a l'exercici d'aquesta activitat en qualsevol altre estat membre de la Unió Europea que desitgen realitzar l'activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol.

 

 

* NOTES:

 

- "Equip a pressió" fa referència a tot element dissenyat i fabricat per a contindre fluids a pressió superior a 0,5 bar. En aquesta denominació s'inclouen elements com els aparells a pressió, recipients a pressió simples, equips a pressió, conjunts, canonades i els equips a pressió transportables.

 

- D'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, la presentació de la corresponent declaració responsable davant de l'administració competent habilita, des d'aquest moment i per temps indefinit, l'empresa instal·ladora per a l'exercici de l'activitat en tot el territori espanyol, sense que puguen imposar-se requisits o condicions addicionals.

 

 

B) MODIFICACIÓ i CESSAMENT

 

També possibilita la inscripció en el Registre integrat industrial (RII) de les dades de les empreses esmentades que hagen sigut objecte de modificació, així com del cessament de les seues activitats.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

EMPRESA INSTAL·LADORA D'EQUIPS A PRESSIÓ

 

Les empreses instal·ladores d'equips a pressió es classifiquen en dues categories:

 

- Categoria EIP-1: amb capacitat per a fer instal·lacions que no requereixen projecte.

Han de disposar de la documentació identificativa de l'empresa, comptar amb els mitjans tècnics i humans necessaris i tindre subscrita una assegurança de responsabilitat d'almenys 300.000 euros per sinistre (aquesta quantitat s'actualitzarà d'acord amb l'IPC).

 

- Categoria EIP-2: amb capacitat per a realitzar instal·lacions amb equips a pressió que requerisquen projecte, així com les indicades per a la categoria EIP-1.

Han de disposar de la documentació identificativa de l'empresa, comptar amb els mitjans tècnics i humans necessaris i tindre subscrita una assegurança de responsabilitat d'almenys 600.000 euros per sinistre (aquesta quantitat s'actualitzarà d'acord amb l'IPC).

 

 

Les empreses instal·ladores d'equips a pressió han d'acreditar que disposen d'un tècnic titulat competent en plantilla, que actuarà com a responsable tècnic de l'empresa, i NO poden facilitar, cedir o alienar certificats d'instal·lació que no hagen fet.

 

 

3) EMPRESA REPARADORA D'EQUIPS A PRESSIÓ

 

- Les empreses reparadores d'equips a pressió han de complir els requisits establits per a la categoria EIP-2 i s'identifiquen amb les sigles ERP-2.

 

No obstant l'anterior, per als equips a pressió de fins a categoria I del Reial decret 709/2015, de 24 de juliol, o assimilats a aquesta categoria d'acord amb el Reial decret 809/2021, de 21 de setembre, les empreses reparadores han de complir els requisits establits per a les empreses instal·ladores de la categoria EIP-1 i s'identificaran amb les sigles ERP-1.

 

- L'empresa reparadora d'equips a pressió habilitada no pot facilitar, cedir o alienar certificats d'actuacions no realitzades per ella mateixa.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

La persona titular d'una empresa instal·ladora o reparadora d'equips a pressió tipus 1 (EIP-1 y ERP-1) i 2 (EIP-2 y ERP-2), o el/la seu/seua representant.

Requisits

1) Requisits per a l'exercici de l'activitat:

 

Els previstos en l'Annex I del Reial decret 809/2021, de 21 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips a pressió i les seues instruccions tècniques complementàries (veure enllaç directe a aquesta norma en l'apartat "Llesta de normativa" del present tràmit).

 

 

2) Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aqueixa persona ha d'inscriure prèviament la representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

 

Sense aqueixa inscripció prèvia o sense un certificat electrònic de representant NO pot realitzar-se el tràmit telemàtic en representació d'una altra persona. No obstant això, en aqueixos casos pot utilitzar-se la SAFATA DE SIGNATURES, que és una funcionalitat integrada en la Carpeta Ciutadana per a possibilitar que la persona en nom de la qual es vol realitzar el tràmit telemàtic ferm el/els formulari/s web, el/els documente/s a annexar (en el seu cas) i la seua presentació final en registre. En la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana disposa d'ajuda amb preguntes freqüents sobre la Carpeta Ciutadana, que inclou un tutorial de funcionament de la Safata de Signatures (veure també en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit) i, a més, en el propi tràmit telemàtic se li aniran indicant els passos a seguir.

 

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació

1. Presentació DE MANERA TELEMÀTICA de la declaració responsable davant del servei territorial competent en matèria d'indústria de la província de la Comunitat Valenciana on s'establisca l'empresa (en cas d'alta) o on estiga establida (en cas de modificació o cessament).

 

 

2. Si el sol·licitat és correcte, l'esmentat servei territorial competent:

 

- En cas d'alta assignarà, d'ofici, un número d'identificació a l'empresa i la inscriurà en el Registre integrat industrial (RII).

El número de RII podrà consultar-se en la pàgina web d'aquest registre estatal (vegeu l'enllaç directe a l'RII en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

 

- En la resta de casos, farà la inscripció que corresponga en el Registre integrat industrial (RII).

 

 

3. Si el sol·licitat NO és correcte o està incomplet, s'emetrà un requeriment d'esmena a l'empresa declarant.

 

L'esmena també s'ha de fer per via telemàtica, per a la qual cosa cal utilitzar el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (se n'exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Procediments relacionats" d'aquest tràmit).

 

* Després d'això:

 

- Si l'empresa esmena, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.

 

- Si NO esmena, transcorregut el termini corresponent, es resol amb la declaració de desistida i s'arxiva l'expedient.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any, d'acord amb els següents terminis:

 

a) En cas d'ALTA, aquestes empreses hauran de presentar la declaració responsable ABANS DE COMENÇAR LES SEUES ACTIVITATS.

 

b) En cas de MODIFICACIÓ d'alguna de les dades incloses en la declaració responsable originària, així com en cas de CESSAMENT de les activitats, aquestes empreses hauran de presentar la declaració responsable comunicant-ho en el termini d'UN MES des que es produïsquen.

Documentació
Tant per a l'ALTA, la MODIFICACIÓ o el CESSAMENT hauran de presentar, telemàticament i marcant l'opció corresponent, la declaració responsable que corresponga al seu cas concret segons el model normalitzat específic disponible com a FORMULARI WEB en el tràmit telemàtic. Aquests models de...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La declaració responsable ha de presentar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC corresponent. 2. Per a aqueixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat...
Saber més